Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model struktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano obszary poddane badaniom w procesie dystrybucji i obsługi technicznej pojazdów i maszyn. Przedstawiono model struktury badań rynkowych procesu dystrybucji i obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych, realizowanych przez autoryzowaną firmę dealerską. Scharakteryzowano program Akcja Serwisowa mający na celu wyrównanie struktury popytu na naprawę wyposażenia technicznego gospodarstw. Przedstawiono nowoczesny element zarządzania procesem dystrybucji w postaci Programu Lojalnościowego. Omówiono procedury wyboru ciągników i maszyn rolniczych, którymi dealerzy wspierają klientów, ze wskazaniem kryteriów rozpatrywanych na etapie analizy oferty rynkowej. Zaprezentowano problemy wynikające z rozkładu terytorialnego świadczonej obsługi technicznej.
EN
The article presents research areas in a distribution process and technical maintenance of vehicles and agricultural machines. A structure model of market research of a distribution process and technical maintenance of vehicles and agricultural machines was shown, carried out by a dealer authorised company. The 'Service Action' programme aiming at balancing the demand structure for mending the technical equipment of farms was characterised. A modern element of distribution process management in a form of the 'Loyalty Programme' was presented. Tractors and agricultural machines selection procedures supporting customers by the dealers and indicating criteria considered at the level of the market offer analysis were discussed. The article also presented problems resulting from a territorial schedule of the technical service.
PL
Zastosowano wysokotemperaturową spektroskopie mösbauerowska do zbadania reakcji (oddziaływań) międzyfazowych w mieszaninie związku międzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2 (Terfenol-D) z Pb(Zr0,5Ti0,5)O3 (PZT) w warunkach beztlenowych (wysoka próżnia). Przeprowadzono syntezę związku międzymetalicznego Dy0,73Tb0,27Fe2 drogą topienia w elektrycznym piecu łukowym w próżni. Na podstawie badań rentgenowskich określono jego strukturę krystaliczną i położenia atomów w komórce elementarnej. Wykonano obliczenia ab initio struktury elektronowej i na tej podstawie potwierdzono metaliczno–kowalencyjny charakter wiązania chemicznego oraz wyznaczono stałe sprężystości i moduły Younga, sztywności i ściśliwości Dy0,73Tb0,27Fe2. Przeprowadzono badania oddziaływań pomiędzy związkiem Dy0,73Tb0,27Fe2 i PZT, wykorzystując efekt Mössbauera mieszaniny. Stwierdzono rozkład Terfenolu-D na ziemię rzadką i żelazo zaczynający się już w 400 K. Powstające żelazo występuje jako Fe3+ w koordynacji tetra- i oktaedrycznej, co jest charakterystyczne dla struktury perowskitu jaką posiada PZT. Wskazuje to na jego migrację w głąb tej fazy. Jedynie niewielka część żelaza tworzy Fe2O3 (hematyt), nie zaobserwowano natomiast występowania Fe2+. Badania pokazały, że zmiany form żelaza zaobserwowane na podstawie badań mössbauerowskich są czułym wskaźnikiem oddziaływań pomiędzy Terfenolem-D i PZT.
EN
High temperature Mössbauer spectroscopy was used to study reactions between phases in Dy0.73Tb0.27Fe2 and PZT mixtures in high vacuum. Dy0.73Tb0.27Fe2 was synthesized using an electric arc melting technique. Crystal structure and atom positions of the compound were determined by XRD measurements. The ab inito computations of electronic bands structure of the investigated material were done and covalent – metallic character of the bonds was confi rmed and elastic constants together with Young’s, shear and bulk moduli were determined. The Dy0.73Tb0.27Fe2 and PZT mixtures were prepared. High temperature Mössbauer effect measurement of the Dy0.73Tb0.27Fe2 /PZT mixtures demonstrate the effect of decomposition the intermetalic compound into rare earth and iron. This decomposition starts already at 400 K. The iron liberated during this decomposition is incorporated in the PZT structure as Fe3+ in tetra and octahedral coordination. Small quantity of iron exists as Fe2O3. The Fe2+ iron was not observed.
PL
Niniejsza praca ma charakter metodyczny i jej podstawowym celem jest opracowanie procedury pozwalającej na wspólne wykorzystanie metody RDF i metody Rietvelda do opisu modelu budowy materiałów nanokrystalicznych wykazujących rentgenowski obraz dyfrakcyjny, tak jak materiały amorficzne, oraz określenie warunków stosowalności połączenia tych metod. Opierając się na analizie dyfuzyjnego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego, na przykładzie nanokrystalicznych stopów Cu-Cd wykreślono funkcje RDF, z których wyznaczono wartości promieni i liczb koordynacyjnych, a także przybliżony model struktury. Korzystając z tych danych zastosowano procedurę Rietvelda, w której zmieniając takie wielkości jak: współczynniki dopasowania tła, funkcje opisujące kształt i szerokość połówkową linii dyfrakcyjnej, parametry komórki elementarnej, współrzędne położenia atomów, parametry obsadzeniowe (POP) i temperaturowe, wykreślano dyfraktogram teoretyczny i porównywano go z eksperymentalnym aż do otrzymania najlepszego dopasowania, tj. do uzyskania najmniejszych wartości czynników R. Uzyskane ostatecznie parametry budowy badanych materiałów posłużyły do wyrysowania modeli hipotetycznych "komórek elementarnych" badanych stopów. W pracy wykazano, że taki sposób postępowania dla materiałów nanokrystalicznych jest możliwy i prowadzi do określenia najbardziej prawdopodobnego modelu ich budowy. Z tego względu w podsumowaniu podano kolejne etapy realizacji zaproponowanej procedury.
EN
The aim of this paper was to prepare the procedure connecting the Radial Distribution Function Method and The Rietveld Refinement Method to study the nanocrystalline structure model. The conditions for applying these two methods were also studied. On the basis of the Radial Distribution Function obtained for nanocrystalline Cu-Cd alloys, the coordination numbers and radii of coordination spheres were determined. These results led to the first approximation of the model structure. Then the Rietveld Refinement Method was used to obtain the more likely model structure. The background, shape and FHWM of the diffraction line, parameters of unit cell x, y, z-parameters and POP parameters were refined during the whole procedure. The final results of Rietveld Refinement were used as the base for drawing the structure model of the hypothetical "unit cell". It was shown that the procedure described in this paper may be applied for selecting the most probable model structure of nanocrystalline materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.