Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie popytu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The up-to-date methods of the demand modelling for municipal public transport (MPT) services are not perfect and they require an objective estimation, enhancement and improvement. These refinements are to take into account the functions of population allocation in modern cities. The possibility of the definition of population allocation functions on the basis of characteristics of public transport stops allocation, the regularities of distances between adjacent stops and distances between a pair of stops are investigated.
PL
Politechnika Krakowska jest liderem konsorcjum naukowo- badawczego, którego celem jest opracowanie planu transportu zbiorowego dla województwa małopolskiego. Jednym z elementów projektu jest budowa transportowego modelu symulacyjnego województwa małopolskiego, który będzie wykorzystany do weryfikowania przyjętych scenariuszy rozwoju systemu transportu publicznego w województwie. Niniejszy referat przedstawia wybrane aspekty procesu modelowania warstwy popytu zastosowane w procesie budowy modelu transportowego województwa. W referacie uzasadniono rolę modelu transportowego w dokumencie planu oraz przedstawiono poszczególne etapy modelowania podróży. Sam proces modelowania oparty jest na wynikach kompleksowych badań ruchu, przeprowadzonych w województwie małopolskim w roku 2012. Przeprowadzone badania kompleksowe były jednymi z pierwszych tego typu badań w kraju i odnosiły się do zarejestrowania pełnych dzienniczków podróży respondentów w dniu poprzedzającym wywiad. Łącznie przeprowadzono wywiady w 4400 gospodarstw domowych, rozmieszczonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w gminach. Uzyskane wyniki wywiadów stanowiły podstawę do modelowania zachowań transportowych mieszkańców. Przedstawiony proces modelowania jest zgodny z ujęciem czterostadiowym, przy czym skupiono się na trzech etapach modelowania: modelowaniu potencjałów ruchotwórczych jako funkcji regresji liniowej, gdzie zmiennymi objaśniającymi były: liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych, liczba miejsc pracy i miejsc w szkołach; funkcji oporu przestrzeni modelu grawitacyjnie badanego w funkcji odległości podróży; podziale zadań przewozowych, gdzie zmienną objaśniającą był czas podróży konkurencyjnymi środkami transportu. W referacie przedstawiono wynikowe formuły matematyczne wraz z uzyskanymi parametrami i oceniono zgodność modelu z dostępną bazą danych.
EN
The Cracow University of Technology is a leader of scientific consortium, working on development of public transport master plan for the Małopolska region. Important part of the project was comprehensive travel study conducted in the households of the Małopolska. In total, the interviews were conducted in 4 000 households and obtained results have been used for the modeling purposes. The paper presents selected aspects of demand modeling issues for the purpose of simulation model development. The model will be used as a tool for estimation of the effectiveness of planned scenarios of transportation systems development and plays important role in the public transport master plan. The modeling procedure is embedded in classical four stage approach, however within the paper, only three of them: demand, gravity and modal split have been described. At the end, results of modeling procedure in form of equations and respective parameters as well as results of model calibration and validation have been presented.
3
Content available remote Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe
PL
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe generują ruch drogowy wpływający w sposób istotny na stopień wykorzystania zdolności przepustowej przylegającego układu ulic. W przypadku dużych centrów handlowych, o powierzchni handlowej przekraczającej 30 000 m2, wielkość spodziewanego ruchu może powodować utrudnienia komunikacyjne w dużym obszarze, a nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie. Funkcjonujące obiekty handlowe stanowią doskonały poligon badawczy i umożliwiają poszukiwanie zależności wiążącej liczbę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z ich parkingów ze zmiennymi charakteryzującymi centra handlowe. W artykule zostały przedstawione częściowe wyniki badań prowadzone w pięciu obiektach handlowych. Badania dotyczyły m.in. pomiarów natężenia ruchu wjazdowego i wyjazdowego z tych obiektów. Zasadniczym elementem badań było znalezienie formuł matematycznych wiążących liczbę pojazdów wyjeżdżających z obiektu z przyjętymi zmiennymi charakteryzującymi te obiekty, tj. powierzchniami: całkowitą i handlową, wielkością parkingu czy liczbą lokali handlowych. Uzyskane zależności mogą znaleźć zastosowanie w pracach projektowych nad nowymi obiektami tego typu.
EN
Large commercial shopping malls generate traffic which significantly affects the capacity of the adjacent streets. In the case of large shopping centers, with a sales area exceeding 30 000 m2, the magnitude of the expected traffic can cause traffic problems in a large area, not just in the close vicinity. Functioning of shopping malls state the perfect research field and let to search variables characterizing shopping centers, according to the number of vehicles entering and leaving the parking lots. As a part of this paper it will be presented partial results of research conducted in five commercial buildings. Research are related to traffic measurements of an entry and exit of these objects. An essential element of the research was to find a mathematical formula involving the number of vehicles leaving the shopping mall with assumed variables characterizing objects, such as total or commercial area, parking lot size and number of shops. The final formulas can be used in the design process of new objects of this type.
PL
Celem referatu jest przedstawienie problematyki ruchu wzbudzonego / tłumionego, wyników wstępnych badań o charakterze pilotażowym przeprowadzonych podczas wprowadzenia ograniczeń w ruchu związanych z modernizacją układu drogowego w Krakowie oraz wyników analiz symulacyjnych przeprowadzonych w programie VISUM, kwantyfikujących wpływ zmian wielkości popytu.
EN
In the paper it is presented results of questionnaire surveys conducted in few living districts in Krakow. According to refurbishment of the main arterial street in the city, the significant impediments in traffic scheme occurred. Results of the survey state the base for definition of elasticity values which imply on reduced demand. Using microsimulation approach, it was possible to quantify impact of reduced traffic and define value of elasticity factor.
5
Content available Modelowanie popytu na usługi telekomunikacyjne
PL
Przeanalizowano zagadnienie modelowania popytu na usługi telekomunikacyjne. Rozpatrzono liczne czynniki determinujące zmienność popytu, w tym: cenę usługi, ceny usług komplementarnych i substytucyjnych, dochód abonentów, ich profil, czas (porę dnia) świadczenia usługi, dzień tygodnia i liczbę abonentów, Zaproponowano analityczną postać modelu, opisującego wpływ tych czynników na wielkość generowanego ruchu, rozpływ ruchu w sieci i liczbę abonentów.
EN
The paper analyses issues of modelling demand for telecommunications services. Many factors determining demand fluctuations have been reviewed, including the price of the service, the price of complementary and substitute services, subscriber income, their profile, the time (time of day) for providing the services, the day of the week and the number of subscribers. An analytical form of the model has been proposed, which describes the influence of these factors on the level of traffic generated, the distribution of the traffic in the network and the number of subscribers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.