Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wdrożenie i rozwijanie wielopoziomowego modelu podróży i sieci transportowej (MST), w ramach Systemu Planowania Ruchu (SPR), usprawniającego zarządzanie transportem w systemach transportowych z wykorzystaniem usług oferowanych przez Inteligentne Systemy Transportu, może stanowić wsparcie naukowe dla krajowych, regionalnych lub lokalnych administracyjnych jednostek planistycznych i operacyjnych w usprawnieniu systemowego zarządzania ruchem drogowym, w działaniach zmierzających do poprawy poziomu sprawności i bezpieczeństwa w transporcie. W artykule przedstawiono koncepcję, realizację oraz przykłady zastosowań SPR wraz z MST jako kluczowych elementów systemów zarządzania transportem. Zostały one wdrożone w wyniku badań naukowych nad integracją modeli podróży, ruchu i sieci transportowej w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście oraz projektów badawczych CIVITAS DYN@MO „DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW „Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling” i RID-4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
EN
The implementation and development of a multi-level travel model and network (MST), within the framework of a Traffic Planning System (SPR), improving transport management in transport systems with the use of services offered by Intelligent Transport Systems, may provide scientific support to national, regional or local planning and operational administrative planning and operational units for the optimisation of systemic traffic management, in activities aimed at improving transport efficiency and safety levels. This article presents the concept, implementation and examples of applications of SPR together with MST as key elements of transport management systems. They have been implemented as a result of scientific research on the integration of travel models, traffic and transport network in the framework of the implementation of the Integrated Traffic Management System TRISTAR in Tri-City and research projects CIVITAS DYN@MO “DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility”, FLOW “Furthering Less Congestion by Creating Opportunities for More Walking and Cycling” and RID-4D “Impact of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety”.
PL
Artykuł prezentuje metody matematyczne zmierzające do uchwycenia zależności więźby ruchu od prędkości średniej w obszarach aglomeracji oraz warunków pogodowych. Uwzględniono również zależności autoregresyjne. Uzyskane wyniki wskazują na dominację zjawisk cyklicznych i sezonowości nad wymienionymi czynnikami. Niemniej jednak zastosowane metody analityczne odsłaniają inne, nieprzewidziane zależności i mogą stanowić materiał do bezpośredniej interpretacji przez specjalistów z dziedziny, jak również punkt wyjścia do budowy bardziej złożonych i adekwatnych modeli predykcyjnych. Artykuł prezentuje również analizę i modelowanie zachowań kierowców na autostradzie w obliczu utrudnień wynikających z planowych prac remontowych.
EN
The article presents mathematical methods aiming at capturing the dependence between origin-destination matrix and average speed in the agglomeration areas as well as the weather conditions. Autoregressive dependencies were also included. The obtained results indicate the dominance of cyclical phenomena and seasonality over the mentioned factors. Nevertheless, the analytical methods used reveal other unforeseen relationships and may be a material for direct interpretation by specialists in the field, as well as a starting point for the construction of more complex and adequate predictive models. The article also presents the analysis and modeling of drivers' behavior on the motorway in the face of difficulties resulting from the scheduled renovation works.
PL
Modelowanie osobowego ruchu drogowego na poziomie krajowym w Polsce nie było jak dotąd przedmiotem wielu pogłębionych analiz przestrzennych. Wynika to przede wszystkim z braku kompleksowych badań ruchu obejmujących cały kraj. Większość analiz realizowanych jest na poziomie miast lub aglomeracji, a w ostatnich latach – również na poziomie poszczególnych województw. Głównym celem artykułu jest rozwinięcie modelowania ruchu na całą Polskę, w szczegółowej skali przestrzennej (duża liczba rejonów transportowych na poziomie gminnym) z wykorzystaniem danych statystycznych wskazujących na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą przestrzenną i społeczno-ekonomiczną oraz z układem powiązań funkcjonalnych. Celem poznawczym jest identyfikacja czynników mających wpływ na rozkład i natężenie ruchu pojazdów osobowych. Zaproponowana metodologia może być w przyszłości podstawą ustalenia zasad prognozowania ruchu na sieci drogowej całego kraju (na podstawie obserwacji specyficznych uwarunkowań regionalnych). Znajomość uwarunkowań regionalnych i lokalnych to szansa na terytorializację polityki transportowej (np. jako element zintegrowanych programów rozwojowych – ZPR – proponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju).
EN
Modeling of personal road traffic at the national level in Poland has so far not been the subject of many in-depth spatial analyzes. This is mainly due to the lack of comprehensive traffic research covering the whole country. Most analyzes are carried out at the level of cities or agglomerations, and in recent years – also at the level of individual voivodships. The main objective of the article is to develop traffic modeling for the whole of Poland, in a detailed spatial scale (a large number of transport zones at the commune level) using statistical data indicating local conditions related to spatial and socio-economic structure and functional relations. The cognitive goal is to identify factors affecting the distribution and intensity of passenger vehicle traffic. The proposed methodology may in the future be the basis for establishing the rules for forecasting traffic on the entire country's road network (based on observations of specific regional conditions). Awareness of regional and local conditions is an opportunity for territorialisation of transport policy (eg. as a part of integrated development programs – ZPR – proposed in the Strategy for Responsible Development).
EN
Numerous simulation studies in statistical physics make use of various algorithms that are designed for modeling of the chain-like-body (CLB) motion. In recent years within this group a new sequential algorithm was proposed. The main idea of this new approach to the algorithmization of the CLB motion is based on the incorporation of the tension propagation mechanism into each simulated move. In this paper, improvement of this algorithm by implementation of the direction-preference-mechanism is proposed. This modification enables one to better mimic the real behavior of the CLB. The impact of the new procedure on the simulation process is studied with the help of metamodels that relate to some important characteristics of the CLB motion with the algorithm’s new parameters.
PL
W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania dynamicznie wydzielonego pasa autobusowego na wybranym odcinku ulicy w Rzeszowie przy użyciu modeli mikrosymulacyjnych. Artykuł zawiera pełen opis dotyczący wykonanych pomiarów ruchu drogowego na wyznaczonym odcinku. Przedstawiona została zasada działania dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego i logika sterowania. W pracy wykorzystano oprogramowanie komputerowe firmy PTV Vissim do budowy modelu mikrosymulacyjnego. W artykule zamieszczono opis budowy modelu umożliwiającego pełną symulację pasa aktywującego się na potrzeby przejazdu autobusu. W referacie przedstawiono również autorskie podejście umożliwiające kalibrację modeli mikrosymulacyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac opracowywano 3 modele ruchu: jeden odzwierciedlający stan aktualny, model odwzorowujący pracę dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego oraz model z klasycznym pasem autobusowych. Wykorzystanie modeli mikrosymulacyjnych pozwoliło ocenić korzyści nowego rozwiązania i porównać je z klasycznymi pasami autobusowymi. Analiza czasów przejazdu wzdłuż wydzielonego odcinka pozwoliła zauważyć, że zarówno klasyczne rozwiązanie pasów autobusowych jak i dynamicznie wydzielane pasy autobusowe pozwalają równie efektywnie udzielać priorytetu dla transportu publicznego na odcinku z wydzielonym pasem autobusowym. Wprowadzenie dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego pozwoliło ograniczyć straty czasu na odcinkach poprzedzających i ulicach podporządkowanych. W przeprowadzonej analizie najkorzystniejszy okazał się wariant 3 symulujący dynamicznie wydzielany pas autobusowy. Przeprowadzona mikrosymulacja ruchu pokazała, że dynamicznie wydzielany pas autobusowy nie wpłynie istotnie na pogorszenie czasu przejazdu w transporcie indywidualnym.
EN
One of the most effective solution to increase the attractiveness of public transport is dedicated bus lane, that allow buses to smooth move along the streets. A major limitation of this solution is impact on road capacity and traffic congestion. In the case of not enough passenger flow, the solution is not used and the buses are experiencing delays. Dynamic bus lane with intermittent priority can be an alternative solution. The paper presents an assessment of dynamic bus lane on selected street in Rzeszow. The study was based on microsimulation models developed with PTV Vissim software. Author propose a procedure for calibration and validation microscopic simulation model. In order to determine the effectiveness of the dynamic bus lane, three option were analyzed: Option 0 is a baseline variant with current traffic organization, Option 1 is option with standard bus lane and Option 2 is option with dynamic bus lane. The paper also presents operating principles of bus lane with intermittent priority and results of traffic surveys conducted in Rzeszow. The analysis shows that compared to the standard bus lane, the use of bus lane with intermittent priority can bring more benefits. Performed traffic microsimulation showed that dynamic bus lane does not have a significant impact on private transport travel time LOS.
PL
W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki początkowej pojazdów, formułującej się na skutek przesycenia ruchem wlotów. Fakt ten ma znaczący wpływ na błędy w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą drogową. W artykule podkreślono także, że obecnie stosowane w Polsce wytyczne obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną nie dają możliwości prawidłowego wyznaczania długości tych kolejek.
EN
The article discusses the problem of incorrect estimation of traffic conditions in urban intersections with traffic lights in case of congestion. This is caused by skipping the volume-to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start of analyzed period, socalled the ‘initial queue’. The initial queue is formulated as a result of oversaturation in the period preceding the analyzed period. This has a significant impact on errors in the planning, design and management of road infrastructure. The article also emphasizes that the guidelines for calculating the capacity of intersections with traffic lights, currently used in Poland, do not allow for the correct calculation of these queue lengths.
7
Content available Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym
PL
Postuluje się rozszerzenie konwencjonalnych badań kompleksowych podróży, w celu skuteczniejszego modelowania i prognozowania zachowań osób zmotoryzowanych w obszarach zurbanizowanych i formowania zintegrowanych prognoz, strategii rozwojowych oraz polityk mobilności. Przy powszechnym dostępie do indywidualnego pojazdu bardziej szczegółowe objaśnienie warunków, struktury i sytuacji decyzyjnej użycia lub zaniechania użycia pojazdu wydaje być się kluczem, zarówno dla rozwoju teorii, jak najbardziej efektywnej i skutecznej praktyki. Zwraca się uwagę na możliwość zdefiniowania normatywnej produkcji ruchu indywidualnego przez respektowanie wielu nisz popytu bez alternatywnego wyboru, jako istotnego punktu odniesienia, związków ruchu z parkowaniem, zwłaszcza w miejscach niepublicznych oraz konieczność operowania roczną pracą transportową w badaniu projektów transportowych. Omówione są niezbędne ku tym zadaniom dane, charakterystyki i relacje w poziomach badań i analiz ze wskazaniem potencjalnie szerokich ich zastosowań.
EN
An extension of conventional studies on complex travels, in order to ensure more effective modelling and forecasting of behaviours of motorised people in the urbanised areas and forming of integrated forecasts, developing strategies and mobility policies is postulated. Given the universal access to private vehicles, a more detailed explanation of the conditions, structure and situations underlying the decision whether to use or not use a vehicle seems to be the key to the development of both a theory as well as the most effective and efficient practice. Attention is drawn to the possibility of defining a normative individual traffic production by respecting a number of demand niches without an alternative, as a significant point of reference, to relations between traffic and parking, especially in the non-public areas and the need to handle annual transport work in researching of transport projects. All data, characteristics and relations at the level of studies and analyses are described and their potential broad application is indicated.
PL
Dokładne odwzorowanie wszystkich elementów sieci drogowo-ulicznej miasta jest zadaniem czasochłonnym i kosztownym. Dla celów modelowania ruchu nie zawsze taka szczegółowośćjest zasadna. W związku z tym zachodzi potrzeba budowy uproszczonych modeli sieci drogowo-ulicznej. W takich modelach natężenie ruchu mierzone na początku i końcu odcinka może być różne. Upraszczając strukturę modelu sieci drogowo-ulicznej należy dążyć do tego, aby rozrzut tych wartości był jak najmniejszy. W artykule zaproponowano miary oceny zgodności natężeń ruchu mierzonych na początku i końcu odcinka oparte na wskaźniku zmienności. Analizę przeprowadzono dla uproszczonego modelu sieci drogowo-ulicznej Bielska-Białej.
EN
An accurate representation of all components of urban road network is a time-consuming and costly task. For the purposes of travel modelling such detail is not always justified. Therefore, there is a need for construction of a simplified road network models. In such models traffic flows measured at the beginning and at the end of the section may be different. Simplifying the structure of the road network model one should aim to ensure that the dispersion of these values was as small as possible. This paper proposes some measures of conformity assessment of traffic volumes measured at the beginning and at the end of the section based on the coefficient of variation. The analysis was conducted for simplified road network model of Bielsko-Biala.
9
Content available remote Metoda wyboru optymalnej trasy linii metra
PL
Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania wymuszają prowadzenie studiów dotyczących rozwoju systemu transportowego każdego z wielkich miast. Temat analiz budowy sieci metra w wielkich aglomeracjach, a w przypadku Warszawy rozwoju sieci, jest zatem ciągle aktualny. Celem artykułu jest prezentacja metody umożliwiającej wybór optymalnego wariantu trasy linii metra. Proponowana metoda zakłada podstawowe etapy prac: I. zaprojektowanie wariantów tras linii metra uwzględniających potencjalne źródła i cele podróży, II. dostosowanie układu komunikacji naziemnej do linii metra, III. wykonanie eksperymentów symulacyjnych dla prognozowanych potoków pasażerskich, IV. wyznaczenie parametrów układu komunikacyjnego i symulacji ruchu, V. obliczenia kosztów i korzyści, VI. ocena wariantów tras linii metra za pomocą obliczonych wskaźników. Niniejsza metoda jest uproszczoną wersją społeczno - ekonomicznej analizy kosztów i korzyści. Zakłada wykonanie symulacji ruchu oraz obliczeń kosztów i korzyści wyłącznie dla jednego horyzontu czasowego. Specyfika okresu analizy została opisana w referacie. Za funkcję celu przyjęto różnicę pomiędzy rocznymi ekwiwalentnymi korzyściami a kosztami dla charakterystycznego roku w okresie analizy. Prezentowaną metodę zastosowano dla wyboru optymalnego wariantu trasy trzeciej linii metra w Warszawie. Symulacje ruchu oraz obliczenia wskaźników oceny wykonano roku 2040. Praktycznym efektem wykonanych prac jest propozycja trasy trzeciej linii metra w Warszawie.
EN
Dynamically changing conditions necessitate conducting studies of transport system development in every large city. The analysis of metro network construction and development, as in Warsaw, is therefore still important. The goal of this article is to present the method of selection of the optimal metro line route. The presented method consists of several stages: I. designing of alternative routes of metro line taking into account potential journey origins and destinations, II. designing of on-ground public transport network, III. simulation experiments in order to forecast passenger flows in alternative options, IV. calculations of transport service parameters, V. cost - benefit calculations, VI. evaluation of alternative routes of metro lines. The method is based on a simplified socio - economic costs - benefit analysis. It is assumed that simulations experiments and cost - benefit calculations are performed only for one particular year. The issue of analysis period was presented in the article. Evaluation criterion is the difference between the assumed annual equivalent benefits and costs in the particular year. The presented method was used in the analysis of third metro line in Warsaw. Evaluation was conducted for 2040. The practical effect of this study is the proposition of the third metro line route in Warsaw.
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcie funkcji oporu odcinka, podano wybrane typy funkcji oporu stosowane w modelowaniu ruchu. Następnie przedstawiono założenia oraz metodę estymacji parametrów funkcji oporu odcinka sieci transportowej przy pomocy modułu Curve Fitting Tool pakietu MATLAB R2014a. Scharakteryzowano również budowę modułu Curve Fitting Tool.
EN
This article characterizes the concept of resistance function of the segment. The different type of these functions used in the traffic modelling were presented. The next step was presented assumptions and estimation method of parameters of the resistance function of the transportation network segments by the use of Curve Fitting Tool in MATLAB R2014a package. The construction of the Curve Fitting Tool was described.
PL
W artykule zaproponowano model odwzorowujący cechy chodu człowieka. Model ten składa się z dwu odwróconych wahadeł połączonych parą obrotową. Masy punktowe znajdujące się na wahadłach mogą przesuwać się. Dzięki wprowadzeniu sterowanej zmiany położenia mas, model może zostać wykorzystany nie tylko do opisania podstawowych sytuacji ruchowych (jak np. chód, bieg), ale również daje możliwość opisania złożonych sytuacji, jak np. popchnięcie obiektu w plecy, czy zmiany rodzaju chodu (np. przejście z chodu do biegu). W artykule przeanalizowano dane uzyskane z eksperymentów dotyczących podstawowych (chód i bieg) i złożonych (popchnięcie obiektu w plecy) sytuacji ruchowych. Na ich podstawie przeprowadzono weryfikację zaproponowanego modelu. Weryfikacja opisanej koncepcji polegała na odtworzeniu sytuacji popchnięcia obiektu w plecy z wykorzystaniem modelu podwójnego odwróconego wahadła.
EN
The simple model which allows to represent the kinematic synergies in the human motion was proposed. The model consists of two inverted pendulums connected by revolute joint. The position of pendulum point masses is not constant, the possibility of changing their position allows to imititate the properties of not only the basic movements (e.g. walking, running) but also of the complex motions like postural push recovery or gait transitions. For establishing this model the experimental data were considered for walking, running and push recovery. Based on experiments proposed model was verified. The push recovery behaviour was succesfully modelled using the concept of double inverted pendulum with movable masses.
EN
ITS systems have been deployed for last one and a half decades. Their aim is to increase a traffic flow rate in a road network of an urbanized area, to improve the comfort of driving as well as to decrease the pollution. A lot of commercial software are is available to simulate road traffic in urbanized areas. Some of them are suitable to perform traffic simulations of intelligent transportation systems via traffic modeling. A process of traffic modeling exploiting numerical simulations for an urban area where an ITS is deployed requires provision of digital maps, traffic demand amongst city zones, traffic signalization micro-programs being executed in the environment that can imitate a dynamic behavior of traffic lights at intersections in the ITS. In this paper an execution environment, developed by the Ars Numerica Group, that launches a road traffic micro-simulation is used to audit a performance of intersections’ signalization micro-programs on one of the main arteries in the city of Wrocław (Poland).
EN
Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of noise barriers dividing city space. Improvement in the acoustic conditions after construction completion is possible due to the applied noise protection measures: vehicle speed limit, smooth of traffic flow, use of road pavement of reduced noise emission and the technical improvement of the tramway.
PL
Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miejskim, w tym jezdni samochodowych i torowisk tramwajowych, związana jest z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań związanych z bezpieczeństwem, organizacją ruchu pojazdów i wymaganiami ochrony środowiska. W ostatnich latach w Polsce jak i na całym świecie wzrosły oczekiwania społeczne dotyczące hałasu komunikacyjnego. Zgodnie z tzw. „dyrektywą hałasową” UE (2002/49/EC) hałas klasyfikuje się jako jedno z zanieczyszczeń negatywnie wpływających na środowisko. W Polsce przepisy (m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. „W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”) początkowo nałożyły wysokie obostrzenia, przyczyniając się do budowy dużej liczby kosztownych ekranów akustycznych. Następnie wymagania w tym względzie złagodzono („Zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z 1 października 2012 r.) na skutek protestów związanych ze znaczną ingerencją ekranów w krajobraz, ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu (ograniczanie widoczności) oraz podwyższaniem kosztów inwestycyjnych.
PL
Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstępnych rezultatów modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce w ramach projektu: „Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (KoMaR)”. Zaprezentowano podobieństwa i różnice między Krajowym Modelem Ruchu [3], a założeniami modelowymi w projekcie KoMaR. Założenia w projekcie bazują przede wszystkim na przeglądzie kompleksowych badań ruchu przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce na poziomie regionalnym oraz aglomeracyjnym. Zakłada się uwzględnienie również innych baz danych, w tym macierzy międzygminnych dojazdów do pracy oraz migracji na poziomie krajowym. W artykule przedstawiono wstępne wyniki rozkładu ruchu dla podróży krótkich oraz długich, z uwzględnieniem podróży zewnętrznych, po porównaniu wyników modelowych z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2010 r. Głównym rezultatem projektu jest wydzielenie obszarów kraju na poziomie powiatowym, dla których lokalne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne decydują o odmiennym od typowego dla Polski rozkładu ruchu.
EN
The purpose of the article is to present the methodological assumptions and the preliminary results of the modelling of the traffic of passenger vehicles on sections of national and voivodeship roads crossing the borders of poviats in Poland within the framework of the project “Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socio-economic determinants”. The similarities and differences between the project and the National Traffic Model [3] are presented. The comprehensive travel studies carried out at the agglomeration and regional level and databases (commuting and migration matrices) at the national level are going to be taken into account. The preliminary results of the traffic distribution for both short and long trips are compared with the results of General Traffic Measurement in 2010.
PL
Kompleksowo realizowane strefy uspokojenia ruchu pojawiają się w naszym kraju zmieniając oblicze centrów miast i obszarów mieszkaniowych oraz pozwalając na bezpieczne przekraczanie mniejszych miejscowości. Wprowadzane rozwiązania przynoszą szereg korzyści dla całych miast wpisując się w ramy strategii zrównoważonego rozwoju. Jednak, aby właściwie wykorzystać możliwości, które daje spójna koncepcja uspokojenia ruchu należy zadbać o odpowiednie przygotowanie inwestycji. Wprowadzenie uspokojenia ruchu powinno przynieść jak najlepsze rezultaty w kwestii poprawy bezpieczeństwa i jakości życia, zmniejszenia natężeń ruchu oraz powinno uzyskać wysoki poziom akceptacji społecznej. Artykuł zawiera przegląd badań na temat oceny wpływu i efektywności rozwiązań strefowego uspokojenia ruchu. Przedstawiona została propozycja podejścia do procesu modelowania stref ruchu uspokojonego w ujęciu symulacyjnym. Wpływ pojedynczych środków badany na poziomie mikrosymulacji pozwala na przejście do oceny funkcjonowania całego układu transportowego w skali makro. Dzięki temu można zaplanować właściwą obsługę komunikacyjną danego obszaru, ograniczyć tworzenie oraz migrację zatłoczeń na inne odcinki sieci a także dokonać oceny efektywności funkcjonalnej rozwiązań.
EN
The comprehensive traffic calming schemes appear in Polish cities changing the image of the city centres and residential areas and assuring traffic safety on cross-town arterial roads. As a measure based on principles of sustainable development strategy, implemented solutions may bring a number of benefits to entire cities. However, one has to emphasize that crucial for making use of the capabilities of a comprehensive traffic calming scheme, is the proper preparation of the investment. Implementing the ideas of traffic calming should bring the best results in improving traffic safety, quality of urban life, reducing traffic flows and should achieve a high level of public acceptance. The paper contains a literature review on impacts and effectiveness of area-wide traffic calming solutions. An exemplary approach how to include traffic calming zones in simulation modeling is also included. The influence of individual measures examined on microscopic level allows one to assess the functioning of the whole transport system at the macro level. This makes it possible to plan the transport service of the area, reduce congestion and migration of disruptions onto other network links as well as to prepare a proper assessment of functional effectiveness of implemented solutions.
PL
Właściwa i skuteczna nawigacja pojazdów elektrycznych powinna uwzględniać kilka czynników wpływających na zużycie energii wzdłuż trasy przejazdu. Obok specyficznych parametrów pojazdu na zużycie energii wpływają również czynniki infrastrukturalne i środowiskowe. Głównym celem badań obok ruchu są dodatkowe czynniki mające wpływ na jego wielkość. Prezentowana metodologia obejmuje modele makro- i mikrosymulacji oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi. W celu weryfikacji modelu wybrano region Zachodniej Saksonii ograniczony przez 5 kampusów Westsächsische Hochschule Zwickau. Projekt był finansowany przez rząd Saksonii.
EN
Proper and efficient route navigation for electric vehicles should take into consideration several influences on energy consumption along the route. Beside specific parameters of the vehicle, infrastructural and environmental factors affect the energy consumption. The main focus of the study is about traffic as an additional factor of influence. The presented methodology includes macro- and microsimulation models and the use of corresponding software tools. For validation, as test area the region of West Saxony, defined by five campuses of Westsächsische Hochschule Zwickau, was chosen. The project was funded by the Saxonian Government.
17
Content available Dylematy i błędy w modelach i prognozach ruchu
PL
Artykuł zawiera omówienie podstawowych dylematów i błędów na jakie można się natknąć lub jakie można popełnić na różnych etapach budowy modelu ruchu. Opiera się na 30 letnim doświadczeniu w budowie modeli ruchu różnej skali dla różnych środków transportu.
EN
The article includes discussion of basic dilemmas and possible errors at different stages of four step traffic model. It is based on 30 years old experience in creating and developing of traffic models of different scale for different means of transport.
PL
Dynamicznie Wydzielany Pas Autobusowy (DPA) może stanowić uzupełnienie powszechnie znanych pasów autobusowych. Dzięki swojej specyfice DPA może zostać zastosowany na odcinkach, na których natężenie ruchu autobusów nie uzasadnia wprowadzenia pasa wydzielonego na stałe. Ocena potencjalnych korzyści DPA wymaga jednak przeprowadzenia szeregu analiz, dzięki którym określone zostaną warunki stosowania nowego rozwiązania. Wykorzystując modele ruchu, jesteśmy w stanie przeanalizować wprowadzenie dynamicznie wydzielanego pasa ruchu oraz ocenić jego efektywność i porównać go z innymi formami priorytetowania. Artykuł przedstawia główne założenia i ograniczenia związane z wykorzystaniem poszczególnych modeli ruchu. W literaturze można spotkać różne podejścia do sposobów modelowania ruchu. Część autorów w swoich pracach korzysta z modeli analitycznych, które mogą znaleźć zastosowanie na etapie wprowadzania koncepcji dynamicznie wydzielanego pasa. Modele mikrosymulacyjne ruchu wykazują więcej zalet. Umożliwiają przeprowadzenie symulacji uwzględniającej wiele czynników jednocześnie. Jednak niezależnie od zastosowanego oprogramowania wymagają dużego nakładu pracy, biorąc pod uwagę nie tylko proces budowy i kalibracji modelu, ale również potrzebę opracowania dodatkowego modułu symulującego pracę systemu DPA.
EN
Dynamic bus lane (DBL) could be used as a complementary solution for the separated bus lanes. DBL are usually applied on sections, where bus traffic flow doesn’t justify implementation of a typical, separated bus lane. Assessment of the potential benefits of the DPA requires a series of analytical analyzes. Common approach is based on traffic models, which are used to estimate DBL effectiveness and evaluate its comparison with other forms of prioritization for public transport. The paper presents main assumptions and limitations associated with application of various traffic models. In the literature different approaches to traffic modeling methods are to be found – some authors use analytical models, others work with microsimulation traffic models, which were considered more appropriate for presented topic. They allow to take into consideration many factors and model impact of different scenarios during simulation process.
19
Content available remote Metodyka optymalizacji nawigowania pojazdów elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono opis projektu, w którym uczestniczą autorzy, prowadzonego na Wyższej Szkole Zachodniej Saksonii w Zwickau. Projekt ten finansowany jest przez Rząd Saksonii i ma na celu opracowanie możliwości optymalnej nawigacji dla pojazdów elektrycznych. Głównym zadaniem jest wyznaczenie zużycia energii w różnych warunkach drogowych i ruchowych. W ramach projektu badany jest wpływ infrastruktury drogowej na maksymalny zasięg dostępny dla użytkownika pojazdu elektrycznego. W artykule opisano metodykę badania wpływu natężenia ruchu na zapotrzebowanie energetyczne ze strony samochodu elektrycznego. W tym celu planuje się użycie oprogramowania makro- i mikrosymulacyjnego oraz wykonanie badań na symulatorze oraz na rzeczywistej sieci drogowej.
EN
The paper contains a description of the project which is conducted on the University of Applied Science in Zwickau. The project is funded by the Saxonian Government and aims on developing and optimized route navigation for electric vehicles. The man task is to calculate the energy consumption in various road and traffic conditions. Research will include investigation of the influence of infrastructure on the maximum range of electric vehicles. The paper contains a methodology of analyzing the influence of traffic density on the electric vehicle's energy consumption. This methodology includes using macro- and microsimulation software and tests with driving simulator and on real road network.
EN
The analysis and design of electromechanical devices involve the solution of large sparse linear systems, and require therefore high performance algorithms. In this paper, the Schur complement method with parallel preconditioned conjugate gradient (PCG) solver is introduced in two-dimensional parallel time-stepping finite element formulation to analyse rotating machine considering the electromagnetic field, external circuit and rotor movement. The proposed parallel solver is analysed concerning its computational efficiency and number of iterations. Simulation results of a rotating machine are also presented.
PL
Analiza i projektowanie urządzeń elektromechanicznych zawierają rozwiązanie dużych układów równań z macierzami rzadkimi, i dlatego wymagają algorytmów o wysokiej wydajności. W artykule metodę uzupełnień Schura z algorytmem opartym na metodzie gradientów sprzężonych wprowadzono do dwuwymiarowego, równoległego, czasowokrokowego sformułowania elementów skończonych do analizy maszyny elektrycznej od strony pola elektromagnetycznego, obwodu elektrycznego zewnętrznego oraz ruchu wirnika. Proponowany równoległy algorytm został poddany analizie pod kątem jego wydajności obliczeniowej, oraz liczby iteracji. Rezultaty symulacji maszyny wirującej są także przytoczone.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.