Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1253

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model matematyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
EN
This article discusses the proposed method for diagnosing diesel fuel equipment. An analysis of available methods for diagnosing fuel equipment has been carried out. The authors describe their method for diagnosing plunger pairs of a highpressure fuel pump according to the parameter of displacement of the injector needle. The design of the diagnostic device for measuring the movement of the injector needle has been developed and patented. The dependence of the maximum displacement of the injector needle on the increase, due to wear, of the radial clearance of the plunger bushing at the minimum steady state of idling of the engine has been determined. The technique of diagnosing the technical condition of plunger pairs of a high-pressure fuel pump by injector needle displacement is considered in detail.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
PL
Model matematyczny jest uproszczonym odwzorowaniem pewnych zjawisk, które uwzględnia jedynie cechy istotne. W dzisiejszych czasach coraz większym problemem stają się przeciążone infrastruktury drogowe, szczególnie w większych ośrodkach miejskich. Problem ten można w pewnym stopniu zredukować, stosując zaawansowane algorytmy sterowania. W niniejszym artykule podjęto próbę sterowania przepływem ruchu drogowego w skali makroskopowej. W tym celu użyto adaptacji dyskretnego, nieliniowego modelu matematycznego. Przy wykorzystaniu środowiska programistycznego MATLAB opracowano i zoptymalizowano układ sterowania niewielką siecią komunikacyjną. Następnie, zakładając przykładowy scenariusz, przeprowadzono dla tej sieci badania symulacyjne.
EN
The mathematical model is a simplified representation of certain phenomena, which takes into account only the essential features. Nowadays, congested road infrastructures are becoming a growing problem, especially in larger urban centres. This problem can be somewhat reduced by using advanced control algorithms. This article attempts to control the traffic flow on a macroscopic scale. For this purpose, a discrete, nonlinear mathematical model was adopted. Using the MATLAB programming environment, a control system for a small communication network was developed and optimised. Then, assuming a sample scenario, simulation studies were conducted for this network.
4
Content available remote Model matematyczny do badań cieplnych dwubiegowych silników górniczych
PL
W silnikach indukcyjnych dwubiegowych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń stosowane jest wodne chłodzenie kadłubów oraz tarcz łożyskowych. Z pomiarów cieplnych tego typu silników wynika, że w poszczególnych elementach konstrukcyjnych występują znaczne nierównomierności rozkładu temperatury. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia termiczne elementami silnika dwubiegowego są uzwojenia stojana, w których przy znamionowym obciążeniu silnika różnica pomiędzy maksymalną a minimalną temperaturą (w zależności od mocy i typu silnika) osiąga wartość nawet kilkunastu °C. Stosowanie w obliczeniach projektowych [1, 5] tych silników uproszczonych modeli cieplnych, umożliwiających jedynie obliczenie średnich temperatur elementów, nie pozwala w pełni określić stopnia wykorzystania cieplnego poszczególnych jego elementów. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga znajomości maksymalnych temperatur podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika dwubiegowego w znamionowych warunkach zasilania i obciążenia.
EN
The paper presents a thermal model of two‑speed induction motors with water‑cooled frames. This model is made basing on the method of finite differences with the use of interpretation of the heat conduction equations in the form of thermal-electrical networks. It enables calculating temperature distributions in all constructional elements of induction motor and in the stream of water flowing in the frame as well as in the streams of air flowing in ventilation ducts of the rotor core and the frame. Basing on the model, a computer program that can be used for computer aided design is developed. Exemplary thermal calculations are carried out for the two-speed induction motor of 85/250 kW. The results obtained from simulations are compared with those from thermal measurements.
EN
For military equipment products maintained according to the condition-based operation strategy with control of parameters a mathematical model is constructed using semi-Markov random process. The diffusion-monotonic distribution law which is inherent in mechanical type products is taken for the fault model. The model takes into account type I errors. The analytical dependence of the utilization factor on the parameters of the scale and shape of the diffusion-monotonic distribution, the of regulated maintenance periodicity, the duration of complete restoration of a sample of equipment, the reliability of its control, is established. Graphs of the dependence of the utilization factor on the given parameters of the model are shown.
PL
Model matematyczny wykorzystujący losowy proces semi-Markowa został opracowany dla wyrobów sprzętu wojskowego obsługiwanych zgodnie ze strategią eksploatacji według stanu z kontrolą parametrów. Dla modelu uszkodzenia przyjęto prawo podziału dyfuzyjno-monotonicznego właściwego dla wyrobów mechanicznych. Model uwzględnia błędy pierwszego rodzaju. Ustalono analityczną zależność współczynnika wykorzystania technicznego od parametrów skali i kształtu rozkładu dyfuzyjnomonotonicznego, okresowości przeprowadzenia obsługiwania planowego, czasu trwania pełnej regeneracji próbki sprzętu, niezawodności jego kontroli. Pokazano wykresy zależności współczynnika wykorzystania technicznego od danych parametrów modelu.
EN
Purpose: The aim of the work is to build physically sound engineering and design schemes that take into account the behaviour of polycrystalline metal systems under intense loads and allow optimization of surface treatment technologies to increase the operational reliability parameters of products. Design/methodology/approach: Using the approaches of thermodynamics, a methodological scheme is proposed, on the basis of which it is possible to optimize surface engineering technologies to increase the contact durability of details. Findings: It was found that the maximum increase in the durability of steel 40X13 (AISI 420) is achieved with thermocyclic ion nitriding in a cycle of ± 50°C, and the minimum with isothermal nitriding. Research limitations/implications: In this paper, the optimization of technological solutions to increase the contact durability of structural elements operating under prevailing power loads is given. Practical implications: Using the proposed mathematical relationships, optimal technological regimes of ion-plasma nitriding were established for various operating conditions, under which the maximum durability and wear resistance of 40X13 (AISI 420) steel are ensured. Originality/value: The paper proposes an approach to the formation of functionally gradient surface layers of steel with specified operational parameters when choosing optimal nitriding technology modes based on nonlocal mathematical models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oryginalnego badania, w którym przeanalizowano współczynnik przenoszenia ciepła fragmentu ściany z oknem z PVC z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną w zależności od: typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.
EN
The article presents the results of the original study, which analysed the heat transfer coefficient of a wall fragment with a PVC window with an external sun visor depending on the type of cover, characterized by the value of additional thermal resistance resulting from the use of a cover, the window surface area, the way the glass is connected to the frame, characterized by the value of linear heat transfer coefficient of thermal bridge generated at the glass-frame border, as well as the heat transfer coefficients of the glazing and the frame. The data set for analysis was obtained during the implementation of the computational experiment. The analysis was made based on the developed deterministic mathematical model describing this relationship. Information can be useful for designers, scientists, producers and consumers of windows.
EN
The paper dwells on a mathematical model of the logistical system of transport services for persons with disabilities, and there have been analyzed factors that affect the time spent on their transportation. When developing methodology for optimizing the time costs of passenger transport of persons with disabilities, the following two basic transportation services have been taken into account: (a) "social taxi", which will transport only people with special health; (b) a vehicle system in combination with urban passenger transport, which will transport representatives of the group of people with restricted mobility together with all other passengers. The study found that in the case of insufficient accessibility to the required environment, by the increase in the demand of disabled people for transportation by "social taxi", travelling costs are increased that results in increasing total costs of the carrier. Based on a comparative analysis of logistical costs, optimum relationship between the number of the adapted buses and “social taxi” on the route under study has been established.
EN
The purpose of this paper is to describe and analyse a mechanical device designed to enhance the safety of a motor vehicle. The topic is addressed by analysing the method of absorbing kinetic energy during a car collision with an obstacle. The article analyses opportunities to convert motor vehicle’s kinetic energy into another type of energy in the case of collision. For this purpose, various mechanical, hydraulic or pneumatic devices are normally used. Such devices are designed to absorb collision energy and reduce or eliminate its impact on the driver, the passengers or cargo in the motor vehicle. The absorber may be used as an additional element of safety to the passenger and the cargo. The energy absorber described in the present article incorporates hydraulic, pneumatic and mechanical components. The description of the absorber presented here is based on mathematical calculations characterizing mechanical, pneumatic and hydraulic processes in the equipment. The analysis of the developed mechanism employs a special application to calculate major parameters of the motor vehicle and the installed absorber. The article also gives a sensitivity analysis of the effect of the rod length on the decrement of the vehicle's kinetic energy.
EN
This paper presents the problem of the identifying parameters for use in mathematical models of induction motors with the use of a genetic algorithm (GA). The effect of arithmetical crossover and the generation of new populations on identification results is analysed. The identified parameters of the model were determined as a result of the minimisation of the performance index defined as the mean-square error of stator current and angular velocity. The experiments were performed for the low power induction motor. The steady-state genetic algorithm with regard to convergence and accuracy of the identification process and calculation time is analysed.
PL
W artykule przedstawiono problem identyfikacji parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych z zastosowaniem algorytmu genetycznego (AG). Analizowano wpływ krzyżowania arytmetycznego i generowania potomków na wyniki identyfikacji. Identyfikowane parametry modelu wyznaczono w rezultacie minimalizacji wskaźnika jakości zdefiniowanego jako błąd średniokwadratowy prądu stojana i prędkości kątowej. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla silnika indukcyjnego małej mocy. Algorytm genetyczny z częściową wymianą populacji analizowano ze względu na zbieżność i dokładność procesu identyfikacji i czas obliczeń numerycznych.
11
Content available remote The universal Mayr-Pentegov model of the electric arc
EN
The article presents a universal mathematical model of electric arc. Mayr and Pentegov's assumptions were used to create it. An analytical form of static voltage-current characteristics was set, which allows taking into account the residual conductance of the column in the lowcurrent range and the effect of voltage rise in the high-current range. A column state equation was obtained which contains a non-linear damping function depending on the state current and on constant parameters. Families of static voltage-current characteristics with changes in parameters are presented. Simulations of circuit processes with a universal arc model and with sinusoidal excitation were performed.
PL
W artykule przedstawiono uniwersalny model matematyczny łuku elektrycznego. Do jego utworzenia wykorzystano założenia Mayra i założenia Pentegowa. Zadano postać analityczną charakterystyki napięciowo-prądowej statycznej, która umożliwia uwzględnienie konduktancji resztkowej kolumny w zakresie słaboprądowym i efektu narastania napięcia w zakresie silnoprądowym. Uzyskano równanie stanu kolumny, które zawiera nieliniową funkcję tłumienia zależną od prądu stanu i od stałych parametrów. Przedstawiono rodziny charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych z uwzględnieniem zmian parametrów. Wykonano symulacje procesów w obwodzie z uniwersalnym modelem łuku i z działającym wymuszeniem sinusoidalnym.
12
Content available remote Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive
EN
Dynamic stability of the adaptive hydraulic drive of the belt conveyor is studied with the help of an improved mathematical model constructed taking into account the physical processes that occur during the mechanical system of the conveyor under load changes. The parameters of the adaptive drive, which provide stable operation of the mechanical system in conditions of its overload, are determined.
PL
Dynamiczna stabilność adaptacyjnego napędu hydraulicznego przenośnika taśmowego jest badana za pomocą ulepszonego modelu matematycznego skonstruowanego z uwzględnieniem fizycznych procesów zachodzących podczas mechanicznego systemu przenośnika pod zmianą obciążenia. Określono parametry napędu adaptacyjnego, zapewniające stabilną pracę układu mechanicznego w warunkach jego przeciążenia.
EN
Studied in the paper are the dynamic characteristic of a vibrating machine with two vibrating elements. The vibrating machine is simulated as a discrete-continuous system. Set up are the motion equations, and determined are the basic parameters of the vibration machine. Defined are the criteria for the first and the second stability ranges of the vibration machine as a resonance system. Determined are the optimal numerical values of the basic parameters of the vibration machine which are required for ensuring energy-efficient operation of the machine. Proposed is a new energy-efficient vibration machine designed for forming concrete foundation blocks.
PL
W artykule opisano dynamiczną charakterystykę wibrującej maszyny z dwoma elementami wibrującymi. Maszyna wibracyjna jest symulowana jako dyskretny system ciągły. Ustawione są równania ruchu i określone są podstawowe parametry maszyny wibracyjnej. Zdefiniowane są kryteria pierwszego i drugiego zakresu stabilności urządzenia wibracyjnego jako systemu rezonansowego. Określone są optymalne wartości liczbowe podstawowych parametrów maszyny wibracyjnej, które są wymagane do zapewnienia energooszczędnej pracy maszyny. Proponowana jest nowa energooszczędna maszyna wibracyjna przeznaczona do formowania betonowych bloków fundamentowych.
14
PL
W pracy przedstawiono rozważania związane z modelami matematycznymi profili prędkości w przepływie przez rurę. Dzięki modelom możliwe jest wyznaczenie współczynników wzorcowania przepływomierzy próbkujących. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych wyznaczono rozkłady współczynników wzorcowania w zależności od promienia rury.
EN
The paper presents considerations related to mathematical models of velocity profiles in the flow through a pipe. Thanks to the models, it is possible to determine the calibration coefficients of the sampling flowmeters. Based on the experimental tests carried out, distributions of calibration coefficients were determined depending on the radius of the pipe.
15
Content available remote Analysis of hydraulic vibration drive machine for vibration abrasive processing
EN
In this work the original design of the vibration hydraulic cylinder of the drive of machine for the vibration abrasive machining is proposed, the structural and calculation scheme of the plunger vibration hydraulic cylinder is considered, also its dynamic and mathematical models of the work flow are presented and their mathematical analysis is performed.
PL
W pracy przedstawiono oryginalny projekt wibracyjnego siłownika hydraulicznego napędu maszyny do wibracyjnej obróbki ściernej, przedstawiono schemat konstrukcyjny i obliczeniowy siłownika hydraulicznego z tłokiem wibracyjnym, przedstawiono również jego dynamiczne i matematyczne modele przepływu sterowania, a także dokonano ich analizy matematycznej.
EN
The paper presents the development and simulation of a mathematical model of an automatic tracking and fire control system. The authors focused on very short-range air defense (VSHORAD) gun/missile systems.
PL
W artykule przedstawiono opracowanie i symulację modelu matematycznego systemu automatycznego śledzenia i kierowania ogniem. Autorzy skupili się na przeciwlotniczych zestawach rakietowo-artyleryjskich krótkiego zasięgu.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowany został mechatroniczny system służący do redukcji drgań pojazdów. Przedstawione zostały właściwości materiałów „inteligentnych", których cechy można zmieniać w stosunkowo krótkim czasie. Pozwala to na wykorzystanie takich materiałów do budowy sterowanych tłumików drgań, które mogą działać niemal w czasie rzeczywistym. Zaprezentowane zostały oryginalne konstrukcje tłumików magnetoreologicznych oraz tłumików z zaworem piezoelektrycznym. W pracy przedstawione zostały wyniki badań właściwości półaktywnych tłumików, na podstawie których został przyjęty model sterowanego tłumika oraz opracowana została metodyka identyfikacji jego parametrów. Przedstawiony został półaktywny system redukcji drgań pojazdu, gdzie wykorzystano cztery sterowane tłumiki. Powstające w tych tłumikach siły tarcia mają istotny wpływ na intensywność drgań pojazdu. Do oceny skuteczności sterowania siłami tłumienia w zawieszeniu pojazdu przyjęto funkcjonał kryterialny, który zależy od tych sił. Należy podkreślić, że siły tarcia w tłumikach wyznaczane są w każdej chwili. Pozwala to na wyznaczenie sygnałów sterujących działaniem półaktywnych tłumików. Przyjęty algorytm wyznaczania sił tarcia został wykorzystany podczas badań symulacyjnych drgań pojazdu z półaktywnymi tłumikami. Przeprowadzone zostały również badania terenowe pojazdów ze sterowanymi tłumikami. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że półaktywne systemy wpływają na zmniejszenie intensywności drgań pojazdów.
EN
This study discusses the mechatronic system for reduction of vehicle vibration. Properties of "intelligent" materials have been presented, whose features can be changed in relatively short time. It allows for using such materials to build the controlled vibration dampers which can operate nearly at real time. The original designs of magneto-rheological dampers as well as dampers with the piezoelectric valve have been presented. This work demonstrates results of the research regarding the properties of semi-active dampers. On this basis, a model for the controlled damper has been adopted, and the methodology of the identification of its parameters has been developed. A semi-active system for reduction of vehicle vibration has been presented, in which four controlled dampers were used. The friction forces generated in these dampers significantly influence the intensity of the vehicle vibration. To evaluate the effectiveness of control of damping forces in the vehicle suspension, the criteria functional has been adopted, which depends on these forces. It should be emphasised, that friction forces in the dampers are determined at every moment of time. It allows for determination of signals controlling the operation of the semi-active dampers. The adopted algorithm for determination of the friction forces was used during tests of the simulated vibration in a vehicle with semi-active dampers. Also, off-road tests of the vehicles with controlled dampers were carried out. Analysis of the test results enabled the conclusion that the applying of semi-active systems decreases the intensity of vehicle vibration.
18
Content available Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego
PL
Silniki indukcyjne klatkowe dużej mocy w większości napędów elektrycznych pracują przy zasilaniu bezpośrednim z sieci elektroenergetycznej, pracują zatem jako napędy nieregulowane. Stany dynamiczne związane z: rozruchem, wyłączeniem zasilania i powtórnym załączeniem napięcia, rewersją prędkości obrotowej, oddziałują niekorzystnie na silnik, sieć elektroenergetyczną, na napędzaną maszynę roboczą i elementy przeniesienia napędu (wały, sprzęgła, przekładnie). Analiza pracy silnika w stanach elektromechanicznie nieustalonych jest przeprowadzona z wykorzystaniem modelu matematycznego silnika w układzie współrzędnych α, β. Dla silnika o parametrach znamionowych: 500 kW; 6000 V, wykorzystując pomiary przy biegu jałowym i w stanie zwarcia, obliczono parametry schematu zastępczego dla współrzędnych α, β. Przeprowadzono symulację komputerową rozruchu silnika przy korzystnej chwili załączenia napięcia i niekorzystnej chwili załączenia napięcia. W pierwszym przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są mniejsze i wynoszą: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. W drugim przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są maksymalne i wynoszą: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
EN
High power cage induction motors work, in most electric drives, with direct supply from the power grid, therefore they work as unregulated drives. Dynamic states are associated with: start, turning the power off and re-switching on, rotation reverse, they have an adverse effect on the motor, on the electricity network, on the driven machine and power train components (shafts, clutches, gears). The analysis of motor’s operation in electro-mechanically unsteady states are carried out using the mathematical model of the engine in the α, β coordinate system. For a motor with rated parameters: 500 kW; 6000 V, p = 2, using idle and short circuit measurements, the equivalent circuit diagram parameters for the α, β coordinates were calculated. Computer simulation of the motor’s start-up was carried out at the favorable and unfavorable moment of switching on the voltage. In the first case, the shock values ​​of the starting current and the starting torque are minimal and are: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. In the second case, the shock values of the starting current and the starting torque are maximal and are: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
PL
W artykule przeanalizowano zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH  (funkcja Y) budynku jednorodzinnego w warunkach klimatycznych Białegostoku od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1, (czynnik X1), dachu U2  (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3,  (czynnik X2), okien połaciowych U4  (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5  (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła tych przegród zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014, 2017 oraz 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.
EN
The article analyses the dependence of the index of annual usable energy demand for heating EUH  (Y function) of a single-family house in the climate conditions of Białystok, Poland, on the thermal transmittance coefficient of selected baffles: external walls U1, (factor X1,), roof U2  (factor X2), windows and balcony doors U3  (factor X3), roof windows U4  (factor X4) and external door U5  (factor X5). Thermal transmittance coefficients of these partitions were adopted at three levels corresponding to the maximum required values, approved in the Polish Technical Conditions for periods from the years 2014, 2017 and 2021. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model was developed and the effects of the analysed factors on the Y function were estimated.
20
Content available remote Model matematyczny instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny, z uwzględnieniem bilansu strumieni energii i bilansu strumieni masy, instalacji termicznej utylizacji odpadów z układem odzysku energii. Model matematyczny umożliwia wyznaczanie sprawności eksploatacyjnych cieplno-elektrycznych podobnych instalacji. Utworzony model matematyczny umożliwia dokonanie oceny poszczególnych elementów w zakresie sprawności układu na etapie projektowania i eksploatacji instalacji. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i załadunku odpadów, pieca obrotowego, komory termoreaktora, kotła parowego odzyskowego, turbiny parowej oraz układu odzysku ciepła w postaci wody gorącej. Do weryfikacji modelu matematycznego został wykorzystany układ z piecem obrotowym i komorą dopalania o wydajności 150 kg/h, pracujący w systemie ciągłym.
EN
This paper presents a mathematical model of a thermal waste management plant with an energy recovery system, including energy flow balance and mass flow balance. This mathematical model enables determination of thermal and electrical operating efficiency of similar plants. The mathematical model conceived herein enables evaluation of individual components for system efficiency at the stage of plant design and operation. The waste thermal treatment plant (hereinafter referred to as WTTP) consists of a waste preparation and loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor chamber, a steam recovery boiler, a steam turbine, and a system recovering heat as hot water. Verification of the mathematical model involved a system with a rotary kiln and an afterburner chamber in continuous operation with a throughput of 150 kg/h.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.