Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most pływający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację przeszkód wodnych pod kątem trudności ich pokonywania za pomocą wojskowego sprzętu przeprawowo- mostowego. Zaprezentowano 3 rodzaje tego sprzętu: - zmechanizowane mosty towarzyszące ( ZMT ); - samobieżne i przewożone parki pontonowe (promy i mosty pływające); - mosty składane (MS) oraz możliwości ich zastosowania w zależności od potrzeb.
EN
The article presents the classification of water obstacles in terms of the difficulty with which they are crossed with military crossing and bridging equipment. It discusses three types of equipment: - support bridges, - self-propelled and transported pontoon parks (ferries and amphibious rigs), - foldable bridges, and their employment as needed.
EN
In June 2010 r. in 600. - anniversary of the battle of Tannenberg was built the Replica of Jagiełło Bridge. Thanks to the construction of this replica, it was possible to present it to wide audience. What was the Jagiełło bridge? The present article should give the answer.
PL
W sytuacjach kryzysowych Siły Zbrojne RP zobowiązane są wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu. Wojska inżynieryjne są szczególnie predysponowane do pomocy w zakresie odbudowy infrastruktury transportowej i utworzyły do tego celu Wojskowe Jednostki Odbudowy (WJO). W artykule przedstawiono podstawowe zasady odbudowy mostów w sytuacjach kryzysowych oraz koncepcje wykorzystania różnych grup sprzętu prze-prawowo-mostowego będącego na wyposażeniu państw NATO. Rozpatrywano trzy grupy sprzętu: zmechanizowane mosty towarzyszące, samobieżne i przewoźne parki pontonowe oraz mosty składane. Szczegółowo przedstawiono niemiecki most pontonowy IRB i angielski most zmechanizowany DSB (Dry Support Bridge).
EN
In crisis situations, the Polish Armed forces are obliged to support internal security and help the civilian population. The military engineering troops are particularly in the position to provide help in the area of transport infrastructure reconstruction, hence the formation of Military Reconstruction Units (Polish: Wojskowe Jednostki Odbudowy, WJO). The paper presents the principles of bridge reconstruction un crisis situations and a concept of using different groups of bridging and crossing equipment in service with the NATO countries. Three types of equipment have been studied: support bridges, amphibious rigs and pontoon bridges, as well as foldable bridges. German IRB (Improved Ribbon Bridge) and English DSB (Dry Support Bridge) have been described in detail.
4
Content available remote Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego
PL
Dla przemieszczających się wojsk niezmiernie ważne jest szybkie pokonywanie przeszkód wodnych, które może zapewnić właściwy sprzęt przeprawowo-mostowy, znajdujący się na ich wyposażeniu. W artykule zaprezentowano koncepcje przekraczania przeszkód terenowych oraz najnowszy sprzęt mostowy będący na wyposażeniu państw NATO, który w wielu przypadkach musi być przystosowany do budowy mostów objazdowych w ramach rozbudowy krajowej sieci dróg.
EN
Quick water obstacle crossing is critical for the mobility of the armed forces. This can be facilitated by the use of proper bridging equipment which is a vital element of their capabilities. The paper presents an idea of crossing the existing natural features and state-ofthe-art bridging equipment in service with the NATO countries. It is this bridging equipment which in many cases has to be adjusted in such a way that it can be used to construct by-pass bridges as an element of national roadway development project.
5
Content available remote Numeryczna analiza wytężenia pojedynczej wstęgi mostu pływającego
PL
Mosty pływające służą do organizowania tymczasowych przepraw przez przeszkody wodne. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi mostu pontonowego są identyczne pontony pływające. Każdy pojedynczy segment pontonu stanowi gotowy odcinek mostu. Łączone są one ze sobą za pomocą burtowych i rufowych zaczepów sworzniowych we wstęgi o dowolnej konfiguracji. Przestrzenny model numeryczny i analiza MES odcinka takiego mostu pływającego, na który działa wypór wody oraz dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne, jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
A 3D numerical model of a floating bridge length is presented and submitted to FEM calculation analysis as subject to the water uplift pressure and maximum service load conditions.
PL
Przedstawiono poglądy na temat tego, jak mógł wyglądać Most Jagiełły, zbudowany w 1410 r. na rzece Wiśle. Omówiono wykonaną według propozycji Autorki replikę fragmentu tego mostu, prezentowaną w czerwcu 2010 r. podczas uroczystości w Czerwińsku, związanych z 600-leciem zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.
EN
In the article are presented views on how it could look Jagiełło Bridge, built in 1410. The replica's piece of the bridge, made according to the author's idea, presented in June 2010 during a ceremony in Czerwińsk on the Vistula, 600-anniversary of the victorious battle of Grunwald, is also discussed in the paper.
PL
W pracy zaproponowano koncepcję budowy oraz technologię wykonania lekkiego kompozytowego pontonu przeznaczonego do budowy mostów pływających z przeznaczeniem do transportu kołowego. Propozycja wykorzystuje ideę powiększonego tzw. plastra miodu, w którym pojedyncza komórka jest graniastosłupem o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 100 mm. W pierwszym etapie wykonano i przebadano pojedyncze komórki, których rdzeniem był polistyren spieniony zamknięty w kompozycie epoksydowo - szklanym. Drugi etap prac technologicznych i badawczych polegał na wykonaniu bloku złożonego z 25 wspomnianych komórek o kształcie graniastosłupa o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 600 mm. Wyniki przeprowadzonych wstępnych prac technologicznych i badawczych pozwalają stwierdzić, iż przyjęty kierunek jest dobry. Uzyskana gęstość pontonu wynosi 118 kg/m³. Blok pontonowy wykazuje zadowalające właściwości wytrzymałościowe.
EN
The paper proposes the concept of construction and technology of manufacturing of lightweight composite pontoon intended to build a sail bridges for road transport. The proposal uses the idea of enlarged honeycomb, in which a single cell is a hexagonal prism dimension 0.01 m and height of 0.5 m. In the first stage of work performed and tested a single cell, in which core made from polystyrene foam was enclosed in a composite epoxy - glass. The second stage of technological and research works was manufacturing of block consisting a complex of 25 shaped prism with hexagonal cross section and dimension 600 mm. The results of preliminary technological works and researches allow to conclude that the adopted course of the work is correct. Pontoon block exhibits satisfactory strength properties.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę mostu pływającego typu wstęga. Badany most zestawiono z pontonów parku pływającego PP-64 z luzami wstępnymi występującymi w płaszczyźnie zginania. Z warunku dopuszczalnego zanurzenia pontonów, wyznaczono nośności mostu typu wstęga pojedyncza i podwójna dla podstawowych obciążeń normowych obowiązujących w NATO.
EN
Numerical analysis of the floating ribbon type bridge was presented in the paper. The examined bridge was set with pontoons of the PP-64 Floating Park. Initial clearances occur between pontoons at the bending plate of the bridge. Load capacity of the single and double mixed ribbon type bridge were calculated from the permissible condition of the pontoons' submersions.
PL
Przedstawiono numeryczną analizę mostu pływającego typu wstęga. Badany most zestawiono z pontonów parku pływającego PP-64 z luzami wstępnymi, Z warunku dopuszczalnego zanurzenia pontonów, wyznać/ono nośności mostu typu wstęga pojedyncza, podwójna i mieszana dla podstawowych obciążeń normowych obowiązujących w NATO.
EN
Numerical analysis of the floating ribbon type bridge was presented in the paper. The examined bridge was set with pontoons of the PP-64 Floating Park. Initial clearances occur between pontoons at the bending plate of the bridge. Load capacity of ths single, double and mixed ribbon type bridge were calculated from the permissible condition of the pontoons' submersions.
PL
W pracy przedstawiono analizę wytrzymałości elementów konstrukcyjnych pontonów, stanowiących składniki mostu pływającego PP-64. Omówiono modele dyskretne kompletnego mostu typu pojedyncza wstęga oraz model dyskretny pojedynczego pontonu. Analizę numeryczną przeprowadzono w dwóch etapach, wykorzystując MES. Wyznaczono naprężenia w głównych elementach pontonu, przy maksymalnym eksploatacyjnym obciążeniu.
EN
Strength analysis of the single floating ribbon type bridge PP-64 is presented in the paper. Discrete static model of the bridge with coastal segments and clearances are discussed. Static and cinematic parameters of the most effort piece of floating ribbon were calculated at first stage of FEM analysis. They were used as load at second stage of numerical analysis with the discrete model of single pontoon. Stress state in main elements of pontoon were determined and showed in the paper.
EN
A recurent method of static analysis of floating bridges worked out by the Authors. It uses an idea of modelling single pontoons by rigid elements interconnected by articulated joints resting upon an elastic base. This method permits a full static analysis of the bending of a loating bridge with assemblu clearances. Rigid beam-type models of an identical fragment of a real floating bidge, used in the analysis based on the WSTĘGA system . Results of the static analysis obtained in both the system for a selected state of the bridge PP-64. Emphasis laid on practical aspects of a professional and own specialized software in calculations of such structures.
PL
W pracy przedstawiono statyczną analizę kolejowo-drogowego mostu pływającego. Omawiane są dwie metody rozwiązania: podejście analityczne dla modelu ciągłego i podejście numeryczne (MES) dla modelu dyskretnego. Rozważany most pływający składa się z barek połączonych przegubowo, pomostu kolejowego oraz dwóch ramp zjazdowych dla czołgów. W przegubach uwzględniono luzy montażowe. Dla wybranych przypadków obciążenia przedstawiono wykresy momentów zginających i zanurzeń barek pływających.
EN
Static analysis of the railway-road floating bridge is presented in this paper. Two solution methods are discussed: the analitycal aproach for the continuous model and the numerical aproach (FEM) for the discrete model. Under consideration floating bridge consists of the barges joined mutually by joints, the railway platform and two tank platforms. Constructional clearances are considered in the joints. Bending moments and submersion diagrams are showed for selected load cases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.