Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 723

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie matematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
W artykule opisano zasadność podjęcia tematu i korzyści płynących z wykonywania monitoringu przyłączy wodociągowych. Zastosowanie monitoringu przyłącza stanowi jedną z metod doboru i sprawdzenia poprawności doboru wodomierza w budynku, a jednocześnie na podstawie zebranych danych można wykonać prace związane z modelowaniem matematycznym (symulacje komputerowe pracy sieci wodociągowych) oraz projektowaniem i modernizacją sieci wodociągowych. Artykuł przedstawia opracowanie wzorców dobowych rozbioru wody w budynkach wielolokalowych. Średnie wzorce godzinowego rozbioru wody przedstawiono dla obiektów podzielonych na grupy ze względu na wielkość miesięcznego zużycia wody oraz liczbę lokali. W artykule dokonano opisu uzyskanych wyników i podsumowano zaobserwowane różnice w nierównomierności godzinowej rozbioru wody w obiektach badawczych. Materiał przedstawiony w artykule może stanowić uzupełnienie modelowania matematycznego systemów dystrybucji wody.
EN
The article describes the legitimacy of taking up the topic and the benefits of monitoring water connections. The use of connection monitoring is one of the methods of selecting and checking the correctness of the selection of a water meter in a building, and at the same time, based on the collected data, work related to mathematical modeling (computer simulations of the operation of water networks) and the design and modernization of water networks can be performed.The article presents the development of daily patterns of water consumption in multi-unit buildings. Average patterns of hourly water consumption are presented for facilities divided into groups according to the amount of monthly water consumption and the number of residential premises. The article describes the obtained results and summarizes the observed differences in the hourly unevenness of water consumption in the research objects. The material presented in the article can complement the mathematical modeling of water distribution systems.
PL
Z procesem wykorzystania węgla w przedsiębiorstwie energetycznym, oprócz kosztów zakupu paliwa oraz jego transportu, wiążą się również inne ważne koszty związane z emisją substancji szkodliwych do środowiska oraz zagospodarowaniem odpadów. Wymagania narzucone przez Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych, konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do spełnienia wymagań konkluzji BAT (Best Available Technology) czy system handlu uprawnieniami do emisji są impulsem do redukcji emisji w sektorze energetycznym. Systematyczna modernizacja instalacji środowiskowych wpływa korzystnie na spadek kosztów związanych ze spalaniem paliwa. Niemniej jednak ich udział w strukturze kosztów zmiennych wytwarzania pozostaje na istotnym poziomie. W artykule przedstawiono koncepcję budowy narzędzia, które pozwoli na redukcję kosztów związanych z użytkowaniem paliwa poprzez inicjowanie działań już na etapie planowania pozyskania (zakup lub własne wydobycie) surowca, co obecnie nie jest standardową praktyką w przedsiębiorstwach energetycznych. W przedstawionej koncepcji wzięto pod uwagę koszty użytkowania paliwa i koszty emisji środowiskowych ponoszone przez przedsiębiorstwo energetyczne. Ze względu na fluktuacje podażowe oraz cenowe na rynku węgla kamiennego o oczekiwanych przez odbiorców parametrach jakościowych (m.in. w zakresie niskiej zawartości siarki, popiołu, chloru oraz rtęci), proponowany model może stać się użytecznym narzędziem w ustalaniu relacji cenowych w handlu węglem energetycznym pomiędzy dostawcami a odbiorcami.
EN
The use of coal in a power company is linked with the costs of fuel purchasing and its shipment. However, costs associated with the emission of harmful substances into the environment and waste management are equally important. The require-ments imposed by The Industrial Emissions Directive (IED), the need to adapt units to the requirements of the BAT (best available technology) conclusions and the CO2 emissions trading system are an impetus for continuous reduction of emis-sions in the power sector. Systematic modernization of emission control systems results in positive effects regarding the reduction of costs associated with coal combustion. Nevertheless, their share in the structure of variable costs of production remains at a high level. This paper shows the concept of mathematical model which allows to reduce the costs associated with the use of fuel by initiating activities already at the planning stage of coal’s obtaining (purchase or own production). This is not a standard practice in the power sector. The model takes into account the costs of using fuel and the costs of environmental emissions incurred by the power company. Due to supply and price fluctuations in the hard coal market and importance of quality parameters expected by customers (including low sulfur, ash, chlorine and mercury content), the proposed model will be a useful tool in determining price relations in trade of steam coal between suppliers and customers.
3
Content available remote Modelowanie parametryczne zapisu krzywych sedymentacyjnych
PL
Podjęto próbę matematycznego modelowania zjawisk zachodzących podczas testu sedymentacyjnego. Omówiono ten test oraz metody wykreślania krzywych sedymentacyjnych. Test sedymentacyjny jest pierwszym, wstępnym narzędziem stosowanym przy modelowaniu procesu zagęszczania zawiesin. Zaproponowano równania opisujące zbiór punktów pomiarowych z wykorzystaniem współczynników równania. Zastosowanie opracowanego narzędzia pokazano na przykładzie krzywych sedymentacyjnych dla procesu zagęszczania zawiesiny węglowej.
EN
Exptl. sedimentation curves were approximated by exponential equations. Coeffs. of the equation were detd. for concentrating the coal dust suspensions. The calcd. curves agreed well with exptl. ones.
4
Content available remote Modelowanie matematyczne przepływu sprężonego powietrza przez filtr
PL
Stworzono model matematyczny pozwalający określić obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza w urządzeniach i elementach odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza (filtry powietrza). Model powstał na podstawie badań eksperymentalnych. Stwierdzono, że największy wpływ na zmianę ciśnienia w sieci przy przepływie przez filtr ma czas eksploatacji filtra oraz prędkość przepływu powietrza. Wiedza dotycząca korelacji tych parametrów pozwoli na odpowiedni dobór czasu eksploatacji filtrów i na optymalne projektowanie sieci pneumatycznej.
EN
Drop in compressed air pressure dependent on air flow rate and presence of filters and their operation time in a pipeline network was found. A math. model of the pressure drop was developed.
EN
A method of mathematical modelling of shape was proposed for the design of biodegradable vessels (plates, cups, platters). In order to describe the shape of the contour lines of the vessels, a third-degree polynomial was used, known as the Bézier curve. The model also used parametric cylinder equations. The rotational surfaces of the vessel components (external and internal surfaces of the vessel sidewalls, external and internal surfaces of the bottom of the vessel and the surface connecting the sidewalls) were described using equations. The individual components of the vessel surface were scaled. The 3D models of the vessels were created after putting together their mathematically described rotational surfaces.
PL
Zaproponowano metodę matematycznego modelowania kształtu na użytek projektowania naczyń biodegradowalnych (talerzy, kubków, półmisków). Do opisu kształtu linii konturowych naczyń zastosowano wielomian trzeciego stopnia, znany pod nazwą krzywej Béziera. W modelu zastosowano również parametryczne równania cylindra. Opisano za pomocą równań obrotowe powierzchnie składowych elementów naczynia (powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną ścianek bocznych naczynia, powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną dna naczynia oraz powierzchnię łączącą ścianki boczne). Dokonano skalowania poszczególnych składowych powierzchni naczynia. Modele 3D brył naczyń powstały po złożeniu opisanych matematycznie powierzchni obrotowych.
PL
Procedura określania przepuszczalności i skin efektu warstwy porowatej z danych okresu przypływu wymaga rejestracji zmienności dennego ciśnienia przypływu w funkcji czasu oraz sporządzenia wykresu zależności różnicy kwadratów ciśnień średniego złożowego i dennego ruchowego od logarytmu czasu przypływu i aproksymacji przebiegu punktów pomiarowych linią prostą metodą najmniejszych kwadratów. Przepuszczalność określana jest na podstawie nachylenia tej prostej. W metodzie tej zakłada się, że natężenie przepływu gazu podczas testu nie ulega zmianie, co jest założeniem problematycznym, gdyż w początkowym okresie przypływu szybko zmienia się depresja i gradient ciśnienia, a zatem wydatek gazu. Metoda znana jest od dziesięcioleci i nie jest tutaj omawiana. W niniejszym artykule zaproponowano nieco inny, prosty sposób przybliżonego określania przepuszczalności oparty na modelu matematycznym podanym przez Szpunara (2001). Podobnie jak w metodzie wspomnianej wyżej, wymagana jest rejestracja zmian ciśnienia dennego okresu przypływu w funkcji czasu i naniesienie punktów pomiarowych w prostokątnym układzie współrzędnych, gdzie w odróżnieniu od metody standardowej na osi rzędnych zaznaczany jest logarytm tzw. ciśnienia bezwymiarowego, a czas przypływu na osi odciętych. Przebieg punktów pomiarowych aproksymowany jest linią prostą metodą najmniejszych kwadratów, a przepuszczalność określa się na podstawie nachylenia tej linii oraz bilansu masy przez porównanie masy gazu wydobytego z masą gazu przewidzianą przez model. W artykule podano przykłady obliczeniowe. Ze względu na brak danych pochodzących z odwiertów z krajowego przemysłu naftowego metodę przetestowano na danych zaczerpniętych z literatury. Rozbieżność wyników interpretacji testów przypływu metodą standardową i opisywaną w artykule jest niewielka (rzędu kilku procent) i mieści się w akceptowalnych granicach.
EN
The routine procedure for evaluation of the permeability and skin of the gas zone consists in flowing the gas well until the bottomhole pressure is nearly stabilized. The pressure values must be recorded versus time of flow, initial reservoir pressure must be known and the constant flow rate should be maintained during the flow test. The permeability and skin are calculated using the straight line approximation of bottomhole pressures versus logarithm of flowing time, and the permeability is calculated using the slope of this line. The standard method for calculation of permeability and skin is known for decades and will not be discussed here. This paper proposes somewhat different technique for calculation of permeability which is based on mathematical model of gas flow in porous rocks given by Szpunar (2001). The total volume of gas produced during the flow period is used for calculation of permeability instead of using the flow rate which is never known precisely. The reliability of the calculated results is checked by comparing the total mass of gas produced during the flow test (evaluated at standard conditions of temperature and pressure) with the mass of gas evacuated from the reservoir predicted by the mathematical model. The article provides calculation examples. Because no data from domestic oil industry was available, the method was tested using the data from technical literature. The discrepancies between the results of both methods are within the acceptable range of a few percent.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym procesu wielkopiecowego służącym do oceny ilościowych efektów energetycznych stosowania w wielkim piecu różnych czynników paliwowo-redukcyjnych. Przedmiotem rozważań jest teoretyczno-empiryczny model matematyczny procesu, oparty na bilansowaniu wydzielonych stref temperaturowych wielkiego pieca. Przedstawiono zastosowanie metody zaawansowanej walidacji danych pomiarowych do wyeliminowania niezgodności wybranych bilansów substancji i energii stref temperaturowych wielkiego pieca dla tzw. bazowego pomiaru jego wskaźników surowcowych i energetycznych w ustalonym stanie pracy. Zastosowana metoda zaawansowanej walidacji danych pomiarowych umożliwia uwiarygodnienie wartości wielkości zakładanych jako niezmienne w obliczeniach symulacyjnych z użyciem modelu oraz na obliczenie wiarygodnych wartości współczynników empirycznych w wybranych zależnościach modelu matematycznego.
EN
The article presents selected issues related to mathematical modelling of the blast furnace process used to assess the quantitative energy effects of using various fuel-reduction mediums in the blast furnace. The subject of the discussion is the theoretical-empirical mathematical model of the process based on balancing separated temperature zones of the blast furnace. The application of the advanced measurement data validation and reconciliation method to eliminate incompatibilities of selected balances of mass and energy of the temperature zones of the blast furnace for the so-called basic measurement of its raw materials and energy indicators in the steady-state of operation. The applied method of advanced data validation and reconciliation makes it possible to improve the reliability of values assumed as constant in simulation calculations using the mathematical model and to calculate reliable values of empirical coefficients in selected dependencies of the model.
PL
Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek Wisły pomiędzy istniejącym stopniem wodnym Włocławek (km 674,850) a km 715.
EN
The article presents the impact of the planned Siarzewo dam on the ice dynamics upstream and downstream of the barrage. Mathematical model was implemented to the study area and the results of numerical simulations for different scenarios were used to achieve the goal. The calculations were used to determine the ice flow through the reservoir and downstream of the dam. The forces caused by the dynamic ice impact on river banks, riverbed and the shore of islands planned on the reservoir were also calculated. The research covers the Vistula section between the Im 678,850 (the existing Włocławek dam) and km 715,000.
EN
In order to ensure the territorial development of land use in the region, there is a need to change the trajectory of spatial and urban planning factors. The ways for implementation of the proposed system measures are defined in the article. For investment and environmental indicators, the integrated indicator of territorial development of land use in the region, depending on their change, is predicted. The article presents the results of forecasting the integrated indicator of land use territorial development in the region based on the growth of systemic investment factors and the results of forecasting the integrated indicator of land use territorial development based on the growth of systemic environmental factors. Practical scientific-based recommendations for ensuring the territorial development of land use in the region by applying the results of its integrated assessment and modeling are proposed. Developed recommendations made it possible to form directions and build the basis for ensuring the territorial development of land use in the region. The development of methodological recommendations for ensuring the territorial development of land use in the region is based on the results of the study of the influence of systematic spatial, urban, investment, and environmental factors on the integrated indicator of land use territorial development.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania matematycznego jako narzędzia wspierającego prace realizowane przez „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Zaprezentowano trzy przykładowe zastosowania programu Thermoflex do modelowania obiegów termodynamicznych. Pierwszy przypadek dotyczy analizy pracy bloku klasy 200 MW poniżej jego minimum technicznego na podstawie modelu stworzonego z wykorzystaniem danych pomiarowych przy obciążeniu znamionowym. W kolejnym przykładzie przedstawiono ideę „cyfrowego bliźniaka”, który jest wirtualnym modelem pracującego bloku. Model taki pozwala prowadzić ciągłą diagnostykę stanu bloku wykorzystując bieżące dane pomiarowe i modelowe. Trzeci przykład dotyczy zastosowania modelowania matematycznego w pracach o charakterze studialnym. W tym przypadku model może dostarczyć szereg niezbędnych danych dotyczących przyszłego układu, które są wymagane na tym etapie prac.
EN
The article presents the application of mathematical modelling as a tool to support projects performed by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Three examples of the use of Thermoflex program in modelling thermodynamic cycles are discussed. The first example refers to analysis of operation of the 200 MW power unit below its technical minimum based on a model developed using measurement data at the rated load. The next example describes ‘a digital twin’ which is a virtual model of the power unit in operation. This model allows for continuous diagnostics of condition of the power unit using the current measurement and model data. The third example refers to the application of mathematical modelling in desk study research. This model can provide a number of necessary data related to the future system which are required at this stage of work.
11
Content available remote Znaczenie sieci społecznych w modelowaniu epidemii
PL
We współczesnych społeczeństwach każda jednostka przynależy do wielu różnych grup społecznych: począwszy od najmniejszych (najbliższa rodzina, przyjaciele), do bardzo dużych (np. społeczność całego miasta). Oddziaływania interpersonalne pomiędzy jednostkami należącymi o tej samej grupy są silniejsze niż oddziaływania pomiędzy jednostkami różnych grup społecznych. Ponadto wpływ jednostki na grupę jest tym większy, im mniejszy jest rozmiar tej grupy. Związane to jest z faktem, że osoby należące do małych grup społecznych spędzają ze sobą więcej czasu niż osoby należące do większych grup społecznych, np. średnia intensywność kontaktów miedzy członkami najbliższej rodziny jest znacznie większa niż między pracownikami w korporacji. Z punktu widzenia rozprzestrzeniania się infekcji to właśnie kontakty w ramach najmniejszych grup są najbardziej efektywnymi drogami przenoszenia się patogenu.
EN
Changes in the compression strength of the PMMA bone cement with a variable powder/liquid component mix ratio were investigated. The strength test data served to develop basic mathematical models and an artificial neural network was employed for strength predictions. The empirical and numerical results were compared to determine modelling errors and assess the effectiveness of the proposed methods and models. The advantages and disadvantages of mathematical modelling are discussed.
PL
Badając elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych może pojawić się problem braku wiarygodnych parametrów modeli matematycznych źródeł nowoprojektowanych i już działających w systemie elektroenergetycznym. Problem ten można rozwiązać uwzględniając niepewność parametrów w badaniach symulacyjnych. Niepewność tę można uwzględnić stosując symulację Monte Carlo. Jednym z warunków uzyskania wiarygodnych wyników metodą Monte Carlo jest wykorzystanie odpowiednio dobranych zakresów zmian niepewnych parametrów modeli matematycznych. W tym celu w artykule przeprowadzono analizę kart katalogowych różnych producentów generatorów synchronicznych stosowanych w źródłach rozproszonych. Dokonano analizy statystycznej parametrów i porównano je z parametrami zawartymi w literaturze i programach symulacyjnych.
EN
During the analysis of an electromechanical transient state of a distributed power system, a problem with reliabe values of the paramemters of a mathematical model of a newly designed or operating sources may occur. Solution to this problem is to include parameters’ uncertainty into the simulation process, using the Monte Carlo method. To obtain a trustworthy results of the Monte Carlo simulation, a properly selected range of the parameters' values is a key requirement. For this purpose, statistical analysis of the data sheets of various manufacturers’ synchronous generators has been carried out. Afterwards, the data sheet parameters were compared to the parameters in technical literature and simulation programs, such as SimPowerSystems and PSLF.
RU
Razrabotana matematičeskaâ model’ processa èlektrokontaktnogo spekaniâ ÈKS) tverdosplavnyh kompozicij pri izgotovlenii pravâŝih fil’er stroitel’noj armatury. Model’ pozvolâet rassčitat’ uplotnenie pressovki, diagrammu poslojnogo raspredeleniâ plotnosti, diagrammy polej temperatur i davlenij, raspredelenie plotnosti toka po sečeniû pressovki i egoizmenenie v zavisimosti ot otnositel’noj plotnosti. Aprobirovannye v modeli analitičeskie zavisimosti rasprostraneny na proizvol’nuû geometriû fil’er pri pomoŝi konečno-èlementnogo modelirovaniâ s korrektirovkoj svojstv materiala po analitičeskim zavisimostâm, ishodâ iz plotnosti pressovki. Ocenka adekvatnosti modeli provedena po krivoj pressuemosti. Rezul’tatami rasčetov dokazan i èksperimental’no podtveržden èffekt sniženiâ termobaričeskih parametrov kompaktirovaniâ spekaemoj tverdosplavnoj kompozicii pri ee modificirovanii termoaktiviruûŝej dobavkoj, blagodarâ čemu povyšena stojkost’ keramičeskih press-form i na 40% snižen procent koničeskoj poverhnosti zagotovki fil’ery.
EN
A mathematical model of the process of electrocontact sintering of carbide compositions in the manufacture of straightening dies of construction fittings has been developed. The model allows to calculate the compression of the compact, the diagram of the layer-by-layer density distribution, the diagrams of temperature and pressure fields, the distribution of current density over the cross-section of the compact and its change depending on the relative density. The analytical dependences, tested in the model, are extended to arbitrary geometry of the dies, using finite element modeling with adjustment of material properties according to analytical dependencies, based on the density of pressing. An assessment of the adequacy of the model was carried out by the compressibility curve. The results of calculations proved and experimentally confirmed the effect of reducing the thermobaric parameters of compacting the sintered carbide composition, when it is modified with a thermosetting additive, which increased the resistance of ceramic molds and reduced the percentage of rejects by 40%. The tensile radial deformations along the conical surface of the die blank are predicted.
EN
The results of modelling of temperature fields, kinetics of deposition of layers of dissimilar metals and nature of structural transformations in formation of multi-layer structure of 17G1S and 30KhGS steels are presented. Computer modelling was performed using COMSOL Multiphysics software package. The work takes into account effect of temperature on thermal and physical parameters of steels. Two high-strength structural steels, namely 17G1S and 30KhGS with different level of physical-mechanical properties and nature of initial microstructure (Fig. 2) were taken as a material for computer simulation. Thermal and mechanical properties of simulated alloys 17G1S and 30KhGS (Table I) were calculated by OpenCALPHAD program.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania pól temperaturowych, kinetyki naniesienia warstw metali różnorodnych i charakteru zmian strukturalnych przy formowaniu addytywnej wielowarstwowej konstrukcji ze stali 17GIS i 30KhGS. Dla dokonania modelowania komputerowego wykorzystano pakiet obliczeniowy COMSOL Multiphysics. Uzasadniono wpływ temperatury na parametry termofizyczne stali.
EN
The main objective of the simulation is to study the effect caused by the parameters of the longitudinal profile on the maxima of longitudinal forces in freight trains of increased length during adjustment braking and running-out. To decrease the number of numerical experiments, some empirical formulae for estimating the maximum longitudinal forces during the motion of freight trains along the track with various configurations of its longitudinal profile's gradient changes have been obtained for the first time. Comparison of those forces with the permitted values, from the point of view of the railway stock strength and eventual vehicle derailment, has been performed. As a result of numerical integration of the system of non-linear differential equations of train motion for the considered driving modes, the values of the greatest longitudinal shock and quasi-static forces, as well as the dependence of the latter on the train length, initial braking velocity, on the algebraic difference of gradients and the length of the horizontal area that separates two gradients with opposite signs are estimated. The proposed mathematical model and methodology can be applied during standardization of the longitudinal profile's parameters from the point of view of the freight traffic safety for the trains of various length.
EN
According to statistics, the marine passenger transportation sectors (both cruise lines and ferry lines) show a significant increase of passenger traffic and the intensity of ship routes. But new features of the conditions for passenger traffic growth require the development of new methodological transport models for cruise and ferry networks and new practical forecasting methods. Changes are observed in the fleet composition, mostly in the direction of increased. New approach for forecasting has to be based on the interaction of such systems as ≪city‒sea passenger port‒cruise and ferry lines. This condition now determines new need to describe the principles and forms of organization of maritime ferry networks and changes under the influence of the external environment. The object of the research is the Baltic Sea region and the existing route networks of cruise and ferry lines. Exploring this system, the usage of new mathematical apparatus based on correspondence matrices and agent-based simulation was justified for estimating the workload on transport infrastructure around the passenger port and for the existing ferry or cruise route network. The practical results of new simulation model, on the one hand, justify the need for a comprehensive study of the conditions for the formation of ferry and cruise route networks in changing conditions. On the other hand, these new results could improve the quality of decision-making process in forecasting the route network on the basis of the research of passenger traffic between systems city‒sea terminal-cruise line or ferry line.
EN
This paper presents an insight into mathematical analysis of dynamic models of the vehicle–track system. After identification of its advantages and disadvantages, an improved three-dimensional "vehicle–track" system of a mathematical model is presented. It not only assesses the influence of realistic track irregularities but also on all elements of the railway structure: rail, rail pads, sleepers, ballasts, and subballast parameters on the wagon’s movement smoothness. Based on the expanded mathematical model of the “vehicle–track” dynamic system, the dynamic process of the wagon was theoretically studied, and the effect of track with irregularities on the vibrations of the wagon elements was studied. The final conclusions and recommendations are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy polegającej na opracowaniu modelu dynamicznego węglanowych ogniw paliwowych oraz jego weryfikacji przy wykorzystaniu rzeczywistych danych pomiarowych. Na podstawie danych wejściowych w postaci parametrów gazów na wlocie do katody i anody opracowany model umożliwia badanie stanów nieustalonych pracy stosu ogniw paliwowych, w tym parametrów gazów na wylocie z katody i anody, a także krzywych prądowo napięciowych możliwych do uzyskania z ogniwa. Do obliczeń wykorzystane zostało oprogramowanie Aspen Hysys. Wyniki uzyskiwane przy pomocy modelu zostały porównane z rzeczywistymi danymi pomiarowymi uzyskanymi z badania referencyjnego stosu ogniw paliwowych o mocy 1 kW. Przeanalizowano dwa stany pracy ogniwa: stan ustalony i stan nieustalony (proces rozruchu). Zaprezentowano wykresy wyników pomiarowych i obliczeniowych.
EN
The paper presents results of work involving development of a dynamic model of molten carbonate fuel cells, both with its verification using experimental data. On the basis of input parameters (supplied gases on the inlet to cathode and anode channel and current drawn from fuel cells) the model calculates the real-time stack response, i.e. stack voltage, parameters of outlet gases allowing for transient states of MCFC stack analysis. Aspen Hysys software was used for the calculations. The results obtained using the model were verified with real measurement data obtained from a reference test of a 1 kW fuel cell stack. Two cell operating states were analyzed: steady state and transient (startup process). Graphs of measurement and calculation results are presented.
PL
W artykule zaprezentowano modele matematyczne trzech podstawowych struktur obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym. Dwutlenek węgla o parametrach nadkrytycznych jest płynnym stanem dwutlenku węgla, który utrzymywany jest powyżej jego punktu krytycznego (to jest krytycznego ciśnienia i temperatury). Gęstość w tym punkcie jest podobna do gęstości cieczy i pozwala znacznie zmniejszyć moc pompowania, zwiększając sprawność konwersji energii cieplnej na elektryczną. Zaletami tego czynnika roboczego są właściwości fizyczne, które pozwalają na niższe ciśnienia robocze oraz to, że jego właściwości termodynamiczne są dobrze znane. Dwutlenek węgla jest nietoksyczny i jest stosunkowo tani. Ponadto wymagany jest mniejszy rozmiar maszyn i urządzeń w porównaniu z układem parowym, co zmniejsza koszty inwestycyjne. Artykuł prezentuje porównanie osiągów trzech podstawowych układów z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla będących rezultatem własnych obliczeń w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu.
EN
The article presents mathematical models of three basic structures of supercritical cycles with carbon dioxide as a working fluid. Supercritical CO2 is a fluid state of carbon dioxide where it is held above its critical point (i.e., critical pressure and temperature). The density at that point is similar to that of a liquid and allows for the pumping power needed in a compressor to be significantly reduced, thus significantly increasing the thermal-to-electric energy conversion efficiency. Advantages of this working fluid is that physical properties allows lower operating pressures and its thermodynamic properties are well known. Carbon dioxide is non-toxic and has relatively low cost. Also, smaller size of equipment relative to steam system reduce capital cost. The paper presents a comparison of the performance of three basic cycles with supercritical carbon dioxide as a working fluid. Results are based on own authors calculations in commercially available software.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.