Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model hydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Monitoring przepływu ścieków ma coraz większe znaczenie w zarządzaniu siecią kanalizacyjną. Wśród urządzeń pomiarowych popularnością cieszą się obecnie urządzenia, które do obliczania przepływu wykorzystują metody pośrednie (tj. jednoczesny pomiar napełnienia i prędkości w kanale), pozwalając na codzienną kontrolę pracy sieci kanalizacyjnej bez konieczności jej przebudowy. W literaturze można znaleźć wiele publikacji, które opisują właściwe warunki techniczne montażu (np. poprzez wybór kanałów prostych o odpowiedniej długości, z jednolitym przekrojem i spadkiem, bez elementów zakłócających przepływ). Są to istotne zalecenia, ale limitują one wybór punktu pomiarowego do takich odcinków kanalizacji, w których w całym zakresie zmienności przepływów ścieków, panują stabilne warunki hydrauliczne. W praktyce jednak, bez przebudowy sieci, która nie zawsze jest możliwa, taka sytuacja jest rzadkością. Na istniejącej sieci, na odcinkach, które wymagają opomiarowania, zalecane warunki mogą nie występować. W rezultacie, będą się tam pojawiać rzadkie i przejściowe zakłócenia przepływu (przepływy ekstremalne - cofki, podtopienia, przepływy turbulentne etc.), które jednak w istotny sposób wpływają na wyniki pomiarów. W dodatku, ponieważ wybór miejsca montażu urządzeń oparty jest z reguły na krótkotrwałych pomiarach i analizach, ww. zakłócenia, a w ich następstwie błędy pomiaru, mogą w ogóle nie zostać wykryte. W rezultacie konieczne jest opracowanie metod (nie wymagających wydłużania okresu pomiarów wstępnych), które umożliwią wykrycie tych zakłóceń. Aby je wykryć, konieczna jest matematyczna analiza hydrauliczna przepływu. Analiza ta powinna być przeprowadzona na podstawie wykonanych pomiarów kontrolnych. Wykorzystanie symulacji przepływów ścieków dla różnych scenariuszy pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia warunków hydraulicznych odbiegających od warunków stabilnych. Wyniki tej analizy mogą być wykorzystane do wyboru, innego, lepszego punktu pomiarowego (gdy to możliwe), wskazania i usunięcia z sieci czynników zakłócających, opracowania instrukcji nadzoru i konserwacji punktu pomiarowego lub/i wprowadzenia korekt do algorytmów pomiarowych (redukujących wpływ anomalii na wyniki). Dzięki zastosowaniu analizy hydraulicznej a następnie podjęciu ww. działań możliwe jest istotne poprawienie wiarygodności wyników pomiarów przepływu ścieków w systemach kanalizacyjnych.
EN
Wastewater flow monitoring is increasingly important in the management of the sewer network. Among the measuring devices, the devices that are using indirect methods (i.e. simultaneous measurement of the filling and speed in the sewer) to calculate the flow are oecoming increasingly popular. This type of equipment allows for everyday control of the operation of the sewage network without the need to rebuild it to install the measuring devices. In such cases, the choice of the location of the measuring point is at least as important as the choice of a device. There are many publications in the literature that focus on the description of technical conditions for the assembly of measuring devices (e.g. by providing appropriate length of straight channels, maintaining a uniform cross-section and slope, elimination of flow disturbing elements). These are very important technical recommendations. They allow for the proper selection of the measurement point, but only when there are stable hydraulic conditions in the sewerage system, both for dry and rainy weather. In practice, however, when choosing a measurement point, errors are often made by not taking into account temporary phenomena (such as temporary flow disturbances) which appear in the network only under certain conditions. These phenomena can have a significant impact on the overall measurement results. When a measurement point is installed on an existing sewer network, without reconstruction of the sewer, such temporary flow disturbances are highly probable. To detect these disturbances, a hydraulic flow analysis is necessary. This analysis should be carried out on the basi: of test measurements. These measurements should be carried out for short periods of time and, once the anomaly has been detected, the analysis extended to include an analysis of the network's operating conditions over the entire range of flow variations. This serves to determine the probability with which hydraulic conditions, deviating from the stable conditions, will occur. This analysis can be performed on the basis of a hydraulic mode! made for a fragment of a sewer network. The results of this analysis can be used to: select, another better measurement point, indicate and remove of disturbing factors from the network, introduce corrections to measurement algorithms (taking into account the influence of the anomaly), develop instructions for supervision and maintenance of the measurement point. All these elements are aimed at improving the reliability of sewage flow measurement results in sewage systems.
PL
Dzięki zastosowanym narzędziom i stworzonym rozwiązaniom informatycznym, model hydrauliczny sieci wodociągowej w mieście Opole jest wykorzystywany od blisko 10 lat w celach predykcji zachowania wody w sieci, stosownie do założonych scenariuszy.
3
Content available remote Ocena skutków wyłączenia strategicznej magistrali wodociągowej
PL
Głównym celem pracy jest analiza skutków awarii strategicznego przewodu wodociągowego magistralnego w wybranym mieście. Wysoka ranga przewodu wynika z faktu, że doprowadza on wodę wodociągową do specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której znajduje się kilkadziesiąt firm, biur i hal produkcyjnych. Ocenę skutków awarii przeprowadzono z wykorzystaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Na podstawie wyników symulujących awarię analizowanego przewodu magistralnego, określono skutki związane z brakiem dostawy wody na obszarze strefy ekonomicznej.
EN
The main aim of this work is to analyze the consequences of strategic water main failure in a city. The high rank of the pipe due to the fact that it transports tap water into a special economic zone, which houses dozens of businesses, offices and production halls. Assessment of the effects of the water main failure was carried out using a hydraulic model of the water supply network. Based on the results of failures analyzed, the implications of the lack of water supply in the economic zone were identified.
EN
The GIS system has permanently entered the current operations of water supply companies. Due to the intensive development of cities and the resulting dynamic development of technical infrastructure, which is inherent in the functioning of the city, more and more extensive functionalities are expected from the GIS application. To fulfil the obligation to ensure continuity of water supply and sewage collection, it is necessary to constantly expand the system, extending it with new possibilities and integrate it with other software used in the company. We expect the created application not only to allow spatial identification of network sections, but also to simulate various operating conditions of the water supply and sewage collection system, and facilitate making current decisions related to the system operation and its regulation. Also, situations in which the system works in conditions that deviate from typical parameters are important. These situations can be caused by breakdowns, increased demand for water or heavy rainfall. To achieve the ability to support decisions independently of the GIS system, it is necessary to properly tare the hydraulic models of the system, and an extensive measurement system from which data is sent to the SCADA system via a data transmission system. The cooperation of the GIS and SCADA systems and hydraulic models allows for the creation of integrated software to support operational services. The paper presents a practical example of integration of the GIS system with hydraulic models of a water and sewage system, as well as available functionalities that allow improving the management of the water and sewage system in Krakow.
PL
System GIS na stałe wpisał się w bieżącą działalność przedsiębiorstw wodociągowych. W związku z intensywną rozbudową miast i wiążącym się z tym dynamicznym rozwojem infrastruktury technicznej nieodłącznie związanej z funkcjonowaniem miasta, od aplikacji GIS oczekuje się coraz bardziej rozbudowanych funkcjonalności. Dla realizacji obowiązku jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków niezbędna jest ciągła rozbudowa systemu, wzbogacanie go o nowe możliwości oraz integracja z innym oprogramowaniem stosowanym w przedsiębiorstwie. Oczekujemy, aby powstała aplikacja pozwalała nie tylko na identyfikację przestrzenną odcinków sieci, ale również na symulowanie różnych warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz ułatwiała podejmowanie bieżących decyzji związanych z pracą systemu oraz jego regulacją. Istotne są również sytuacje, w których system pracuje w warunkach odbiegających od parametrów typowych. Sytuacje te mogą być spowodowane awariami, zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę czy też ulewnymi opadami deszczu. Aby osiągnąć możliwość wspierania decyzji niezależnie od systemu GIS niezbędne są właściwie wytarowanie modele hydrauliczne sieci oraz rozbudowany system pomiarów z którego dane za pośrednictwem układu transmisji danych są przesyłane do systemu SCADA. Współpraca systemu GIS, SCADA i modeli hydraulicznych pozwala na stworzenie zintegrowanego oprogramowania stanowiącego wsparcie dla służb eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono praktyczny przykład integracji systemu GIS z modelami hydraulicznymi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostępne funkcjonalności pozwalające na usprawnienie zarządzania systemem wodociągowo kanalizacyjnym na terenie Krakowa.
PL
Przeprowadzono modelowanie jednowymiarowego przepływu w gazociągu z wykorzystaniem modelu hydraulicznego oraz modelu transportu energii chemicznej. Przyjęte sformułowanie modelu przepływu pozwoliło uwzględnić ilość energii dostarczanej do odbiorcy jako warunek brzegowy. Przedstawiono przykład ilustrujący wpływ zatłaczania wodoru do gazociągu na ilość energii transportowanej gazociągiem.
EN
Gas pipeline flow was modelled by models of coupled onedimensional hydraulic flow and chem. energy transport. An energy-based approach allowed to consider the energy delivery to a customer as a boundary condition. An illustrative example of study covering an impact of H₂ injection on the energy transport with a pipeline was presented.
PL
Przy pomocy modelu hydraulicznego sieci wodociągowej można wykonać symulację rozbudowy sieci. Jak to zrobić?
PL
Utrzymanie modelu hydraulicznego w stanie aktualnym wymaga ciągłej współpracy pomiędzy działem GIS a działem eksploatacji sieci. Dlaczego warto zadbać o sprawną wymianę informacji?
EN
At this paper the analysis of failure risk in the two water supply systems in the south-eastern Poland is presented. For this purpose the hydraulic models of the water networks created in the EPANET 2 on the basis of data obtained from the water networks operation were used. The consequences of failure of individual pipelines were determined. The areas that are most vulnerable to pressure fluctuations in the water supply system resulting from the failure of these pipelines, were located.
PL
Jednym z kluczowych etapów budowy modelu numerycznego sieci wodociągowych jest kalibracja. Realizowana jest ona na bazie wyników prowadzonej w terenie kampanii pomiarowej i powinna doprowadzić do uzyskania założonej zgodności wyników symulacji z rezultatami tej kampanii. W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki prowadzenia kalibracji modelu wybranej sieci w warunkach wykorzystania pojedynczego (uogólnionego) wzorca zmian poboru wody przez odbiorców oraz wykorzystania 11 wzorców, opracowanych dla wytypowanych odbiorców charakterystycznych. Kalibrację prowadzono z wykorzystaniem metody prób i błędów w programie EPANET 2.0 oraz metody optymalizacyjnej w programie WaterGEMS.
EN
Calibration is one of the key steps in creating a numerical model of water supply networks. Calibration is performed on the basis of the results of the field measurement campaign and it should result in a consistent match of the simulation results with the results of the measurements. In the article the process and the results of the calibration of the selected water network model with the use a single (generalized) water demand pattern and using 11 patterns prepared for selected, characteristic consumers have been presented. Calibration was performed using the trial and error method in EPANET 2.0 and the optimization method in WaterGEMS.
10
Content available remote Analiza procesu kalibracji w budowaniu modelu hydraulicznego
PL
Matematyczne modele prognostyczne sieci wodociągowej w odniesieniu do wielkości hydraulicznych są dobrze rozpoznane i rozwijane od wielu lat. Obecnie szereg pakietów symulacyjnych tj. EPANET, PICOLO Mike Net, WaterCAD czy ISYDYW implementuje te modele. Pakiety te pozwalają obliczyć przepływy i ciśnienie w systemie dystrybucji wody przy zadanych warunkach funkcjonowania. Jednakże dla wykorzystania symulacyjnych modeli hydraulicznych w zarządzaniu systemami zaopatrzania w wodę istotną procedurą w jego tworzeniu jest proces kalibracji. Proces ten polega na estymacji parametrów modelu, dążącej do zminimalizowania różnic pomiędzy rezultatami modelowania a rzeczywistymi obserwacjami. Jest to złożony i wieloetapowy proces, podczas którego weryfikacji i korekcie poddawane są graf sieci oraz takie parametry, jak: współczynnik chropowatości ścian przewodów, charakterystyki pomp, czy obciążenia sieci. W pracy zaprezentowano wyniki przeprowadzenia złożonego procesu kalibracji rzeczywistej sieci wodociągowej dostarczającej wodę mieszkańcom wybranej części aglomeracji śląskiej.
EN
Mathematical prognosis models of the water pipe network in relation to hydraulic quantities are well known and developed over several years. Currently there are many simulation programs such as EPANET, PICOLO Mike Net, WaterCAD and ISYDYW that implement these models. These packages allow you to calculate the flow and pressure in the water distribution system under certain operating conditions. However, to make a hydraulic model as a useful tool in the management of water supply systems, a calibration process is required. This process involves estimating model parameters to minimize the difference between model results and actual observations. This is a complex and multi-stage process where the network graph and parameters such as roughness coefficient, pump characteristics, or nodal demands are checked and corrected. This paper contains a complex process of calibration of the real water supply system that delivers water to the customers of the selected part of the Silesian region.
PL
Praca przedstawia autorskie rozwiązania specjalistów zatrudnionych w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, służące zarządzaniu techniczną stroną przedsiębiorstwa. Wykorzystanie darmowego narzędzia, jakim jest QGIS, stanowi swoistą graficzną platformę do bieżącej i pewnej wymiany danych pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa. Graficzne przedstawienie miejsc dostaw wody i odbioru ścieków wraz z systemem rozliczeniowym znacząco ułatwi stworzenie modelu hydraulicznego sieci wod-kan. Ponadto graficzna lokalizacja awarii, kontroli hydrantów, zamykania zasuw i zmian stref zasilania w wodę usprawni podejmowanie decyzji oraz wspomoże system informowania o działaniach przedsiębiorstwa. Powyższe rozwiązania są niezbędne do ciągłego usprawniania sposobu pozyskiwania, przekształcania i wykorzystania zdobytej wiedzy o sieciach wod-kan, uzbrojeniu, potrzebach mieszkańców i przedsiębiorstw.
EN
The strength of PWiK Gliwice is the team of employees creating individual solutions which are available for the managing technical side of company. Use a free tool, which is QGIS, is a kind of graphical platform for current and reliable data exchange between company sections. Graphical representation of water supplying and sewage places connection with billing system will help creating the hydraulic model of water and sewage system. Moreover, graphical localization of failures, hydrants control, closing valves and changes in water supply zones will improve decision making and support system. These solutions are necessary for continuously improve the way of data collection, transformation and using methods with knowledge about water and sewage system, equipment of the system and the needs of residents and business.
PL
Głównym celem pracy jest przeprowadzenie symulacji awarii przewodów przewodów wodociągowych, za pomocą stworzonego modelu hydraulicznego sieci z wykorzystaniem programu Epanet 2. W modelu zawarta jest współpraca pompowni drugiego stopnia ze zbiornikami wyrównawczymi znajdującymi się na sieci. Bazując na tych parametrach przeprowadzono symulację pracy sieci wodociągowej, a dzięki wyłączeniem odcinków przewodów wodociągowych symulację awarii. Analizowanie awarii pozwoliło na scharakteryzowanie dostawy wody do odbiorców w tym zmian, jakie występują na sieci podczas symulowania awarii.
EN
The main goal of this work is to simulate the failure of water pipe network, using the hydraulic model of the network created through Epanet 2 program. The model includes the cooperation of the second stage pumping station with the expansion tanks located in the network. Based on these parameters, the simulation operation of water supply network was performed, as well as failure simulation on the basis of closing some sections of water pipe network. Failure analysis allowed to perform characteristics of the water supply system including pressure changes that occur in the network during failure simulation.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania stref zalewowych na przykładzie górnej części zlewni rzeki Kłodnicy. Na obszarze tym prowadzi się wieloletnią działalność wydobywczą w kopalniach węgla kamiennego, co doprowadziło do osiadań powierzchni terenu, utworzenia zalewisk w nieckach osiadania, zaburzeń grawitacyjnego spływu wód i w konsekwencji do zwiększenia zagrożenia powodziowego w zlewni. Do określenia wzajemnego oddziaływania rzeki i terenów zalewowych wykorzystano oprogramowanie Duńskiego Instytutu Hydrauliki (DHI) – Mike FLOOD. Pakiet MIKE FLOOD składa się z MIKE 11, umożliwiającego opracowanie modelu jednowymiarowego oraz MIKE 21, który służył do opracowania modelu dwuwymiarowego. Wykonano obliczenia modelowe dla fali hipotetycznej o kulminacji odpowiadającej przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 0,2%. W efekcie przeprowadzonych obliczeń określono potencjalne miejsca wystąpienia terenów zalewowych w zlewni.
EN
This paper presents the methodology of determining flood hazard zones illustrated with the example of the upper part of Kłodnica river basin. This is the area where mining activities in coal mines are conducted what have led to ground subsidence, formation of ponds in subsidence troughs, disturbance of gravitational flow of water, resulting in consequence in higher flood hazard within the river basin. The interactions between the river and the floodplains were studied with the help of MIKE FLOOD by DHI computer software. MIKE FLOOD package contains MIKE 11 tool which enables to create a one-dimensional model and MIKE 21 tool which was used to prepare a two-dimensional model. Model calculations were made for a hypothetical flood-wave with its culmination corresponding to a flow of exceedance probability p = 0,2%. As a result of these calculations potential flooded areas within the river basin were determined.
PL
Instalacja obiektów retencyjnych jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym przekształcenie układu hydraulicznego dowolnego zbiornika jednokomorowego w układ wielokomorowy. Główną ideą wynalazku jest wprowadzenie do wnętrza zbiornika przewodu połączonego hydraulicznie na wlocie i wylocie, co pozwala na zmniejszenie czasu przepływu ścieków przez obiekt, co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie jego niezbędnej pojemności retencyjnej. W publikacji scharakteryzowano przedstawione rozwiązanie oraz zawarto wyniki analiz hydraulicznego funkcjonowania klasycznego zbiornika kanalizacyjnego ścieków deszczowych lub ogólnospławnych wyposażonego w przedmiotowe innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zmaksymalizowanie efektywności kubaturowej dowolnego zbiornika retencyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na warunki hydrauliczne w zakresie napełnienia ściekami poszczególnych elementów zbiornika tj. kanału wiodącego i komory akumulacyjnej. Badania oparto na analizie poszczególnych faz funkcjonowania kanalizacyjnego zbiornika w systemie kanalizacji deszczowej zawierającego przedmiotową instalację. Badania przeprowadzono w fazach od wystąpienia opadu i rozpoczęcia dopływu strumienia objętości ścieków do zbiornika po zakończenie opadu i całkowite opróżnienie obiektu retencyjnego.
EN
The publication describes an innovative solution called installation of retention facilities that can be used to improve the hydraulic parameters of any retention facilities. The study contains the results of analyzes of the hydraulic functioning of the one-chamber underground tank for stormwater which has innovative solution that allows to maximize the cubature efficiency of any retention facilities. Particular attention was paid for the hydraulic conditions in terms of sewage filling of the tank, primarily the leading channel and the accumulation chamber. The study was based on the analysis of various phases of the functioning of the underground tank containing the installations. The study was conducted in phases, during the rainfall, and the start of the inflow sewage into the tank, to completion of rainfall and complete emptying of the underground tank.
PL
Utrzymująca się w ostatnich latach tendencja malejąca dotycząca ilości wody niesprzedanej, która w 2014 roku osiągnęła poziom 12,3%, pozwoliła na skierowanie większej uwagi Katowickich Wodociągów S.A. na zarządzanie i monitorowanie systemem kanalizacyjnym. Rozpoczęto więc prace związane z wprowadzeniem modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej.
PL
Model hydrauliczny jest dzisiaj jednym z powszechnie dostępnych narzędzi, dzięki któremu można skutecznie realizować strategię przedsiębiorstwa według zasad specyfikacji PAS 55: Zarządzanie Aktywami [1]. Wskazuje on bowiem w wielu miejscach na potrzebę prowadzenia monitoringu proce¬sów technologicznych w celu zebrania danych niezbędnych w ocenie zgodności funkcjonowania organi¬zacji ze strategią i polityką zarządzania majątkiem.
PL
- Nie znaleźliśmy rozwiązania GIS odpowiadającego naszym potrzebom. Jeśli już trafiliśmy na obiecującą ofertę to brakowało przykładu w pełni udanego wdrożenia - tak o systemach GIS mówią w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu, gdzie powstał system „szyty na miarę".
PL
Wprowadzenie modelu hydraulicznego jest procesem długotrwałym i pracochłonnym. Jak wygląda codzienna praca w zakresie zarządzania siecią wodociągową przy użyciu hydraulicznego modelu komputerowego systemu rozprowadzającego wodę w Dąbrowie Górniczej? Po ponadrocznych doświadczeniach można mówić już o stopniu jego użyteczności oraz efektywności zastosowań.
PL
Przedstawiono możliwości programu WaterCAD V8i firmy Bentley (wersji akademickiej) w zakresie tworzenia modelu hydraulicznego oraz prowadzenia symulacji i analiz. Sposoby wizualizacji danych i wyników zaprezentowano w końcowej części artykułu. Dane wprowadzane do modelu dotyczyły rzeczywistej sieci wodociągowej, będącej pod zarządem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. Analizy hydrauliczne, obrazujące pracę świdnickiej sieci wodociągowej, przeprowadzono w warunkach ustalonych (Steady State) oraz w dynamicznych (EPS - Extended Period Simulation), a także w warunkach prawdopodobnych, używając do tego celu tzw. scenariuszy. Otrzymane w programie WaterCAD V8i wielkości przepływów oraz rozbiorów wody u poszczególnych odbiorców w znacznej mierze odzwierciedlają stan faktyczny, jednak prędkości przepływów oraz wysokości ciśnień różnią od wartości wynikających z okresowych pomiarów prowadzonych w punktach kontrolnych przez ŚPWiK. Przyczyną takiej rozbieżności może być znaczna generalizacja sieci oraz niedostateczna kalibracja wynikająca z nadal mało rozbudowanej sieci monitoringu ŚPWiK. Wyniki analiz scenariuszy, przewidujących znaczne zwiększenie zużycia wody w strefie Zawiszów, dowodzą możliwości przyłączenia do sieci dodatkowych odbiorców komunalnych, jak również pozwalają na zwiększony pobór wody przez zakłady przemysłowe.
EN
The article presents the capabilities of WaterCAD V8i software (academic version) by Bentley for the creation of hydraulic model, conducting simulations and analysis. Data visualization techniques and the results of the analysis are presented at the end part of the article. The input data used in this model concerned a real water supply network, which is administered by Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. (Water Supply and Sewage Company of Świdnica, henceforth referred to as ŚPiWK). Hydraulic analyses, presenting the water supply network of Świdnica operation, were carried out by using steady and dynamic states (EPS - Extended Period Simulation) as well as the likely conditions, using the so called scenarios. The obtained flow rates and water consumtion in WaterCAD V8i in individual consumers largely resemble the factual situation, however, some parameters such as flow speed and pressure values differ from the periodic measurements values at the checkpoints by ŚPWiK. The reason for this discrepancy could be a significant generalization of the network and insufficient calibration resulting from the still little-developed ŚPWiK monitoring network. The results of scenario analyzes providing a significant increase in water consumption in the Zawisza zone, demonstrate the possibility future connections to the network, as well as allows industrial plants to increase their water consumption.
PL
System Informacji Geograficznej (GIS) jest coraz częściej wykorzystywanym pakietem programowym, służącym sprawniejszemu zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną. Jego zadaniem jest przechowywanie w wersji cyfrowej danych o obiektach i parametrach sieci, a w rozwiązaniach bardziej zaawansowanych służy do przeprowadzania analiz hydraulicznych infrastruktury sieciowej. Celem przeprowadzonych prac było sprawdzenie na przykładzie świdnickiej sieci wodociągowej przydatności programu WaterCAD V8i do prowadzenia obliczeń hydraulicznych infrastruktury wodociągowej. W artykule przedstawiono także problemy realizacyjne, na jakie napotkano na etapie tworzenia mapy numerycznej i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.
EN
A Geographic Information System (GIS) is a software package that is frequently used for efficient management of water infrastructure. Its aim is to store digital data concerning network objects and parameters. In more advanced solutions it is used for the hydraulic analysis of infrastructure. The aim of this work was to investigate, on the example of the water supply system of Świdnica, usefulness of WaterCAD V8i software to conduct hydraulic calculations of water supply system. This paper presents the realization problems , which was encountered at the stage of creating numerical maps and hydraulic model of the water supply system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.