Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multiple regression
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In the paper, the results of fatigue investigations on smooth and flame yarns are presented. The investigations were performed for yarns of the following types 25, 30, 40 and 50 tex, i.e. for thin yarns as well as for relatively thick ones made in spinning mills. An assessment of fatigue life was made based upon statistically analysed Wöhler curves. Aiming for a more complex presentation of changes over time taking place due to variable loading, we performed an assessment of the simultaneous influence of linear mass changes for smooth and flame cotton yarns as well as coefficients of the real loading cycle on the fatigue life of adequate yarns (represented by the number of loading/fatigue cycles). A statistical approach to the identification of characteristics of fatigue life was utilised. Experimental data were approximated via linear-square polynomials. Additionally, factor analysis was performed, which has not been considered till now, in relation to the fatigue phenomena modelling. Due to the wide and comprehensive plan of experiments as well as the number of trails and specimens utilised, such investigations are rarely described in references. Within the framework of the experiment program, a consecutive series of planned tests: 4 x 8 based upon 32 variants for 20 tests were taken into consideration for smooth yarns of every variant as well as an adequate number of tests performed separately for cotton flame yarns. This allowed us to make versatile statistical analyses and reliable identification of needed quantities and parameters. Utilisation of a pre-designed (planned) experiment allows for assessment of the average behaviour of a product in a real technological process, while methods considering characteristics in dependence on one variable are too simple for showing the ongoing changes. They could not fully represent the behaviour of an artifact/product in service conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych przędz Smooth i Flame. Badania przeprowadzono dla przędz następujących typów 25, 30, 40 i 50 tex, tj. dla cienkich przędz oraz stosunkowo grubych wykonanych w przędzalniach. Ocenę trwałości zmęczeniowej przeprowadzono na podstawie analizowanych statystycznie krzywych Wöhlera. Dążąc do bardziej złożonej prezentacji zmian zachodzących w czasie w wyniku zmiennego obciążenia, przeprowadziliśmy ocenę równoczesnego wpływu zmian masy liniowej dla bawełnianych przędz Smooth i Flame, a także współczynników rzeczywistego cyklu obciążania na żywotność zmęczeniową odpowiednich przędz (reprezentowane przez liczbę cykli obciążenia/zmęczenia). Zastosowano statystyczne podejście do identyfikacji charakterystyk trwałości zmęczeniowej. Dane eksperymentalne aproksymowano za pomocą wielomianów liniowo-kwadratowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę czynnikową, której dotychczas nie rozważano, w odniesieniu do modelowania zjawisk zmęczeniowych. Ze względu na szeroki i kompleksowy plan eksperymentów, a także liczbę wykorzystanych szlaków i okazów, takie badania są rzadko opisywane w odnośnikach. W ramach programu eksperymentu wzięto pod uwagę kolejną serię planowanych testów: 4 x 8 w oparciu o 32 warianty dla 20 testów dla gładkich przędz każdego wariantu, a także odpowiednią liczbę testów wykonanych osobno dla przędz bawełnianych. To pozwoliło nam na wykonanie wszechstronnych analiz statystycznych i niezawodną identyfikację potrzebnych ilości i parametrów. Wykorzystanie wcześniej zaprojektowanego (planowanego) eksperymentu pozwala na ocenę średniego zachowania produktu w prawdziwym procesie technologicznym, podczas gdy metody uwzględniające cechy zależne od jednej zmiennej są zbyt proste do pokazania zachodzących zmian. Nie mogły w pełni przedstawić zachowania artefaktu/produktu w warunkach użytkowania.
2
Content available Costs of facade systems execution
EN
Cost estimation in the pre-design phase both for the contractor as well as the investor is an important aspect from the point of view of budget planning for a construction project. Constantly growing commercial market, especially the one of public utility constructions, makes the contractor, at the stage of development the design concept, initially estimate the cost of the facade, e.g. office buildings, commercial buildings, etc., which are most often implemented in the form of aluminum-glass facades or ventilated elevations. The valuation of facade systems is of an individual calculation nature, which makes the process complicated, time-consuming, and requiring a high cost estimation work. The authors suggest using a model for estimating the cost of facade systems with the use of statistical methods based on multiple and stepwise regression. The data base used to form statistical models is the result of quantitative-qualitative research of the design and cost documentation of completed public facilities. Basing on the obtained information, the factors that shape the costs of construction façade systems were identified; which then constitute the input variables to the suggested cost estimation models.
PL
Celem artykułu jest próba oszacowania kosztów wykonania systemów elewacyjnych obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem modeli matematycznych, a w szczególności regresji wielorakiej oraz regresji krokowej postępującej. Dane użyte do budowy funkcji regresji zostały opracowane przez autorów na podstawie analizy dokumentacji projektowych, wykonawczych i kosztorysowych obiektów użyteczności publicznej. Opracowano bazę danych zawierającą główne czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów wykonania systemów elewacyjnych obiektów użyteczności publicznej. Systemy elewacyjne realizowane były w formie fasad aluminiowo-szklanych oraz elewacji wentylowanych.
EN
The company’s success depends on many factors. One of them is the ability to meet the customers’ expectations and adjust to the needs reported by market. Mathematical methods and tools are helpful in assessing demand. Forecasts should take into account all factors shaping the demand for goods and services, but they are often difficult to define, not only because of their large number, but also due to the impact of individual variables, which is difficult to determine. In many cases, the number of placed orders strongly depends on the time at which they are submitted. The needs can vary according to the time of day, week and year. Then we are dealing with the so-called seasonality, the inclusion of which is very important in the company and enables to better adapt its activity to the customers’ requirements. This article describes the seasonality of demand in a company providing domestic and road transport services with high-tonnage vehicles. The validity of such analyses and potential benefits were indicated.
PL
Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zdolność do spełnienia oczekiwań klientów i dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez rynek. Pomocne w ocenie popytu są metody i narzędzia matematyczne. Formułowane prognozy powinny brać pod uwagę wszystkie czynniki kształtujące zapotrzebowanie na dobra i usługi, jednak często są one trudne do zdefiniowania, nie tylko ze względu na znaczną ich liczbę, ale również na trudny do określenia wpływ poszczególnych zmiennych. W wielu przypadkach liczba złożonych zamówień silnie zależy od czasu, w którym są one składane. Potrzeby mogą być zróżnicowane w zależności od pory dnia, tygodnia czy roku. Wówczas uaktywnia się tzw. sezonowość, której uwzględnienie jest bardzo istotne w przedsiębiorstwie i pozwala lepiej dostosować jego działalność do wymagań klientów. W artykule dokonano charakterystyki sezonowości popytu w firmie świadczącej usługi transportu krajowego drogowego realizowanego pojazdami wysokotonażowymi. Wskazano zasadność prowadzenia takich analiz i potencjalne korzyści.
4
Content available remote Analiza popytu na usługi pływalni z wykorzystaniem modelu regresji wielorakiej
PL
Organizacja służby ratowniczej na pływalniach obejmuje aspekty związane z gotowością do podjęcia skutecznych działań zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom kąpieliska oraz skuteczną i szybką reakcję na sytuacje wypadkowe, zagrażające życiu i zdrowiu. Właściwy poziom tej gotowości zapewniony jest przede wszystkim poprzez wyszkolonych ratowników wodnych. Aby jednak w pełni mogli oni zrealizować powierzone im zadania, ich liczba musi być właściwa czyli odpowiednia do grupy osób korzystających z pływalni. Ponieważ ustawodawca zdefiniował jedynie minimalną liczbę ratowników wodnych przypadającą na dany rodzaj obiektu w artykule zaproponowano metodę szacowania potencjalnej liczby klientów w zależności od dnia tygodnia czy miesiąca kalendarzowego, jako wsparcie procesu dostosowywania poziomu bezpieczeństwa obiektu do liczby odwiedzających. W tym celu wykorzystano metodę regresji wielorakiej.
EN
The organization of swimming pool emergency service shall include aspects relating to the preparedness for taking effective measures in order to ensure the safety of users of the bathing water and to respond effectively and rapidly to accidental, life-threatening and health-threatening situations. An appropriate level of preparedness is primarily ensured by trained lifeguards. However, for them to be able to fully carry out entrusted tasks there must be an appropriate number of them, adapted to the group of people using swimming pool. Since the legislator defined only a minimum number of water rescuers per type of facility, this paper proposes a method of estimating the potential number of clients depending on the day of week and the calendar month, as a support for the process of adjusting the safety level at the swimming pool to the number of visitors. For this purpose, a multiple regression method was used.
EN
The number of shipments is growing every year, and as a result, new transport companies arise. The increase in competition requires from entrepreneurs to apply solutions increasing the level of services provided in order to best satisfy the needs of the customers. In this aspect, minimizing the time of deliveries is extremely important, and it can be achieved, for example, by implementing the cross-docking method. It consists in consolidation of cargo from different shipment locations that is delivered in the same direction. The main feature of the above method is to keep the labor intensity of operations and the interference in the cargo to the minimum. The purpose of this article is to present a research on a logistic operator working based on a cross-docking warehouse with a capacity significantly lower than the average daily quantity of shipments handled. This requires both effective management of the available space and minimizing the time spent on manipulation activities. Therefore, it is important to know the expected number of parcels that are planned to be received and shipped on a given day in order to coordinate the work in the warehouse. It is possible to estimate it by using mathematical methods of forecasting. One of them - the multiple regression - is presented in this article. The calculations were made on the basis of collected empirical observations concerning orders for pallet spaces placed by customers. Such a forecast allows for improvement of the processes of planning and management of the possessed resources. It allows to adjust the number of warehouse workers or vehicles necessary for internal transport to the expected needs. Ultimately, it may translate into more efficient functioning not only of the surveyed branch, but also of the whole network.
EN
The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was created in 1979 and allows for quick response to risks for public health. Alert notifications within the RASFF are sent when the product, which presents a serious risk, is already on the market and a rapid action is required. The explicit increase of alert notifications can be noticed since 1999 and particularly since 2003/2004, when official controls on the market began to be noted. While a decrease of alert notifications can be observed since 2008, when border rejections in the RASFF began to be noted. The influence of border rejections and official controls on the market (as two variables) on the number of alert notifications in the RASFF in 1999-2014 was examined with regard to products categories, hazards categories and the European Union (EU) countries, using multiple regression. In the case of the EU countries also the influence of additional variables was examined: the number of food audits, import of food, drinks and tobacco, average total population and total agriculture production of food in the gross production value. The variable official controls on the market was statistically significant and the relationship was very high or high in case of: bivalve molluscs and products thereof, dietetic food, food supplements, fortified food, fish and fish products, herbs and spices and soups, broths, sauces and condiments (products categories) and: allergens, composition, food additives and flavourings, heavy metals, migration, mycotoxins and pathogenic micro-organism (hazards categories). The variable number of border rejections was statistically significant and the relationship was very high or high in case of: dietetic food, food supplements, fortified food (products categories) and: allergens, composition, food additives and flavourings and mycotoxins (hazards categories). In the case of the EU countries the very high or high relationship was not found in models with the two variables and was high in case of France and Latvia in models with six variables. It can be assumed that variability of the number of alert notifications in the RASFF (especially within the EU countries) also can depend on other factors, such as: the amount of food on the market, the scope of food control, the level of preparedness of controllers or movement of people. However, it is difficult to quantify these factors (and take as variables) or the adopted variables would cause collinearity.
PL
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) powstał w 1979 roku. Umożliwia on szybkie reagowanie na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Powiadomienia alarmowe w ramach systemu RASFF są przesyłane wówczas, gdy produkt prezentujący poważne ryzyko już znajduje się na rynku i konieczne jest natychmiastowe działanie. Wyraźny wzrost powiadomień alarmowych można zauważyć od roku 1999, a szczególnie od roku 2003/2004, kiedy zaczęto odnotowywać urzędowe kontrole na rynku. Natomiast spadek powiadomień alarmowych można zaobserwować od roku 2008, kiedy w systemie RASFF zaczęły być odnotowywane odrzucenia na granicy. Wpływ odrzuceń na granicy i urzędowych kontroli na rynku (jako dwóch zmiennych) na liczbę powiadomień alarmowych w systemie RASFF w latach 1999–2014 został zbadany w odniesieniu do kategorii produktów, kategorii zagrożeń i krajów Unii Europejskiej (UE), z wykorzystaniem regresji wielorakiej. W przypadku krajów UE zbadano także wpływ dodatkowych zmiennych: liczbę auditów żywności, import żywności, napojów i tytoniu, przeciętną populację całkowitą i całkowitą produkcję żywności w rolnictwie w produkcji brutto. Zmienna urzędowych kontroli na rynku była statystycznie istotna, a zależność bardzo wysoka lub wysoka w przypadku: małży i produktów pochodnych, żywności dietetycznej, suplementów diety, żywności wzboga­conej, ryb i produktów rybnych, ziół i przypraw korzennych, zup, bulionów, sosów i przypraw (kategorie produktów) oraz: alergenów, składu, dodatków do żywności i środków aromatyzu­jących, metali ciężkich, migracji, mykotoksyn i mikroorganizmów patogennych (kategorie zagrożeń). Zmienna odrzucenia na granicy była statystycznie istotna, a zależność bardzo wysoka lub wysoka w przypadku: żywności dietetycznej, suplementów diety, żywności wzbo­gaconej (kategorie produktów) oraz: alergenów, składu, dodatków do żywności i środków aromatyzujących i mykotoksyn (kategorie zagrożeń). W przypadku krajów UE zależność bardzo wysoka lub wysoka nie wystąpiła (w modelach z dwiema zmiennymi), jednak zależność wysoka wystąpiła w modelach z sześcioma zmiennymi w przypadku Francji i Łotwy. Zmienność liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF (szczególnie w ramach krajów UE) może także zależeć od innych czynników, jak np.: ilość żywności na rynku, zakres kontroli żywności, poziom przygotowania inspektorów czy ruch ludności. Jednak trudno byłoby skwantyfikować te czynniki (i przyjąć jako zmienne) lub też przyjęte zmienne powodowałyby współliniowość.
EN
Lean manufacturing has been the most deliberated concept ever since its introduction. Many organization across the world implemented lean concept and witnessed dramatic improvements in all contemporary performance parameters. Lean manufacturing has been a sort of mirage for the Indian automotive industry. The present research investigated the key lean barriers to lean implementation through literature survey, confirmatory factor analysis, multiple regression, and analytic network process. The general factors to lean implementation were inadequate lean planning, resource constraints, half-hearted commitment from management, and behavioral issues. The most important factor in the context of lean implementation in Indian automotive industry was inadequate lean planning found with the help of confirmatory factor analysis and multiple regression analysis. Further analysis of these extracted factors through analytic network process suggested the key lean barriers in Indian automotive industry, starting from the most important were absence of proper lean implementation methodology, lack of customer focus, absence of proper lean measurement system, inadequate capital, improper selection of lean tools & practices, leadership issues, resistance to change, and poorly defined roles & responsibilities. Though literature identifying various lean barriers are available. The novelty of current research emerges from the identification and subsequent prioritization of key lean barriers within Indian automotive SMEs environment. The research assists in smooth transition from traditional to lean system by identifying key barriers and developing customized framework of lean implementation for Indian automotive SMEs.
EN
The aim of the work is to create a model for prediction and simulation of winter rapeseed yield. The model made it possible to perform a yield forecast on 30 June, directly before harvest in the current agrotechnical season. The prediction model was built using the multiple regression method (MLR). The model was based on meteorological data (air temperature and precipitation) and information about mineral fertilization. The data were collected from the years 2008-2017 from 291 production fields located in Poland, in the southern Opole region. The assessment of the quality of forecasts generated on the basis of the regression model was verified by determining prediction errors using RAE, RMS, MAE and MAPE error meters. An important feature of the created prediction model concerns the possibility of making the forecast in the current agrotechnical year on the basis of the current weather and fertilizer information.
PL
Celem pracy było zbudowanie modelu do predykcji i symulacji plonu rzepaku ozimego. Model ten umożliwił wykonanie prognozy plonu na dzień 30 czerwca, bezpośrednio przed zbiorem w aktualnie trwającym sezonie agrotechnicznym. Do budowy modelu predykcyjnego użyto metody regresji wielorakiej (MLR). Model powstał w oparciu o dane meteorologiczne (temperatura powietrza i opady atmosferyczne) oraz informacje o nawożeniu mineralnym. Dane zostały zebrane z lat 2008- 2017 z 291 pól produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, na obszarze południowej Opolszczyzny. Ocena jakości prognoz wytworzonych na bazie modelu regresyjnego została zweryfikowana poprzez określenie błędów prognozy za pomocą mierników błędów RAE, RMS, MAE oraz MAPE. Ważną cechą wytworzonego modelu predykcyjnego jest możliwość wykonania prognozy w bieżącym roku agrotechnicznym w oparciu o aktualne informacje pogodowe i nawozowe.
EN
The aim of the work was to produce three independent models for prediction and simulation of winter wheat yield, which were marked in the following way: ReWW15_04, ReWW31_05 and ReWW30_06. The produced models enable to make yield forecasts for April 15, May 31 and June 30, directly before harvest in the current agrotechnical season. For the construction of prediction models the Multiple Linear Regression (MLR) method was used. The models are based on meteorological data (air temperature and rainfall) and information on mineral fertilisation. The data were collected from 2008- 2015 from 301 production fields located in Poland, in the Wielkopolskie Voivodeship. Evaluation of the quality of forecasts based on MLR models was verified by determining forecast errors using RAE, RMS, MAE and MAPE error gauges. An important feature of the produced prediction model consists in the possibility of making a prediction in the current agrotechnical year on the basis of current weather and fertilizer information.
PL
Celem pracy było wytworzenie trzech niezależnych modeli do predykcji i symulacji plonu pszenicy ozimej, które oznaczono w następujący sposób: ReWW15_04, ReWW31_05 and ReWW30_06. Wytworzone modele umożliwiają wykonanie prognozy plonu na dzień 15 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca, bezpośrednio przed zbiorem w aktualnie trwającym sezonie agrotechnicznym. Do budowy modeli predykcyjnych użyto metody liniowej regresji wielorakiej (MLR). Modele powstały w oparciu o dane meteorologiczne (temperatura powietrza i opady atmosferyczne) oraz informacje o nawożeniu mineralnym. Dane zostały zebrane z lat 2008-2015 z 301 pól produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, na terenie województwa Wielkopolskiego. Ocena jakości prognoz wytworzonych na bazie modeli MLR została zweryfikowana poprzez określenie błędów prognozy za pomocą mierników błędów RAE, RMS, MAE oraz MAPE. Ważną cechą wytworzonego modelu predykcyjnego jest możliwość wykonania prognozy w bieżącym roku agrotechnicznym w oparciu o aktualne informacje pogodowe i nawozowe.
EN
In this article, the impact of selected parameters of heating using a gas torch on the hardness of hardened alloy steels C45 was presented. The staff of the ship's engine room sometimes uses flame hardening during casual repairs of the machines weared as a result of operational extortions. The purpose of emergency repairs is to restore the possibility of work of ship machinery and equipment for the duration of the vessel's journey. An acetylene-oxygen torch was used to heat the steel. As the analysed parameters of the technological process, the heating time and the distance between the nozzle and the workpiece were selected. The values of the mentioned parameters have been selected so that the temperature of hardened steel is in the range from 800 to 1250 oC. The following values of the adopted machining parameters were used: the heating time was 60, 85 and 110 seconds, while the distance of the torch nozzle was 10, 20 and 30 mm. After heating, the samples were cooled by immersing in water. The research was based on a randomized orthogonal experiment plan. The purpose of the quantitative assessment of the influence of heating parameters on the hardness of hardened C45 steel, done statistical analysis variance analysis, multiple regression and mathematical optimization by the Tagichi method. Conducted tests and statistical analysis showed a significant effect of selected parameters of flame heating on the hardness of hardened C45 steel. The greatest influence on the hardness of the steel is the distance between the nozzle and the workpiece. The highest value of hardness was obtained using the following parameters of flame hardening: nozzle distance 30 mm, heating time 60 seconds.
EN
Similarly to road vehicles, a disc brake remains the main friction brake in rail vehicles. Due to the increasing train speeds, a disc brake has already replaced the traditional clasp brake that is however, still used in cargo trains. In the process of long-term operation of the brake pad-brake disc friction pair, the parameters of the braking process such as the curve of the coefficient of friction are changed, which extends the braking distance. The paper presents the results of several years of investigations on the railway disc brake in different wear conditions in the aspect of the requirements set by the UIC (International Union of Railways) related to the brake pads approval for use.
PL
W pojazdach szynowych, podobnie jak w samochodowych, podstawowym hamulcem roboczym jest cierny hamulec tarczowy. Ze względu na coraz większe prędkości jazdy, hamulec tarczowy w wielu pojazdach kolejowych jak i tramwajowych wyparł już hamulec klockowy, który niezmiennie jeszcze jest stosowany w pociągach towarowych. W procesie dłuższej eksploatacji pary ciernej tarcza-okładzina główne parametry procesu hamowania jak przebieg współczynnika tarcia obniża się, co w konsekwencji wydłuża drogę hamowania. W artykule przedstawiono wyniki kilkuletnich badań kolejowego hamulca tarczowego w różnych stanach jego zużycia z uwzględnieniem między innymi wymagań stawianych przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC w zakresie dopuszczenia okładzin hamulcowych do eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono równania do obliczania temperatur krytycznych stali konstrukcyjnych i maszynowych. Równania umożliwiają obliczenie temperatur: Ac1 , Ac3 , Ms i Bs , na podstawie składu chemicznego stali. Do opracowania równań zastosowano metodę regresji wielorakiej. Szczególną uwagę zwrócono na zbiór danych doświadczalnych niezbędnych do obliczenia współczynników regresji, w tym na przygotowanie danych do obliczeń. Zbiór danych empirycznych obejmował 550 wytopów stali i został przygotowany na podstawie informacji dostępnych w literaturze.
EN
The paper presents formulas used to calculate critical temperatures of structural steels as well as engineering steels. The equations allow to calculate the temperatures: Ac1 , Ac3 , Ms and Bs based on the chemical composition of steel. To elaborate the equations the multiple regression method has been used. Particular attention has been paid to the collection of experimental data which have been required to calculate regression coefficients, including the preparation of data for calculation. The empirical data set has included 550 chemical compositions of steel and has been prepared based on the information available in the literature on the subject.
PL
Trihalometany (THM), jako uboczne produkty dezynfekcji wody chlorem, są związkami powstającymi w procesie dostarczania wody do konsumenta. Zarówno złożoność kinetyki reakcji, jak i duża liczba czynników wpływających na jej przebieg powodują trudności w szacowaniu poziomu stężenia trihalometanów w punktach kontroli jakości wody w systemie zaopatrzenia w wodę. W związku z rewizją w 2015 roku unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia zakres i częstotliwość monitoringu powinny uwzględniać ryzyko zdrowotne konsumenta w całym łańcuchu dostaw wody (ujęcie wody, uzdatnianie, magazynowanie, dystrybucja). Zatem rośnie znaczenie modeli szacowania stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej, które uwzględniają parametry jakości wody oraz czynniki eksploatacyjne. Taki model może być istotnym narzędziem decyzyjnym w procesie eksploatacji systemów wodociągowych, ponieważ pozwoli na zarządzanie ryzykiem zdrowotnym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztownych analiz laboratoryjnych. W pracy przedstawiono różne modele predykcji stężenia trihalometanów w sieci wodociągowej. Analizowano modele uzyskane za pomocą regresji wielorakiej dla różnych zbiorów danych oraz transformacji THM-ów i zmiennych niezależnych. Porównano wpływ różnych transformacji zmiennych na dokładność predykcji oraz ocenę statystyczną modelu. Badania zostały oparte na danych rzeczywistych, zebranych podczas siedmiu lat eksploatacji jednego z dużych polskich systemów zaopatrzenia w wodę.
EN
Trihalomethanes, disinfection by-products resulting from the reaction between chlorine and organic matter contained in water, appear during delivery of water to consumers. Both the complexity of the reaction kinetics and a large number of factors determining the reaction cause difficulties in the estimation of concentration of THMs in monitoring points in the water supply system. In 2015 it was carried out a revision of the EU directive on the quality of water intended for human consumption. According to the current legal regulation, the scope and frequency of monitoring should take into account the risk of consumer health throughout the whole water supply chain from the catchment area through abstraction, treatment and storage to distribution. Thus there increases the role of prediction models of trihalomethanes concentration. Such models should contain water quality parameters as well as exploitation factors and they may be important decision tool in the process of water system operation. They allow to manage the human health risk, simultaneously they limit the number of expensive laboratory analyses. In this paper we present different prediction models for the concentration of trihalomethanes in waterpipe network. The multiple regression was applied to various data sets and transformations of THMs and independent variables. We establish how different transformations of variables influence on prediction accuracy and statistical properties of the model. Presented research was based on real data collected during seven years of exploitation of one of big Polish water supply systems.
EN
The paper presents mathematical relationships that allow us to forecast the estimated main engine power of new container ships, based on data concerning vessels built in 2005-2015. The presented approximations allow us to estimate the engine power based on the length between perpendiculars and the number of containers the ship will carry. The approximations were developed using simple linear regression and multivariate linear regression analysis. The presented relations have practical application for estimation of container ship engine power needed in preliminary parametric design of the ship. It follows from the above that the use of multiple linear regression to predict the main engine power of a container ship brings more accurate solutions than simple linear regression.
PL
W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie szacunkowej mocy napędu nowo budowanych kontenerowców w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie mocy napędu w oparciu o długość między pionami i liczbę kontenerów. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej jednej i wielu zmiennych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania mocy napędu kontenerowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie regresji wielu zmiennych daje dokładniejsze rozwiązania niż zastosowanie regresji jednej zmiennej.
EN
On ships for connecting pipes in seawater installations, fire and other installations and for joining pipes to fittings or receivers, flange-type couplings are often used. It is important to ensure tightness between pipe flanges (ASME). If the system pressure does not exceed 1.6 MPa, “open” flange packing using flat gasket rings is used. Rubber, textolite, polyvinyl chloride or metals and alloys with good plastic properties (e.g. aluminum, copper, Monel alloy, Armco iron) can be used as a sealant material (depending on pressure in installation). The tightness of the joint determines the quality (geometric structure) of the surface of the flange at the contact point with the gasket. Reduced roughness ensures even distribution of surface mounting pressures on flange joint gasket. This article deals with the assessment of the use of burnishing as a finishing treatment for flange faces and the selection of rolling parameters. Samples used for the tests were made of S235J2 carbon steel. Burnishing treatment was done with the SKUV20 tool. The working element of the tool was in the shape of a roller. Burning was performed using the following parameters: the burnishing force (Fn) – 600 N, 800 N and 1000 N; Feed rate (f): 0.08 mm/rev, 0.13 mm/rev, 0.24 mm/rev; the speed of burnishing (vn) – for a diameter of 55 mm – was 45 m/min, 65 m/min, 78 m/min. The research was carried out on the basis of trivalent plan Hartley. As the output variables (dependent variables), the roughness reduction index (KRa) and the (Su) were adopted. Based on the multiple regression analysis, it was found that the greatest impact on reducing roughness and surface hardening of burnished material has burnishing force. The dependence between dependent variables and Fn is proportional. The effect of the burnishing speed (vn) on the values of KRA and Su parameters is statistically insignificant. Machining of the active surface of the pipe flanges should be carried out with a burnishing force of 1 kN, a feed rate of 0.08 mm/rev and a burnishing speed of 45 m/min.
PL
Celem pracy było opracowanie mapy atrakcyjności inwestycyjnej gminy Tarnowo Podgórne. Podstawą do jej utworzenia była analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na obszarze gminy. Wykorzystano dane z lat 2010–2013, pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zebrane dane zostały poddane analizie przestrzennej, przy użyciu programu QGIS 2.12.1, a także analizie statystycznej, za pomocą regresji wielorakiej. Badania pozwoliły wyróżnić czynniki istotnie wpływające na wartość nieruchomości oraz określić stopień ich oddziaływania.
EN
The aim of the study was to creating the map of investment attractiveness of Tarnowo Podgórne community. The basis for creating the map was the analysis of the factors affecting the value of undeveloped property in the area of Tarnowo Podgórne. The study analyses the material from the years 2010–2013, which are obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in Poznan. To realise this aim two types of analyses were performed: spatial with the QGIS 2.12.0 Lyon programme and statistical using multiple regression. Results of investigation showed which of the isolated factors have the greatest influence on the value of building land in the Tarnowo Podgórne community.
PL
Artykuł dotyczy efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika chłodziarek bezpośredniego działania typu TS-350. Stosując statystyczne metody analizy liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej dla podanego w [6] materiału badawczego utworzono modele statystyczne w postaci liniowych i nieliniowych równań kryterialnych. W równaniach tych moc chłodniczą parownika chłodziarek wymienionego typu opisano zależnością funkcyjną parametrów wlotowych zarówno powietrza w parowniku jak i wody chłodzącej skraplacz. Modyfikując utworzone funkcje otrzymano dogodniejsze, w zastosowaniach praktycznych, ich postacie. Dokonano oceny rozkładów danych pomiarowych oraz przeprowadzono analizę podstawowych statystyk opisowych przyjętych zmiennych wpływających, w istotny sposób, na moc chłodniczą parownika.
EN
In this article an effective usage of cooling capacity in the evaporator of the direct-action refrigerator TS-350 type is presented. Using statistical methods of linear and nonlinear analysis of multiple regression for data given in [6] of studied materials, the statistical models as linear and nonlinear criterion equations were created. In these equations, a cooling capacity of the refrigerator's evaporator (mentioned type) is described by the functional dependence of the inlet parameters of air and cooling-water in the condenser. Modifying the created functions, convenient in practical application forms were obtained. An evaluation of the measured data with theirs distribution was performed and the analysis of basic statistics with the variables were taken into account.
EN
The main aim of the study was to create the map of attractiveness of the housing area earmarked for construction purposes in Murowana Goślina commune in the aspect of sustainable development. The basis for creating the map was the analysis of factors affecting the value of undeveloped property. The study included both natural and anthropogenic factors. The study analyzes the material from the years 2010-2013, which were obtained from the District Centre of Geodesy and Cartography Documentation in Poznan. In order to achieve this aim, two types of analyses were performed: spatial with the QGIS 2.12.0 Lyon software and statistical, using multiple regression with STATISTICA 10 software. The research helped to isolate the factors significantly affecting the value of the property and determine the degree of their impact. The thesis also presents the map of investment attractiveness for Murowana Goślina. In these terms, the most attractive areas were Murowana Goślina and Mściszewo.
EN
The algorithm of approximation of an edge wear curve is worked out. It is in the form of two power functions, each with two constraints. A common point of both power functions is transition point from section of accelerated wear of the edge to section of stable wear. This way, one obtain continuity of the function, but common point is cusp, it means that in this point derivative is not continuous. Worked out the wear curve is used up for calculation of the edge durability according to the short experiment method in all points of curtailed sampling plan. The wear curve of the edge is worked out on the base of research of the edge durability during turning steel C45 with the pad TNMG 160308 H20 clamped in the holder hR 171.26-25.25.1.
PL
Opracowano algorytm aproksymacji krzywej zużycia ostrza = f ( VB ) w postaci dwóch funkcji potęgowych, każdą z dwoma więzami. Punktem wspólnym obu funkcji potęgowych jest punkt przejścia z odcinka przyśpieszonego zużycia ostrza do odcinka zużycia stabilnego. Uzyskano ciągłość funkcji, ale wspólny punkt łączący obie krzywe jest punktem ostrzowym, tzn. nie ma w nim ciągłości pochodnej. Ustalona krzywa zużycia ostrza = f ( VB ) jest wykorzystywana do obliczania trwałości ostrza wg metody eksperymentu skróconego we wszystkich punktach przyjętego planu badań. Krzywą aproksymacyjną zużycia ostrza opracowano na podstawie wyników badań trwałości ostrza podczas toczenia stali C45 (PN-EN-10083 2:2008) wkładką TNMG 160308 H20 zamocowaną w oprawce hR 171.26 – 2525.
20
Content available remote Założenia do modelowania parametrów realizacji liniowych robót budowlanych
PL
W artykule omówiono założenia modelu obliczeniowego do określania czynników wpływu na prognozowane parametry liniowych robót budowlanych. Przedstawiono wstępne wyniki badań uzyskane w warunkach rzeczywistych na placach budów. Dokonano analizy i syntezy danych, systematyzując je w grupy. Wstępnie określono ich wpływ na prognozowane parametry realizacji procesu budowlanego. Przedstawiono kierunki dalszych badań z zastosowaniem metod statystycznych, np.: regresji wielorakiej, sieci neuronowych i ARIMA.
EN
The article discusses the test of forecasting road construction works in terms of duration and cost of the individual packages of works and to show risk factors for the implementation of roadworks. Carried out identification and analysis of factors affect the forecast implementation of linear works allows to minimize error estimating life-cycle of the construction process.The issue analyzed based on their own materials from various projects construction, and that the concept of a computational model using statistical tools for example multiple regression, Multi Layer Perceptron and ARIMA.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.