Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimodalny system transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym składnikiem systemu transportowego jest infrastruktura transportowa obejmująca elementy liniowe i punktowe. Od właściwego rozwiązywania problemów rozwoju infrastruktury transportu zależeć może powodzenie procesów rozwoju innych działów gospodarki oraz rozwój danego regionu. Położenie województwa pomorskiego, rozwinięta gospodarka morska, zróżnicowana sieć osadnicza i walory przyrodnicze sprawiają, że na system transportowy województwa składają się wszystkie występujące w Polsce gałęzie transportu. Poczynione w ostatnich latach inwestycje w infrastrukturę transportową regionu, pozyskane finansowanie na kolejne (S6, PKM, PCL), a poprzez to realizacja zapisanego w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 celu dotyczącego stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, powinna doprowadzić do oczekiwanych efektów w postaci, m.in. rozwoju nowoczesnego, sprawnego transportu zbiorowego (wysokiej jakości jego usług), rozwinięcia powiązań drogowych Trójmiasta z ośrodkami regionalnymi, powstania węzłów multimodalnych dobrze powiązanych z infrastrukturą regionu, mniejszego negatywnego oddziaływana transportu na środowisko oraz wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników.
EN
Transport infrastructure with its linear and nodal elements is the main component of the transportation system. Appropriate approach to transport-related issues may strongly influence the development of other sectors as well as the region as a whole. Due to location of the province, well-developed maritime economy, diverse settlement network/structure and natural environment all modes of transport present in Poland are also present in Pomerania voivodeship. Investments in the regional transport infrastructure undertaken during recent years and ability to obtain funding for future developments (Expressway S6, Pomeranian Metropolitan Railway, Pomeranian Logistics Centre) allow to fulfill one of the objectives of the Pomeranian Regional Development Strategy until 2020 i.e. efficient transportation system. Implementation of the strategy should lead to anticipated results such as development of modern and efficient public transport (high quality of services), expanding road connections between Tri-City and regional centers, creation of multimodal hubs well connected with the regional infrastructure, reduced negative impact of transport on the environment and increased safety of users.
PL
Autor zdefiniował pojęcie kosztów systemu logistycznego i scharakteryzował koszty składowe. Podany został także model matematyczny pozwalający na obliczanie sumarycznych kosztów systemu logistycznego. Następnie powyższy model został zmodyfikował tak aby odpowiadał potrzebom multimodalnego systemu logistycznego. Tak zbudowany nowy model pozwolił na dokonanie analizy kosztów przykładowego systemu logistycznego i wybranie najbardziej efektywnej ekonomicznie technologii przewozów multimodalnych. Dowiedziono, że technologią tą są dostawy ładunku za pośrednictwem codziennego pociągu blokowego. Policzono jaki wpływ na koszty systemu logistycznego mają takie parametry jak: wartość ładunku, poziom bezpieczeństwa systemu, roczny obrót ładunkowy czy koszty składowania. Obliczenia dowiodły, że koszty multimodalnego systemu logistycznego dla badanego wariantu przewozów są najbardziej wrażliwe na zmiany rocznych obrotów ładunkowych. Zależność przy tym ma charakter funkcji malejącej, tzn. wzrost obsługiwanej masy ładunkowej powoduje spadek kosztów systemu logistycznego. Dolną nieprzekraczalną granicę kosztów logistycznych stanowią sumaryczne koszty transportu, przygotowania przesyłki i wynajmu kontenera. Analiza wrażliwości kosztów multimodalnego systemu logistycznego na zmianę wartości jednostki ładunkowej, wskaźnika bezpieczeństwa i kosztu składowania, przyjmuje we wszystkich trzech przypadkach charakter funkcji rosnącej. Większą wrażliwość kosztów systemu logistycznego na zmiany powyższych parametrów należy oczekiwać w sytuacji wydłużenia się czasu dostawy ładunku, czyli czasu przewozu multimodalnego. Pracę kończą ogólne wnioski odnoszące się do europejskich systemów logistycznych.
EN
The Author explained the concept of costs of logistics system and distinguished principal components of these costs. The mathematical model enabling calculation of total costs of logistics system was given as well. Afterwards the model was modified in purpose to meet requirements of multimodal logistics system. The new model allowed to make costs analysis of exemplary multimodal system and allowed to make choice of economically most effective technology of multimodal transport. There was proven that the most effective is block train operating on daily basis. Afterwards the calculations were done to explain the influence on the model of such parameters as: the value of cargo, the system's safety level, the annual cargo turnover and the cost of storage. The calculations proved that costs of multimodal logistics system are the most sensitive to changes of the annual cargo turnover. The mutual relationship describes a decreasing function, that is an increase of the cargo turnover effects in a decrease of the costs of multimodal logistics system. The minimal level of these costs determines the sum of the costs of transport including stuffing the cargo and renting of a container. The analysis of sensitiveness of the model to changes of the value of cargo, the system's safety level and the cost of storage proved moderate relationship described by increasing function. More sensitive reactions of the model can be expected in case of lengthening of the multimodal transport. Finally, the paper includes the Author's conclusions relating to European logistics systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.