Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele Markowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Simulation methods commonly used throughout the design and verification process of various types of motor vehicles require development of naturalistic driving cycles. Optimization of parameters, testing and gradual increase in the degree of autonomy of vehicles is not possible based on standard driving cycles. Ensuring representativeness of synthesized time series based on collected databases requires algorithms using techniques based on stochastic and statistical models. A synthesis technique combining the MCMC method and multifractal analysis has been proposed and verified. The method allows simple determination of the speed profile compared to classic frequency analysis.
PL
Metody symulacyjne powszechnie stosowane w całym procesie projektowania i weryfikacji różnych typów pojazdów mechanicznych wymagają opracowania eksploatacyjnych cykli jezdnych. Optymalizacja parametrów, testowanie i stopniowe zwiększanie stopnia autonomiczności pojazdów nie jest możliwe na bazie standardowych cykli jezdnych. Zapewnienie reprezentatywności syntezowanych szeregów czasowych na podstawie zgromadzonych baz danych wymaga algorytmów wykorzystujących techniki bazujące na modelach stochastycznych i statystycznych. Zaproponowano i zweryfikowano technikę syntezy łączącą metodę Monte Carlo wykorzystującą łańcuch Markowa (MCMC) oraz analizę multifraktalną. Metoda umożliwia proste wyznaczenie profilu prędkości jazdy w porównaniu do klasycznej analizy częstotliwościowej.
PL
W przedsiębiorstwach dystrybucyjnych szczególnie istotna jest właściwa organizacja procesów przewozowych i minimalizacja niepotrzebnych przebiegów. Wymagany jest także wysoki poziom gotowości środków transportowych, gwarantujący realizację każdego zlecenia. Pozwala go osiągnąć racjonalne zarządzanie flotą pojazdów, przestrzeganie terminów przeglądów serwisowych oraz równomierne obciążenie zadaniami. Na eksploatację środków transportowych wpływa także sposób zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowane na poziomie strategicznym decyzje. W artykule pokazano, jak dokonywane przez zarząd wybory dotyczące partnerów handlowych (producentów) wpływały na stopień i zasadność wykorzystania posiadanego taboru. W tym celu porównano dwa różne etapy działalności. Do badania zastosowano procesy Markowa.
EN
In distribution companies, it is particularly important to organize transport processes properly and minimize unnecessary mileage. A high level of readiness of transport means is also required, which guarantees the execution of every order. It enables to achieve rational fleet management, compliance with service intervals and an even workload. The use of transport means is also influenced by the way a company is managed and decisions made at the strategic level. This article shows how the choices made by the management board regarding trade partners (manufacturers) influenced the degree and legitimacy of owned rolling stock use. For this purpose, two different business steps were compared. Markov’s processes were used in the study.
PL
O bezpieczeństwie militarnym państwa decyduje przede wszystkim potencjał posiadanych sił zbrojnych. Ich integralnym elementem oraz determinantem skuteczności i efektywności jest obrona powietrzna. Poziom jej zdolności bojowej decyduje o powodzeniu działań realizowanych na gruncie ochrony przestrzeni powietrznej. Konieczne jest ciągle doskonalenie tego systemu i jego rozwój w odniesieniu zarówno do całych sił zbrojnych, jak i pojedynczych baz lotniczych. Wsparciem procesu dowodzenia mogą być metody i narzędzia matematyczne, stanowiące uzupełnienie wiedzy i doświadczenia dowódców. Przykład ich zastosowania przedstawiono w niniejszym artykule, gdzie zaproponowano metodę badania gotowości statków powietrznych z wojskowej bazy lotniczej w oparciu o model Markowa, prezentując jednocześnie możliwość jego wykorzystania w skomplikowanych systemach wojskowych.
EN
Potential of Armed Forces are decided about national military defence system. Internal element and determinant effectiveness and efficiency is air defence. Level of combat capability of air defence determines the success of activities. Necessary is continual improvement of the system and its development. The command process can be supported by mathematical methods and tools which complement the knowledge and experience of the Commanders. An example of their use is presented in this article where the method of testing the readiness of combat aircraft from air base based on a Markov model.
EN
Within its structure railway transportation systems contain very critical subsystems that can seriously harm the system itself, people or the environment if not properly controlled. Therefore, these critical subsystems are analysed according to the related standards and necessary safety functions are implemented, verified and operated. On the other hand, railway power supply system, which is a critical subsystems, is generally properly analysed from a reliability perspective whereas the corresponding safety related functions are roughly examined. This paper proposes that the railway power supply systems should be considered as safety critical systems and justifies this proposal using risk analysis as presented in the standard IEC 61508. The safety related functions of the system are examined and each function is modelled in detail using Markov modelling method. These models are implemented over a power supply system of Istanbul Transportation Co. and SIL values of the safety functions are calculated using these modular and easily adaptable Markov models. Furthermore the obtained results are compared with simplistic Fault Tree analysis (FTA) and the significance of accurate calculation is demonstrated.
PL
W skład struktury kolejowych systemów transportowych wchodzą krytyczne podsystemy, które, nieodpowiednio monitorowane, mogą narażać sam system, a także ludzi oraz środowisko na poważne szkody. Dlatego też, podsystemy krytyczne analizuje się zgodnie z odpowiednimi normami oraz wdraża w nich, weryfikuje i realizuje niezbędne funkcje bezpieczeństwa. W przypadku systemów zasilania kolei, które należą do grupy podsystemów krytycznych, system na ogół analizuje się dokładnie z punktu widzenia niezawodności, natomiast funkcje bezpieczeństwa bada się jedynie pobieżnie. W prezentowanej pracy postuluje się że systemy zasilania kolei powinny być traktowane jako krytyczne dla bezpieczeństwa, co autorzy uzasadniają z wykorzystaniem analizy ryzyka przedstawionej w normie IEC 61508. W proponowanym rozwiązaniu, bada się funkcje bezpieczeństwa systemu, przy czym każda funkcja zostaje szczegółowo zamodelowana za pomocą metody modelowania Markowa. Modele tego typu wdrożono w systemie zasilania firmy Istanbul Transportation Co. Wartości poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) badanych funkcji bezpieczeństwa obliczano za pomocą wspomnianych modularnych modeli Markowa charakteryzujących się łatwością adaptacji. Ponadto, uzyskane wyniki porównano z symplistyczną analizą drzewa błędów (FTA), a także wykazano znaczenie prowadzenia dokładnych obliczeń.
PL
Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i III funkcjonowania systemu EU ETS. Uwzględniono w niej ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zidentyfikowane okresy wysokiej zmienności wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw energetycznych porównano z okresami wprowadzania istotnych zmian w zasadach funkcjonowania sytemu EU ETS.
EN
The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS. Risk of market prices of carbon dioxide emission allowances is taken into account in this approach. The periods of high volatility of market value of Polish energy companies are identified and compared to periods of important changes in rules of the EU ETS functioning
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6225--6235, CD 2
PL
W procesie bezpiecznego sterowania ruchem wymagane jest stosowanie systemów, które gwarantują detekcję i lokalizację pociągów na linii kolejowej. Aktualnie eksploatowane systemy SRK pozwalają na prowadzenie ruchu kolejowego w „odstępie drogi”,co pozwala na zapewnieniebezpiecznego odstępu pomiędzy pociągami na szlaku a informacje przekazywane są maszyniście w postaci odpowiednich obrazów świetlnych na sygnalizatorach. Kolejnym krokiem standaryzacji i unifikacji systemów bezpiecznej kontroli jazdy pociągu jest wprowadzanie zawansowanych systemów sygnalizacji kabinowej realizujących określone funkcje takie jak, przekazywanie informacji i kontrola działań maszynisty w celu wyeliminowania niejednoznaczności interpretacji sygnałów. W artykule autorzy podejmują zagadnienie wpływu wyposażenia technicznego pojazdu na wydajność i płynność ruchu kolejowego. W tym celu została przeprowadzona analiza probabilistyczna wykorzystująca modelowanie matematyczne z wykorzystaniem jednorodnych, stacjonarnych i ergodycznych procesów Markowa.
EN
In the process of traffic control required the use of systems that guarantee detection and location of trains on the railway line. Currently used CCS systems allows to railway traffic control on the "fix block distance rule" which allows to ensure the safe distance between trains on the railway line and the information’s for driver are provided by signal lights. The next step in standardization and unification of train control command systems is the implementation of advanced cab signaling systems which provides specific functions, such as providing information and control of driver actions in order to eliminate the ambiguity of interpretation of the signal lights. In this paper the authors take the issue of the effect of train equipment on efficiency and traffic flow. For this purpose, probabilistic analysis was made using mathematical modeling based on homogeneous, stationary and ergodic Markov processes.
PL
W artykule przedstawiona została metoda prognozowania wydajności pracy turbiny oparta na niejawnych łańcuchach Markowa. Niejawne łańcuchy Markowa znajdują zastosowanie w rozpoznawaniu mowy, ale mogą być także wykorzystane do prognozowania przyszłych wartości szeregu czasowego. Zaproponowane w pracy podejście oparte jest na dwóch znanych twierdzeniach związany z algorytmem przód-tył oraz algorytmem Bauma-Welcha. Przy pomocy modelu trójstanowego możliwe jest opisanie bardziej złożonych właściwości ciągu stanów, w którym pracuje turbina wiatrowa zależna od wiejącego wiatru.
EN
This paper presents the wind turbine efficiency prediction model based on implicit Markov chains. As the share of wind generated energy in total energy production constantly increases, the precise prediction of the wind turbine efficiency has become an important issue. Markov chains are used in speech recognition, but can also be used for the future values of the time series prediction. The quality of three state model is investigated, also the methodology of creating such a model is presented. The proposed approach is based on two, well known, algorithms. The forward-backward and Baum-Welch algorithms are used. The use of the three state model allows description of more complex properties of the state sequence in which the wind turbine operates depending on the wind conditions. The investigated method is an alternative to a commonly used method based on the wind velocity and direction measurements and the Weibull distribution of wind speed. Since these measurements are taken at the altitude of 10m this method is inaccurate.
PL
W artykule przedstawione zostały modele markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej zależnej od wiejącego wiatru. Prognozowanie wydajności turbiny można oprzeć nawet na prostym modelu dwustanowym. Dobór parametrów modelu dwustanowego pozwala na określenie, jaka jest w ciągu stanów pracy turbiny średnia długość ciągów tego samego typu. W artykule przedstawiona została metoda prognozowania wydajności pracy turbiny wiatrowej oparta na niejawnych łańcuchach Markowa. Zaproponowane w pracy podejście oparte jest na dwóch twierdzeniach związanych z algorytmem przód-tył oraz algorytmem Bauma-Welcha.
EN
This paper presents the Markov model of the wind turbine efficiency prediction. As the share of wind generated energy in total energy production constantly increases, the precise prediction of the wind turbine efficiency has become an important issue. The prediction of the efficiency of the wind turbine can be based on a simple, two state, model. In this model state A represents the high efficiency operation and state B the low efficiency operation of the wind turbine. The quality of this model is investigated. The two state model parameter recognition allows determination of the average duration of the sequence of states of the same type. The presented method is based on implicit Markov chains. The proposed approach is based on two, well known, algorithms. The forward-backward and Baum-Welch algorithms are used. The investigated method is an alternative to a commonly used method based on the wind velocity and direction measurements and the Weibull distribution of wind speed. Since these measurements are taken at the altitude of 10m this method is inaccurate.
9
Content available remote Failure intensity determination for system with standby doubling
EN
The paper is devoted to problem of failure intensity calculation for doubled repairable system with standby reduced redundancy. Failure intensity determination is suggested by using special method for extended Markov reliability model. The correctness for such approach is verified by Monte-Carlo method.
PL
W artykule opisano problem obliczania intensywności awarii zduplikowanych systemów o zredukowanej nadmiarowości. Zaproponowano nową metodę wyznaczania częstotliwości awarii przy pomocy rozszerzonego modelu niezawodności Markova. Prawidłowość zaproponowanej metody potwierdzono za pomocą metody Monte-Carlo.
EN
We consider the parallel generation of matrices corresponding to models of congestion control mechanisms' behavior. We develop a piece of software for a cluster architecture and analyze its performance times, amount of communication, each processor's load. The resulting application is scalable and also produces a substantial speedup and efficiency.
PL
Rozważamy równoległą generację macierzy odpowiadających modelom zachowania mechanizmów kontroli zatłoczenia. Rozwijamy oprogramowanie dla architektury klastrowej i analizujemy czasy jego działania, ilość komunikacji, obciążenie każdego z procesorów. Otrzymana aplikacja jest skalowalna i daje znaczące przyśpieszenie oraz efektywność.
EN
The paper presents the application of Hidden Markov Models to poem generation in Polish language. It also includes the program description and results discussin.
EN
In this paper author presents an overview of what are HMMs, fundamental problems associated with HMMs, algorithms used for training HMMs, and their application for automatic speech recognition. As a practical realization of presented technologies, author developed a software implementing Hidden Markov Models, together with basic audio processing and speech parametrization capabilities. On basis of that libraries a simple isolated word recognizer was implemented.
PL
W pracy przedstawiono metodykę tworzenia stochastycznych modeli Markowa mechaniczno-strukturalnych przekształceń w twardych nieorganicznych materiałach na przykładzie spineli ferrytowych. Pokazano, że dyskretne modele prawdopodobieństwa mechaniczno-strukturalnych przekształceń w spinelach ferrytowych mogą być dokładnie wyprowadzone z równania Kołmogopowa-Czepmena-Smoluchowskiego. Modele mają bardziej ogólną postac w stosunku do prezentowanych w literaturze modeli mechaniczno-strukturalnych przekształceń. Zaproponowana w pracy klasyfikacja modeli stochastycznych mechaniczno-strukturalnych przekształceń oparta jest na typologii procesów Markowa.
EN
In the report the methodology of building stochastic Markov's models of mechanical and structural transformations within nonorganic solids is given by the examples of ferrites-mineral stones. It's shown that discreet probabilities of the model can be carefully defined from fundamental equation of Kolmogorov-Chapman-Smoluchowsky. The given models have more general image then the models of mechanical and structural transformations which are well known in specific literature. The classification of stochastic models of mechanical and structural transformations is made on the basis of typology of Markov's processes.
16
PL
Artykuł opisuje wpływ doboru modelu źródła ruchu na szacowanie rozkładu długości kolejek w przełącznikach sieciowych. Porównano model bufora w przełączniku używający poissonowskiego źródła ruchu z modelem używającym źródła generującego ruch sampodobny.
EN
The article investigates the influence of stochastic features of the input traffic on the length of packet queues being formed in network switches. We compare queues having Poisson and self-similar input traffic. Both analytical and simulation model are used.
17
Content available remote Procesy Markowa w modelowaniu natężenia ruchu w sieciach komputerowych.
PL
W artykule opisano sposób wykorzystania łańcuchów Markova do generowania ruchu wykazującego cechę samopodobieństwa w skończonej skali czasu. Pomimo problemów z dopasowaniem tego typu źródeł ruchu do danych rzeczywistych dają one możliwość zastosowania dobrze poznanych teorii kolejkowych do modelowania pracy sieci komputerowych.
EN
The article presents the use of Markov Chain to generate a self-similar network traffic if a finite number of time scales is considered. In spite of problems to fit the model to the real data, this approach is recommended because it allows us to apply well known queueing models and modelling techniques for performance evaluation of existing communication and computer networks.
PL
Artykuł dotyczy problematyki i rozpoznawania zależnego od kontekstu na przykładzie systemów rozpoznawania i genrowania mowy. Przedstawiono w nim zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i ukrytych modeli Markowa w strukturze takich systemów. Zwrócono uwagę na potencjalne możliwości przyśpieszenia rozpoznania w systemach z sieciami neuronowymi po wykorzystaniu rozkazów technologii MMX.
EN
The article concerns the problem of context dependent recognition tasks on the basis of speech recognition and speech generation systems. We present use of ANNs and HMMs in the structure of such systems. We point out the potential possibility of speed-up the recogntion in systems with ANNs after utilization of MMX technology commands.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.