Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego 50-letniej konstrukcji stalowej przęseł mostu drogowego przez Dunajec w Ostrowie koło Tarnowa. Stwierdzono liczne pęknięcia, deformacje i ubytki korozyjne konstrukcji. Wykorzystując model numeryczny przęseł, wykonano analizę statyczną, sprawdzenie wybranych stanów granicznych konstrukcji oraz analizę jej nośności normowej i użytkowej w stanie projektowym, jak również z uwzględnieniem zinwentaryzowanych uszkodzeń konstrukcji. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto decyzję o zamknięciu mostu dla ruchu i całkowitej wymianie uszkodzonej konstrukcji przęseł.
EN
The state-of-repair assessment results of the 50-years old road bridge over Dunajec river in Ostrów near Tarnów has been presented in the paper. The numerous welds' cracks, local deformations and corrosion losses have been discovered in steel structure of bridge spans. Using FE model of steel structure the static analysis, Eurocode code checking and carrying capacity evaluation have been carried out assuming actual service loads and deteriorated stare-of repair of structure. Based on the obtained numerical results the final decision of closing the bridge for service has been made and further replacement of existing steel structure has been advised.
EN
The article discusses "Rules for using the point rating scales for assessing the technical condition and usability of road engineering objects – second edition", which were introduced by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) Regulation No. 1/2019. The main objective of "Rules..." was to standardize the method of point rating assessment of technical condition and usability, and in the second edition, to take into account the latest construction and material solutions. Because the results of inspections are analyzed and compared not only at the regional but also at the national level, it is very important for all inspectors in the country to evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. While developing the 2nd edition, the authors maintained the assumptions of continuity of inspection system, including adaptation to the inspection manuals, algorithms, and software supporting the management of bridges.
PL
W artykule omówiono "Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”, które zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 1/2019 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem "Zasad …" było ujednolicenie metody punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
3
Content available remote 90 lat pierwszego na świecie drogowego kratownicowego mostu spawanego
PL
W 2019 r. mija 90 lat od oddania do eksploatacji pierwszego na świecie drogowego kratownicowego mostu spawanego nad rzeką Słudwią koło Łowicza. Jednocześnie w grudniu 2018 r. minęła 75 rocznica śmierci prof. Stefana Bryły, który był autorem projektu tego mostu. Z okazji tych rocznic, w artykule skrótowo przedstawiono działalność projektowo-konstrukcyjną profesora oraz szczegółowo omówiono historię mostu. Przedstawiono założenia projektowo-wykonawcze oraz rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Omówiono również wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w latach 1958 i 1960.
PL
Inspiracją dla projektu wiaduktu w ciągu ul. Nowej Bulońskiej w Gdańsku były tradycyjne akwedukty rzymskie oraz drogowe mosty łukowe budowane w czasach nowożytnych z kamienia. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie autora w remontowaniu XIX-wiecznych mostów łukowych o konstrukcji ceglanej na terenie Polski.
EN
An inspiration for the design of a viaduct within Nowa Bulońska street in Gdańsk have been Roman aqueducts and road arch bridges made of stone constructed in modern times. The experience of the author in renovating 19th century arch bridges made of brick on the territory of Poland is also not without significance.
PL
Przedstawiono zespolony most drogowy nad rzeką Widawą między Wrocławiem i Krzyżanowicami. Ażurowe dźwigary głównego mostu były badane oraz naprawiane z uwagi na ich specyficzną konstrukcję i niską jakość połączeń spawanych. Konstrukcja musiała zostać naprawiona i wzmocniona w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest typowe w przypadku mostów drogowych o dźwigarach ażurowych.
EN
The article describes a composite steel and concrete bridge crossing Widawa river between Wrocław and Krzyżanowice. Castellated beams of said bridge had been investigated and repaired due to unfavorable design of the structure and low quality of welded connections. The structure had to be repaired and reinforced to ensure safety, which is a typical case among road bridges with castellated steel beams.
6
Content available remote Zabezpieczenie awaryjne uszkodzonego filara mostu drogowego
PL
W referacie opisano awaryjne uszkodzenie filara dwuprzęsłowego mostu drogowego o konstrukcji zespolonej, zlokalizowanego w Nowogrodźcu (woj. dolnośląskie). Filar doznał zmiany położenia w swojej dolnej części oraz wychylenia z pionu w części górnej. Uszkodzenia takie są bardzo niekorzystne dla trwałości obiektu a wręcz mogą być przyczyną jego awaryjnego stanu i stać się zalążkiem katastrofy budowlanej. Po stwierdzeniu znaczących deformacji filara należało w trybie pilnym przystąpić do jego zabezpieczenia. Do tego czasu obiekt częściowo wyłączono z eksploatacji (poprzez zwężenie jezdni na moście do jednego pasa ruchu) oraz wprowadzono na nim znaczące ograniczenia ruchowe (prędkość, tonaż pojazdów). W pracy opisano zastosowany sposób ustabilizowania i zabezpieczenia filara.
EN
The paper describes damage of a steel-concrete composite road bridge pier located in Nowogrodziec, Lower Silesian Voivodeship. The lower part of the pier was dislocated and the upper part was tilted. Such damage might have unfavourable impact on bridge durability and also it is likely to be the very cause of its failure or become a contribution to its collapse. After identifying significant deformation of the pier it was urgent to move ahead with its safeguarding. Until then the bridge had been partially closed (the roadway had been narrowed to one lane) and traffic limitations were introduced (by lowering the speed and weight limit). Methods of stabilization and safeguarding of the bridge pier were described in the paper.
PL
Obszar od Połocka do Grodna na Białorusi pokonali uczestnicy XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej, wszędzie odnajdując materialne ślady polskości, niemych świadków wydarzeń historycznych o kluczowym dla Polski znaczeniu. Podziwiano mosty przerzucone przez meandrujący Niemen. Pierwsze kroki na Litwie prowadziły do Kowna
PL
Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła znaczące upowszechnienie kompozytów polimerowych w budownictwie mostowym. W Polsce dopiero od roku 2015 zaczęły powstawać obiekty mostowe z kompozytów. Przedstawiono ich krótką charakterystykę techniczną oraz kierunki rozwoju polskich mostów z kompozytów FRP, oparte na wynikach dwóch polskich projektów R&D (COM-BRIDGE i FOBRIDGE).
EN
The first decade of XXI century has brought a wide promulgation of the use of FRP’s in bridge construction. Since 2015 the FRP bridges have been built in Poland. Their short technical characteristics as well as the development potential of the Polish FRP bridges, based on the two domestic R&D projects (COM-BRIDGE and FOBRIDGE) are also presented in the paper.
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę i historię modernizacji zabytkowego mostu Tumskiego we Wrocławiu. Istniejący obiekt został wybudowany w latach 1888-1889, a ostatni kapitalny remont przeszedł w 1991 r. W tekście opisano prace wykonywane na przedmiotowym obiekcie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz przesłanki stojące za wykonywaniem kolejnych remontów i modyfikacji, głównie w obrębie pomostu. Z uwagi na zabytkowy i malowniczy charakter otoczenia, most jest wykorzystywany przez mieszkańców i turystów do zawieszania pamiątkowych kłódek. W referacie przedstawiono również aktualnie projektowany zakres planowanego w 2018 r. remontu mostu wraz z opisem niektórych rozwiązań projektowych w aspekcie konstrukcyjnym oraz konserwatorskim. Realizacja remontu odnowi obiekt i poprawi w znacznym stopniu jego walory estetyczne.
EN
The paper describes technical characteristics and modification history of historic Tumski Bridge in Wrocław. Present bridge was built in 1888-1889 year, in 1991 it was last renovated. Past renovations range and circumstances leading to them in past several dozen years were described too. Due to historical character of bridge surroundings it is used by citizens and tourists for locking ‘love locks’ on it - padlocks with loved person initials. The paper describes range of renovation planned in 2018 with some work details in engineer and restorers aspect. Realisation of renovation works is recommended for maintenance reason and it will improve bridge's aesthetic value too.
PL
W referacie opisano jednoprzęsłowy obiekt mostowy zlokalizowany w miejscowości Lipki nad głową śluzy kanału Odry (stopień wodny Lipki). Most ma konstrukcję stalową, spawaną o ustroju nośnym z blachownic połączonych w cztery tandemy. Rozpiętość teoretyczna mostu wynosi lt = 25,25 m przy wysokości konstrukcyjnej hk = 1,148 m. Konstrukcję wykonano ze stali gatunku St3M. Obiekt zaprojektowano na obciążenie normowe klasy C wg PN-85/S-10030. Badania mostu pod próbnym obciążeniem zostały przeprowadzone w 1993 r., zgodnie z wymogami normy PN-89/S-10050. Pomierzone wartości ugięć belek głównych przęsła okazały się mniejsze od wyznaczonych obliczeniowo, zaś ugięcia miały charakter sprężysty. Obiekt został dopuszczony do eksploatacji. W 2017 r. wykonano dwie ekspertyzy techniczne tego obiektu z uwagi na wykonywane w okolicy roboty budowlane i prowadzony w związku z nimi ciężki ruch technologiczny po omawianym moście. Ekspertyzy zostały wykonane przed i po robotach. Na potrzeby tych opracowań dokonano inwentaryzacji przedmiotowego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uszkodzeń. Wykonano także badania próbki stali pobranej z przęsła mostu, które potwierdziły, że wykonano je ze stali St3M, oraz analizę statyczno-wytrzymałościową ustroju nośnego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że obiekt spełnia warunki nośności dla obciążenia klasy B wg PN-85/S-10030, a więc wyższej niż pierwotnie zakładano.
EN
The text describes one-span bridge over Odra canal lock in Lipki (Lipki barrage). The bridge is a welded steel structure with plate girders in tandem arrangement. The bridge has a span of 25,25 m and construction height of 1,148 m. The structure was erected using St3M structural steel. It was designed for a C-class load defined in Polish Norm PN-85/S-10030. Static load tests were conducted in 1993, in accordance with the requirements of PN-89/S-10050. The values of the deflections measured for the beams turned out to be lower than previously calculated, and they were fully reversible. The bridge was opened for use. In 2017, due to nearby construction work and related heavy traffic, professional evaluations had been conducted. For the purpose of the evaluation a complete inventory was made, with particular focus on corruption. In addition, tests of steel samples were carried, confirming that the span was built with St3M steel, and also structural analysis of the span was made. Calculations show that the bridge satisfies the requirements of B load class defined in PN-85/S-10030, higher than previously expected.
11
Content available remote Fatigue assessment procedure for old riveted road bridges
EN
The paper proposes a comprehensive, experimentally supported fatigue evaluation procedure dedicated to old riveted road bridges. The presented fatigue assessment of old riveted structures, very often of high historical value, is performed according to general assumptions of the Eurocodes [1], [2] and the European Recommendations for Estimation of Remaining Fatigue Life of Existing Steel Structures [3]. Essential input data used for estimation of the fatigue damage accumulation in critical bridge components as well as for prediction of residual lifetime of the whole structure is based on experimental vibration tests performed under real live loads. An original approach related to the experiment-based adaptation of the standardised fatigue loads [1], [2] to the individual operating conditions of each structure is proposed and defined in details. Its practical implementation is described in a case study of a typical historical 80-year-old road bridge crossing the Vistula River in Puławy in Poland. In the previous decades, the bridge despite of its advanced age and historical value was intensively exploited by heavy vehicles. Thus, taking into account the age of the structure and intensity of the traffic crossing the bridge the remaining fatigue resistance of the bridge critical members was evaluated by means of the proposed procedure.
EN
The paper presents an analysis of the parameters of live load transverse distribution in the span of a road bridge that is made of four box FRP composite girders and a composite deck slab made of lightweight concrete. The parameters were determined experimentally and computationally using the orthotropic plate model included in the Cusens-Pam solution and also the numerical FEM model. The measured values of load transverse distribution factors and influence lines were determined during bridge load testing. A comparison of the measured and calculated load transverse distribution factors is shown on the basis of the analysis of the girders' deflection in their cross-section in the middle of the bridge span. As a result of this comparison, it was proved that the analytical model of the orthotropic plate and also the numerical shell-solid FEM model have a high compliance of load transverse distribution with the distribution obtained from the measurements. In addition, computational analysis and tests showed a sufficient flexural rigidity and high torsional rigidity of the bridge span (the bridge construction belongs to a group of structures with a low overall rigidity of k = 300 kN/mm), confirming that the FRP composite girders that were used for its construction can be an alternative to the concrete and steel girders that are commonly used in the construction of bridges.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów rozdziału poprzecznego obciążenia ruchomego dla przęsła mostu drogowego, zbudowanego z czterech dźwigarów kompozytowych FRP o przekroju skrzynkowym i zespolonej płyty pomostu z betonu lekkiego. Parametry wyznaczono doświadczalnie oraz obliczeniowo, stosując model płyty ortotropowej ujęty w rozwiązaniu Cusensa-Pamy i model numeryczny MES. Zmierzone wartości współczynników rozdziału poprzecznego obciążenia oraz linie wpływowe zostały wyznaczone podczas badania mostu pod obciążeniem. Porównanie zmierzonych oraz wyznaczonych obliczeniowo współczynników rozdziału poprzecznego obciążenia przedstawiono na podstawie analizy ugięć dźwigarów w przekroju miarodajnym w środku rozpiętości przęsła mostu. W wyniku porównania wykazano, że zarówno analityczny model przęsła w postaci płyty ortotropowej, jak również numeryczny powłokowo-bryłowy model MES dają dużą zgodność rozdziału poprzecznego obciążenia z rozdziałem uzyskanym z pomiarów. Ponadto analizy obliczeniowe i badania wykazały wystarczającą sztywność giętną i dużą skrętną (konstrukcja mostu zalicza się do grupy o małej sztywności ogólnej k = 300 kN/mm) przęsła mostu potwierdzając, że dźwigary kompozytowe FRP wykorzystane do jego budowy mogą być pełnowartościową alternatywą dla stosowanych powszechnie w budownictwie mostowym dźwigarów z betonu i stali.
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę nowego mostu w centrum Żywca. W miejscu uszkodzonej konstrukcji starego, wieloprzęsłowego obiektu wybudowany został nowoczesny, jednoprzęsłowy most łukowy o siatkowym układzie wieszaków. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko powstał most o ciekawej architekturze, ale również znacząco uległ poprawie układ komunikacyjny w mieście.
EN
The paper presents the main issues related to the design and construction of a new bridge in the center of the town of Żywiec in southern Poland. The single-span modern network arch bridge has been built in place of the old defective multi-span bridge. As a direct result of this investment not only has an interesting bridge been constructed but also the town’s transport network has been significantly improved.
PL
W artykule poruszono problem hałasu generowanego przez urządzenia dylatacyjne. Zwrócono uwagę na rożne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń dylatacyjnych jako czynnik, który ma istotny wpływ na poziom hałasu emitowanego przez przerwę dylatacyjną. W artykule zebrano informacje dotyczące pomiarów i diagnostyki akustycznej urządzeń dylatacyjnych. Omówiono czynniki wpływające na wzrost hałasu, zasady i metody pomiarów hałasu.
EN
The paper discusses the problem of noise generated by expansion joints. The article contains information on the measurements, acoustic diagnostics and acoustic modeling of expansion joints. Factors influencing the increase of noise and the methods of noise measurements are discussed. Attention has been paid to the shortcomings in the current state of technical knowledge of noise generated by expansion joints, the consequences of these deficiencies, and the direction of further research. There is still a lack of uniform rules for the measurement of noise from expansion joints, as well as of appropriate criteria for the selection of these devices in terms of noise they emit.
PL
W artykule opisano badania i analizę skuteczności zewnętrznego sprężenia mostu drogowego. Badany obiekt to wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku 6-przęsłowa konstrukcja wielodźwigarowa o swobodnie podpartych dźwigarach kablobetonowych typu WBS. Przyczyną konieczności wzmocnienia były duże ugięcia trwałe oraz zarysowanie dźwigarów sprężonych. Przed wzmocnieniem konstrukcji wykonano badania pod próbnym obciążeniem statycznym. Program badań został tak opracowany, aby można było ocenić sztywność konstrukcji przed sprężeniem oraz na tej podstawie ustalić sposób sprężenia i obliczyć wymaganą wartość siły sprężającej. Po wykonaniu sprężenia przeprowadzono ponowne badania pod próbnym obciążeniem, stosując identyczny sposób obciążenia konstrukcji jak w czasie badań przed wzmocnieniem (sprężeniem). Pozwoliło to na ocenę skuteczności wzmocnienia konstrukcji (dodatkowego sprężenia). Badania potwierdziły, że dodatkowe sprężenie konstrukcji betonowej pozwala na skuteczne zwiększenie jej sztywności. Ponadto wykazano, że efektywność sprężenia w znacznym stopniu zależy od intensywności zarysowania dźwigarów.
EN
In the paper the authors described research and presented results of external prestress effectiveness analysis of a road bridge. It is a 6-span multi-girder construction with posttensioned simply supported girders (type WBS), built in the 70-s. The reason for the strengthening were large permanent deflections and cracks on the prestressed girders. Before adding the external prestress, the construction was tested under static load. The research was carried out to estimate the construction stiffness and therefore to determine the method of prestress and the necessary value of the prestressing force. After the strengthening the research was carried out once again, using an identical load method as before the prestress. It allowed to estimate the effectiveness of external prestress. The research confirmed that the stiffness was successfully raised. Moreover, it was proved that the effectiveness of prestress in highly dependent on the intensity of cracking.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną technologia oraz proces budowy obiektu mostowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych CON/SPAN powstałego w ramach zadania „Budowa drogi klasy D Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i Wadowice, powiat Wadowice, województwo małopolskie”.
PL
Trwałość mostów zależy od wielu czynników, które można pogrupować w różne kategorie. Do najważniejszych można zaliczyć wiek obiektu i historię jego eksploatacji, materiał konstrukcji, rodzaj konstrukcji, obciążenia działające na nią, czynniki środowiskowe i jakość utrzymania. Czynniki te można opisać liczbowo za pomocą współczynników określanych podczas przeglądów mostów. Obserwując zmiany ich wartości w czasie, można przewidzieć tendencję zmian i w rezultacie określić trwałość mostu oraz zracjonalizować koszty utrzymania.
EN
Durability of the bridge structure depends on many factors, which can be grouped in various categories. Among them, the most important are: age and history of its operational use, structural material, type of a structure, loads affecting the structure, environmental factors and quality of maintenance. Those factors are estimated as a result of current, basic and detailed inspections or taking data from permanently used monitoring systems. Observing the change of those estimations values in a longer period of time, it is possible to foresee tendency of changes and finally the durability of the bridge or its element and rationalize maintenance costs.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną MES oraz wyniki badań statycznych i dynamicznych pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP. Analitycznie i doświadczalnie oceniono sztywność przęsła mostu i wytężenie jego głównych elementów, a także rozkład obciążenia ruchomego na poszczególne dźwigary oraz zachowanie konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym. W obliczeniach MES zastosowano powłokowo – bryłowy model numeryczny przęsła mostu. W badaniach mostu mierzono przemieszczenia, odkształcenia i przyspieszenia wybranych elementów mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Przeprowadzone badania wykazały odpowiednią nośność i sztywność przęsła mostu oraz potwierdziły jego właściwą charakterystykę dynamiczną. Główne wyniki badań mostu były zgodne z wynikami analizy numerycznej MES, co potwierdza poprawność modelu obliczeniowego, przyjętego na etapie projektowania mostu.
EN
The first Polish road bridge made of FRP composites and its FEM analysis as well as the behaviour under static and dynamic proof tests have been presented in the paper. The theoretical and experimentally determined stiffness and strength of the hybrid FRP – concrete span, load distribution factors and dynamic behaviour have been compared. The detailed shell – brick numerical model of the real bridge has been used for FEM theoretical analysis. During the proof tests the girder’s deflection, FRP and concrete strains and span accelerations have been measured. The proof load tests have revealed the sufficient carrying capacity and good transverse and longitudinal stiffness as well as the proper dynamic behaviour of the bridge. Moreover the FEM model of the span has been quite well validated against the measured results. FEM analysis and proof tests confirmed that FRP composite as the modern and innovative structural material can be widely utilised in bridge construction as an alternative to common materials as steel and concrete.
20
Content available Pierwszy polski most kompozytowy w badaniach
PL
W pracy opisano badania przeprowadzone w ramach projektu badawczego Com-Bridge, którego celem była budowa pierwszego polskiego mostu drogowego wykonanego z kompozytów FRP. Przedstawiono także charakterystykę mostu, opisano wytwarzanie dźwigarów kompozytowych oraz przedstawiono proces budowy mostu. Na zakończenie podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, które potwierdziły zakładaną nośność obiektu. Doświadczenia z realizacji mostu potwierdziły, że most kompozytowy może być pełnowartościową alternatywą dla stosowanych powszechnie przęseł mostowych ze stali i betonu.
EN
The research works on the first Polish road bridge made of FRP composites, carried out in the frame of R&D project Com-Bridge, has been presented in the paper. The general characteristic of the bridge, manufacturing of main FRP girders as well as construction process have been also described. Finally, main results of the proof test have been discussed and compared with the theoretical assumptions. The experience gained on this case study has revealed, the FRP composite road bridge could be the valuable alternative for standard steel and concrete bridges.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.