Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszczególnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.
EN
This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.
EN
Automatic control is one of the main characteristic features of the present-day “electrified” motor vehicle. The avoidance of a suddenly appearing obstacle, including a rapid lane-change manoeuvre, is counted among the driving manoeuvres that are most dangerous and difficult to be automatized. Note that this seems to be a fundamental problem for autonomous cars. The authors have shown general vehicle automatization concepts derived from the control systems theory. Against this background, they have presented results of their own analytical studies and simulation research related to the system of automatic controlling of a rapid lane-change manoeuvre. A controller algorithm developed within this work, where a simplified reference model of the lateral dynamics of a motor vehicle was used (transmittance-type model based on well known “bicycle model” but transformed and linearized), was successfully examined in exhaustive simulation tests. The virtual object used for the simulation tests was an extensive simulation model (3D, nonlinear, MBS type) of a two-axle motor truck of medium load capacity, driven with quite a high speed. This detail model had been experimentally verified. In the article, only a fragment of a large research project has been described.
3
Content available remote Issues of modeling the total pollutant emission from vehicles
EN
The paper presents systematisation of issues concerning modeling of fuel consumption and total pollutant emission from motor vehicles5. Assumptions applied in modeling were made. The most important factors in the modeling were analyzed, including, among others, the intensity of vehicle use and characteristics of vehicle running in individual vehicle categories. The relationships between road transport pollutant emission and fuel consumption as well as the average velocity of vehicles, were proposed as characteristics of pollutant pollutant emission and fuel consumption. Example results of studies were presented.
PL
W artykule przedstawiono usystematyzowanie problemów modelowania zużycia paliwa i całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych. Przyjęto założenia stosowane w modelowaniu. Przeanalizowano najważniejsze dla modelowania zagadnienia, dotyczące m.in. intensywności użytkowania i charakteru ruchu pojazdów poszczególnych kategorii. Zaproponowano jako charakterystyki emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa zależności emisji drogowej zanieczyszczeń i drogowego zużycia paliwa od prędkości średniej pojazdów. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.
4
PL
W referacie zaprezentowano zastosowania metod badań nieniszczących w obszarze produkcji i eksploatacji pojazdów samochodowych. Skupiono się na badaniu połączeń zgrzewanych, ocenie jakości połączeń klejonych na karoserii pojazdu, monitorowaniu kinetyki tworzenia i degradacji połączenia szpachlówki ze stalowym podłożem oraz na ocenie grubości powłoki lakierniczej pojazdu. Przedstawione zagadnienia wsparto wybranymi wynikami badań własnych autorów.
EN
In the paper some use of non-destructive testing methods in the area of production and operation of motor vehicles are presented. The focus is on the study of welded joints, on assessment of the quality of glued joints on the vehicle body, on monitoring the kinetics of formation and degradation of bonds of car putty and steel substrate, and on evaluation the thickness of the lacquer coating on the vehicle. The issues were supported by selected results of the authors’ own investigations.
5
Content available remote Ocena emisji akustycznej pojazdu samochodowego
PL
Wobec zwiększających sie wymagań w zakresie emisji hałasu i komfortu podróży, etap projektowania akustycznego stał się nieodłączną częścią całego procesu tworzenia pojazdu. W artykule zaproponowano sposób oceny emisji akustycznej pojazdu samochodowego z wykorzystaniem metod modelowania oraz wybranych parametrów pozwalających ocenić energię emitowaną do środowiska. Badania oparto na analizie poziomu ciśnienia akustycznego w przestrzeni otaczającej obiekt. Modelowanie i symulacje przepływów gazodynamicznych w systemie silnik-układ wydechowy-środowisko zewnętrzne oparto na specjalistycznym pakiecie obliczeniowym CFD (Computer Fluid Dynamics) - AVL AST.
EN
Due to increasing requirements for noise emission and travel comfort, the acoustic design stage has become an integral part of the whole process of creating a vehicle. The article proposes a method for evaluating the acoustic emission of a motor vehicle using modeling methods and selected parameters allowing to assess the energy emitted to the environment. The study was based on the analysis of sound pressure level in the space surrounding the object. Modelling and simulations of gasdynamic flows in the engine and exhaust system were conducted using specialized computational package CFD (Computer Fluid Dynamics), the AVL AST.
EN
The paper describes the results of a diagnostics research of automotive starting batteries. For the purpose of the experiment, seven lead-acid batteries of different capacities, starting currents, structures, lengths of operation and levels of exploitation were used. The tests were performed in similar conditions and the preparations included charging up and cleaning the batteries. The experiments were realized on measurement site and in a motor vehicle with the use of battery chargers, electronic testers, diagnoscope, analog and digital measurement apparatus. The tests on measurement site included checking the technical condition with testers and evaluation the voltage-current characteristics. The tests in the vehicle were performed when starting a combustion engine, when it was idling as well as with the engine turned off but with working electrical receivers. The electrical values for specific batteries and receivers were measured, recorded and calculated by means of a diagnoscope and other instruments. On the basis of the results, a comparative analysis was conducted with special attention paid to the most differing results. The set physical values were compared as well as the recorded changes of voltage and current. Finally, an attempt was made to assess the condition of batteries and their usefulness in a motor vehicle.
PL
W artykule opisano wyniki badań diagnostycznych samochodowych akumulatorów rozruchowych. Do badań wykorzystano siedem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które różniły się między sobą pojemnością, prądem rozruchowym, konstrukcją, czasem eksploatacji i stopniem zużycia. Doświadczenia wykonywano w podobnych warunkach zewnętrznych, a przed testami każdy z akumulatorów został naładowany i zewnętrznie oczyszczony. Badania wykonano na stanowisku pomiarowym oraz w pojeździe samochodowym. Wykorzystano ładowarki akumulatorów, testery elektroniczne, diagnoskop samochodowy oraz przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Badania stanowiskowe akumulatorów polegały na sprawdzeniu ich stanu technicznego za pomocą testerów oraz wyznaczeniu charakterystyki napięciowo-prądowej. Badania w pojeździe przeprowadzono w trakcie rozruchu silnika spalinowego, w czasie jego pracy na biegu jałowym oraz przy unieruchomionym silniku i zasilanych odbiornikach elektrycznych pojazdu. Za pomocą diagnoskopu i jego oprzyrządowania zmierzono, zarejestrowano i obliczono wielkości elektryczne charakteryzujące pracę akumulatora i zasilanych przez niego odbiorników. Na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzono analizę porównawczą akumulatorów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań najbardziej różniących się między sobą. Porównano ze sobą zmierzone i wyznaczone wartości wielkości fizycznych, charakterystyki oraz zarejestrowane czasowe przebiegi napięcia i prądu. Podjęto próbę oceny stanu technicznego poszczególnych akumulatorów i ich przydatności do zastosowania w pojeździe samochodowym.
EN
Braking systems of motor vehicles play a vital role among the sources of particulate matter emission related to road transport. The Automotive Industry Institute developed the concept of the method for reduction of particulate matter emission generated in these systems during braking. This paper presents the details of construction of pre-prototype devices for disc and drum brakes. Developed devices were used in laboratory tests in order to evaluate their effectiveness of operation.
PL
Wśród źródeł emisji pyłów związanych z transportem drogowym istotną rolę ogrywają układy hamulcowe pojazdów samochodowych. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji opracowano koncepcję metody ograniczania emisji pyłów powstających w tych układach podczas hamowania. W artykule przedstawiono szczegóły konstrukcji przedprototypów urządzeń przeznaczonych do hamulców tarczowych i bębnowych. Opracowane przedprototypy zostały wykorzystane w badaniach studyjnych mających na celu ocenę skuteczności działania wynalazków.
8
Content available remote Analysis of a motor vehicle stability for the selected maneuver
EN
In the paper, analysis concerning the influence of the center of mass disturbance on the stability of a mathematical model of a motor vehicle is presented. Sudden disruption of the linear motion caused by the impulse turn of the steering wheel by 90 degrees was taken into account, as well as motion of the vehicle model along the road with randomly uneven surface. Probability of stable motion was discussed. Selected aspects of such analyses can be included in a broader research on road safety.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu zaburzenia położenia środka masy modelu matematycznego samochodu na jego stateczność, przy nagłym zakłóceniu ruchu prostoliniowego spowodowanym impulsowym obrotem koła kierownicy o kąt 90 stopni, jak również zaburzeniami ruchu pochodzącymi od losowo występujących nierówności nawierzchni drogi. Rozważono prawdopodobieństwo ruchu statecznego. Wybrane aspekty takich analiz mogą wejść w skład szerszych badań nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.
PL
W artykule omówiona została nowoczesna metoda regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow, znajdująca zastosowanie w azotowaniu wybranych elementów pojazdów samochodowych. Dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych opisujących kinetykę wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest opracowanie specjalnie dedykowanych procesów o odpowiednio dobranych parametrach; pozwala to na otrzymanie warstw azotowanych o ściśle określonych własnościach: wymaganej budowie fazowej wraz z grubościami stref/faz w niej występujących oraz wymaganych rozkładach twardości. Ponadto, dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych warstwy te są wytwarzane w możliwie najkrótszym czasie i przy najmniejszym zużyciu energii; proces azotowania metodą ZeroFlow jest zatem procesem ekonomicznym i ekologicznym. W artykule przedstawiono istotę procesu regulowanego azotowania gazowego ze szczególnym naciskiem na wpływ parametrów procesu azotowania na otrzymywane rezultaty. Informacje te stanowią podstawę do zrozumienia zagadnienia kinetyki wzrostu warstwy azotowanej, a co za tym następuje – dla jego praktycznego zastosowania w projektowaniu, regulacji i kontroli procesów azotowania przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych (symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej). Projektowanie procesów azotowania ZeroFlow w oparciu o kinetykę wzrostu warstwy azotowanej wyjaśniono na przykładzie azotowania wałów korbowych dla silników samochodów sportowych.
EN
Paper presents new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow, which is used for nitriding of selected motor vehicles components. Through the use of simulation models it was possible to develop the specially dedicated process with specific parameters; it allows forming of nitrided layer with strictly expected properties: required phase structure with thicknesses of each zone occurs in it and required hardness distribution. Moreover, through the use of simulation models this layers are obtained in in the shortest possible time, which is connected with the lowest energy consumption; therefore, nitriding process using ZeroFlow method is both economical and environmentally friendly. This article will discuss the essence of controlled gas nitriding process, with an emphasis on the influence of process parameters on results of nitriding process. This information are the basis to understand the issue of the kinetics of nitrided layer growth, and as it follows – for its practical application in designing, regulation and control of nitriding processes using simulation models (simulator of the kinetics of nitrided layer growth). Designing of ZeroFlow nitriding processes on the basis of the kinetics of nitrided layer will be shown on the example of nitriding of crankshafts for sports car engines.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczenia oraz przewozu ładunków. Przedstawiono układ sił działających na przewożony ładunek w zmiennych warunkach drogowych. Ponadto pokazano reprezentatywne zdarzenia drogowe, mające miejsce podczas ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym a wynikające z niewłaściwego mocowania przewożonego ładunku.
EN
The article discusses the basic issues concerning security of cargo. It shows the arrangement of forces acting on cargo transported in changing road conditions. In addition, it shows representative traffic incidents taking place when the vehicle moves on the curvilinear trajectory which are caused by improper securing of cargo.
EN
Results of research on the hazard posed by polycyclic aromatic hydrocarbons contained in the dusts emitted from motor vehicle braking systems have been presented. The polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) constitute a group of chemical compounds that pose a serious danger to the human health, chiefly because of their carcinogenic properties. Investigations into the issue of environmental pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons generated by motor vehicle traffic were carried out in connection with the work being done at PIMOT on systems to reduce dust emission from motor vehicle braking systems. The investigations included determination of PAH contents of the dust emitted from vehicle braking systems as well as the PAH concentrations in the indoor air in a room with the stand for testing dust emissions from braking systems and in the duct to carry away gases from that room. Moreover, the PAH contents of soil were measured in the context of location of the soil sampling points in relation to traffic routes. The PAH contents were measured in Warsaw and in Zabrze. The investigation results confirmed that PAHs considered as being most harmful to the human health due to their carcinogenic properties were actually present in the dusts emitted from braking systems. The PAH contents of soil were found to be very sensitive to the location of the soil sampling points in relation to traffic routes and this is a confirmation of the thesis that motor traffic is an important source of environmental pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zagrożenia wielopierścieniowymi węglowodorami pierścieniowymi z pyłów z samochodowych układów hamulcowych. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków, będących poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, głównie z powodu swych właściwości kancerogennych. W związku z pracami prowadzonymi w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji nad urządzeniami do zmniejszania emisji cząstek stałych z samochodowych układów hamulcowych przeprowadzono badania dotyczące motoryzacyjnych zanieczyszczeń środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Badano zawartość WWA w pyłach pochodzących z układów hamulcowych oraz stężenie WWA w powietrzu w pomieszczeniu ze stanowiskiem do badań par trybologicznych układów hamulcowych, a także w kanale odprowadzającym gazy z tego pomieszczenia. Badano również zawartość WWA w glebie w różnych miejscach ze względu na usytuowanie w stosunku do tras komunikacyjnych. Badania zawartości WWA wykonywano w Warszawie i Zabrzu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pyły hamulcowe zawierają WWA z grupy związków najbardziej szkodliwych ze względu na właściwości kancerogenne. Stwierdzono znaczną wrażliwość zawartości WWA w glebie na położenie względem tras komunikacyjnych, co potwierdza fakt, że motoryzacja jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
PL
W artykule zostało omówione podejście do rozwiązywania problemu racjonalnej lokalizacji parkingów przechwytujących w największych miastach w celu redukcji ruchu wlotowego do miasta i zmniejszenia utrudnień w ruchu (korków). Autor przedstawił parametry sieci miejskiej, które odzwierciedlają warunki ruchu przed i po wdrożeniu parkingów przechwytujących.
EN
The approach to solve the problem of rational location of interceptive parking lots in the biggest cities is discussed in order to reduce the down town traffic and the volume of respective traffic jams. The author has obtained the parameters of city network that reflect the traffic conditions before and after putting into operation the interceptive parking lots.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych procesu rekuperacji energii kinetycznej drgań fotela operatora pojazdu mechanicznego. Rekuperator energii drgań, montowany docelowo pod fotelem operatora pojazdu mechanicznego, zbudowany jest z układu listew i kół zębatych, sprzęgieł jednokierunkowych i prądnicy. Pozwala on zamienić energię kinetyczną drgań fotela na prąd elektryczny generowany przez prądnicę i magazynowany ostatecznie w akumulatorze pojazdu. Dla sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania zbudowano stanowisko do badań procesu rekuperacji energii drgań. Badania miały na celu weryfikację przyjętych parametrów konstrukcyjnych rekuperatora oraz wyznaczenie zakresu jego parametrów roboczych.
EN
The article presents the results of initial research concerning the process of kinetic energy recuperation from a driver’s seat vibration. Recuperator of vibrating energy, which is installed under the driver’s seat in a motor vehicle, consists of toothed bars coupled by gear wheels and driving shafts of one-way clutches. It allows to change the kinetic energy of the vibrating seat into the electric one, generated and stored in the accumulator of the vehicle. In order to research the efficiency of the present solution, a stand, for testing the process of vibration energy recuperation, was built. The aim of the research was to verify the assumed construction parameters of the recuperator and to determine its working parameters scope.
14
Content available remote Przydatność telematyki transportowej w ocenie energochłonności ruchu pojazdów
PL
W referacie, na podstawie literatury, dokonano analizy możliwości zastosowania nowoczesnych systemów telematyki transportu do oceny aspektów ekonomicznych i ekologicznych eksploatacji pojazdów lekkich i ciężkich, napędzanych silnikami o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Skupiono się przede wszystkim na kwestii energochłonności ruchu tego rodzaju pojazdów wykorzystywanych w przewozach drogowych.
EN
In this paper, based on the literature review, the analysis of the applicability of modern transport telematics systems to evaluate the economic and ecological aspects of light and heavy duty vehicles use, powered by engines with spark and compression ignition, has been presented. The focus is primarily on the issue of energy consumption by motor vehicles, which are used in road transport.
PL
W artykule zostały opisane rozwiązania prawne i techniczne mające na celu ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin. Przedstawiono aktualnie obowiązujące w Unii Europejskiej normy Euro dotyczące ograniczenia poziomu emisji szkodliwych substancji znajdujących się w spalinach pojazdów osobowych. Ukazano aktualny stan transportu z wybranej grupy pojazdów samochodowych w Polsce. Wymogi, które muszą spełniać podczas obowiązkowej okresowej kontroli technicznej na stacjach diagnostycznych w zakresie wymaganych limitów składników toksycznych spalin. Zaprezentowano wyniki badań emisji wybranej grupy pojazdów, które zostały wykonane na stacji diagnostycznej. Ponadto zademonstrowano rozwiązania techniczne wpływające na ograniczenie emisji szkodliwych substancji spalin.
EN
The article describes the legal and technical solutions aimed at reducing harmful emissions. It also presents Euro norms, which are currently in force in European Union, concerned with reducing emissions of harmful substances in the exhaust of cars. The article shows the current status of the selected group of transport vehicles in Poland, the requirements that must be met by them during the mandatory periodic technical inspection at diagnostic stations in the required limits of toxic fumes. The paper presents the results of emission tests done at a diagnostic station with a selected group of vehicles. In addition, the article demonstrates technological solutions which result in reducing harmful emissions of exhaust gases.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4552--4556, CD 1
PL
W artykule został podjęty temat nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Opisane zostały: moduł prędkości zbliżania (CVM), system ostrzegania o poprzecznym ruchu pojazdów (CTA), system informacji o polu martwym (BLIS), lewy boczny oraz prawy boczny moduł wykrywania obiektów (SODL/ SPDR), system ostrzegania kierowcy (DAS) oraz asystent pasa ruchu (LKA).
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4147--4152, CD 1
PL
Pojazdy mechaniczne są źródłem zanieczyszczeń naturalnego środowiska człowieka. Aby zmniejszyć ich negatywne oddziaływania należy poprawić sprawności przetwarzania energii w ich silnikach lub stosować efektywniejsze napędy hybrydowe. Można także w większym stopniu używać różnych, rozproszonych systemów rekuperacji energii, przede wszystkim kinetycznej traconej dotąd bezpowrotnie. Jedną z takich propozycji jest indukcyjny rekuperator energii drgań montowany pod fotelem operatora pojazdu mechanicznego. Pozwala on zamieniać energię kinetyczną drgającego siedziska fotela operatora na energię elektryczną. Zespół ten wspomaga pracę amortyzatora gazowego. Składa się on z zamontowanego do konstrukcji fotela stalowego rdzenia z magnesami stałymi w kształcie walca. Magnesy wykonują ruch posuwisto-zwrotny wewnątrz nawiniętej z drutu miedzianego cewki. Generowany w wyniku indukcji elektromagnetycznej w cewce prąd magazynowany jest ostatecznie w akumulatorze samochodowym. Dla sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania zbudowano stanowisko do badań procesu rekuperacji energii drgań. Wyniki badań pozwolą na dobór prawidłowych parametrów konstrukcyjnych i roboczych rekuperatora.
EN
Motor vehicles are the source of pollution. In order to lower the negative effects they have on the environment, the effectiveness of energy recuperation in their engines should be improved or more effective hybrid power transmission systems should be used. Also various systems for energy recuperation, especially kinetic - which so far has been being lost, ought to be used more widely. One of such a solution is a induction recuperator of vibration energy, which is installed under a driver’s seat in a motor vehicle. It allows to change the kinetic energy of the vibrating seat into the electric one. This unit supports the gaseus shock absorber. It consists of a steel core with cylinder shaped permanent magnets installed under the driver’s seat. The magnets make a plane and back motion inside a copper wire coil. The generated current, as a result of electromagnetic induction, is eventually stored in an accumulator of the vehicle. In order to check the correctness of the solution used, a stand, for testing the process of vibration energy recuperation, was built. The research results will allow to choose the appropriate construction and working parameters of the recuperator.
PL
Przykłady zastosowania kompozytów WPC w branży motoryzacyjnej skłaniają do poszukiwań obszarów możliwych aplikacji tych kompozytów w pojazdach wykorzystywanych jako środki transportu zorganizowanego (busy, autobusy, trolejbusy itp.). Cechy praktyczne tych materiałów, w tym zdolność do recyklingu, dobre właściwości mechaniczne, a przede wszystkim aspekty środowiskowe ich wykorzystania przyczyniają się do rosnącego zainteresowania tą grupą materiałów. Każdy projekt nowego wyrobu musi być poprzedzony wszechstronnymi i precyzyjnymi analizami, m.in. oceną technołogiczności oraz rachunkami i ekspertyzami w zakresie technologii wytwarzania, w których ogromną rolę zyskują w ostatnim czasie symulacje numeryczne procesów technologicznych. W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu wtryskiwania kompozytu WPC w celu wykonania uchwytu montowanego we wnętrzu autobusu. Analizę wykonano w programie komercyjnym Autodesk Moldflow Insight 2013. Opracowano parametry modeli matematycznych właściwości kompozytu WPC niezbędnych w obliczeniach. Badania materiału oraz symulacje wykonano dla WPC o matrycy polipropylenowej (Moplen HP648T) z 20-procentową zawartością włókna drzewnego. Porównano obliczone parametry oraz wskaźniki procesu wtryskiwania dla WPC oraz czystego PP.
EN
Examples of wood polymer composites (WPC) used in the automotive industry tend to looking for areas of possible applications in public transport vehicles (buses, trolleybuses, etc.). Practical characteristics of these materials, including the ability to recycle, good mechanical properties and environmental aspects of their using contributes to a growing interest in the group of these materials. Each project of a new product must be preceded by analyzes, including producibility assessment and accounts and expertise in the field of manufacturing technology. Numerical simulations of technological processes have huge role in recent time. The research presents the numerical analysis of WPC composites injection moulding process to produce the chosen grip mounted inside the bus. The analysis was performed in the commercial Autodesk Moldflow Insight 2013 code. Mathematical model of the WPC composite properties were developed. The material tests and simulations were performed for WPC based on polypropylene matrix (Moplen HP648T) with 20% of wood fiber. Results of simulations for WPC injection moulding process and pure PP were compared.
PL
W pracy przedstawiono systematykę modelowania emisji i imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych w związku z ruchem samochodów. Modele emisji cząstek stałych PM10 są zbudowane na zasadzie podobieństwa strukturalnego, natomiast modele imisji cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1 są opracowane zgodnie z kryterium podobieństwa funkcjonalnego. Do identyfikacji modeli imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych wykorzystuje się wyniki badań empirycznych imisji zanieczyszczeń na stacjach nadzorowania jakości powietrza.
EN
The paper presents a scheme of modeling the emission and imission size fractions of particulate matter in connection with the movement of cars. Models emissions of particulates of PM10 are built on the basis of structural similarity, while models of imission particulate matter PM10, PM2.5 and PM1 are developed in accordance with the criterion of functional similarity. To identify models of imissions size fractions of particulate matter used in empirical research imission of pollutants at the monitoring stations of air quality.
EN
The issue of passive safety of pregnant women travelling by car has been discussed. The pregnant woman’s body has been considered as a complex dynamic system subject to various impacts that take place during a car ride. In the field of motorization, much attention is paid (and rightly so) to the issue of safety of pregnant women travelling by car in consideration of road accidents. Motor vehicle accidents are the most important cause of death of pregnant women, according to data published by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). In the USA, about 130 000 pregnant women being in the second half of their pregnancy are annually involved in motor vehicle accidents. In this paper, some example solutions have been presented that are to improve the passive safety of riding in a motor car, including those proposed to minimize the injuries that may be sustained in result of an accident. The issue of the possible negative effects of a road accident or collision on a pregnant woman has also been raised. The application of virtual techniques has been discussed and examples of modelling a pregnant woman have been shown. Some research results concerning the deceleration values that might be dangerous for pregnant women have been given, with reference having been made to statistical data on fatal accidents.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.