Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mocowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tzw. siodełka przeznaczonego do mocowania płatwi dachowych i rygli ściennych. Wykonano analizy numeryczne badanego elementu, wykorzystując oprogramowanie (SOFiSTiK) oparte na metodzie elementów skończonych. Prace zakończono wnioskami, które mogą stanowić przyczynek do dalszych analiz, mających na celu określenie wpływu podatności takiego podparcia na nośność elementu ściskanego i zginanego, jakim mogą być płatwie lub rygle ścienne.
EN
The article presents the results of research element for fixing roof purlins and wall rafters. Numerical analyses of the tested element were performed using software (SOFISTIK) based on the finite element method. The work has been completed with conclusions that may contribute to further analyses to determine the effect of the susceptibility of such a support on the load-bearing capacity of the compression and bending element, which may be purlins and wall rafters.
7
Content available Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym
PL
Podstawowym dokumentem dla procesu systemu zasilania trakcyjnego jest Rozporządzenie 1301/2014 UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia”. Rozporządzenie weszło w życie w UE z dniem 1 stycznia 2015 r. Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowo wyprodukowane odcinki sieci trakcyjnej powinny być objęte deklaracją UE o zgodności z wyma-ganiami lub przydatności do stosowania. Nowy dokument dotyczy zasadniczo sieci trakcyjnej, jednak są w nim odniesienia do Rozporządzenia 1302/2014 UE – stosowane w przypadku badania nowego typu pantografu lub nowego typu pojazdu szynowego. Jednostki oceniające (NoBo) mają prawie trzyletnie doświadczenia w posługiwaniu się tym dokumentem w interpretacji zapisów, w ocenie jasności sformułowań. W artykule opisano doświadczenia autorów w ocenie środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zaprezentowano nowatorskie badania stanowiskowe kondunktancji (rezystancji) sieci powrotnej.
EN
The basic document for the traction power supply system process is Commission Regulation (EU) No 1301/2014 concerning technical specifications for interoperability of the energy subsystem. The regulation came into force in the EU on January 1, 2015. Starting from January 1, 2016, newly produced sections of the overhead contact line should be covered by the EU declaration on compliance with the requirements or suitability for use. The new document mainly concerns the OHL, however, it refers to Commission Regulation (EU) No 1302/2014 applicable to testing a new pantograph type or a new type of rail vehicle. Evaluation units (NoBo) have almost three years of experience in using this document, in the interpretation of entries, in assessing the clarity of formulations. The article describes the experiences of authors in the evaluation of measures to protect against electric shock and presents innovative research on the position of conductivity (resistance) of the return network.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
9
Content available remote System doboru mocowań zabudów samochodów ciężarowych
PL
W pracy przedstawiono program mający na celu dobór typu, liczby oraz rozmieszczenia mocowań zabudów na samochody ciężarowe. Na podstawie dokumentacji producenta zabudów opracowano katalog mocowań, które poddano następnie analizie wytrzymałościowej. Zastosowane metody optymalizacji jednowymiarowej pozwoliły na wyznaczenie sił dla każdego modelu mocowania, które powodują naprężenia zbliżone do granicy plastyczności materiału. Opracowany program dobiera mocowania na podstawie wytycznych producenta podwozi i obliczonych sił: hamowania, wiatru, odśrodkowej oraz siły wynikającej z jazdy po wzniesieniach.
EN
The paper presents computer application for selecting type, number and location of truck body mountings. Based on manufacturer’s technical documentation, a body mounting catalogue has been made. Each mounting model has been verifed by FEM software. Forces, which cause tension close to yield strength, for each model has been designated using one dimensional optimization methods. The application selects body mounting based on car manufacturer guidelines and calculated forces: bracking force, wind power, centrifugal force and force that is result of slopes driving.
10
Content available remote Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych
PL
W artykule przedstawiono badania łączników budowlanych stosowanych w elewacjach wentylowanych. Wykonano model 3D łącznika, na którym przeprowadzono symulacje numeryczne w określonych warunkach granicznych. Wykorzystano program COMSOL Multiphysics bazujący na Metodzie Elementów Skończonych. Uzyskane wyniki można wizualizować w postaci rozkładów pól temperatury. W celu stwierdzenia poprawności zbudowanego modelu numerycznego wykonano badania termograficzne na stanowisku pomiarowym. Do symulacji wykorzystano pakiet COMSOL Multiphysics, a do badań termowizyjnych kamerę FLIR SC7600 z oprogramowaniem Altair. Wyznaczono rozkłady temperatury dla różnych rodzajów ścian wielowarstwowych wyposażonych w badane łączniki oraz strumienie przenikającego ciepła.
EN
The article presents research on angle bracktes of new design, that are used in ventilated facades. A 3D model of the angle bracket was elaborated, on which numerical simulations under certain boundary conditions were performed. COMSOL Multiphysics program that utilizes finite element method was used. The obtained results can be visualized as distribution of temperature fields. In order to determine the correctness of the constructed numerical model, a thermographic measurements were carried out in the test stand. The COMSOL Multiphysics package was used for the simulation and the FLIR SC7600 camera with Altair software was used for thermal imaging. For different variants of multilayer walls equipped with angle brackets, temperature distributions and heat transfer streams were determined.
11
Content available remote Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych (tzw. konsol) stosowanych w systemach elewacji wentylowanej. Łącznik jest głównym elementem mocującym okładzinę do ściany budynku i powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Pomiary zrealizowano za pomocą specjalnego systemu pomiarowego, a program sterujący przebiegiem pomiarów i zapisywaniem danych pomiarowych napisany został w środowisku LabView. Badania wykazały znaczne zmniejszenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła konstrukcji ze stali odpornej na korozję. Analiza wyników pokazuje, że łączniki, w których ściankach zostały wycięte otwory, mają mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu z łącznikiem o pełnych ściankach. Wpływ ten można uzasadnić tworzeniem się przewężeń materiału przewodzącego o charakterze labiryntowym, wydłużających drogę przepływu ciepła. Systemy, w skład których wchodzą łączniki aluminiowe, nie spełniają podstawowych wymagań wynikających z przepisów ochrony cieplnej budynków.
EN
The article regards experimental studies on determining the value of thermal conductivity coefficient for angle brackets of new construction. Angle brackets are used in ventilated facades systems. Such systems consist of an angle bracket (called a console), an insulation layer and an outer cladding that provides protection against atmospheric conditions. The angle bracket is the main element that supports the outer cladding to the wall of the building and is subject to many of the requirements of the applicable regulations. Measurements were made using a special measuring system and a program that controls the measurements and data recording was written in LabView. The study showed a significant reduction in the thermal conductivity coefficient for the element made of corrosion-resistant steel. Analysis of the results shows that the angle brackets with drilled holes have a lower thermal conductivity compared to the angle brackets with solid walls. This effect can be explained by the formation of narrowings of conductive material, that extend the heat flow path. Research has shown that systems based solely on aluminium do not meet the basic requirements of building regulations in force.
PL
Sposób mocowania poszycia z blach trapezowych do wspierających je belek ma istotny wpływ na ich sprężyste podparcie przeciw obrotowi, a tym samym na ich nośność. Standardowo umieszcza się po jednym łączniku w każdej dolinie fałdy blachy. Przy ułożeniu odwrotnym blachy trapezowej, gdy jej dolina jest szeroka, jest lepiej umieszczać dwa łączniki w pobliżu środników blachy, nawet w co drugiej dolinie. Taki wniosek autorzy sformułowali na podstawie analizy wyników badań doświadczalnych.
EN
The method of fixing the trapezoidal sheeting to the supporting beams has a significant influence on their rotational restraint, and thus their resistance. Normally one fastener is placed in each rib of the sheeting. For negative positioning of sheeting, when the trough is broad, it is better to place two fasteners close to the webs of sheet, even if in every second trough. Such a conclusion the authors formulated on the basis of experimental investigation.
13
Content available remote Ocieplenie na ocieplenie - na jakich warunkach?
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy platform roboczych. Platformy tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach wykonywanych zarówno na wysokości, jak i w szybach górniczych i stanowią zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Właściwe zaprojektowanie tych obiektów oraz opracowanie zasad ich poprawnej eksploatacji to kluczowe aspekty ich bezpieczeństwa [3]. Artykuł powstał na bazie ekspertyzy wykonywanej dla ustalenia przyczyn wypadku platformy roboczej, w wyniku którego śmierć poniosło czterech pracowników obsługujących platformę.
EN
The paper deals with the safety of operation of work platforms. Platforms of this type used in various works executed both at height and in the mining shafts always constitute hazard for the safety of the persons present at these platforms. The proper designing of these structures and development of the principles for their proper operation is the key aspect of their safety. The paper was based on the expert opinion provided to determine the causes of an accident of a work platform, as a result of which four employees operating the platform were dead. The platform used to dismantle the chimney was to be pulled up to the crown of the chimney with four BYGGING hoists. In the developed technology, the methods of installation was used with the walking hoists by Bygging. Lifting up was to be executed on 4 ropes running with four lifting jacks. It can be concluded with high probability, that the direct cause of the disaster was slipping out of 2 ropes from the wedge symmetric thimble clamps. As it was proven during the test described in the paper, several simultaneous factors contributed to the wrong running of the ropes in the clamps, including the use of severely worn out clamps, the unconducting load tests for particular clamps after their installation and the lack of inspection of the clamps during a long-time operation of lifting the platform up.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie bezpieczeństwa przewozu ładunku, jako jednego z elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono istotę zabezpieczenia ładunku, wskazując rodzaje zabezpieczeń, opisując metody zabezpieczenia kształtowego, blokowego i siłowego ze szczególnym uwzględnieniem metod przepasania odciągami. Ponadto wskazano zasady prawidłowego posadowienia ładunku w przestrzeni załadunkowej pojazdu, przedstawiając rodzaje sił oddziałujących na towar w czasie transportu. Ponadto przedstawiono procedurę obliczania ilości odciągów przepasających od góry w zależności od masy i wielkości ładunku oraz siły tarcia pomiędzy ładunkiem a skrzynią ładunkową. Przedstawioną procedurę zobrazowano na przykładzie zabezpieczenia ładunku w postaci worków z peletem umieszczonych na paletach płaskich, wskazując zasadę obliczania odciągów.
EN
The article discusses the issue of cargo safety as one of the elements of road safety. The essence of cargo security is presented, indicating the types of security, describing the shape, block and power protection methods, with particular emphasis on the methods of lashing. In addition, the principles of correct loading of cargo in the loading area of the vehicle are presented, showing the types of forces affecting the cargo during transport. In addition, a procedure for calculating the number of superimposed lashings is shown, depending on the mass and volume of the load and the friction between the load and the vehicle’s floor. The procedure is illustrated by the example of a pelletized cargo shelter, showing calculation of the principle of lining.
17
Content available remote Uwarunkowania techniczne termorenowacji istniejących ociepleń
18
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule zaprezentowano elewacje wentylowane wykonywane przeważnie z płyt włóknisto-cementowych, które są coraz częściej stosowane jako okładziny elewacji budynków. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, omówiono je i pokazano graficznie oraz zasygnalizowano rozwiązania mocowań okładzin, wraz z podstawowymi wymaganiami i parametrami.
EN
This article presents the performance of ventilated façades mostly of fiber cement boards, which are increasingly being used as cladding for façades of buildings. It presents the basic types of ventilated façades, discussed them and shown graphically and shown resolve fastening lining, along with the basic requirements and parameters.
19
Content available remote Zastosowanie elewacji wentylowanych na ścianach z płyt warstwowych
PL
Artykuł poświęcono elewacjom wentylowanym mocowanym do płyt warstwowych. Elewacje takie często stosowane są do renowacji obiektów handlowych, przemysłowych i sportowych. Również nierzadko wykorzystywane są w nowym budownictwie. Elewacje wentylowane powinny mieć dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowanie niesprawdzonej elewacji może być przyczyną awarii budowlanej. Specyfika płyt warstwowych, do których mocowane są elewacje wentylowane, wymaga zastosowania nieco innych metod badawczych, niż zostały opisane w ETAG 034. W artykule zostały omówione metody badawcze stosowane do oceny tego typu rozwiązań elewacyjnych.
EN
The paper is devoted to the ventilated facades fastened to the sandwich panels. Such elevations are often used for renovation of commercial, industrial and sports facilities. Also they used often in new construction. Ventilated facades should be approved for use in construction. The use of unproven elevation can cause damage to the sandwich panels. The specificity of sandwich panels, which are mounted ventilated facades, requires a slightly different test methods than are described in ETAG 034. The article contains a description of test methods used to evaluate this type of facade systems.
20
Content available remote Ruszty do elewacji wentylowanych w świetle Krajowych Aprobat Technicznych
PL
Systemy rusztów są ważnym elementem konstrukcyjnym zestawu wyrobów do wykonania elewacji wentylowanych. Mają istotny wpływ na trwałość, bezpieczeństwo użytkowania elewacji. Zastosowanie niesprawdzonego rusztu może doprowadzić do awarii elewacji. Zastosowanie niewłaściwych rusztów nierzadko było przyczyną odmowy odbioru elewacji budynków oraz przedmiotem sporów w sądach. W artykule opisano wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu w budownictwie rusztów do wykonania elewacji wentylowanych oraz przedstawiono badania, jakie należy przeprowadzić podczas oceny technicznej takich wyrobów.
EN
The bracket systems are an important design element of ventilated facade. They have a significant impact on the stability, safety of use of the facade. The use of unproven bracket systems can lead to damage of the facade. The use of improper bracket systems is often the cause of refusal to accept of facade. Often such situations become subject to litigation. The paper presents a conditions for the marketing of bracket systems for ventilated facade. The paper describes the scope of tests performed during the technical evaluation of such products.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.