Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mrozoodporność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The purpose of introducing air into the concrete mix is to increase the freeze-thaw and scaling resistance of hardened concrete. The utility of the sequential pressure method (Super Air Meter - SAM) for assessment of the air entrainment quality was verified by comparing the results obtained with this method with the results of the air-void analysis of hardened concrete. The results of the tests carried out on mixes designed and produced at a laboratory and the mixes produced on an industrial scale during expressway construction are considered. Furthermore, the relationships between the SAM number and the micro air-void content A300 in hardened concrete and the freeze-thaw and de-icing salt resistance are analysed as part of this research. A clear co-relation between the SAM number, a parameter that characterises the air-entrainment of the concrete mix, and the microvoid content has been demonstrated.
PL
Napowietrzenie mieszanki betonowej stosuje się w celu podwyższenia mrozoodporności betonu i jego odporności na złuszczenia powierzchniowe. Przeprowadzono badania możliwości charakteryzowania jakości napowietrzenia mieszanki betonowej za pomocą pomiarów metodą sekwencyjno-ciśnieniową, oceniając zgodność jej wyników z wynikami pomiaru charakterystyki porów w betonie stwardniałym. Przedstawiono wyniki badań mieszanek zaprojektowanych i wykonanych w laboratorium, jak i mieszanek wykonanych przemysłowo na budowie drogi ekspresowej. Analizowano relację tzw. liczby SAM mieszanki betonowej w odniesieniu do zawartości mikroporów A300 w stwardniałym betonie oraz odporności na cykliczne działanie mrozu w obecności soli odladzających. Wykazano wyraźną korelację między parametrem charakteryzującym napowietrzenie mieszanki betonowej (liczba SAM) a zawartością mikroporów w betonie stwardniałym.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
3
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
5
Content available remote Mrozoodporność elementów ceramicznych w Polsce
PL
W początkowych latach XXI wieku wybudowano w Polsce ponad 1500 wiaduktów betonowych. Zanotowano wiele przypadków braku mrozoodporności betonu już na etapie oddawania obiektów do eksploatacji. Proces miał nietypowy przebieg: następował drastyczny spadek wytrzymałości betonu na ściskanie bez charakterystycznego łuszczenia się powierzchni i ubytku masy. W artykule wyjaśniono to zjawisko i zaproponowano środki zaradcze.
EN
In the early 2000s, over 1,500 new concrete viaducts were built in Poland. There have been many cases of insufficient frost resistance of concrete as early as at the commissioning stage. The process had an unusual course: there was a drastic decrease in concrete compressive strength without characteristic flaking of the surface and weight loss. This phenomenon has been explained in the paper and the mitigation measures have been proposed.
7
Content available remote Beton z proszków reaktywnych z zastosowaniem cementu hutniczego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonu z proszków reaktywnych [BPR], otrzymanego z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA zawierającego około 60 % mas. granulowanego żużla wielkopiecowego. Optymalizację składu mieszanki betonowej, mającą na celu uzyskanie największego stopienia upakowania cząstek w kompozycie, przeprowadzono w oparciu o krzywą optymalnego uziarnienia Funka. Mały stosunek wody do spoiwa równy 0,2, uzyskano poprzez stosowanie superplastyfikatora polikarboksylanowego. Wykazano, że jest możliwe uzyskanie, bez obróbki termicznej, betonu BPR z zastosowaniem cementu hutniczego, zawierającego 2,0% obj. włókien stalowych, o wytrzymałości na ściskanie około 200 MPa i wytrzymałości na zginanie 56,7 MPa, po 180 dniach dojrzewania. Nasiąkliwość tego betonu wynosi tylko 2,4%, a wyniki badań mrozoodporności, pozwalają ocenić mrozoodporność tego betonu jako bardzo dobrą wg normy SS 13 72 44. BPR ma zwartą mikrostrukturą, a zidentyfikowana faza C-S-H wykazuje mały stosunek C/S.
EN
The paper presents the results of tests of the reactive powder concrete [RPC] obtained from the CEM III/A 42.5 N LH/HSR/NA blast furnace slag cement, containing about 60 % of granulated blast furnace slag. The optimisation of the concrete mix composition, aimed at obtaining the largest particle packing in the composite, was carried out based on Funk’s optimal particle size distribution curve. A low water to binder ratio of 0.2 was obtained by using a superplasticiser based on polycarboxylates. It has been shown that it is possible to obtain, under normal conditions, RPC with the use of slag cement, containing 2.0% vol. of steel fibres, with a compressive strength of about 200 MPa and a flexural strength of about 57 MPa, after 180 days of curing. The water absorption of this concrete is only 2.4%, and the results of freeze-thaw resistance tests allow to assessing the freeze-thaw resistance of this concrete as very good, according to the standard SS 13 72 44. RPC has a compact microstructure and the identified C-S-H phase shows a low C/S ratio.
PL
W artykule zestawiono wymagania w zakresie mrozoodporności nawierzchni wykonywanych z mieszanek betonowych, wbudowywanych bezpośrednio na budowie, jak również z dostarczanych na budowę elementów prefabrykowanych. Przeanalizowano najczęściej stosowane krajowe specyfikacje techniczne i normy, przedstawiając podobieństwa, jak również różnice w wymaganiach dla surowców oraz właściwości użytkowych, w kontekście odporności na działanie zamrażania i rozmrażania. Przybliżono powołane w analizowanych dokumentach bezpośrednie i pośrednie metody badania mrozoodporności (metodą zwykłą wg PN-B-06250:1988, powierzchniowego złuszczenia wg PKN-CEN/TS 12390-9, oznaczenia charakterystyki porów wg PN-EN 480-11) oraz przedstawiono klasyfikację i kryteria oceny zgodności.
EN
The article summarizes the requirements for frost resistance of concrete pavements, built-in directly at the construction site, as well as prefabricated elements delivered for construction. The most commonly used national technical specifications and standards were analyzed, showing similarities as well as differences in requirements for raw materials and performance in the context of resistance to freezing and thawing. The direct and indirect methods of testing frost resistance (standard method according to PN-B-06250:1988, surface exfoliation according to PKN-CEN/TS 12390-9, determination of pore characteristics according to PN-EN 480-11) as well as the classification and conformity assessment criteria were presented.
9
Content available remote Wpływ domieszkowania betonu pochodnymi skrobi na jego mrozoodporność
PL
Określono wpływ dodatku dekstryny na mrozoodporność betonów cementowych. Zastosowano dekstryny żółte i białe w ilości 0,35% mas. w stosunku do masy cementu. Obserwacje prowadzono dla 25 i 50 cykli zamrażania i rozmnażania. Uzyskane wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek poddanych badaniom mrozoodporności dowodzą, że domieszka dekstryny znacznie poprawiła trwałość betonów.
EN
Yellow and white dextrins were added (0.35% by mass) to the cement mortar. After 25 and 50 cycles of freezing and reproduction, the compressive strength was significantly increased. The durability of the designed concretes was hence improved.
10
Content available remote Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu
PL
W artykule opisano wpływ zastosowania ochrony powierzchniowej betonu środkiem hydrofobowym na odporność mrozową, określoną metodą powierzchniowego łuszczenia i metodą zwykłą. Próbki betonowe wykonane z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 HSR poddano badaniu nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i mrozoodporności. Obserwując wyniki badań metodą CDF, zauważono, że ochrona powierzchniowa środkiem hydrofobowym wpływa na ograniczenie podciągania kapilarnego, co pozwala na poprawę mrozoodporności. Wszystkie próbki poddane zabiegowi hydrofobizacji spełniły warunek dotyczący masy materiału złuszczonego, nie przekraczając wartości 1,5 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 12390-9. Próbki betonowe poddane badaniu mrozoodporności metodą zwykłą nie spełniły wymagań normy PN-B-06265. Na ich powierzchni wystąpiły spękania, a wytrzymałość na ściskanie była o ponad 20% mniejsza od wytrzymałości próbek referencyjnych.
EN
This paper investigates the effect of applying protection on concrete surface and influence of hydrophobic agent on concrete frost resistance. The investigation was conducted by a two of freeze-thaw methods: surface scaling and standard method. Concrete samples made of Portland cement CEM I 42.5 HSR were tested for water absorption, compressive strength, capillary suction and freeze-thaw resistance. It have been shown that the surface protection of the hydrophobic agent influences the capillary suction limit, which allows to improve the results during the frost resistance test. All samples subjected to the hydrophobic treatment fulfill the condition of total weight of the scaled material, not exceeding the value of 1.5 kg/m2 in accordance to PN-EN 12390-9 standard. Test results of standard method didn’t meet the requirement of PN-B-06265 standard. Cracks was visible on surface of specimen and also their compressive strength was more than 20% lower than the reference samples.
11
Content available remote Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i polowych betonu nawierzchniowego z eksponowanym kruszywem fotoluminescencyjnym. Zakres przeprowadzonego programu badawczego obejmował selekcję i dobór kruszywa o odpowiednich parametrach „zimnego świecenia”, wybór dezaktywatora powierzchni pozwalającego na optymalne wyeksponowanie kruszywa oraz wykonanie projektu trwałej i odpowiednio wybarwionej matrycy kompozytu betonowego. Po etapie badań laboratoryjnych wykonano próbny odcinek nawierzchni betonowej z eksponowanym kruszywem, który poddano długookresowej obserwacji, badaniu wytrzymałości mechanicznej i trwałości. „Świecący beton” pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przez zwiększenie widoczności traktu bez konieczności oświetlania go. Z punktu widzenia ekologii oraz architektury krajobrazu niezanieczyszczonej sztucznym światłem może to być przyszłościowe rozwiązanie. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły trwałość nawierzchni ze „świecącego betonu” eksploatowanej w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article presents the results of laboratory and field tests of road concrete with exposed photoluminescent aggregate. The scope of the research program included selection of aggregates with appropriate parameters of "cold light", selection of surface deactivator allowing optimal exposure of the aggregate. After the laboratory tests, a test section of the road concrete with exposed aggregate was made, subjected to a long-term observation and for which mechanical strength and durability tests were carried out. "Shining concrete" allows you to ensure safety by increasing the visibility of the road without having to provide lighting. From the point of view of ecology and landscape architecture not contaminated with artificial light, it can be a future-proof solution for this type of application. The tests carried out and the results obtained confirmed the durability of this type of surface exploited in our climatic conditions.
PL
Omówiono i skomentowano wyniki badań właściwości mechanicznych i trwałości betonu zaprojektowanego do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie komunikacyjnym, na bazie kruszyw łamanych o różnej genezie petrograficznej. Celem badań była ocena przydatności kruszyw do tego rodzaju konstrukcji. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań betonów na kruszywie granitowym i bazaltowym, powszechnie uważanym za najbardziej właściwe do wymienionych zastosowań.
EN
The article discusses and comments on the results of investigations of mechanical properties and durability of concrete designed for structural applications in communication construction, based on broken aggregates of various petrographic genesis. The purpose of this research was to assess the suitability of aggregates for this type of construction. The obtained results were compared with the results of concrete tests on granite and basalt aggregates, generally considered to be the most appropriate for the mentioned applications.
PL
Omówiono problem skutecznego napowietrzenia betonu gwarantującego odpowiedni stopień mrozoodporności. Autorzy starali się wykazać na podstawie analizy znacznej populacji wyników, że zawartość powietrza w mieszance betonowej powyżej ustalonej empirycznie granicy skutkuje uzyskaniem zakładanej trwałości mrozowej. W wyniku analiz znaleziono dodatkową metodę szybkiej oceny mrozoodporności betonu na podstawie matematycznej metody grawimetrycznej oceny napowietrzenia.
EN
This article describes the problem of effective aeration of concrete guaranteeing a sufficient degree of frost resistance. The authors tried to show on the basis of the analysis of a large population of results that the air content in the concrete mix above the empirically determined. As a result of the analysis, an additional method of fast assessment of the frost hardiness of concrete was found on the basis of the mathematical method of gravimetric evaluation of aeration. Limit results in obtaining the assumed frost durability.
PL
Przestawiono analizę zagadnień projektowania składu betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym, przeznaczonego na nawierzchnie drogowe o kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono wyniki badań betonu wykonanego w laboratorium w sposób imitujący wykonanie warstwy z kruszywem odkrytym. Wyznaczono wytrzymałość betonu, charakterystykę porów, szybkość absorpcji powierzchniowej wody i mrozoodporność powierzchniową w obecności roztworu chlorku sodu. Wyniki badań przeanalizowano w odniesieniu do zróżnicowania rodzaju cementu (CEM I, CEM III/A) i rodzaju pielęgnacji. Stwierdzono znaczący wzrost złuszczeń powierzchniowych i szybkości penetracji wody skorelowany z niedostatkiem pielęgnacji.
EN
The mix design for exposed aggregate concrete to be used for the upper layer of two-layered road pavement for the category of traffic KR5-KR7 is discussed. Experimental tests were performed on concrete specimens with the exposed aggregate surface prepared in such a way to imitate the execution of layer at construction site. The compressive and tensile strength of concrete, the air void characteristics, the rate of surface absorption of water and the surface scaling due to exposure to frost and sodium chloride solution were determined. The test results are analyzed in relation to the cement type used (Portland cement CEM I, slag cement CEM III / A) and the type of curing. A major increase in surface scaling and water penetration rate was found to be correlated with the deficiency of curing.
EN
The recycle of the building and demolition waste could reduce project expenses and save natural resources as well as solve problem about environmental risks incurred during the disposal of building waste. In this study, waste C30 concrete is taken an experimental material. The mass loss, ultrasonic velocity, dynamic modulus of elasticity and cubic compressive strength of recycled coarse aggregate concrete whose coarse aggregate replacement percentage is 25%, 50%, 75%, and 100% are tested and compared with NAC when the cycles of freezing and thawing are 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and 200 times. The results show: (1) Generally, the loss of mass, ultrasonic velocity, dynamic modulus of elasticity and cubic compressive strength constantly increase with the growth of freezing and thawing cycles. (2) Compared with the recycled concrete of other replacement percentages, the RAC50 shows relatively close performance to NAC in mass loss, the change of dynamic modulus of elasticity and cubic compressive strength. (3) Performances of RAC25 specimens are better than the other RAC specimens for the ultrasonic wave velocity.
16
Content available remote Ocena mrozoodporności betonów modyfikowanych ceramiką odpadową
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ceramiki odpadowej, dokonując oceny jej wpływu na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie badanych kompozytów betonowych, wykonanych na bazie kruszywa łamanego. Badanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie przeprowadzono tradycyjną metodą dla 150 cykli oraz przy wykorzystaniu urządzenia do automatycznej analizy obrazu, oznaczając strukturę porowatości betonu. Ceramika odpadowa była dozowana w postaci rozdrobnionego pyłu (tzw. mączki) w ilościach 5 i 10% masy cementu. Pozyskana do badań ceramika została rozdrobniona w młynie oraz dezintegratorze i pochodziła z recyklingu ceramiki sanitarnej, ściennych płytek ceramicznych oraz ceramicznych dachówek. Dodanie tak rozdrobnionej ceramiki wpłynęło na uzyskanie lepszej urabialności mieszanek betonowych.
EN
The paper presents the analysis of the impact of waste ceramics on compressive strength and resistance to cyclic freezing and thawing of tested concrete composites, made on the basis of broken aggregate. The freeze–thaw test was carried out using the traditional method for 150 cycles and using an image automatic analysis device determining the porosity structure of the concrete. The waste ceramics were dosed in the form of ground dust (so–called flour) in quantities of 5 and 10% of the cement mass. The ceramics for testing were ground in a mill and disintegrator and were obtained from the recycling of sanitary ceramics, ceramic wall tiles and ceramic roof tiles. The addition of such shredded ceramics influenced obtaining better workability of concrete mixtures.
17
Content available remote Mrozoodporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym
PL
W pracy przedstawiono porównanie odporności na powierzchniowe łuszczenie pod wpływem oddziaływania mrozu betonów zawierających trzy typy zbrojenia rozproszonego (włókna syntetyczne, makro- i mikrowłókna stalowe) zastosowane w ilości 0,5 oraz 1,0% objętości mieszanki betonowej, a także betonów bez włókien. Badanie prowadzono na podstawie normy PKN-CEN/TS 12390–9: (2007), metodą Slab test, w warunkach cyklicznych zmian temperatury, w obecności 3% roztworu solnego. Na podstawie wyników badania mrozoodporności określono najbardziej efektywny rodzaj dodatku do betonu w postaci włókien oraz korzystną zawartość. Wykonano dodatkowe badania właściwości fizycznych betonów, takich jak: nasiąkliwość, podciąganie kapilarne roztworu NaCl, gęstość objętościowa.
EN
The influence of different fibers (steel, propylene, microfibers) on the frost resistance of concrete elements was analyzed. Seven types of concrete specimens with various types of fiber reinforcement at 1,0 or 0,5% volumetric ratio were selected for test. Destructive deicing salt impact in environment of cyclic freezing and thawing was determined based on the procedure of PKN - CEN/TS 12390 - 9: Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling. It was found that fibers are very important additives in concrete mixture. Frost resistance of concrete without this type of reinforcement is about five times lower than resistance of concrete with steel fibers. Moreover, frost resistance accompanying analyses such as absorbability, capillarity sorption was analyzed. Relationships between examined properties of concrete were noticed. All observations lead to comprehensive understanding of this important material.
PL
Beton mostowy musi wykazywać bardzo wysoką trwałość. W tym celu stosuje się m.in. jego napowietrzenie za pomocą domieszek napowietrzających. W artykule omówiono problematykę doświadczalnej oceny efektów działania domieszek napowietrzających oraz metody ich badania przydatne przy projektowaniu i wykonywaniu betonu napowietrzonego.
EN
Bridge concrete should have very high durability. For this, its air entrainment is applied by using air-entraining admixtures. The article discusses the issues of the assessment of the effects of air-entraining admixtures and methods of their testing useful when designing and manufacturing air-entrained concrete.
19
Content available remote Wpływ wilgoci na trwałość betonu komórkowego
PL
Badanie mrozoodporności wg normy PN-EN 15304 często nie pokrywa się z zachowaniem materiału w warunkach eksploatacyjnych. Dotyczy to zazwyczaj ABK o dużej porowatości. W związku z tym przeprowadzono badania porównawcze mrozoodporności ABK wg PN-EN 15304 (wilgotność całkowita) oraz mrozoodporności ABK w stanie wilgotności ok. 30%.
EN
The freeze/thaw resistance testing according to European Standard PN-EN 15304 often does not coincide with behavior of the material under operating conditions. This usually applies to AAC with high porosity. Therefore, comparative research of freeze/thaw resistance AAC: according to PN-EN 15304 (total humidity) and in the humidity state about 30%.
EN
Widespread opinion holds that calcareous rocks have limited suitability for use in the production of aggregates and stone products having adequate frost resistance. However, some of the rocks, in particular those from earlier geological periods, provide a promising alternative to silicate rocks. The paper presents results of the analysis of Devonian carbonate rock originating from two selected mines in the Swietokrzyskie region. The examined mines extract limestone from two different deposits of the same age. The rock samples are collected from beds lying at different depths, distinct in texture and color in macroscopic examination. It was found that despite the changes in bulk density, porosity and absorption, all the examined samples were frost resistant. Using the Differential Analysis of Volumetric Strain method, the content of ice formed in the pore spaces was determined. In addition, the ratio of the content of water capable of freezing to the total pore volume, and the total amount of water absorbed due to capillary action in rock samples soaked in water, were analyzed. In all cases, it was revealed that the destructive action of freezing water was weakened due to a relatively low content of water capable of freezing and a substantial volume of pores that are not filled with water in capillary absorption. It is extremely important to be able to classify the available rock material. The generally adopted methods, including absorptivity tests, do not allow for precise categorization. In the investigations, the authors focused on the analysis of the basic factors that are decisive for rock durability, including bulk density, pore filling level and volume absorption. The authors do not correspond compressive strength and resistance to abrasion as this will be the subject of further research.
PL
Powszechnie uważa się, że skały wapienne mają stosunkowo ograniczoną przydatność do stosowania w produkcji kruszyw i wyrobów kamiennych ze względu na ich odporność na działanie mrozu. Jednak niektóre skały, w szczególności pochodzące z wcześniejszych okresów geologicznych, stanowią obiecującą alternatywę dla skał krzemianowych. W pracy przedstawiono wyniki analizy dewońskich skał węglanowych pochodzących z dwóch wybranych kopalń z regionu świętokrzyskiego. Skały wapienne w obu wybranych kopalniach pochodzą z tego samego okresu geologicznego. Pobrany materiał skalny pochodził z różnych pokładów kopalń i różnił się makroskopowo między sobą teksturą i kolorem. Ostatecznie stwierdzono jednak, że pomimo różnic w nasiąkliwości objętościowej, porowatości i absorpcji kapilarnej, wszystkie skały okazały się być mrozoodporne. Wykorzystując w badaniach Różnicową Analizę Odkształceń określona została zawartość lodu powstającego w przestrzeni porów. Ponadto określono stosunek zawartości wody zdolnej do zamarzania w odniesieniu do całkowitej objętości porów oraz ilość zaabsorbowanej wody przy podciąganiu kapilarnym. We wszystkich przypadkach okazało się, że destrukcyjne działanie zamarzającej wody zostało osłabione poprzez stosunkowo małą ilość wody zdolnej do zamarzania i znaczną objętość porów niewypełnionych wodą przy podciąganiu kapilarnym. Bardzo ważne jest, aby móc odpowiednio klasyfikować dostępny materiał skalny. Ogólnie przyjęte metody, takie jak chociażby badania nasiąkliwości, nie pozwalają na precyzyjną diagnostykę. Dlatego też autorzy w swoich badaniach skupiają się na analizie podstawowych czynników decydujących o trwałości skały, takich jak nasiąkliwość objętościowa, stopień wypełnienia porów wodą, czy stopień nasączenia. Autorzy nie odwołują się do badań wytrzymałości na ściskanie i odporności na ścieranie wybranych skał, ponieważ będzie to przedmiotem dalszych badań.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.