Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1461

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
PL
W ostatnich latach w Polsce nasila się proces niszczenia i rugowania drzew z przestrzeni miast i wsi. Presji poddane są też przydrożne aleje. Kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody nie tylko nie wzmocniły statusu ochronnego drzew, ale wręcz przeciwnie - spowodowały lawinę wycinek.
PL
Artykuł dotyczy monitorowania współczesnych sieci komputerowych. Działanie to umożliwia natychmiastową reakcję na różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury teleinformatycznej czy naruszenia zasad bezpieczeństwa. Systemy monitoringu są obecnie wdrażane w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy profilu działania. Monitorowanie sieci jest niezbędnym wymogiem zwłaszcza w firmach, w których praca opiera się głównie na systemach informatycznych. Wiele firm wdraża tego typu rozwiązania w celu zminimalizowania problemów z infrastrukturą teleinformatyczną oraz poprawy wydajności sieci komputerowych i produktywności pracowników. W artykule przedstawiono proces implementacji jednego z najpopularniejszych systemów monitorowania współczesnych sieci komputerowych Nagios Core w wersji 4.4.5.
EN
The paper concerns contemporary computer networks monitoring. This enables immediate reaction to various irregularities in the functioning of the ICT infrastructure or breaches of security rules. Currently, monitoring systems are implemented in every organization, regardless of its size or activity profile. Network monitoring is a necessary requirement, especially in companies where the work is based mainly on IT systems. Many companies implement such solutions to minimize problems with the ICT infrastructure, and to improve computer network performance and employee productivity. The paper presents the implementation process of Nagios Core in version 4.4.5 –one of the most popular monitoring systems of modern computer networks.
EN
In this article, Control charts are employed to analyse the strength quality control of ready-mixed concrete for rigid pavement. The results of the study support that CUSUM statistical analysis is more sensitive than the Shewhart control chart. The CUSUM chart can detect the continual changes in the concrete quality in a more accurate way. By combining the CUSUM control chart and the Shewhart control chart, higher accuracy of quality control analysis could be achieved, in order words, for quality control performance when in built/pouring the ready-mix concrete as rigid pavement.
4
Content available remote Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza od stycznia do grudnia 2019 r. dla Helu, Gdańska Rębiechowa i Warszawy Okęcia. Podano i omówiono średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie roczne temperatury powietrza bez lata dla Helu, Gdańska Rębiechowa, Gdańska i Warszawy Okęcia. Na rysunkach zilustrowano roczne liczby stopniodni grzania bez lata dla temperatury bazowej 15°C oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków dla Helu w wieloleciu 1999-2019, Gdańska w wieloleciu 2003-2019, Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2019 i Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2019. W tabeli podano różnice średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w 2019 r. względem 2018 r.
EN
The figure gives monthly average air temperature from January to December in the year 2019 for Hel, Gdansk Rebiechowo and Warsaw Okecie. This paper presents and discusses annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature for Hel, Gdansk Rębiechowo, Gdansk, Warsaw Okecie. The figures present annual heating degree days without summer to base temperature 15°C and energy consumption changes for buildings heating for Hel in the year period 1999-2019, Gdansk in the year period 2003-2019, Gdansk Rębiechowo in the year period 1987-2019 and Warsaw Okecie in the year period 1999-2019. The table gives monthly average air temperature difference and energy consumption changes for buildings heating between the year 2019 and 2018 for select cities of Poland.
EN
In connection with increasing intensification of the working process in a gas turbine engine and increasing requirements for economy, the problem of defining and monitoring the main parts lifetime is becoming more vital. Modern algorithms of the monitoring systems are based on taking into account the levels of part temperature and total equivalent stress throughout the flight cycle. Thermal and stressstrain states of the critical zones of the main parts are determined on the basis of information received from the sensors installed in the engine gas path. Turbine disks are located in the internal cavities of the engine and are cooled by air from the compressor. However, in some designs, the disk cavity can be separated from the place of cooling air bleed by several stages of non-contact labyrinth seals, which will lead to some delay in changing the parameters of the cooling air flow when changing the engine operating mode. It has been observed that if this situation is not taken into account, it can lead to significant errors (more than 40%) in determining the lifetime for the peripheral zone of the disk. At the same time, this error is minimal for the hub and the middle zone of the disk, and the existing monitoring algorithms can be used.
PL
W związku z coraz większą intensyfikacją procesu pracy w silniku turbiny gazowej i rosnącymi wymaganiami ekonomicznymi, coraz bardziej zaostrza się problem definiowania i monitorowania żywotności głównych części. Nowoczesne algorytmy systemów monitorowania opierają się na uwzględnianiu poziomów temperatury części i całkowitego równoważnego obciążenia w całym cyklu lotu. Stany termiczne i naprężeniowo-odkształceniowe stref krytycznych części głównych określane są na podstawie informacji otrzymywanych z czujników zainstalowanych w torze gazowym silnika. Tarcze turbinowe umieszczone są w wewnętrznych wnękach silnika i są chłodzone powietrzem ze sprężarki. Jednak w niektórych konstrukcjach wnęka tarczowa może być oddzielona od miejsca upustu powietrza chłodzącego kilkoma stopniami bezdotykowych uszczelnień labiryntowych, co spowoduje pewne opóźnienie zmiany parametrów przepływu powietrza chłodzącego przy zmianie trybu pracy silnika. Wykazano, że jeśli sytuacja ta nie będzie brana pod uwagę, może to prowadzić do znacznych błędów (ponad 40%) w określeniu okresu eksploatacji dla strefy peryferyjnej tarczy. Jednocześnie błąd ten jest minimalny dla koncentratora i strefy środkowej dysku, a istniejące algorytmy monitorujące mogą być stosowane.
EN
The concept of creation of the geoportal "Environmental Safety of Ukrainian-Polish Transboundary Territories" has been developed. General principles and methodological approaches of spatiotemporal geographically distributed thematic data integration were substantiated. The geoinformation system, which is based on results of monitoring researches of objects of the nature reserve fund in the biosphere reserve "Roztochya", is considered. The geoinformation monitoring technologies ensure ecological safety management. The proposed geoportal determines directions of information technology implementation for transboundary monitoring of ecosystems in the euroregions.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych. Dobór technik monitorowania odbywał się ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych technik komputerowych, takich jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Pod uwagę zostały w pierwszej kolejności wzięte zagadnienia, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczający sposób opracowane. Wewnątrz artykułu znajdują się opisy detektora drgań w oparciu o kable światłowodowe, monitoring za pomocą badania natężenia dźwięku oraz detekcje wizualne problemów występujących podczas pracy przenośników taśmowych.
EN
The article presents selected techniques for monitoring the status of belt conveyors. The selection of techniques was carried out with particular emphasis on the possibility of using modern computer techniques such as artificial intelligence or computer vision. Issues that were currently not sufficiently addressed in the current situation were taken into account. Inside the article are descriptions of the vibration detector based on fiber optic cables, monitoring by means of sound intensity testing and visual detection of problems occurring during the operation of belt conveyors.
EN
The article presents an original optical system to measure displacements across joints or cracks in building structures. It describes the concept of system operation, algorithms to be followed and results of practical tests that have been performed. The proposed solution is based on digital photos taken with a non-metric digital camera, modified by defining its internal orientation elements and correction of lens distortion during calibration, constituting the measurement instrument registering the pictures of markers. QR (Quick Response) codes are proposed to be the markers. Being digitally processed, a set of registered images allow visualising the measured size of occurred displacements. Owing to this solution, it is possible to obtain data on a mutual position of two or more QR codes in the form of translation elements in 3D space and appropriate three orientation angles. Appointed elements are unequivocal in spatial interpretation and not limited by dimension. As the tests performed by the authors show, the results are more than satisfactory. The proposed measurement technology is an objective system of data acquisition, suitable for automating the whole monitoring process of displacements of building structure elements concerning joints and cracks.
PL
Zjawiska dynamiczne w górotworze to m.in. zjawiska gazogeodynamiczne, którym towarzyszą wyrzuty gazów i skał, opady węgla i skał z nagłym oderwaniem się węgla od ociosów i wydzieleniem gazu, wypływy gazów (wydmuchy). W pokładach skłonnych do wyrzutów powstają opady węgla i skał z gwałtownymi wypływami gazów złożowych do wyrobisk górniczych, które powodują zakłócenia i zagrożenia stanu przewietrzania kopalni. Skala tych zjawisk jest szczególnie uciążliwa w kopalniach w południowej i zachodniej części GZW, tj. kopalniach wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa górników. Znane są przykłady stanów nieustalonych parametrów powietrza w wyrobiskach kopalni rejestrowanych w czasie zjawisk gazodynamicznych np. po wstrząsach i tąpnięciach. W artykule przedstawiono skutki zjawisk gazogeodynamicznych związanych z opadami węgla i skał wraz z towarzyszącym im uwalnianiem znacznych ilości gazów złożowych w czasie drążenia chodników badawczych w kopalni węgla kamiennego Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Charakter dynamiki tych zjawisk pokazano na przykładach, powstających w ich wyniku, stanów nieustalonych parametrów powietrza w wyrobiskach kopalni zarejestrowanych w kopalnianym systemie gazometrii.
EN
Dynamic phenomena in the rock mass include: gas-geodynamic phenomena accompanied by gas and rock outbursts, coal and rock falls with a sudden separation of coal from the wall and gas emission, gas outflows (blows). In the seams prone to rock and gas outburst, coal and rock fall occurs, with rapid outflows of deposit gases into the mine workings, which cause disturbances and threats to the mine’s ventilation. The scale of these phenomena is particularly heavy in mines in the southern and western parts of the Upper Silesia Coal Basin, i.e. mines belonging to Jastrzebska Coal Company, and has a significant impact on the level of safety of miners. Such transient states of air parameters in mine workings during gas-dynamic phenomena, e.g. after shocks and bumps have been recorded by mine monitoring systems. The article presents the effects of gas-geodynamic phenomena related to coal and rock falls with the accompanying release of significant amounts of deposit gases during the driving of research galleries in the Knurów-Szczygłowice mine Szczygłowice part. The nature of the dynamics of these phenomena is shown by the examples of the resulting transient states of air parameters in the mine workings recorded by the mine gasometry system.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnych systemów automatyki wdrożonych w Kopalni Bełchatów do kontroli zmian warunków hydrograficznych, hydrogeologicznych i czynników atmosferycznych w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych. Omówiony został system nadzoru nad parametrami studni odwadniających i piezometrów, monitoring zrzutu wód do sieci hydrograficznej, a także pokazano w jaki obecnie sposób prowadzone są obserwacje w stacji meteorologicznej Chabielice. Dzięki wdrożeniu automatyki do monitoringu środowiska naturalnego pozyskiwane są obecnie ogromne ilości interesujących danych, które po odczytaniu są archiwizowane, a następnie poddawane obróbce w specjalistycznych programach, pozwalających na dokładniejszą ocenę i obserwację zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, a także ich zrozumienie. Wdrożenie do praktycznego użytkowania opisanych w artykule systemów poprawiło pracę kopalni Bełchatów poprzez podniesienie efektywności i sprawności użytkowanych dotychczas systemów nadzoru nad środowiskiem. Przełożyło się to z kolei na optymalizację procesu monitoringu środowiska, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie ilości zużytej energii elektrycznej w procesie odwadniania wyrobisk, a także zmniejszenie kosztów osobowo-sprzętowych związanych z obsługą starszego typu urządzeń.
EN
The article presents the practical aspects of using modern automation systems implemented in the Belchatow Mine to control changes in hydrographic, hydrogeological and atmospheric conditions in the vicinity of mining excavations. The system of supervision over the parameters of drainage wells and piezometers was discussed, as well as the monitoring of water discharge into the hydrographic network, and the current observations at the Chabielice meteorological station were shown. Thanks to the implementation of automation for environmental monitoring, huge amounts of interesting data are now obtained, which, after reading, are archived and then processed in specialized programs, allowing for a more accurate assessment and observation of phenomena occurring in the natural environment, as well as their understanding. The implementation for practical use of the systems described in the article improved the work of the Bełchatów mine by increasing the effectiveness and efficiency of the environmental supervision systems used so far. This, in turn, translated into the optimization of the environmental monitoring process, which in turn resulted in a reduction in the amount of electricity used in the process of drainage of excavations, as well as a reduction in personnel and equipment costs related to the operation of older types of devices.
11
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
12
Content available remote Metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
PL
W pracy przedstawiono metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, opisano ich wady i zalety oraz omówiono bieżący stan systemu kontroli PEM w Polsce: pomiary kontrolne oraz monitoring pól elektromagnetycznych. Przedstawiono inne metody kontroli, w tym mobilny monitoring przestrzenny oraz przykładowe wyniki pomiarów terenowych takiego monitoringu.
EN
The paper presents methods for controlling the levels of electromagnetic fields in the environment, describes their pros and cons and presents the current state of the control system in Poland. Other monitoring methods were presented, including mobile spatial monitoring with exemplary measurement results.
EN
The continuous monitoring of 222Rn activity concentration, CO2 concentration, and microclimatologic parameters (internal air temperature and relative humidity) in the Važecká Cave (Northern Slovakia) is being carried out at three monitoring stations, namely, Gallery, Lake Hall, and Entrance Hall. Radon activity concentration and CO2 concentration exhibited a clear annual variation. The daily average of radon concentration ranged 1300–27 700 Bq/m3 at the Lake Hall station and 3600–42 200 Bq/m3 at the Gallery station. Radon reached its maximum in the summer months, from June to September. The annual maximum of CO2 concentration is registered approximately one month later than radon maximum. The annual variation of radon and CO2 is controlled by the seasonal change of ventilation regime associated with the seasonal variation of the difference between the temperature measured inside the cave and the atmospheric temperature.
PL
Pożary obiektów wielkokubaturowych, których konsekwencją było całkowite zniszczenie budynku i znajdującego się wewnątrz mienia, dotyczą głównie hal magazynowych i produkcyjnych, a znacznie rzadziej obiektów handlowych. Fakt ten można powiązać z niższymi wymaganiami odnośnie do stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowo-magazynowych (PM). Nie oznacza to jednak, że obiekty handlowe dzięki stosowaniu nowoczesnego monitoringu, stałego nadzoru służb ochrony czy systemów gaśniczych nie są narażone na takie zdarzenia.
15
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
16
Content available remote Optymalizacja budowy „płytkich” wykopów
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu w zakresie monitoringu możliwe jest dziś miarodajne diagnozowanie stanu obiektów kanalizacyjnych, będące podstawą do racjonalnego planowania zabiegów renowacyjnych. W dobie zmniejszonej emisji ścieków bytowych wzrosło znaczenie hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w systemy nawigacyjne lokalizujące studzienki rewizyjne i dokumentujące proces czyszczenia każdego pojedynczego odcinka sieci.
PL
Badania prowadzone na przestrzeni ostatnich lat potwierdziły obecność niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i ich metabolitów w wodach gruntowych, powierzchniowych, ściekach, a nawet w wodzie pitnej. Nie istnieją wytyczne dotyczące dopuszczalnych stężeń NLZP w środowisku, jednak analizy potwierdzające zagrożenie dla organizmów wynikające z ich obecności, dowodzą konieczności prowadzenia prac nad efektywnymi metodami usuwania. Jedną z nich jest degradacja mikrobiologiczna.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.