Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model kolejkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents important probabilistic elements that should be taken into consideration in the analysis of performance of classical multiprocessor systems. These elements represent the following quantities: modified arrival rate for processor requests and a few probabilities, which determine the frequency of certain events when a multiprocessor system is working. There are four peculiar events: service of another job, existence of the queue, a processor request while the given task is waiting into the queue and the return of another task into the queue while the given task is waiting in the queue. The first three events happen more often when a system consists of less number of processors, whereas the fourth event happens more often when more processors work in a system. Including (or not) the probabilities of these events to the analysis of performance of multiprocessor systems exerts its much influence on the precision of computations. All the mentioned quantities were described in detail. Formulas for these quantities were derived. Examples of applications of the formulas to the prediction of performance of various multiprocessor systems were presented.
2
Content available remote How to CaIculate Call Blocking in One GSM Cell with Intra-cell Traffic
EN
In this paper we present the influence of the connections between GSM users, situated in the same base station (intra-cell connections), on the increase of traffic loss. The utilization of Erlang model in this case gives underestimated loss. We suggest one known queuing model for the more accurate calculation in this case. Several numerical examples prove that traffic loss increases with the increase of intra-cell traffic in total traffic and with the increase of the number of channels in the group. The results are confirmed by the simulation.
PL
W artykule opisano wpływ połączenia miedzy odbiorcami (połączenia intra-cell)stacji GSM na zwiększenie strat w komunikacji. Wykorzystanie do tego celu modelu Erlanga daje przeszacowanie strat. Zamiast tego zaproponowano model kolejkowania.
PL
W artykule przedstawiono model kolejkowy służący do oceny funkcjonowania dużego systemu sieciowego, w skład którego wchodzi rozbudowany system bazodanowy. Opisywany system jest systemem rzeczywistym. Zebrane wyniki pracy systemu posłużyły do budowy modelu działania aplikacji interakcyjnych, na podstawie łańcuchów Markowa, aproksymacji dyfuzyjnej i symulacji zdarzeń dyskretnych. Porównanie ich z rzeczywistymi wynikami umożliwiło sprawdzenie przydatności użytych metod w rzeczywistych warunkach.
EN
The article presents a queueing model for performance evaluation of a large database system at an assurance company. Measurements were collected inside the working system to construct a synthetic model of applications activities. We apply simulation, Markov and diffusion models - their comparison, based on real data, may better verify the utility of particular methods than usual academic examples.
4
Content available remote Modele kolejkowe w analizie sieci IEEE 802.15.4
PL
W artykule zaprezentowano wybrane modele kolejkowe w analizie bezprzewodowych sieci sensorowych, bazujących na standardzie IEEE 802.15.4. Zbadano wpływ intensywności napływu zgłoszeń, liczby węzłów oraz rozmiaru przesyłanych danych na średni czas przebywania zadania w systemie. Ponadto, zaprezentowano zmodyfikowany model M/G/1 PSCSMA-CA, uwzględniający specyfikę rozważanych w artykule sieci bezprzewodowych.
EN
In the article some queuing models for analyzing wireless sensor networks (IEEE 802.15.4) are presented. The mean sojourn time and influence on this parameter of number of nodes, intensity of data arrival or size of data are analyzed. The modified M/G/1 PSCSMA-CA model of the wireless sensor networks with CSMA-CA mechanism are shown.
5
Content available remote Analityczna metoda wyznaczania wydajności systemów wieloprocesorowych
PL
Zaprezentowano analityczną metodę wyznaczania wydajności systemów wieloprocesorowych ze wspólną pamięcią. Podany został model kolejkowy takich systemów. Na podstawie tego modelu zostały wyprowadzone wzory, dzięki którym można obliczać średnie czasy oczekiwania procesorów (klientów) na swoją obsługę (w kolejce). Podany został schemat obliczeniowy, pozwalający wyznaczać wydajność takich systemów wieloprocesorowych. Otrzymane tą metodą wyniki analityczne zostały porównane ze zmierzonymi w rzeczywistym systemie wieloprocesorowym. Przedstawiona metoda charakteryzuje się dużą dokładnością.
EN
The analytical method of performance prediction of multiprocessor systems with common memory was presented. The queueing model of such systems was given. On the base of this model formulas were derived. Thanks to them we can calculate mean waiting times of processors (customers) for their services (in the queue). The calculation diagram was presented. It allows to compute performance of such multiprocessor systems. The results obtained thanks to this analytical method were compared with the corresponding results which were measured in the real multiprocessor system. The presented method is conspicuous by its high precision.
EN
Ship traffic on the Baltic Sea grows each year affecting the shipping safety and boosts chances of collision with other vessel. In this article the modelling of hazard of collision is presented for ship routes crossing, taking advantage of function Copula and methods of queuing theory.
PL
Gęstość ruchu statków na Bałtyku wzrasta każdego roku, powodując zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji statków. W pracy przedstawiono modelowanie zagrożeń dla kolizyjnych strumieni transportowych, wykorzystujące funkcje Copula i metody obsługi masowej.
PL
Statystyki pokazują, że ponad 97% wypadków na przejazdach powodują nieostrożni kierowcy. Według danych Komendy Głównej Policji w raporcie "Wypadki drogowe w Polsce w 2007 r.", w tym roku w 108 wypadkach na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych zginęło 45 osób, a 127 zostało rannych. Ważnym jest opracowanie modelu pozwalającego ocenić zagrożenie na przejeździe kolejowym na podstawie lokalnych charakterystyk strumienia pojazdów korzystających z badanego przejazdu oraz intensywności i okresowości ruchu kolejowego. Ponieważ największym zagrożeniem dla kierowców są przejazdy kategorii C i D, dlatego należałoby je zmodernizować do przejazdów kategorii A lub B1. Przedstawiony w pracy model może być wykorzystany do hierarchizacji przejazdów ze względu na zagrożenie wypadkami oraz ustalenia miejsc szczególnie niebezpiecznych celem ich szybkiej modernizacji.
EN
Occupants of a motor vehicle that collides with a train are 40 times more likely to die, than if they had collided with another motor vehicle. More than half of all railroad mishaps occur at these unprotected crossings. While an automobile traveling 50 miles per hour requires approximately 50 feet to come to a stop, it takes a train over a mile and a half, more than 150 times longer, to stop traveling from the same rate of speed5. Queuing models can be used for categorization of rail crossing according their safety. Application of simulation models using methods of queuing theory helps for prioritizing the rail crossings because of the level of security. In these models, the process of collision is a point process taking at the time t value equal to the number of collisions that occurred within the time interval [t0, t). Application of stochastic models allows to take into consideration the dynamic changes in traffic. The complexity of such models makes necessary to use simulation approach. While grade crossing warning signals have become more high tech and rail traffic has steadily increased, the railroads responsible for maintenance have continuously reduced their workforce, leaving the public at increased risk.
EN
Lane flow distribution is one of the factors affecting the capacity of a road section operated by a traffic signal. It is common in practice to assume this distribution independent on the traffic conditions. This paper analyses the interdependency between the dynamics of queues at isolated signalised intersections and the lane-changing behaviour of vehicles. A queuing model, based on Markov Chain renewal theory, is combined with a lane-changing behaviour model in order to simulate the lane flow distribution in time. We applied this model to a two-lane intersection approach, showing how the dynamics of queues influence the lane changing behaviour of travellers at different congestion levels. Finally, we study the case including an exclusive turning lane, showing the effects of spilIbacks.
PL
Jednym z czynników wpływających na przepustowość (pojemność) fragmentu sieci drogowej z sygnalizacją świetlną jest rozkład przepływów na poszczególnych pasach ruchu. Często zakłada się, że rozkład ten jest niezależny od natężenia ruchu. Autorzy artykułu analizują zależności pomiędzy dynamiką kolejek na izolowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną a wzorcami zachowań kierowców dotyczących zmian pasów ruchu. Autorzy wykorzystują kombinację modelu kolejkowego opartego na teorii łańcuchów Markowa i modelu zmian pasów ruchu w celu symulacji rozkładu przepływów w czasie na poszczególnych pasach ruchu. Zaproponowany model został zastosowany do skrzyżowania z dwoma pasami ruchu, pokazując, w jaki sposób dynamika kolejek wpływa na wzorce zachowania kierowców przy różnym natężeniu ruchu. Ponadto, przeanalizowany został przypadek pasa ruchu wydzielonego dla skrętu, na którym zademonstrowano efekt fal zwrotnych.
EN
Time delay on intersections is a very important transport problem. The article includes a proposition of time delay model. Variance of service times is considered by used average waiting time in queue for queuing system M+A IG+A 11 with compressed queuing processes usage as a part of proposed time delays model.
PL
Straty czasu na skrzyżowaniach stanowią istotny problem transportowy. W artykule przedstawiono propozycję modelu strat czasu. Uwzględnia on wariancję czasów obsługi, co zrealizowano przez zastosowanie - jako elementu modelu strat czasu - średniego czasu oczekiwania w kolejce dla systemu kolejkowego M+A / G+A /1, z wykorzystaniem zlepionych procesów kolejek.
PL
Opisany układ arbitrażu został zaprojektowany dla klasycznego systemu wieloprocesorowego ze wspólną pamięcią i dzieloną w czasie magistralą. W arbitrażu tym został zaimplementowany algorytm arbitrażu nazwany "pełna rotacja priorytetów do najniższego". Układ arbitrażu zaprojektowano w formie modułowej i może on być rozbudowywany. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom sprzętowym ma on prostą strukturę logiczną i może być łatwo implementowany w strukturach programowalnych FPGA. Został również zaprezentowany model kolejkowy systemu wieloprocesorowego z przedmiotowym arbitrem. Na podstawie tego modelu możliwe było wyliczenie wydajności systemu wieloprocesorowego.
EN
The paper presents an arbitration circuit that was designed for the classical multiprocessor system with a common memory and a timesharing bus. In this arbiter was implemented the arbitration algorithm which was called "full rotation of priorities to the lowest one". The arbitration circuit was designed as modular and expandable. Thanks to proper hardware solutions this circuit has generally a simply logic structure. This logic structure was implemented in FPGA. Operation of the arbiter in the multiprocessor system was described. Block diagrams of all parts of the arbitration circuit were shown. A queueing model of the multi-processor system with the arbiter was presented. Thanks to this model, it was possible to predict performance of this system.
PL
W artykule krótko scharakteryzowano model kolejkowy M/G/1. Przedstawiono również możliwość użycia formuły średniego oczekiwania w kolejce z tego modelu jako składnika modelu strat czasu. Zaprezentowany model strat czasu uwzględnia zmienność czasów obsługi na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.
EN
The article includes a short review of the M/G/1 queuing model. Possibility usage average waiting time in queue as a component of traffic delay model was described too. Presented traffic delay model allows estimating time delay in case of large service times variations.
12
Content available remote Modyfikacja modelu Webstera przez zastosowanie modelu M/G/1
PL
W artykule omówiono model Webstera (1958). Scharakteryzowano poszczególne składniki formuły Webstera. Dokonano modyfikacji tej formuły przez zastosowanie modelu kolejkowego M/G/1. Przedstawiono również dokładny opis modelu M/G/1. Zaproponowana formuła pozwala wyznaczać straty czasu w przypadku dużego zróżnicowania czasów obsługi (dowolny rozkład czasów obsługi).
EN
The article includes a review of the Webster's model (1958). Each element of Webster's formula was described. This formula was modificated by used M/G/1 queueing model. Queueing model M/G/1 was described too. Proposed formula allows to estimate time delay in case of large service times variations (general distribution of service time).
13
Content available remote Charakterystyka ruchu na małych rondach w aspekcie systemu masowej obsługi
PL
W artykule przedstawiono przykładowe podawane w literaturze przedmiotu modele kolejkowe dla dwóch potoków ruchu (potoku nadrzędnego i podrzędnego) oraz zaprezentowano analizę wyników pomiarów odstępów czasu pomiędzy nadjeżdżającymi pojazdami na wloty małych rond.
EN
All metods of traffic analysis for unsignalized intersection and small roundabouts are derived from a simple queuing model in wchich the crossing of two traffic streams is considered. The basic queuing system with two traffic streams at unsignalized intersections has been presented in the article. The analysis of measurements headways between vehicles on minor stream at small roundabouts has been presented in the article.
14
Content available remote Two queueing theory models for traffic flow
EN
A queueing theory model for traffic flow is based on the idea of compressed queueing theory models. The maximum smooth traffic density, replacing the traffic jam density, the mean desired speed of the drivers and the variation coefficient of the passing time for the buffer distance at the mean desired speeds are the parameters of model. The model is compared with similar Heidemann's model and improper assumptions are shown. The numerical results obtained from the applications of the models are compared, too. A second model is a new look on the optimal density for maximum traffic smoothness.
PL
Model kolejkowy potoku ruchu oparto na idei zlepionych modeli kolejkowych. Parametrami modelu są maksymalna gęstość płynnego potoku zastępująca gęstość korkową, oczekiwana prędkość zamierzona przez kierowców, wskaźnik zmienności czasu przejazdu, dystans bufora z oczekiwaną prędkością zamierzoną. Model został porównany z podobnym modelem Heidemanna i wskazano jego niewłaściwe założenia. Również porównano numeryczne rezultaty obu modeli. Drugi model jest nowym spojrzeniem na optymalną gęstość dla maksymalnej płynności ruchu.
15
Content available remote Compressed queueing processes for single traffic flows
EN
A queueing theory model for traffic flow is based on the idea of compressed queueing theory models. The model is compared with similar Heidemann's model and improper assumptions are shown.
PL
Model kolejkowy potoku ruchu oparto na idei zlepionych modeli kolejkowych, dającej możliwość modelowania podstawowej własności pojedynczego strumienia: małej wariancji odstępu. Model porównano do podobnego modelu Heidemanna wskazując niewłaściwe założenia.
PL
Artykuł przedstawia model kolejkowy fragmentu sieci komórkowej. Model jest złożony z wielu systemów obsługi typu G/G/N/N reprezentujących poszczególne komórki heksagonalne. System G/D/N/N to system z dowolnymi rozkładami czasów zgłoszeń i obsługi oraz N stanowiskami obsługi, bez możliwości tworzenia kolejki zgłoszeń. Pod pojęciem stanowiska obsługi należy rozumieć kanał, przydzielony komórce, a ściślej stacji bazowej, do realizacji połączeń, czyli do obsługi zgłoszeń. Pod pojęciem systemu obsługi należy rozumieć komórkę lub stację bazową. Metoda aproksymacji dyfuzyjnej, zastosowana przy rozwiązywaniu modelu, pozwala na analizę zachowania sieci przy zmiennym w czasie obciążeniu i umożliwia tworzenie modeli zawierających bardzo wiele stacji obsługi o dowolnej liczbie kanałów (co jest niemożliwe przy wykorzystaniu modeli markowowskich); pozwala też wyznaczać bardzo małe wartości prawdopodobieństw, co jest trudne przy stosowaniu modeli symulacyjnych.
EN
In the article, a part of a cellular mobile communication system is modelled by a queueing network of G/G/N/N service systems representing hexagonal cells, each system being connected to six neighbouring systems. Number N of parallel service stations corresponds to the number of channels. Traditional modelling techniques as Markov chain approach and simulation suffer at this type of models from their usual drawbacks: state number explosion for Markovian models and long run times necessary to obtain credible probabilities of rare events (connection loss when a user passes from one cell to another or refusal of new connection) in case of simulation models. Here, a method of diffusion approximation is used to study transient state probabilities and to investigate time-dependent performances of the network. Diffusion approximation allows one to consider a large number of cells, any number of channels and to obtain numerical results even in cases where loss probabilities are very small.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.