Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motion capture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The main purpose was to determine the values of spatio-temporal parameters and ground reaction forces during the swingthrough crutch gait. Methods: Eighteen male patients with unilateral injury within the foot, ankle or shank (age: 25.4 ± 7.7 years, body height: 1.79 ± 0.06 m, body mass: 76.1 ± 11.5 kg) participated in the study. In the experiment, 6-camera optoelectronic motion capture system and force platform were used. The measurements of spatio-temporal parameters and ground reaction force (GRF) were performed for uninjured lower extremity (ULE), crutch on the ULE side (CrU) and crutch on the injured lower extremity side (CrI). Results: Analysis demonstrated a significantly longer stance phase and a significantly shorter swing phase for ULE than crutches ( p < 0.05), and a significantly longer first, compared to the second, double support phase ( p < 0.05). Comparisons showed also significantly higher maximum values of the vertical GRF and extreme values of the horizontal antero-posterior GRF for ULE than crutches ( p < 0.05) as well as for CrI than CrU ( p < 0.05). Conclusions: The present study provides biomechanical data related to the spatio-temporal parameters and GRFs for the swing-through crutch gait in patients with the lower extremity injuries.
PL
Głównym problemem podczas przeprowadzania badania z użyciem systemu motion capture wraz z urządzeniem mobilnym jest brak możliwości jednoczesnego startu nagrywania z systemu akwizycji ruchu, jak i z urządzenia przenośnego typu smartfon. Na potrzeby rozwiązania problemu zostały opracowane dwie metody synchronizacji nagrań. Pierwsza z nich to metoda rozpoczynająca nagrywanie po stronie urządzenia mobilnego, natomiast druga to metoda wychwytująca rozpoczęcie nagrywania w systemie akwizycji ruchu. Obie metody zostały porównane pod kątem opóźnień oraz korelacji zebranych danych pochodzących z urządzenia mobilnego oraz systemu Vicon Nexus.
EN
The main problem during research with a motion capture system and mobile device is lack of possibility to simultaneously begin recording on the motion capture system and a mobile device. Two methods were developed to solve this problem. In the first method the recording is started on the mobile phone and the motion capture system is notified, in the second method the motion capture system starts recording and notifies the mobile device. Both of them were compared for lags and correlation of data form the mobile device and the motion capture system.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczących synchronizacji danych pozyskanych z dwóch systemów akwizycji ruchu na potrzeby analizy chodu człowieka. Oba systemy to zestawy czujników inercyjnych firmy Xsens: MT Awinda i Xbus Kit. W artykule omówiony zostanie format pliku do zapisu danych uzyskanych z pomiarów, oraz opracowana metoda synchronizacji pomiarów pochodzących z obydwu zestawów. W wyniku przeprowadzonych badań udało się także ujednolicić dane generowane przez czujniki umiejscowione w różnych miejscach na ciele człowieka do jednego układu odniesienia. Opracowana metoda zapewnia także progresywne przetwarzanie wartości kątów z zakresu od -180° do 180° na wartości bezwzględne w stosunku do położenia początkowego czujników.
EN
The article talks about results of data synchronization measurements sourced from two recording gait systems for human gait analyses. Two systems are Xsens sensor kits: MT Awinda, Xbus Kit. The article cover file format used to save data and synchronization method for sensor measurement from above mentioned kits. On the basis of the studies carried out, sensor measurement from different places on human body are unify to a common frame of reference. The discussed method provides also progressive data processing for angles range from -180° to 180° conversion to the absolute angle value from initial sensor settings.
4
Content available remote Use of motion capture in assisted of knee ligament injury diagnosis
EN
This study treats of the use of motion capture systems as the help diagnose knee injuries. It consists of the theoretical work and the application. The written work describes a course of research includes choice of research group, selection of appropriate exercises, find useful computational methods, description created for research applications and summary results. The practical part was to create an application for physiotherapists which could help them to diagnosis potential pathology of the knee. The purpose of this study was to test whether a motion capture system dedicated to entertainment can be used in the medical aspect. This system was test for selected methods and determined to be suitable for supporting the diagnosis of knee injuries. Otherwise it has to be written what was the reason of failure. The results of the study were that after trial and error methods peeled action and created application proved helpful.
PL
Przeprowadzenie interaktywnej symulacji wymaga zbierania w czasie rzeczywistym informacji o położeniu wybranych obiektów, takich jak dłonie i głowa, a także przedmiotów wykorzystywanych w trakcie symulacji. W takich sytuacjach cenna jest możliwość wykorzystania pasywnych znaczników oraz brak ograniczenia liczby przedmiotów, których ruch jest monitorowany Takie zalety mają systemy wizyjne składające się z wielu kamer, których liczba jest zależna od skanowanej objętości. W artykule przedstawiono architekturę tego typu systemu pomiarowego.
EN
Conducting interactive simulation requires the real-time motion capture system gathering Information about the location of selected objects, such as hands and head, as well as items used during the simulation. In such systems ability to use passive tags is important, because there is no strict limit to the number of observed objects. Such advantages have vision systems consisting of multiple cameras, the number of which depends on the scanned volume. The paper presents the architecture of this type of measurement system.
PL
W artykule przedstawione zostały metody modyfikacji danych motion capture w formacie C3D oraz analiza modyfikacji danych przy pomocy autorskiej aplikacji. Aplikacja służy do wczytywania plików w formacie C3D z zarejestrowanym ruchem i automatycznego wycięcia powtarzających się, podobnych sekwencji nagranego ruchu. Analizę przeprowadzono pod kątem porównania ze sobą otrzymanych wyciętych faz ruchu. Pod uwagę brane były długości poszczególnych faz, odległości maksymalne i minimalne pomiędzy badanymi markerami oraz porównywane startowe i końcowe klatki ruchu.
EN
The article presents both the methods of data modification of motion capture data in C3D file format, and the analysis of the modification of motion capture data using implemented application. The application is used to load C3D files with recorded motion and to automatic cut of the repeating, similar sequences of recorded motion. The analysis was conducted in terms of comparing received cut phases of motion. Study include cases such as length of particular phases, maximum and minimum distance between examined markers and comparison of start and final motion frames.
EN
3D motion visualization is a topic closely connected with motion capture. Motion capture data come in many file formats, one of which is C3D. The following paper presents an innovative method of motion visualization in virtual reality using Google Cardboard. Motion data are read from C3D files. The paper presents introduction to the technology used, analysis of existing solutions, presentation of the proposed method, its implementation and results.
PL
Wizualizacja ruchu 3D jest zagadnieniem silnie związanym z przechwytywaniem ruchu. Dane wyjściowe przechwytywania posiadają wiele formatów, jednym z nich jest format C3D. Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną metodę wizualizacji danych ruchu, uzyskanych z plików C3D, w wirtualnej rzeczywistości, z wykorzystaniem Google Cardboard. Wiązać się to będzie z wprowadzeniem w użyte technologie, przeprowadzeniem analizy istniejących rozwiązań i przedstawieniem projektu, implementacji nowej metody oraz jej wyniku.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zasady i cele projektu Kinetyczna morfogeneza starającego się opisać ruch człowieka poprzez interaktywny system przechwytywania ruchu i tworzonej generatywnie geometrii na podstawie rzeczywistego kontekstu przestrzennego. Artykuł opisuje proces opracowania wytycznych dotyczących aplikacji, prezentuje efekty działania pierwszego prototypu, a także wskazuje kierunki dalszych prac badawczych. Celem opracowania jest odnalezienie i opisanie piękna form biologicznych powstających w oparciu o ruch człowieka. Najważniejszym aspektem badań jest czysta eksploracja formy oraz zacierającej się granicy między realnym, materialnym światem a przestrzenią wirtualną. Głównym zakładanym rezultatem projektu jest znalezienie różnorodnych możliwości generatywnej wizualizacji procesów w czasie rzeczywistym poprzez narzędzia interaktywne. Przeprowadzone badania oraz analiza rezultatów doprowadziła do lepszego zrozumienia relacji przestrzennych między ludzkim ciałem a rzeczywistym/wirtualnym kontekstem przestrzennym i odnalezienia nowych możliwości interakcji między środowiskiem generatywnym (proces cyfrowy, w którym obiekt generatywny ma szansę zaistnieć; stanowi zbiór zasad, skryptów, algorytmów określonych przez projektanta; zawiera w sobie również moduł ewaluacji, pozwalający oceniać wartość estetyczną danego obiektu generatywnego przez projektanta) a kontekstem fizycznym.
EN
The article outlines the principles and goals of the research project Kinetic morphogenesis trying to describe human movement through interactive motion capture and generative geometry based on real spatial context. In addition, the article describes the process of design guidelines development, demonstrates the effects of the first prototype, and outlines the direction of further research related to the project. The aim is to find the beauty in biological forms which arise based on human movement. The research here is about pure form finding and blurring the boundary between real, material world and virtual space. The main assumed outcome is the exploration of various possibilities of generative process visualization in real time through an interactive tool. Additional findings resulted in better understanding of spatial relations between the human body and real (or virtual) spatial context. In addition, exploration of new possibilities of interaction between generative environment (a digital process in which the generative object has a chance to occur; is a set of rules, scripts or algorithms specified by the designer. It also has a module of evaluation which allows assessing the aesthetic value of the generative object) and real context.
EN
The objective of this study was to evaluate the reliability and validity of two alternative systems used for jumping performance measurement. Methods: Two groups of subjects were tested. The first group consisted of 15 male adults (21.3 ± 1.7 years ) and the second group consisted of 16 female volleyball players (17.2 ± 0.9 years). We used three different systems of data collection in the study. Two of the used systems are based on optoelectric components. The Optojump Next system is referred to as the optoelectric system, and BTS Smart-E is refered to as the video system. Concurrent validity of these systems was verified with the use of “gold standard” which is force platform. All systems were used to estimate the height of vertical jumps. Results: Both optoelectric systems occurred to be highly reliable with the ICCs=0.98 for Optojump and 0.9 for BTS Smart. Their concurrent validity with the force platform data was also very high r=0.99 and r=0.97 respectively. Conclusions: Comparison of these two systems shows distinct differences between them where Optojump system is more suitable for quick and reliable sports testing, when BTS-Smart for research and clinical testing.
10
Content available Concept of an augmented virtuality marine simulator
EN
This paper presents the assumptions for the concept of a full mission ship’s bridge simulator prototype using innovative augmented virtuality technology. A description of a possible development process is provided as well as two potential applications in the field of marine simulation: operator motion tracking techniques, MoCap, which entails interacting with the environment and generating of synthetic images via HUD; and implementation of the latest technology, data gathering and analysis methods, which would replace current visualization methods and equipment used in maritime simulators.
EN
This paper is devoted to human motion analysis and comparison of chosen kinematics parameters during normal gait with and without additional load in a form of backpack. A stability in both cases were compared in both frontal and sagittal planes, by applying a video tracking system. Experimental tests performed on treadmill, passive markers, placed on volunteers bare skin were used. Additionally, an infra-red camera was employed to evaluate muscle activity and its groups involved in the movement. The change of body temperature and distribution of the thermal maps were observed. Analysing these thermograms, loading of different muscle groups was evaluated. During the experiment, an attempt to correlate a results obtained from a thermal imaging camera and video tracking system were made. It is shown that thermal imaging can help to evaluate an asymmetry in muscle load and in some cases can help to detect pathological cases, what was confirmed with motion analysis. Advantages and disadvantages of this method were also described.
EN
The paper presents a purpose-built laboratory stand consisting of a Vicon motion capture system with reference video cameras, wireless EMG system, Concept 2 Indoor Rower ergometer, wireless heart rate monitor and the Nexus software. A pilot study of people who exercise on the ergometer helped to create a proper configuration of all the components of the laboratory. Moreover, a procedure for carrying out research was developed, which consists of several steps divided into 4 stages: preparation of the motion acquisition system; preparation of the participant; familiarising participants with the technique of rowing, recording their movements and acquiring other measurement signals. Preliminary analysis of the results obtained from heterogeneous signals from various devices showed that all the components of the research stand are mutually compatible and the received signals do not interfere with one another.
EN
Modern technologies, such as motion capture systems (both optical and markerless), are more and more frequently used for athlete performance analysis due to their great precision. Optical systems based on the retro-reflective markers allow for tracking motion of multiple objects of various types. These systems compute human kinetic and kinematic parameters based on biomechanical models. Tracking additional objects like a tennis racket is also a very important aspect for analysing the player’s technique and precision. The motion data gathered by motion capture systems may be used for analysing various aspects that may not be recognised by the human eye or a video camera. This paper presents algorithms for analysis of a tennis racket motion during two of the most important tennis strokes: forehand and backhand. An optical Vicon system was used for obtaining the motion data which was the input for the algorithms. They indicate: the velocity of a tennis racket’s head and the racket’s handle based on the trajectories of attached markers as well as the racket’s orientation. The algorithms were implemented and tested on the data obtained from a professional trainer who participated in the research and performed a series of ten strikes, separately for: 1) forehand without a ball, 2) backhand without a ball, 3) forehand with a ball and 4) backhand with a ball. The computed parameters are gathered in tables and visualised in a graph.
14
Content available remote Small-Size Skin Features for Motion Tracking
EN
Motion tracking systems for face or hands are usually based on tracking markers. Using markers for faces is inconvenient and there is small number of natural existing face features for precised movement tracking. Using high-frame rate and high resolution camera or cameras skin surface tracking is possible. The requirements for such system based on reduced number of markers and chromatic skin features for light sensitivity reduction are investigated in this paper.
PL
Systemy śledzenia ruchu twarzy lub rąk zwykle bazują na śledzeniu znaczników. Wykorzystanie znaczników dla twarzy jest niewygodne, jednak możliwe jest wykorzystanie istniejących cech twarzy. Wykorzystanie szybkiej i wysokorozdzielczej kamery lub kamer umożliwia śledzenie cech skóry. Wymagania dla systemów bazujące na zredukowanej liczbie znaczników oraz cechach skóry są rozpatrywane w artykule.
15
Content available remote Motion capture using multiple Kinect controllers
PL
Artykuł opisuje proces budowy systemu akwizycji ruchu (ang. motion capture) z wykorzystaniem kontrolerów Microsoft Kinect 360 i Kinect One. Przedstawiono w nim sposób użycia kilku kontrolerów równolegle i sposób wykorzystania darmowych szkieletów programistycznych do stworzenia oprogramowania do rejestracji ruchu. Artykuł zawiera wyniki porównania systemów akwizycji ruchu wykorzystujących jeden oraz dwa kontrolery jednocześnie oraz wskazuje ścieżki przyszłego rozwoju systemu.
EN
The following paper describes the process of developing a motion capture system with the use of Microsoft Kinect 360 and Kinect One controllers. The article presents how to use multiple Kinect controllers parallely and how to employ the existing freeware programming frameworks to produce an appropriate motion capture software. The article shows the results of comparison of single and multiple Kinect motion capture systems. The summary of this study will collect the research results and include some suggestions for the future development of this motion capture system.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie nowoczesnej techniki przechwytywania ruchu trójwymiarowego (ang. motion capture) do rejestrowania ruchów kierowcy, a tym samym ruchów kierownicy. Badania dotyczące artykułu zostały przeprowadzone w laboratorium akwizycji ruchu, przy użyciu narzędzi niezbędnych do symulowania jazdy na wybranej trasie, takich jak: symulator jazdy czy specjalistyczny fotel samochodowy. Rejestracja ruchu odbyła się przy użyciu specjalistycznych kamer działających w bliskiej podczerwieni oraz akcesoriów (markerów) do przechwytywania ruchu obiektów (kierowcy czy kierownicy). Dane uzyskane w wyniku takiego nagrania, w szczególności dane ruchu kierownicy, posłużyły do stworzenia algorytmu wyznaczającego liczby ruchów kierownicy. Dane były pobierane z pliku danych ruchu c3d. Otrzymane wyniki mogą zostać użyte w dalszym etapie do wykrywania potencjalnych zagrożeń podczas jazdy. W artykule przedstawione zostały także zagrożenia, jakie mogą zaistnieć podczas nieprawidłowych ruchów kierownicy, takich jak: nerwowość jazdy czy usterki układu kierowniczego.
EN
The paper presents the usage of a modern three-dimensional technique capturing the movement (motion capture) for recording the movements of the drivers and thus the steering wheel. The research for the purpose of this paper was conducted at motion capture laboratory with the equipment necessary to simulate driving on a selected route such as: computer simulator and a professional car seat. Motion acquisition was done with the use of high-technology infrared cameras and set of accessories (markers) for capturing the objects movements (the driver and the steering wheel). The obtained data, especially movements of steering was used to create an algorithm for designating the number of movements of the steering wheel. The data was read from c3d file. The obtained results can be further used to detect potential threats while driving. The article also presents risks which may occur during incorrect movements of the steering wheel, such as nervousness or steering faults.
EN
The article presents a design of a measurement system implementing algorithms for determination of the orientation of objects within three-dimensional space using am integrated triaxial MEMS system, magnetometer, and Madgwick’s AHRS sensor fusion algorithm. Also included in the proposed implementation are the algorithms for calibration of sensors. Estimated orientation of the object of interest is provided using Euler’s angles or quaternions The system consists of a data acquisition system and software to visualize the acquired data. The main components of the acquisition system include a microcontroller featuring ARM Cortex M4 processor core and integrated 9DOF module consisting of an accelerometer, gyroscope, and magnetometer. The measurement system is capable of communicating with other devices via a Bluetooth interface. The measurements of the monitored values read by 9DOF sensors may be collected at sampling frequencies of up to 100Hz. Options to save data to SD cards and to maintain power supply from a battery are also available. The proposed solution is characterized by low construction costs, small dimensions, and ease of implementation in all types of systems. It can be used for example in mapping the movement of limbs (spatial orientation of the foot, detection of gait cycle phases, assessment of motor activity), as a support tool in inertial navigation systems or in the control of objects in motion (aerial vessels, mechanical vehicles). The article also presents an application of the system as a limb motion capture device.
PL
Artykuł prezentuje wyniki porównania dwóch systemów służących do analizy ruchu człowieka- optycznego DTrack2 oraz akcelerometrycznego Xsens. Badania przeprowadzono w Wirtualnej Jaskini (zwanej systemem Cave) znajdującej się w Centrum Nowych Technologii w Gliwicach. Porównania dokonano na podstawie wielkości czasowo - przestrzennych wyznaczonych podczas badań doświadczalnych i obliczonych w programie Matlab. Porównanie danych przedstawiono na podstawie obliczonego błędu średniokwadratowego oraz współczynnika korelacji Pearsona.
EN
The paper presents the results of a comparison of two human motion analysis systems - optical DTrack2 and accelerometric Xsens. The study was conducted in Technopark Virtual Cave (called Cave system) in Gliwice. The comparison was made on the time-space basis, which were designated during the experiment and calculated in Matlab. Comparison of the data was presented on the basis of the calculated mean square error and the Pearson correlation coefficient.
19
Content available remote The Use of Multiple Cameras for Motion Capture
PL
Artykuł dotyczy procesu budowy taniego systemu rejestracji ruchu. Rozwiązanie to wykorzystuje kamery PlayStation 3 Eye. Artykuł ten pokazuje, w jaki sposób wykonać synchronizacje wielu kamer i jak stworzyć oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania danych wideo w czasie rzeczywistym. Niniejszy artykuł prezentuje także algorytm i rezultaty wyszukiwania oraz śledzenia ruchu jednokolorowych obiektów na podstawie obrazów z dwóch zsynchronizowanych kamer.
EN
This article concerns the creation process of a cheap optical motion capture system. The solution uses PlayStation 3 Eye cameras The paper shows how to synchronise multiple cameras and how to develop software for capturing and processing real-time video data. The article presents an algorithm and the results of findings and tracking of mono-colour objects based on images from two synchronised cameras, too.
20
Content available remote A method for human gait comparison
EN
This paper presents a method for comparing two different human gaits recorded in a motion capture laboratory. The comparison consists in comparing how joint angles change. The test data was read from C3D files. In order to obtain presented results a piece of software is created in C++ language. The software allows for reading acquisition files and calculating the angles between chosen body parts.
PL
Artykuł przedstawia metodę porównania dwóch różnych nagrań ruchu człowieka. Porównanie dotyczy wybranych kończyn i polega na badaniu zmienności kątów poszczególnych stawów. Wykorzystano dane o trajektoriach markerów odczytane z plików C3D. Do uzyskania wyników wykorzystano program opracowany w języku C++ służący do odczytywania nagrań i obliczania wspomnianych kątów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.