Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modes of transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów Transportowych w regionach. Stan aktualny i prognozy prowadzone na obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym środkiem transportu pasażerskiego będzie samochód osobowy z zarysowującą się tendencją wzrostową. Dlatego bardzo istotnym działaniem przy budowie zintegrowanego systemu transportu w województwie jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, bądź zatrzymanie jego trendu spadkowego. Przed tym wyzwaniem stanęli autorzy Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w całej Polsce. W referacie przedstawiono obecne trendy zmian podziału zadań przewozowych w wybranych krajach, charakterystykę przewozów pasażerskich w województwie pomorskim oraz prognozy zmian udziału poszczególnych gałęzi transportu w podróżach międzypowiatowych. Ponadto zaprezentowano opracowane w ramach formułowania Planu Transportowego warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego, możliwe efekty ich wdrożenia na podział zadań przewozowych oraz spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być rola poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich.
EN
Modal split between the available means of transport is one of the key challenges in developing Transport Plans in regions. Current status and forecasts conducted in the European Union show that in the coming years, the dominant mean of passenger transport would be a car with impending upward trend. It is therefore very important while constructing an integrated transport system in the region to increase the share of public transport in the regional passenger or stop its downward trend. This challenge faced authors of Plans for Sustainable Development Public Transport in Poland. The paper presents the current trends in modal split in selected countries, characteristics of passenger transport in the Pomerania province and forecast changes in the share of each mode of travel. Moreover the paper presents, proposed during formulating of transport plan, options for development of public transport networks and possible effects of their implementation on the modal split. The authors are trying to answer the question concerning the expected role of different types of pu blic transport in the implementation of regional passenger transport.
EN
Transport as cargo movement supports and co-operations the economy. Its resources and transport capacities should correlate with objectively and reasonably assessed needs of the economy of the country or region. Subject to verification and analysis of numerical values describing the functioning of transportation for over decades indicate an increase in demand for services in the field of displacements and thereby determine the increase in demand for fuel energy resources increased at the same time an undoubted impact on the environment. The impact of the increasing performance of transport work in proportion to the economic indicators requires analysis and decision.
3
Content available remote Założenia do budowy systemu oceny transportowych oddziaływań dynamicznych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia budowy uniwersalnego systemu oceny oddziaływań dynamicznych generowanych przez eksploatowane środki transportu komunikacji miejskiej. Jako czynnik szkodliwy, szczególnej uwadze poddano drgania mechaniczne propagowane do strefy oddziaływania. Wykazano potrzebę budowy ogólnego systemu oceny transportowych oddziaływań dynamicznych (SOTOD) zarówno dla obiektów inżynierskich zlokalizowanych w obszarze miasta, jak i dla ludzi w nich przebywających. Przedstawiono założenia oraz budowę blokową autorskiego systemu SOTOD opartego na analizie danych pozyskiwanych w ramach pilotażowych badań eksperymentalnych, rozbudowanego o moduł badań symulacyjnych z wykorzystaniem metody identyfikacji systemów lub MES. Wskazano na konieczność prezentacji wyników analiz w różnych stopniach uszczegółowienia.
EN
The paper presents the construction of an universal system for the dynamic interactions generated by exploited transport modes evaluation. As an the injurious effect, special attention was paid on mechanical vibrations propagated to the impact zone. Demonstrated the need for construction a general transportation dynamic interactions evaluation system (TDIES) for both engineering facilities located in the city and for the people living in them. Presented foundation and the block diagram construction of authoring TDIES system, based on analysis of data collected in the experimental pilot studies, and extended by simulation studies module using the method of identification systems or FEM. The need for the presentation of analysis results in varying degrees of detail, was also presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia oddziaływań dynamicznych generowanych przez eksploatowane środki transportu w obszarze aglomeracji miejskiej. Szczególnej uwadze poddano drgania mechaniczne propagowane od elementów infrastruktury transportowej do otoczenia zwanego strefą oddziaływania. Przedstawiono tradycyjne podejście do analizy, jak również wskazano możliwość wykorzystania wskaźników jako miarodajnej informacji o skali oddziaływań. Wskazano na potencjał metody wirtualnego modelowania rzeczywistości VRML, w aspekcie prezentacji wyników matematycznego modelowania zjawiska propagacji drgań o charakterze parasejsmicznym. Przedstawiono przykład rozwiązania i zaprezentowano wizualizację wykonaną w środowisku obliczeniowym Matlab z biblioteką Virtual Reality Toolbox
EN
This paper presents the dynamic impacts generated by the transport modes operated in a metropolitan area. Special attention was subjected to mechanical vibrations propagated from the elements of the transport infrastructure to the environment called the zone of dynamical influences. Presents the traditional approach to the analysis, as well as indicated the possibility to use the indicators as reliable data on the scale of impacts. Pointed to the potential of the method VRML virtual reality modeling, in terms of mathematical modeling results presentation of the parseismic vibration propagation. An example of a solution and presents a visualization done in Matlab computing environment with a Virtual Reality Toolbox library.
EN
Actually (March 2013) more than 60 operational GPS and GLONASS (Satellite Navigation System – SNS), EGNOS, MSAS and WAAS (Satellite Based Augmentation System – SBAS) satellites are in orbit transmitting a variety of signals on multiple frequencies. As nowadays more than one hundred million receivers of all these systems are used in every mode of transportation in the world a land, maritime and air a the problem of compatibility and interoperability of SNS and SBAS also under development, Galileo & BeiDou and GAGAN, SDCM & QZSS respectively is described in the paper. Three parameters a signal in space (frequency carrier), system time and coordinate reference a frame (datum) were taken into account in particular. A reply to several questions such as how many systems can be used at the same time and which system must be preferred in individual mode of transport, what does for the user new SNS and SBAS mean is described also.
PL
Obecnie (marzec 2013) ponad 60 satelitów operacyjnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (SNS) GPS i GLONASS oraz satelitarnych wspomagających (SBAS) EGNOS, MSAS i WAAS znajduje się na orbitach około ziemskich transmitując pakiet sygnałów na różnych częstotliwościach. Ze względu na fakt, że już więcej niż 100 mln użytkowników wszystkich trzech gałęzi transportu, lądowego, morskiego i powietrznego, korzysta dzisiaj z odbiorników w/w systemów, w artykule omówiono problem kompatybilności i międzyoperacyjności SNS i SBAS, również tych znajdujących się na etapie budowy, czyli odpowiednio Galileo i BeiDou oraz GAGAN, SDCM i QZSS. Pod uwagę wzięto trzy parametry, czyli sygnał w przestrzeni (częstotliwość nośna), czas systemu oraz układ odniesienia współrzędnych określanej pozycji. Udzielono również odpowiedzi na takie pytania jak: z ilu systemów można jednocześnie korzystać, który system zalecany jest dla danej gałęzi transportu, co oznacza dla użytkownika pojawienie się nowego SNS i SBAS.
EN
Transportation is one of the main aspect of logistics development in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transportu stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.
PL
Procesy integracyjne w Unii Europejskiej oraz globalizacja gospodarki światowej wymuszają działania w zakresie tworzenia, modernizacji oraz utrzymania różnych rodzajów transportu. Dotyczy to w szczególności polskiej gospodarki, która musi nadrabiać zaległości w działalności inwestycyjnej i wdrażaniu nowoczesnych technologii w zakresie metod transportowych. W artykule podjęto tematykę powiązania rozwoju transportu krajowego (szczególnie drogowego tak towarów jak i pasażerów) realizowanego przez podmioty gospodarcze na terenie Polski, z tempem rozwoju gospodarczego Polski w okresie po 1989 roku. Szczególnie uwzględniono przedział czasowy 2003-2010 tj. po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w zakresie zmian w polskiej gospodarce przede wszystkim ilościowych tj. PKB, wartości dodanej, inwestycji, dochodów osobistych ludności, spożycia indywidualnego. Analizę przeprowadzono m.in. na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanych w Rocznikach statystycznych oraz innych, tematycznych wydawnictwach z badań ciągłych i spisów powszechnych. W analizie zachodzących zmian uwzględniono terytorialne (wojewódzkie) ujęcie zagadnienia.
EN
Integration processes in European Union and globalization of the world economy impose actions in the field of creation, modernization and maintaining high level of different modes of transport. It concerns especially Polish economy which has to catch up for arrears in investment and implementing modern technologies in transport. Country’s economic growth is closely related to national transport (especially road transport both of goods and of persons ). Transformation processes of Polish economy after 1989, EU membership and market facilitation determine priority treatment of transport in Poland. The main objective of the research paper was functioning of transport, with focus on road as well as development conditions . Investigating the matter, special attention was paid to: modes, development directions, service market as wells as conditions concerning transport. The analysis was prepared on the basis of empirical data of Central Statistical Office (CSO).
PL
Środki transportu jako atrakcje turystyczne oraz inne funkcje turystyczne transportu miejskiego we Wrocławiu. Rozwój funkcji turystycznej transportu miejskiego Wrocławia na tle wybranych przykładów innych miast.
EN
Modes of transport as tourist attractions and other tourist functions of urban public transport in Wrocław. Development of public transport tourist function in Wrocław with reference to other cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.