Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1965

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
EN
Hybrid welding processes belong to a new group of welding varieties that most often combine two classic welding methods, such as laser welding with MIG/MAG welding or plasma welding with MAG welding. Modeling of welding stresses in this type of welding requires the definition of a new type of heat source model that combines a concentrated stream of energy with a classic heat source, which occurs in an electric arc. The paper presents the results of temperature field modeling in conventional MAG welding and hybrid plasma-MAG welding. In the first case, the heat source model described by Goldak was used, and in the second case, the Goldak model was combined with the developed rectangular heat source model with a homogeneous distribution. The temperature distributions obtained from the simulations were verified by spot temperature measurements during welding with thermocouples. A fairly good agreement of the numerical analysis results with the temperature measurements for MAG welding was obtained, while in the case of hybrid welding the discrepancies between the modeling and temperature measurements were greater. The results were discussed, indicating potential causes and factors influencing the obtained test results.
PL
Procesy spawania hybrydowego należą do nowej grupy odmian spawania łączących ze sobą najczęściej dwie klasyczne metody spawania jak np. spawanie laserowe i spawanie MIG/MAG czy spawanie plazmowe ze spawaniem MAG. Modelowanie naprężeń spawalniczych w tego typu odmianach spawania wymaga zdefiniowania nowego rodzaju modelu źródła ciepła łączącego skoncentrowany strumień energii z klasycznym źródłem ciepła, jakie występuje w łuku elektrycznym. W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola temperatury w procesie konwencjonalnego spawania MAG oraz spawania hybrydowego plazma-MAG. W pierwszym przypadku zastosowano model źródła ciepła opisany przez Goldaka, a w drugim przypadku połączono model Goldaka z opracowanym modelem prostopadłościennym źródła ciepła o jednorodnym rozkładzie. Otrzymane z symulacji rozkłady temperatury zostały zweryfikowane poprzez punktowe pomiary temperatury w czasie spawania za pomocą termoelementów. Uzyskano dość dobrą zgodność wyników analizy numerycznej z pomiarami temperatury dla spawania MAG podczas gdy przy spawaniu hybrydowym rozbieżności między modelowaniem i pomiarami temperatury były większe. Przeprowadzono dyskusję wyników wskazując potencjalne przyczyny oraz czynniki wpływające na otrzymywane wyniki badań.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
3
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
4
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
Badania związane z wykrywaniem uszkodzeń i osłabień elementów konstrukcyjnych stanową bardzo ważny element kompleksowej analizy budowli inżynierskich. W analizie identyfikacji uszkodzeń wiodącą rolę odgrywają tzw. metody nieniszczące, które pozwalają dostatecznie precyzyjnie zlokalizować powstałe uszkodzenia. Prezentowana praca poświęcona jest zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej w procesie lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Dowolne uszkodzenie, np. w postaci lokalnego osłabienia sztywności konstrukcji (pęknięcia), jest przyczyną zaburzenia w rejestrowanym sygnale odpowiedzi – ugięciu, deformacji przekroju lub np. przyspieszeniu wybranego punktu konstrukcji. Zaburzenie sygnału jest na tyle małe, że dopiero jego przetworzenie za pomocą analizy falkowej pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia. Zaletą przedstawionej procedury jest wykorzystanie wyłącznie sygnału odpowiedzi rzeczywistej konstrukcji uszkodzonej. Przedstawiono krótki przegląd dotychczasowych analiz konstrukcji płytowych (płyt cienkich).
EN
Research related to the detection of damage and weakening of structural elements is a very important element of a comprehensive analysis of engineering structures. In the analysis of damage identification, the leading role is played by the so-called non-destructive methods that allow for sufficiently precise localization of the damage. The presented work is devoted to the application of the discrete wavelet transformation (DWT) to the process of identification and localization damages in structures. Any damage, e.g. in the form of a local weakening of the structure stiffness (cracks), causes disturbances in the recorded response signal – deflection, deformation of the cross-section or e.g. acceleration of a selected point of the structure. However, the signal disturbance is so small that only its processing by means of wavelet analysis allows to locate the damage site. The advantage of the presented procedure is the use of the response signal only of the real – damaged structure. The presented work is an overview of the results obtained so far. The slabs were analyzed as the basic surface structural systems that form the building structure.
6
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
EN
This paper proposes kinematic based calibration methods for Delta parallel robots. The boundary of the robot workspace is computed using a forward kinematic model. Influence of errors in kinematic parameters on the workspace boundaries is investigated. The novelty of the proposed approach lies in Jacobian-based computation of kinematic models. Also, the present work extends and applies the existing calibration methods traditionally meant for serial robots on the Delta robot. These methods include the forward method and the inverse method. Simulation results confirm the efficacy of the proposed calibration strategies.
EN
This paper overviews thermal fundamentals in metal cutting process for the determination of the amount of heat in the cutting zone which represents the interfaces between the cutting tool, the chip and the workpiece materials. Different measuring and predicting techniques of the tool-chip contact temperature and corresponding heat flux based on the estimated heat partition are outlined. The main focus was on the differently coated cutting tools and their role in controlling thermal behaviour of the cutting process. The computed algorithms for analytical and numerical methods as well as their main advantages and disadvantages, and practical applications in machining are overviewed. A number of practical solutions obtained in the Department of Manufacturing Engineering, TU of Opole are presented.
EN
The use of direct drives in linear and rotary axes as well as increased power density of main drives offer the potential to raise feet rate, acceleration and thus allow higher productivity of machine tools. The induced heat flow rates of these drives could lead to thermo-elastic deformations of precision related machine tool components. In order to reduce thermally caused displacements of the tool-center-point and to prevent a negative impact on the achievable accuracy, the induced heat flow rates of main drives must be dissipated by effective cooling systems. These systems account for a major share of the machine tool’s total energy consumption.With the intention to overcome the area of conflict regarding productivity and energy efficiency, a so called thermoelectric self-cooling system has been developed. To convert a proportion of thermal losses into electrical energy, thermoelectric generators are placed in the heat flow between the primary part of a linear direct drive and the cooling system. The harvested energy is directly supplied to a pump of the water cooling circuit, which operates a decentralised cooling system with reasonable coolant flow rates. For predicting the thermoelectric system behaviour and to enable a model-based design of thermoelectric self-cooling systems, a thermal resistance network as a system simulation in MATLAB/Simulink is presented. The model is applied to a feed unit with a linear direct drive and allows the calculation of harvested energy as well as the simulation of steady and transient states of the cooling system. The comparison of simulative and experimental determined data indicates a predominantly high model prediction accuracy with short simulation times. At an early stage of development the model turns out to be a powerful tool for design and analysis of water flow thermoelectric self-cooling systems.
PL
Artykuł przedstawia dwie współczesne metody wytwarzania realistycznych pomieszczeń 3D. Porównanie obejmuje skanowanie 3D za pomocą skanera FARO Focus 3D X330 oraz modelowanie 3D w programie Blender 2.8. Analiza sposobów generowania realistycznych pomieszczeń może okazać się przydatna w wielu dziedzinach np.: w architekturze, druku 3D, grach, wizualizacjach, kryminalistyce, inżynierii wstecznej czy dokumentacji zabytków. Artykuł opisuje proces generowania wybranego pomieszczenia dla każdej z metod. Dokonano porównania obu rozwiązań pod kątem kosztów, dokładności oraz stopnia oddania rzeczywistości. Dodatkowo opisano napotkane problemy oraz wskazano ich możliwe źródła. Oceniono stopień przydatności oraz opłacalności obu metod. Przeprowadzono również badania dotyczące stopnia immersyjności wizualizacji poszczególnych metod w wirtualnej rzeczywistości.
EN
Article shows two modern methods of creating realistic 3D spaces. The comparison includes 3D scanning with FARO Focus 3D X330 and 3D modelling in Blender 2.8. Analysis of methods for creating realistic 3D spaces can be useful in many fields e.g.: architecture, 3D printing, games industry, visualization, criminalistics, reverse engineering or monument documentation. The paper also describes process of generating a chosen space for each method. Each of the two approaches is assessed in terms of the expenses, precision and degree of reflecting reality.. Article includes an analysis of encountered problems and their possible sources. The paper also evaluate usefulness and profitability for each method. A research was carried out and focused on degree of immersion for VR visualizations depending on the used method.
PL
Omówiono problematykę projektowania drewnianych belek dwutrapezowych z otworami w strefie kalenicy. Przedstawiono zagadnienia normowe oraz obliczenia numeryczne za pomocą metody elementów skończonych, z uwzględnieniem zbrojenia wzmacniającego. Zamieszczono rekomendacje dotyczące położenia otworów i stosowanego zbrojenia.
EN
The paper is dedicated to design of timber double tapered beams with openings in the apex area. Standard design regulation as well as computational analysis by the finite element method with the influence of reinforcement are presented. The work is supplemented with recommendations regarding the location of openings and the reinforcement used.
PL
Przedstawiono propozycje projektu koncepcyjnego przekrycia hali sportowej. Scharakteryzowano zagadnienia kształtowania, modelowania oraz wytyczne realizacji zaprojektowanej konstrukcji dachu.
EN
Proposals of the conceptual design of the tensegrity structure sports hall covering were presented. The issues of shaping, modeling and guidelines for the assembly of the designed roof are shown.
PL
Zintegrowane ustroje ramowe posadowione na palach fundamentowych charakteryzują się współpracą z ośrodkiem gruntowym. Na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji wpływają parametry podatnościowe pali fundamentowych wynikające z cech gruntu i geometrii pali. Przedstawiono niektóre możliwości modelowania współpracy ustrojów mostowych z ośrodkiem gruntowym, które mogą być w prosty sposób zastosowane w praktyce projektowej. Opisano i skomentowano metody stosowane dawniej i obecnie.
EN
The integrated frame systems with foundation piles are characterized by cooperation with the ground. The distribution of internal forces in the structure is affected by susceptibility parameters of foundation piles resulting from soil features and pile geometry. The paper presents some possibilities of modeling the cooperation of bridge systems with the soil, which can be easily applied in design practice. In the article are described and commented on the methods used in the past and now.
PL
Istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniej sztywności przestrzennej zabytkowych obiektów murowych odgrywają więźba dachowa i sklepienia ceglane. Omówiono sposoby modelowania tych ustrojów konstrukcyjnych oraz ich połączeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zamieszczono dwa przykłady odzwierciedlające dobór elementów skończonych, opis połączeń i wpływ sklepień oraz więźby dachowej na statyczną pracę przestrzenną budowli.
EN
An important role in ensuring a proper spatial stiffness of historic, masonry structures play timber roof truss and vaults. A modeling solution of this structural elements and their connections in the finite element method are presented. Two examples of finite elements selection, connections description and roof truss and vaults influence on static spatial work of structures are shown.
PL
Imperfekcje geometryczne zbiorników, silosów i powłok siatkowych mogą znacząco wpłynąć na ich nośność, a więc powinny być one uwzględniane w obliczeniach komputerowych i w procesie projektowania. Wykazano, że przy podstawowych obciążeniach, działających na tego typu konstrukcje, tj. podciśnieniu oraz naporze wiatru i śniegu (w przypadku powłok siatkowych), wykazują wyraźne różnice w porównaniu z analogicznymi wynikami dla tych konstrukcji o idealnej geometrii. Wprowadzenie metod probabilistycznych do projektowania oraz szacowanie niezawodności konstrukcji staje się coraz bardziej dostępne i powinno być uwzględniane w projektowaniu.
EN
Geometric imperfections of tanks, silos and mesh coatings can significantly affect their carrying capacity so they should be taken into account in computer calculations and in the design process. It has been shown that at basic loads acting on this type of constructions, i.e. negative pressure, wind and snow pressure (in the case of mesh coatings), they show clear differences in comparison with the analogous results for these structures with ideal geometry. The introduction of probabilistic methods into the design and estimation of the reliability of the structure is becoming increasingly available and should be taken into account in the design process.
EN
The 6TiSCH communication stack enables IPv6 networking over the TSCH (Time Slotted Channel Hopping) mode of operation defined in IEEE 802.15.4. Lately it became an attractive solution for Low power and Lossy Networks (LLNs), suitable for Industrial Internet (IIoT) applications. This article introduces a credible energy consumption model for the 6TiSCH network nodes, operating in the 863-870 MHz band. It presents the analysis leading to the construction of the model as well as verification through experimental measurements which showed 98% accuracy in determining power consumption for two different network topologies. The article includes reliable battery lifetime predictions for transit and leaf nodes along with other parametric study results.
EN
DC-DC converters are popular switch-mode electronic circuits used in power supply systems of many electronic devices. Designing such converters requires reliable computation methods and models of components contained in these converters, allowing for accurate and fast computations of their characteristics. In the paper, a new averaged model of a diode-transistor switch containing an IGBT is proposed. The form of the developed model is presented. Its accuracy is verified by comparing the computed characteristics of the boost converter with the characteristics computed in SPICE using a transient analysis and literature models of a diode and an IGBT. The obtained results of computations proved the usefulness of the proposed model.
19
Content available remote Modelling of wastewater treatment plant operation under variable conditions
EN
Modelling of the wastewater treatment plant in Żory, Poland was carried out using the BioWin 2.1 simulation program based on the real data regarding acquired in 2016-2017. It was made the static and dynamic calibration of the developed model of the treatment plant. The calibration and verification procedure was performed. In order to determine the optimal working conditions for the WWTP Żory, a series of simulation tests were carried out (44 simulations of the WWTP Żory model work). The simulations were carried out for: variable wastewater temperature, uniform and uneven distribution of wastewater to individual biological sequences, at variable sludge age and rate of the internal recirculation, and variable oxygen concentration in the nitrification and denitrification tanks. It was also investigated the influence of the external carbon source dosing, and the management method of wastewaters recycled from dewatering system, on the effectiveness of nitrogen removal in simulation conditions. The simulation studies resulted in determination of the optimal parameters for the WWTP Żory work, considering the variable inflow parameters, in order to intensify removal of the nitrogen compounds by biological means, and to achieve the target concentration of the total nitrogen at the outlet, i.e. 10 mgN/L.
PL
Modelowanie oczyszczalni ścieków w Żorach prowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego BioWin 2.1 w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane w latach 2016-2017. Dokonano kalibracji statycznej i dynamicznej opracowanego modelu oczyszczalni. Przeprowadzono procedurę kalibracyjną i weryfikacyjną. W celu określenia optymalnych warunków pracy dla OS Żory wykonano szereg badań symulacyjnych (44 symulacje pracy modelowej OS Żory). Symulacje prowadzono dla: zmiennej temperatury ścieków, równomiernego i nierównomiernego rozdziału ścieków do poszczególnych ciągów biologicznych, przy zmiennym wieku osadu czynnego, stopniu recyrkulacji wewnętrznej i stężeniu tlenu w komorze tlenowej i denitryfikacji. Zbadano także wpływ dozowania zewnętrznego źródła węgla i sposobu gospodarowania wodami nadosadowymi na efektywność usuwania azotu w warunkach symulacyjnych. Efektem przeprowadzonych badań symulacyjnych było wyznaczenie optymalnych parametrów pracy OS Żory z uwzględnieniem zmiennych parametrów dopływu, w celu intensyfikacji usuwania związków azotu na drodze biologicznej i osiągnięciu docelowego stężenia azotu ogólnego na odpływie, tj. rzędu 10 mgN/L.
EN
The paper presents the issue of container handling processes at a railroad intermodal terminal. The main purpose of this paper is the assessment of the handling equipment utilization and the associated energy consumption. The authors analyze how the road vehicle availability at the moment specified in the containers loading schedule influences the total handling equipment operation time as well as the necessary number of handling equipment. It is assumed that vehicles planned for loading of import containers may be late for loading, which causes some interruptions in the loading schedule. Such interruptions are identified with the necessity to handle the next container for which the road vehicle is already waiting, which influences the handling equipment utilization and, finally, energy consumption. The general mathematical model of the problem developed in the FlexSim simulation software was presented. Based on the simulation research, it pointed out that proper road vehicles loading sequencing can significantly reduce handling equipment operation time, and thus energy consumption, costs, and CO2 emissions. The literature analysis presented in the paper indicates that most of the research in the field of intermodal transport is focused on operations optimization in container ports. There are differences between two types of intermodal terminals in operation procedures and rules. That is why the authors decided to undertake the problem of road vehicle sequencing including their random availability and its influence on handling device operation time, which has not been considered in the literature so far.
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.