Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1271

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
EN
The proper selection of statistical distributions is important for modeling port operations using simulations or queuing theory. The aim of this study was to determine the appropriate statistical distributions for modeling random processes related to ship operations in ports, including ship arrivals, berthing maneuver processes, service processes, and unberthing maneuver processes. A literature review was performed on the statistical distributions used in these random processes. In addition, the port data on ship operations gathered from three different ports in Turkey were examined. Goodness of fit tests were conducted to determine the appropriate distribution for each process.
EN
The aim of the work is to identify the lubrication conditions of the correct temporomandibular joint (TMJ) based on spatial modeling of joint structures, load simulations, reduced stresses, and resultant deformations in correlation with rheological parameters of synovial fluid. The material used in this study is the results of normal joint imaging performed using a standardized technique under occlusal conditions. Modeling and the simulation of contact, after the introduction of strength parameters of hard tissues, fibrous cartilage, and synovial fluid and the imposition of boundary conditions was carried out in the following program: Femap NE Nastran. Spatial simulation of contact between joint structures, virtual loading, and the visualization of what happens in the joint allows one to identify these structures in terms of tribology and strength. The transfer of loads in TMJ results from the geometric form of the supporting bone structures and joint surfaces, the distribution of the cartilage tissue building these surfaces, the geometry of the disc, and rheological parameters of the joint synovial fluid. In normal and loaded TMJ, differential displacement occurs in the joint cavity and cartilage structures, which stimulates the lubrication mechanism and optimize the use of synovial fluid properties. The joints are characterized by the absorption of maximum stresses reduced by bone structures. Load compensation and suspension is achieved by cartilage covering the joint surfaces and, to a large extent, by the joint disc and elastic-viscous response of a synovial fluid.
PL
Celem pracy jest identyfikacja warunków smarowania prawidłowego SSŻ na podstawie przestrzennego modelowania struktur stawowych, symulacji obciążeń, naprężeń zredukowanych i odkształceń wypadkowych w korelacji z parametrami reologicznymi cieczy synowialnej. Materiałem badań są wyniki obrazowania stawów prawidłowych wykonane w standaryzowanej technice w warunkach okluzji. Modelowanie i symulacje kontaktu, po wprowadzeniu parametrów wytrzymałościowych tkanek twardych, chrząstki włóknistej i cieczy synowialnej oraz nałożeniu warunków brzegowych, zrealizowano w programie Femap NE Nastran. Przestrzenna symulacja kontaktu struktur stawowych, wirtualne obciążanie i wizualizacja tego, co następuje w stawie, pozwala identyfikować te struktury w aspekcie tribologicznym i wytrzymałościowym. Przeniesienie obciążeń w SSŻ wynika z formy geometrycznej oporowych struktur kostnych i powierzchni stawowych, z rozkładu tkanki chrzęstnej budującej te powierzchnie, geometrii krążka oraz parametrów reologicznych mazi stawowej. W prawidłowym i obciążonym SSŻ pojawiają się w jamie stawowej oraz w strukturach chrzęstnych zróżnicowane przemieszczenia wypadkowe, które stymulują mechanizm smarowania i optymalizują wykorzystanie właściwości płynu synowialnego. Dla stawów charakterystyczne jest przejmowanie maksymalnych naprężeń zredukowanych przez struktury kostne. Kompensacja obciążenia i jego amortyzacja realizowana jest poprzez chrząstkę pokrywającą powierzchnie stawowe oraz w znacznym stopniu przez krążek stawowy i odpowiedź sprężysto-lepką cieczy synowialnej.
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
4
Content available Numerical modeling of RDE
EN
The idea of using the phenomenon of rotating detonation to propulsion has its roots in fifties of the last century in works of Adamson et al. and Nicholls et al. at the University of Michigan. The idea was recently reinvented and experimental research and numerical simulations on the Rotating Detonation Engine (RDE) are carried in numerous institutions worldwide, in Poland at Warsaw University of Technology (WUT) since 2004. Over the period 2010-2014 WUT and Institute of Aviation (IOA) jointly implemented the project under the Innovative Economy Operational Programme entitled ‘Turbine engine with detonation combustion chamber’. The goal of the project was to replace the combustion chamber of turboshaft engine GTD-350 with the annular detonation chamber. This paper is focused on investigation of the influence of a geometry and flow conditions on the structure and propagation stability of the rotating detonation wave. Presented results are in majority an outcome of the aforementioned programme, in particular authors’ works on the development of the in-house code REFLOPS USG and its application to simulation of the rotating detonation propagation in the RDE.
PL
Pomysł wykorzystania zjawiska wirującej detonacji do napędu był po raz pierwszy rozważany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez zespoły badawcze Adamsona i Nichollsa na Uniwersytecie Michigan. Badania nad silnikiem z detonacyjną komorą spalania zostały wznowione po blisko 40 latach i dziś prace prowadzone są w wielu jednostkach naukowych na świecie, a w Polsce na Politechnice Warszawskiej od 2004 roku. W latach 2010-2014 Instytut Lotnictwa oraz Politechnika Warszawska wspólnie realizowały projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ‘Silnik Turbinowy z detonacyjną komorą spalania’. Projekt zakłada zastąpienie komory spalania turbowałowego silnika GTD-350 pierścieniową komorą detonacyjną. Artykuł skupia się na badaniach numerycznych wpływu geometrii oraz parametrów przepływu na strukturę i stabilność propagacji wirującej detonacji. Przedstawione wyniki są w większości wynikiem prac autorów nad rozwojem kodu REFLOPS USG w czasie trwania projektu i koncentruje się na rozwoju i implementacji wysokowydajnych metod symulacji silnika z detonacyjną komorą spalania oraz ich zastosowaniu w symulacjach numerycznych propagacji wirującej fali detonacyjnej w silniku RDE.
PL
W pracy dokonano oceny opadów modelowych Eulera typu II i DVWK w polskich warunkach klimatycznych. Badano opady z 2 stacji IMGW-PIB: Jelenia Góra i Wrocław. Do ocen jakościowych wyselekcjonowano opady o częstościach przewyższeń C(t) ≥ 1 rok, które następnie grupowano ze względu na kształty hietogramów 3 metodami: Huffa, analizy skupień metodą Warda oraz metodą k-średnich. Do ocen ilościowych zastosowano 5 wskaźników. Wyniki badań wskazały na różnice w kształtach lokalnych hietogramów względem wzorców Eulera typu II i DVWK. Na tej podstawie zaproponowano uogólnione wzorce opadów modelowych dla badanych stacji.
EN
The study evaluates Euler type II and DVWK model rainfall in Polish climatic conditions. Rainfalls from 2 IMGW-PIB stations were examined: Jelenia Góra and Wroclaw. For qualitative assessments, precipitation with (C) (t) ≥ 1 year were selected, which then were grouped according to the shape of hyetographs by 3 meth-ods: Huff, cluster analysis using the Ward and the k-means methods. Five indicators were used for quantitative assessments. Test results indicated differences in the shape of local hyetographs in relation to Euler type II and DVWK standards. On this basis, generalized patterns of model rainfalls for the analyzed stations have been proposed.
PL
W pracy opisano badania modelowe i materiałowe związane z technologią różnicowego hartowania wielkotonażowych walców oporowych walcarek do przeróbki na zimno i na gorąco (o średnicy beczki do Φ 1550 mm). Modelowano, obliczano i wyznaczano eksperymentalnie rozkład twardości i struktury na przekroju beczki walców oraz rozkład temperatury podczas nagrzewania płomieniowego i studzenia mgłą wodną. Proces różnicowego hartowania zapewnia prawidłowy rozkład struktury beczki walca dla gatunków stali 50H3MNV i 60H2MNV.
EN
The paper presents the process of the differential hardening, with flame heating and water spray quenching, of the back-up rolls with the diameter of up to 1550 mm. The hardness distribution across the roll barrel, the temperature distribution during heating, steel hardenability, and cooling rate of the roll during quenching were modeled, calculated and measured. The alloy steel grades used for the back-up roll contained 0.5-0.6% carbon and 2-3% chromium (50H3MNV and 60H2MNV grades).
EN
This study was conducted to measure the concentrations of four trihalomethane compounds (THMs) in raw, treated, and drinking water of seven water purification plants and the residential neighborhoods nearby in Baghdad. About 350 samples gathered between January and October 2017 and analyzed by the gas chromatography method. Results showed that THM annual levels in tap water ranged between 12 and 97.3 µg·l–1 in winter and summer consecutively, with a mean concentration of 60 µg·l–1, these concentrations did not exceed the level recommended by the WHO and the Iraqi standards. Statistical modeling by SPSS software for the formation of THM (the dependent factor) in the water supply network was undertaken using the measured water quality parameters (as independent factors) and utilizing multiple regression analysis. The model obtained has a high correlation (r = 0.842) and approved that the most affecting parameters on THM formation are total organic carbon, temperature, turbidity, total solids, and chlorine dose. The model that was derived may be used for the purposes of choosing appropriate THM-reduction procedures and the use of chlorine for improving the method of disinfection.
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne poliamidowych i poliestrowych dzianin, wykorzystywanych do konstrukcji cholewek obuwniczych. Celem pracy była analiza jakościowa współzależności właściwości higienicznych takich, jak: przepuszczalność i absorpcja pary wodnej oraz sorpcja i desorpcja wody badanych materiałów. Główny punkt ciężkości artykułu osadzono na właściwościach związanych z chłonięciem wody oraz tempem jej oddawania w określonych warunkach suszenia bez wspomagania zewnętrznego przy udziale źródła energii cieplnej. Zdolność oddawania wody przez poszczególne materiały zmierzono za pomocą tangensów kątów nachylenia krzywych desorpcji na poszczególnych odcinkach ograniczonych reżimami czasowymi. Wyznaczono również współczynniki korelacji między ilością pochłoniętej wody a wybranymi parametrami strukturalnymi badanych dzianin.
EN
In this paper, authors showed the selected physical properties of knitted fabrics made of polyamide of polyester, which are commonly used as footwear linings. The main goal of this paper was the qualitative analysis of dependences between the following hygienic properties, as: water vapour permeability and absorption, water sorption and desorption for examined materials. The goal was achieved by analysis of material properties in a contact with water – both in a field of amount of water absorbed and desorbed during the immersion and drying process respectively. Moreover, the drying process was conducted without the external thermal source. The moisture desorption capacity was measure with use of tangents curves which describe the gradients of drop in the water content for all of measured time points. The correlation coefficients between the total amount of water absorbed and selected structural parameters of examined materials.
EN
The article presents two methods for acquiring information about the geometric parameters of peanut fruit. The first method involved direct measurements with the use of a caliper and geometric models (1D method). In the second method, peanuts were scanned to produce a 3D numerical model (3D method). The aim of the study was to compare the accuracy of both methods in determining the surface area and volume of peanut fruit. The comparison of two methods for determining the geometric parameters of peanuts revealed that the 3D method produced more reliable results. In the 1D method, the surface area of peanuts can be determined with the use of a sphere (M1), a model composed of a semi-spheroid and a cylinder (M6), or a model composed of a semi-ellipsoid and an elliptic cylinder (M7). A spheroid (M4) and an ellipsoid (M5) can be applied to determine the volume of peanuts in the 1D method. The relative error was below 5% when the above models were applied to measure the surface area and volume of peanuts.
PL
W artykule omówiono dwie metody pozyskiwania informacji o geometrycznych parametrach owoców orzechy podziemnej. Pierwsza to metoda pomiaru bezpośredniego, wykonana za pomocą suwmiarki i modeli geometrycznych (metoda 1D). Druga to metoda pomiaru przestrzennego modelu numerycznego otrzymanego za pomocą skanowania 3D (metoda 3D). Celem pracy była ocena wyżej wymienionych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców orzechy podziemnej. Z przeprowadzonych badań na owocach orzechy podziemnej wynika, że spośród zastosowanych dwóch metod wyznaczenia parametrów geometrycznych owoców najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Do wyznaczenia pola powierzchni owoców orzechy podziemnej metodą 1D można zastosować kulę (M1), model składający się z połowy elipsoidy obrotowej i walca (M6), model składający się z połowy elipsoidy i walca eliptyczne-go (M7). Wyznaczając objętość owoców orzechy podziemnej metodą 1D można wykorzystać elipsoidę obrotową (M4) i elipsoidę (M5). Wykorzystując wymienione modele do wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców popełnia się błąd względny pomiaru mniejszy od 5%.
PL
Na podstawie modelu komputerowego procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych opracowano metodę optymalizacji wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Podstawą metody jest program symulacji procesu wytłaczania z dozowanym zasilaniem GSEM oraz specjalnie w tym celu zbudowany program optymalizacyjny GASEO. Program GSEM stanowi źródło pozyskiwania danych do optymalizacji, a program GASEO jest narzędziem optymalizacji. Wykonano badania symulacyjne wytłaczania z dozowanym zasilaniem oraz przeprowadzono optymalizację wybranych parametrów wytłaczania – prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka – z zastosowaniem kryterium maksymalnej wydajności i minimalnej mocy procesu. Wyniki optymalizacji symulacyjnej zestawiono z wynikami optymalizacji doświadczalnej i wskazano na zalety badań symulacyjnych. Stwierdzono, że optymalizacja wytłaczania (a także innych procesów przetwórczych) na podstawie badań doświadczalnych jest nieefektywna, a alternatywą może być optymalizacja wykorzystująca badania symulacyjne procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych.
EN
Optimization method for starve fed single screw extrusion has been developed based on the computer model of the process and using evolutionary techniques. The method is based on the starve fed single screw extrusion simulation program GSEM and especially developed to this aim optimization program GASEO. Program GSEM is the source of optimization data, and program GASEO is the optimization tool. Simulation studies have been performed on the starve fed single screw extrusion, and optimization of the selected process parameters, screw rotational speed and screw metering section length has been carried out from the point of view maximum extrusion throughput and minimum power consumption. The results of simulation optimization have been compared with the experimental optimization, indicating the advantages of simulation studies. It has been concluded that optimization based on experimental research is ineffective and the optimization of extrusion based on simulation tests using evolutionary techniques can be a suitable alternative in this regard.
PL
Wykonano badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Przeprowadzono doświadczalną optymalizację wybranych parametrów wytłaczania: prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka według kryteriów maksymalnej wydajności i minimalnego natężenia prądu silnika wytłaczarki. Stwierdzono, że optymalizacja na podstawie badań doświadczalnych jest kosztowna i czasochłonna. Wstępnie zaproponowano optymalizację wytłaczania na podstawie badań symulacyjnych procesu z użyciem technik ewolucyjnych (algorytmów genetycznych). W tym celu zastosowano opracowany program symulacji wytłaczania GSEM. Wyniki badań optymalizacyjnych na podstawie specjalnie zbudowanego programu optymalizacji ewolucyjnej GASEO zostaną przedstawione w części drugiej artykułu.
EN
Optimization studies have been performed on the starve fed single screw extrusion of polymeric materials. Experimental optimization of the selected process parameters, screw rotation speed and screw metering section length has been performed from the point of view maximum extrusion output and minimum current intensity of the extruder motor. It has been stated that experimental optimization is extremely expensive and time consuming. Optimization based on the process simulation and using evolutionary techniques (genetic algorithms) has been initially proposed. Extrusion simulation software GSEM has been used to this aim, and the optimization program GASEO has been developed to optimize the process. The results of optimization have been presented in the second part of the paper.
12
Content available remote Examples of modeling of unconventional rail running gear system solutions
EN
The article presents the different types of unconventional solutions of rail running gear systems at the stage of concept. The focus is on two types of drive transmission from the base vehicle to the railway track, the simplest where the drive is transferred directly onto the track via a rubber wheel and the more complex one, where there is a need of using a drum drive. Due to the variety of existing car chassis, it is focused on one type of truck chassis. The article presents the selected results of conducted analyzes and simulations of rail running gear system models, preceded by a series of design analyzes in the various configurations of structural elements taking into account the conditions in the form of truck chassis.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje niekonwencjonalnych rozwiązań szynowych układów jezdnych na etapie koncepcji. Skoncentrowano się na dwóch rodzajach przeniesienia napędu z pojazdu bazowego na tor kolejowy, najprostszym gdy napęd przenoszony jest bezpośrednio na tor poprzez koło gumowe i bardziej skomplikowany, gdzie istnieje konieczność zastosowania napędu bębnowego. Z uwagi na różnorodność istniejących podwozi samochodów skupiono się na jednym typie podwozia samochodu ciężarowego. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prowadzonych analiz i symulacji modeli szynowych układów jezdnych, poprzedzonych szeregiem analiz projektowych w rożnej konfiguracji elementów konstrukcyjnych uwzględniających uwarunkowania w postaci podwozia samochodów ciężarowych.
EN
There are few studies concerning the process simulation of vertical roller mills (VRMs). In this research work, the application of population balance model for simulation of a VRM in a cement clinker grinding circuit was investigated. The residence time distribution (RTD) was measured, and the tank-in-series and Weller models were employed to describe the residence time distribution. Two sampling surveys were carried out on the VRM circuit. The data from the first survey were used for model calibration, and the specific breakage rates were back-calculated. The model parameters obtained were used for simulation of the second survey, and validation of the model. The results showed that the clinker particle spent a short time inside the VRM and the mean residence time is about 67s. The tanks-in series model compares to Weller model was more proper to describe the residence time distributions in the VRM. The simulation results showed that the specific breakage rates increased with increasing particle size. However, the particles larger than 25.4 mm particles sizes are too large to be properly nipped by master rollers. Finally, it can be concluded that the grinding process of the VRM is very well-predictable with the population balance model.
EN
The rapid global economic development of the world economy depends on the availability of substantial energy and resources, which is why in recent years a large share of non-renewable energy resources has attracted interest in energy control. In addition, inappropriate use of energy resources raises the serious problem of inadequate emissions of greenhouse effect gases, with major impact on the environment and climate. On the other hand, it is important to ensure efficient energy consumption in order to stimulate economic development and preserve the environment. As scheduling conflicts in the different workshops are closely associated with energy consumption. However, we find in the literature only a brief work strictly focused on two directions of research: the scheduling with PM and the scheduling with energy. Moreover, our objective is to combine both aspects and directions of in-depth research in a single machine. In this context, this article addresses the problem of integrated scheduling of production, preventive maintenance (PM) and corrective maintenance (CM) jobs in a single machine. The objective of this article is to minimize total energy consumption under the constraints of system robustness and stability. A common model for the integration of preventive maintenance (PM) in production scheduling is proposed, where the sequence of production tasks, as well as the preventive maintenance (PM) periods and the expected times for completion of the tasks are established simultaneously; this makes the theory put into practice more efficient. On the basis of the exact Branch and Bound method integrated on the CPLEX solver and the genetic algorithm (GA) solved in the Python software, the performance of the proposed integer binary mixed programming model is tested and evaluated. Indeed, after numerically experimenting with various parameters of the problem, the B&B algorithm works relatively satisfactorily and provides accurate results compared to the GA algorithm. A comparative study of the results proved that the model developed was sufficiently efficient.
EN
The generating station in which diesel engine is used as a prime mover for generating electrical energy is known as diesel power plant. The cylinders liner are cylindrical component that are fixed inside the engine block. The function of the cylinder liners is to retain the working fluid and to guide the piston. Most diesel power plant uses wet-cylinder liners that are exposed to intensive cavitation. The paper aimed at studying the behavior of the cylinder liners that can lead to cavitation. The analysis involves, modeling and simulation in using Solidworks software. The analysis shows that the cylinders are subjected to harmonic vibration resulting to momentary separation of the coolant from the cylinder wall, creating a pressure difference around the coolant surface which forms air bubbles. These bubbles explode at an extreme velocity. The explosion of these bubbles release surface energy known as cavitation. The energy hammers the cylinder liner surface thereby removing minute particles of metal from the surface of the vibrating cylinder leading to cavitational deterioration. The paper hereby calls on automotive designers to take critical measures in designing of; cylinder liner, water jacket and the entire cooling system, in order to control this phenomenon.
EN
The purpose of the research was to raise the level of environmental safety in the coal mining regions by using combustion metamorphic rocks of the spoil banks, which were reinforced with the modified wastes of the polymer production, namely carbonous binders, as a man-made raw material for the base courses of roads. The environmentally friendly technology for the construction of the base course of roads from layers of combustion metamorphic rock mixtures (CMRM) with different largest granule size of crushed stone was developed. The bulk density and compressive strength in a cylinder on a hydraulic press were used as the criteria for determining the rational granulometric composition. The practicability of reinforcing combustion metamorphic rocks with coal tar, which is a modified waste of the polystyrene production, i.e polystyrene dust, was shown. The technology of preparation of the tar and polystyrene binder (TPB) was developed. The optimal concentration of polystyrene dust in the organic binder of the coke production and the time of their combination (as the optimal areas of admissible values of variation factors X1, X2, X3) were determined using the method of mathematical planning of the three-factor experiment (5 optimization parameters). The coefficients of the regression equations were calculated using the least squares method. Regression equations are a second-degree polynomial. The three-dimensional diagrams “parameters of system optimization – variance factors” were calculated and drawn. In accordance with the obtained regression equations, the response surface was designed in a three-dimensional space. The areas of admissible values of optimal variance factors correspond to the limit values of the response functions.
PL
Przewymiarowane sieci wodociągowe, poprzez występujące w nich niskie prędkości przepływu wody, szczególnie narażone są na pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia. W pracy przedstawiono budowę i kalibrację modelu hydraulicznego wybranej rzeczywistej sieci wodociągowej i modelu jakości wody. Wykorzystując badania symulacyjne, dokonano analizy warunków pracy panujących w tej sieci oraz przedstawiono ich wpływ na jakość wody w kontekście zmian stężenia chloru wolnego.
EN
Oversized water supply networks, due to their low water flow velocities, are particularly exposed to the deterioration of quality of water intended for consumption. The paper presents the construction and calibration of a hydraulic model of a selected real water supply network and of a water quality model. By using simulations the network working conditions were analyzed and their influence on water quality concerning free chlorine concentration changes was presented.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej dwóch modeli matematycznych opisujących nieustalony przepływ gazu w gazociągu, modelu hiperbolicznego i modelu parabolicznego. Celem analizy było określenie warunków pracy gazociągu dla każdego z modeli.
EN
The article presents a comparative analysis of two mathematical models describing the transient gas flow in a pipeline, a hyperbolic and parabolic model. The main goal of the analysis was to determine the operating conditions of the gas pipeline for each model.
EN
Background: The comprehensive representation of functional requirements is a crucial activity in the analysis phase of the software development life cycle. Representation of a complete set of functional requirements helps in tracing business goals effectively throughout the development life cycle. Use case modelling is one of the most widely-used methods to represent and document functional requirements of the system. Practitioners exploit use case modelling to represent interactive functional requirements of the system while overlooking some of the non-interactive functional requirements. The non-interactive functional requirements are the ones which are performed by the system without an initiation by the user, for instance, notifying something to the user or creating an internal backup. Aim: This paper addresses the representation of non-interactive requirements along with interactive ones (use cases) in one model. This paper calls such requirements 'operation cases' and proposes a new set of graphical and textual notations to represent them. Method: The proposed notations have been applied on a case study and have also been empirically evaluated to demonstrate the effectiveness of the new notations in capturing non-interactive functional requirements. Results and Conclusion: The results of the evaluation indicate that the representation of operation cases helps in documenting a complete set of functional requirements, which ultimately results in a comprehensive translation of requirements into design.
EN
The article presents a model of operational fuel consumption by a passenger car from the B segment, powered by a spark ignition engine. The model was developed using artificial neural networks simulated in the Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) package. The data for the model was obtained from longterm operational tests, during which data from the engine control unit were recorded via the OBDII diagnostic interface. The model is based on neural networks with two hidden layers, the size of which was selected using an original iterative algorithm. During the structure selection process, a total of 576 different networks were tested. The analysis of the obtained test errors made it possible to select the optimal structure of the 6-19-17-1 model. The network input values were: vehicle speed and acceleration, road slope, throttle opening degree, selected gear number and engine speed. The networks were trained using the efficient RPROP method. A correctly trained network, based on the set parameters, was able to forecast the instantaneous fuel consumption. These forecasts showed a high correlation with the measured values. Average fuel consumption calculated on their basis was close to the real value, which was calculated on the basis of two consecutive fuelings of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono model eksploatacyjnego zużycia paliwa przez samochód osobowy z segmentu B, zasilany silnikiem o zapłonie iskrowym. Model opracowano przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, których działanie symulowano w pakiecie Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS). Dane do modelu pozyskano z długotrwałych badań eksploatacyjnych, podczas których rejestrowano przez interfejs diagnostyczny OBDII dane pochodzące z jednostki sterującej silnikiem. Model oparto na sieciach neuronowych o dwu warstwach ukrytych, których wielkość dobrano przy pomocy autorskiego, iteracyjnego algorytmu. Podczas procesu doboru struktury przebadano łącznie 576 różnych sieci. Analiza uzyskanych błędów testowania pozwoliła na wybór optymalnej struktury modelu 6-19-17-1. Wielkościami wejściowymi sieci były: prędkość i przyspieszenie pojazdu, nachylenie drogi, stopień otwarcia przepustnicy, numer wybranego biegu oraz prędkość obrotowa silnika. Sieci uczono przy użyciu wydajnej metody RPROP. Poprawnie nauczona sieć na podstawie zadanych parametrów była w stanie prognozować chwilowe zużycie paliwa. Prognozy te wykazywały wysoką korelację ze zmierzonymi wartościami. Obliczone na ich podstawie średnie zużycie paliwa było zbliżone do rzeczywistej wartości, którą obliczono na podstawie dwu kolejnych tankowań pojazdu.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.