Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motion parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper explores the possibility of creating an underwater apparatus in the form of a body of rotation. The form of the device will allow to effectively examine the found underwater objects, the bottom topography, measurement of other parameters of the underwater environment or objects. The devices of a different streamlined body form are considered. The apparatus in the form of a rotation body is proposed. The geometric shape of the proposed apparatus, the system of motion and control are investigated. Methods for calculating the motion parameters, methods for the vehicle positioning in the flow and the underwater vehicle movement in the vertical plane are proposed. The study confirms the ability of the underwater vehicle to move under water in a horizontal and vertical directions. The study confirms that the device possess stability at rectilinear motion, good turning ability and at the same time it is able to position itself during the flow.
2
Content available remote Motion Modeling of the Four-Wheeled Mobile Platform Under Slippage Conditions
EN
The work is dedicated to the designing motion of the four wheeled mobile platform under the unsteady conditions. The prototype of platform equipped with four drive modules is considered. The description of the platform’s dynamics has been proposed in the paper. The theoretical and calculation models of the platform have been determined. The prototype model is useful to examine different configurations of the drive wheels and to analyse the relations between the causes and effects of the motion. In order to build an universal algorithm in understanding the platform’s motion and in order to know limits of the motion parameters the solution of the problem is presented. The relations between friction forces, in longitudinal and transverse directions, and the active forces, with resistance forces are considered. The formulated initial problem has been solved numerically with use of the Runge-Kutta method of the fourth order. The sample simulation results are included in the paper.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2211--2218, CD 1
PL
Zaproponowano wykorzystanie transformacji falkowej strumienia wideo do reprezentacji jego treści. W celu uwzględnienia zmian treści w czasie zastosowano trójwymiarową transformację. Na podstawie dyskusji własności transformacji wybrano dyskretną transformację falkową z falkami Haara, która wymaga najmniejszego nakładu obliczeniowego. Opracowano metodę odwzorowania natężenia ruchu z użyciem współczynników transformaty. Na podstawie wzorcowej bazy detekcji pojazdów na obrazie, wyliczane są parametry liniowej funkcji współczynników najlepiej odwzorowujące natężenie ruchu. Przeprowadzono walidację metody z użyciem kilkunastogodzinnej bazy pomiarów.
EN
Wavelet transform is proposed to represent the contents of the image sequence. In order to account for temporal changes of the contents a 3D transform is used. 3D DWT, Haar based, is chosen as it requires the least number of calculations to determine the coefficients. A method of mapping road traffic flow is developed. The method uses a linear function of the wavelet coefficients for describing the changes in detection fields, which is in turn is converted to traffic flow. The parameters of the linear function are determined using a reference data base. The method was validated using a data base of video streams (11 hours).
4
PL
Eksploatacja współczesnych środków transportu bliskiego wymaga oceny energochłonności ruchu. W artykule przedstawiono metodykę przeprowadzenia badań wózków widłowych z elektrycznym i spalinowym układem napędowym. Badania przeprowadzono dla trzech różnych cykli jazdy. Przeanalizowano parametry ruchu dla każdego z obiektów badań.
EN
The Operation of modern means of handling traffic requires an assessment of energy consumption. This paper presents a methodology for testing electric and internal combustion forklifts. The study was conducted for three different driving cycles. The motion parameters for each of the test objects were analyzed.
EN
Kinematic features describing the curvilinear track of vehicle make significant problem in analysis of braking, accelerating and also arc driving processes. Recognized features of motion during measurement can be used in analysis of instantaneous values of accelerations, speeds and covered path. Research of the curvilinear track on road generating are oriented for come to know parameters for vehicle movement in given conditions and type of road. In testing grounds were used special measuring device making possible linkage of motion parameters of vehicle with geometrical features formed by track. The paper describes measuring device for three-dimensional canvassing and archiving of motion parameters of vehicle and also presents comparative analysis of the curvilinear contour of track from tyre with vehicle trajectory motion.
PL
W artykule zestawiono niektóre rodzaje urządzeń, służących do pomiarów parametrów ruchu pojazdów, mierzących w sposób bezpośredni różne wielkości fizyczne. Omówiono sposób rejestracji danych przez czujniki przyspieszeń z elektronicznymi żyroskopami, stosowanymi między innymi w samochodowych "czarnych skrzynkach". Przeprowadzona została analiza sygnałów z ww. czujników, poprzedzona badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi. W przypadku obu rodzajów badań, podejmowano próby odtwarzania toru ruchu środka masy samochodu, na podstawie uprzednio wyznaczonych (w symulacyjnym programie komputerowym) lub zmierzonych (w rzeczywistym eksperymencie) przyspieszeń i prędkości kątowych. Wyniki badań wskazały na istniejące obecnie ograniczenia w zakresie stosowania czujników do odtwarzania parametrów ruchu pojazdów, co uzasadnia konieczność prowadzenia dalszych poszukiwań w celu wyjaśnienia przyczyn oraz minimalizację zaobserwowanych błędów.
EN
In the paper there were compared some of the types of devices used for measuring vehicles movement parameters, which in direct way measure various physical parameters. There was discussed, how data are registered by acceleration sensors with electronic gyroscopes, used among others in the automotive "black boxes". There was carried out the signal analysis from above mentioned sensors, followed by making simulation and experimental research. For both types of studies, there were made the attempts to reconstruct the motion of the mass center of a car, on the basis on pre-assigned (in a simulation computer program) or measured (in a real experiment) acceleration and angular velocity values. The results indicated the existing restrictions in usage of sensors to make reconstruction of vehicle movement parameters, justifying the need for further research to clarify the causes and minimize the observed errors.
PL
W artykule zostało przedstawione opracowanie systemu do pomiaru położenia oraz wyznaczenia parametrów ruchu liniowego poruszających się obiektów z wykorzystaniem czujnika MEMS. System w konfiguracji INS (ang. Inertial Navigation System), jest systemem nawigacji bezwładnościowej, wykorzystuje czujniki, takie jak akcelerometry, żyroskopy i inklinometry do obliczania prędkości, drogi i położenia poruszającego się obiektu. Układ składa się z części sprzętowej dotyczącej m.in. komunikacji mikrokontrolera z czujnikiem przyśpieszenia oraz komputerem, a także interfejsu użytkownika opracowanego w środowisku LabVIEW, który posłużył do prezentacji i obróbki wyników pomiarów.
EN
The elaborated system for measurement of position and linear motion parameters using MEMS sensor has been presented in this paper. The idea of measuring system has been described in chapter 2. Such system consists of hardware and calculation unit part. Data from sensor ADXL345 (Fig. 3) are transmitted to PC computer using Atmega32 microcontroller. The graphic user interface has been made in LabVIEW environment. It allows to present data and their handling. The practical application was presented in chapter 3 (Fig. 4). The example results of investigations have been shown and discussed in another part of work (Fig. 5). The designed and practically made measuring system has possibility of expanding with another sensors up to full INS system (Inertial Navigation System). It only requires software modification (without hardware inter-ference).
EN
In new solutions of anti-lock systems in cars there can be observed the tendency of increasing of their acting frequency. It causes difficulties in registration of phenomena proceeded between a tire and a roadway using traditional measuring systems of which registration frequencies are too small. Quick development of acceleration's micro-sensors and piezo-gyroscopes creates new measuring possibilities including in its range frequencies generated by ABS appliances. Together with measurements frequency increasing there follows increasing of registered signals noises, what caused decreasing of their readability.  Counteraction of this disadvantageous phenomenon requires using of signal filtration, which increasing readability of obtained accelerations courses does not cause loosing of important information included in this signal. In this article there is described a new measuring appliance based on acceleration microchips and a piezo-gyroscope cooperating with digital recorder and with original software. Here are shown results of road measuring tests of automobile's kinematical features and described influence of digital filters usage on accuracy of vehicle motion parameters.
9
Content available remote System monitorowania stanu samolotu
PL
Nowoczesne samoloty wyposażone są w środki umożliwiające przeprowadzenie wielorakich analiz i monitoringu własnych systemów. Rozwiązania te integrują niemal calą awionikę wraz z innymi podzespołami statku powietrznego w celu zarówno sterowania nimi jak i określania ich stanu. Obecne systemy ACMS mają duże możliwości testowania, diagnozowania, a także pomocy w rozwiązywaniu napotkanych problemów. Podstawową korzyścią ze stosowania tych systemów jest obniżanie kosztów eksploatacji w wyniku zmniejszenia ilości koniecznych prac obsługowych, a także - co było początkowym zamysłem twórców tych rozwiązań - podniesienie bezpieczeństwa lotniczego przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości usterek czy nieoptymalnych stanów eksploatacyjnych. Niniejszy artykuł omawia powyższe zagadnienia w oparciu o jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w tej dziedzinie, zastosowane na samolocie Embraer ERJ-170.
EN
Modern airplanes are equipped with solutions realizing wide self-controlling and self-monitoring functions. They are based on an integrity of avionics with the other systems for both gathering informations and controlling them. ACMS is also helpfull in maintenance programme. The main goal is reducing costs by decreasing of traditional maintenance works, the second is improvement of effectivity in operations and aviation safety. The report presents above solutions based on Embraer 170 avionics. The authors conclude big advantages of ACMS systems and predict their development in the future.
10
Content available remote Konfiguracja systemu pomiarowego parametrów ruchu dla wybranych obiektów
PL
W badaniach eksperymentalnych różnych obiektów latających, pływających i jeżdżących zachodzi konieczność pomiaru podstawowych parametrów tego ruchu. Do najczęściej mierzonych parametrów zalicza się: prędkości kątowe w wybranym układzie współrzędnych, przyspieszenia liniowe, kąty orientacji, prędkości liniowe względem ośrodka i ziemi, położenie (trzy współrzędne) oraz inne wielkości w zależności od typu obiektu (np. kąt natarcia, kąt ślizgu, kąt drogi). Aby określić wymienione parametry ruchu należy dokonać odpowiednich pomiarów. Najczęściej wykonuje się pomiary inercjalne, pomiary ciśnieniowe, pomiary ziemskiego pola magnetycznego, pomiary za pomocą odbiornika GPS oraz inne pomiary charakterystyczne dla wybranego obiektu. Następnie przy użyciu odpowiednich metod obliczane są szukane parametry (np. przez całkowanie równań kinematycznych ruchu czy np. zastosowanie pseudoorientacji). Również na etapie obliczeń można wykorzystać metody integracji pomiarów (np. filtrację) w celu zwiększenia wiarygodności otrzymanych wyników. W referacie przedstawiono wybrane metody pomiarowe parametrów ruchu obiektów oraz przykładowe konfiguracje takiego systemu w zależności od rodzaju obiektu. Opisane pomiary wykonano podczas badań poduszkowca ratowniczo - patrolowego PRP-560 "Ranger " oraz Bezzałogowego Statku Latającego.
EN
During the experimental investigations carried on several types of flying, water - or land - going moving objects, the necessity for measurement of the basic parameters of motion emerges. The list of parameters measured most frequently covers the components angular velocity in selected system of coordinates, the components of linear acceleration, the attitude, the components of linear velocity related to the Earth or medium, the position (three components) or other, depending on a kind of considered object (e.g. the angle of attack, the sideslip angle or the track angle). An appropriate measurements have be taken to obtain these parameters. The measurements taken most frequently are: inertial measurements, pressure measurements, measurements of terrestrial magnetic field, measurements taken by GPS receiver, or other that are suited for considered object. Next the unknown parameters are computed by suitable numerical methods (e.g. by integration of kinematic equations of motion, or by applying the pseudo - orientation techniques). During the computations phase some techniques of measurement integration may also be used improve the obtained results reliability.
11
Content available remote Centrala aerometryczna - wyniki prób w systemie pośredniego sterowania samolotem
PL
W referacie przedstawione zostały wyniki testów cyfrowej centrali aerometrycznej uzyskane podczas prób w locie systemu pośredniego sterowania. Porównano wartości niektórych parametrów metrologicznych uzyskanych w testach laboratoryjnych z wynikami uzyskanymi w czasie lotów. Pokazano przykład wykorzystania analizy częstotliwościowej wyników pomiarów uzyskanych podczas prób do wyznaczenia pasma sygnału użytecznego oraz pasma szumu. Na tej podstawie w ukladzie wariometru skorygowane zostały charakterystyki układu pomiarowego.
EN
In the paper digital Air Data Computer designed in the Department of Avionics and Control of Rzeszów University of Technology is presented. Currently two prototypes of the device are being used in the Augmented Aircraft Control System and the results of in-flight measurements and laboratory tests data become possible to compare. Besides verification collected data analysis are used for some measured data improvement. Altitude rate is a good example of data filtering necessity. After the frequency analysis, the useful signal have been determined and appropriate filter have been designed. The computational verification shows that the great improvement in the noise characteristic are obtained.
PL
W publikacji opisano wykorzystaną do obliczeń melodykę tworzenia charakterystyk emisji zanieczyszczeń w dynamicznych, warunkach ruchu, w trakcie realizacji hamownianych testów jezdnych NEDC i FTP-75. Opracowane charakterystyki zastosowano do obliczeń emisji składników spalin przy przejeździe rzeczywistego samochodu przez miasto. dla różnych założonych scenariuszy ruchu - poczynając od swobodnego przejazdu, a przy postoju na każdym skrzyżowaniu kończąc. W pracy przeprowadzono analizę wpływu parametrów ruchu (prędkości i przyspieszenia) na zużycie paliwa i emisję tlenku węgla. Symulowano ruch samochodu wyposażonego w układ MPI, zasilanego benzyną lub gazem. Wykazano wpływ zmiany paliwa (z benzyny na gaz LPG) na wielkość emisji zanieczyszczeń i zużycie paliwa Obliczenia wykonano przyjmując uproszczony cykl jezdny, który może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
EN
This paper presents a method for calculating dynamic characteristics of fuel consumption and the toxic elements of car fumes for an engine at a normal working temperature, and for a catalytic convener. The dynamic characteristics have been obtained by approximating a function of two variables. The data for the approximation were taken from tests at a chassis bed for road tests. The traffic parameters and their influence on a fuel consumption and an emission of a carbon monoxide (CO) are also presented in this paper. The computational analysis is done basis of a numerical simulation of drive through town. The simulations take into consideration the real system of crossroads, distances between them and real system of the traffic lights for the selected route in Bielsko-Biala city. The analysis are made for a car with MPI gas- or LPG-powered engine. The calculations base on the dynamic characteristics of CO emission and a fuel consumption (emission and fuel consumption are the functions of the vehicle speed and acceleration).
13
Content available remote Numeryczna analiza wybranych zagadnień dynamiki samolotu
PL
Niniejszy artykuł opiera się na wynikach otrzymanych podczas przygotowań do pracy dyplomowej. Przedstawiono wyniki numerycznej analizy zachowania się samolotu w odpowiedzi na wybrane zaburzenia ruchu. Zastosowano klasyczny model matematyczny dynamiki ruchu samolotu, opisany przez układ dwunastu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Na podstawie zależności zaczerpniętych z literatury i danych geometryczno-masowych samolotu TS-11 "Iskra" opracowano program komputerowy do wyznaczania parametrów ruchu zaburzonego. Przeprowadzono obliczenia testowe i na podstawie analizy otrzymanych wyników sformułowano wnioski dotyczące własności dynamicznych samolotu.
EN
The results of numerical analysis of an aircraft behavior as a response for the selected disturbance of the motion. It was used the classical mathematical model for the aircraft motion, which was described by the set of twelve differential equations of the first rank. Basing on the literature data and geometric-mass data of the TS-11 "Iskra" aircraft the computer program has been developed for determination of the disturbed motion parameters. The test calculations have been carried out and the conclusions have been formulated on the basis of the obtained results.
PL
Przedstawiono metodykę interaktywnego testowania funkcjonalnego i diagnozowania napędów pozycjonujących, sterowanych w otwartych pętlach. Opisana jest również struktura przenośnego stanowiska testowego do konfigurowania i testowania wieloosiowych układów pozycjonowania sterowanych w otwartych pętlach.
EN
The article presents the method of interactive functional testing and diagnosis of multi-axes, open-loop controlled positioning systems. The structure of the portable test stage for configuring and testing of open-loop, multi-axes positioners is also described. The interactive integration of the following problems: the modification of motion parameters, test selection, test execution and test evaluation, makes it possible to determine the optimum movement parameters (such as speed, acceleration, ramp type etc.) for each axis.
15
Content available remote Parametry ruchu miękkiego pontonu wydobywczego w ekstremalnych warunkach pracy
PL
Praca jest kontynuacją tematu "Statyczne badania stanu deformacji i naprężenia w powłoce miękkiego kroplokształtnego pontonu wydobywczego". Obiektem badań są miękkie kroplokształtne pontony wydobywcze przeznaczone do wspomagania prac nurkowych i operacji wydobywczych. Wykonano modele numeryczne umożliwiające analizę stanu deformacji i naprężenia panujące w powłoce pontonu oraz analizę parametrów ruchu w ekstremalnych warunkach obciążenia dynamicznego. Ze względu na fizyczne własności tkaniny z której wykonane są pontony zastosowano nieliniowe geometrycznie i fizycznie modele obliczeniowe, uwzględniono ortotropię oraz sprzężenie z otoczeniem - wodą . Zadanie zrealizowano w oparciu o kombinację metod numerycznych takich jak Metoda Elementów Brzegowych (MEB), Metoda Elementów Skończonych (MES) i Metoda Różnic Skończonych (MRS). Przytoczono wyniki analizy dynamicznej wykonanej dla miękkiego kroplokształtnego pontonu wydobywczego o udźwigu 5 kN Przedstawiono stan deformacji powłoki pontonu podczas swobodnego wypływu na powierzchnię.
EN
The paper is a continuation of the project code-named "Statistical investigations of deformation and stresses in the envelope of a soft drop-shaped recovery pontoon. The object of the investigations is soft drop-shaped recovery pontoons designed to support diving works and recovery operations. Numerical models were built to analyze the deformation and stress state existing in the envelope of the pontoon as well as to analyze the movement parameters in extreme conditions. Due to the physical properties of the fabric used to make the pontoons nonlinear geometric and physical calculation models were employed, and ortotropy and interaction with ambience - water were taken account of The task was realied on the basis of a combination of numerical methods such as Boundary Element Method (BEM), Finite Element Method (FEM) and Finite Difference Method (FDM). The paper presents the results of a dynamic analysis done for a soft dropshaped recovery pontoon of 5 kN in hoisting capacity. It shows the state of deformation in the envelope of the pontoon during free come up to the surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.