Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc chwilowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The features of the determination and use of instantaneous power components
EN
The problem of determining the instantaneous power when it is used in the process of diagnosing nonlinear objects of electrical systems is formulated. Generalized calculation relations for instantaneous power components are obtained and presented with different methods for their determination. The results of their comparative analysis made it possible further determine the conditions of applicability of the obtained relations from the standpoint of measurement accuracy, minimizing the volume of calculations, as well as increasing the visibility and information content of the results.
PL
Analizowano problem określania mocy chwilowej przy diagnostyce obiektów nieliniowych. Przedstawiono różne metody określania składowych mocy oraz analizowano dokładność.
PL
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.
EN
The article presents the problem concerning the estimation of uncertainty of measurement of the instantaneous power in a non-invasive rolling bearings diagnostic system, consisting of voltage and current-voltage transducers. The method of assessing measurement uncertainty as well as exemplary results of performed analyses are presented. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed for non-invasive diagnosis of rolling bearings in induction motors.
EN
The method of nonlinear electric circuit’s analysis using the method of forming and solving instantaneous power orthogonal components balance equations is developed. The advantages of the developed method are that it allows to analyze the mechanism of formation of instantaneous power orthogonal components and to evaluate the influence of parameters on the researched electric circuit operation. Developed method allows to increase the efficiency of the nonlinear electric circuits analysis theory. It was shown that the proposed method avoids complex intermediate analytical transformations due to the use of the developed automated method of forming instantaneous constituents based on the discrete convolution algorithm.
XX
W artykule przedstawiono wyniki opracowanej metody analizy nieliniowego obwodu elektrycznego za pomocą metody formowania i rozwiązywania równań równowagi ortogonalnej składowej mocy. Zalety opracowanej metody polegają na tym, że pozwala ona analizować mechanizm powstawania składowych ortogonalnych mocy chwilowej i oceniać wpływ parametrów na działanie obwodu elektrycznego. Opracowana metoda pozwala zwiększyć efektywność teorii analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. Wykazano, że proponowana metoda pozwala uniknąć skomplikowanych pośrednich przekształceń analitycznych dzięki zastosowaniu opracowanej zautomatyzowanej metody formowania natychmiastowych składników w oparciu o algorytm dyskretnego splotu.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania przyrządu wirtualnego do szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej. Analiza dotyczy układu do diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych metodą, opartą na pomiarze i analizie sygnałów napięcia i prądu pobieranych przez maszynę. Zaprezentowano opracowany do celów szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej przyrząd wirtualny, który do wyznaczania niepewności metodą Typu A wykorzystuje jakobiany macierzy, natomiast do obliczenia niepewności metodą Typu B używa danych, dotyczących dokładności karty akwizycji danych i przetworników. Dokonano także sprawdzenia poprawności działania przyrządu wirtualnego, przedstawiono przykładowe wyniki analiz i porównano je z rezultatami obliczeń wykonanymi przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
EN
The paper presents the issue of the use of a virtual device to estimate the uncertainty of a system for rolling bearing diagnostics using a research method based on measuring and analysing the instantaneous power signal consumed by an induction motor. The virtual instrument developed for the purpose of estimating the uncertainty of instantaneous power measurement has been used to estimate the uncertainty of Type A instantaneous power measurement using Jakobian matrix, while to calculate the uncertainty of Type B uses the data on the accuracy of instruments used, given by their manufacturers. For comparison, calculations of uncertainty of instantaneous power measurement were also made using the MS Excel spreadsheet. In both cases, the obtained results were identical. In the case under consideration, the result of instantaneous power measurement, with a voltage of 236.54 V and a current value of 3.03 A, can be represented as: p = (716.72 ± 34.44) VA. The developed virtual instrument can be used to estimate the uncertainty of measurement of other physical quantities, e.g. temperature or pressure.
PL
W artykule przedstawiono układ generatora indukcyjnego współpracującego z siecią elektroenergetyczną z wykorzystaniem przekształtnika AC/DC/AC. W przekształtniku, zarówno od strony generatora jak i sieci, zastosowano falowniki trójpoziomowe. Jednocześnie maksymalnie uproszczono modulatory. Sterowanie generatora oparto na pośredniej orientacji wektora pola IFOC z wykorzystaniem algorytmu MPPT. W obwodzie pośredniczącym zastosowano układ równoważenia napięcia. Synchronizację sterowania zapewnia pętla PLL z układem CDSC.
EN
The article presents of an induction generator cooperating with a power grid using an AC/DC/AC converter. In the converter, both on the generator and network side, three-level inverters were used. Simultaneously, modulators have been simplified to a minimum. The generator's control was based on the indirect orientation of the field vector using the MPPT algorithm. In the intermediate circuit a voltage balancing system was used. Control synchronization is provided by the PLL-CDSC system.
EN
The paper presents the issues concerning the estimation of the expanded uncertainty in the system for the diagnosis of rolling bearings, consisting of transducers: voltage and currentvoltage, which is used for diagnostic bearing motors method based on the measurement and analysis of the instantaneous power signal consumed by the induction motor. It presents the methodology for assessing the measurement uncertainty and presents examples of the results of analyses. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed to diagnose bearings of induction motors by analysis of instantaneous power.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej układu do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zastosowano metodologię GUM do oceny niepewności pomiaru i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Przeprowadzona analiza metrologiczna pozwala sprecyzować, jakiej niepewności pomiaru można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk tocznych silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej. Dla wartości napięcia 230 V i wartości natężenia prądu 1,97 A wynik pomiaru mocy chwilowej można przedstawić jako: p = (453,10 ± 25,33) VA. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, iż dominujący jest tu składnik losowy typu A. Ze względu na fakt, iż wartość niepewności wynosi kilka procent wartości mierzonej prowadzone są dalsze prace, których celem będzie obniżenie wartości niepewności poprzez modyfikację układu pomiarowego.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach współpracy z siecią energetyczną. Pozwoliło to rozszerzyć zakres zastosowania układu. Zaproponowany układ charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością zasilania odbiorników łącznie z możliwością odsprzedaży wytworzonej energii do sieci. Kierunek przepływu energii do sieci może w zaproponowanym układzie zostać odwrócony. Stan taki występuje w przypadku niedoboru energii wytwarzanej przez generator SEIG (mała siła wiatru, niski stan wody, duże zapotrzebowanie na energię). Możliwość zmiany kierunku przepływu energii gwarantuje przekształtnik dwustronny AC/DC/AC zastosowany w proponowanym rozwiązaniu. Przekształtnik dwustronny jest sprzężony z siecią poprzez filtr LCL. Rozwiązanie to zapewnia sinusoidalny kształt prądu zarówno w przypadku przepływu energii do sieci, jak i z sieci. W przypadku pełnego przetwarzania energii generatora bez współpracy z siecią układ pracuje w trybie autonomicznym lub bezprzerwowego zasilania.
EN
The article presents the control of the self-excited induction generator in terms of cooperation with the mains. This made it possible to extend the scope of the system. The proposed system is characterized by very high flexibility of powering receivers as well as the possibility of reselling the produced energy to the grid. The direction of flow of energy to the proposed arrangement can be reversed. This condition occurs in case of shortage of energy produced by the generator SEIG (small wind strength, low water level, high energy requirements). The ability to change the direction of energy flow is ensured by a bilateral converter AC/DC/AC used in the proposed solution. The grid inverter is coupled to the network through an LCL filter. This solution provides a sinusoidal current flow in both directions: power supply and the grid. In the case of complete processing of the power of generator without the cooperation with the grid, the system operates in standalone mode or uninterruptible power supply mode.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej w układzie do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano metodologię oceny niepewności pomiarowej i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania układu przeznaczonego do diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych z określoną dokładnością.
EN
The paper presents the issue concerning the estimation of expanded uncertainty of the rolling bearings diagnostic system using the test method based on the measurement and analysis of signals instantaneous power consumed by the induction motor. The methodology for assessing the measurement uncertainty has been presented and examples of the analysis results have been given. The conducted metrological analysis allows to specify which measurement uncertainty can be expected while making a diagnostic of induction motors rolling bearings in specified conditions on a test bench with the use of a measurement and analysis method of instantaneous power. The uncertainty of measurement of instantaneous power the motor with a damaged bearing for a voltage of 230 V and a current of 2.19 A can be represented as: p = (503.70 ± 32.56) VA. On the basis the conducted calculations it can be concluded that there is a dominant component of random concerning uncertainty Type A. Due to the fact that the value of uncertainty is of a few percent of the measured value, according to the author, the estimated measurement uncertainty does not prevent the use of this system for bearings diagnostics.
PL
W artykule przedstawiono układ z samowzbudnym generatorem indukcyjnym. Został on zrealizowany na bazie silnika klatkowego i jest przeznaczony do zastosowań w małych elektrowniach wiatrowych lub wodnych. Podstawowymi zaletami takiego generatora są niezawodność, prosta konstrukcja, duża trwałość, bezobsługowość oraz niski koszt. W przedstawionym rozwiązaniu generator nie jest skojarzony z siecią zasilającą i stanowi jednostkę autonomiczną. Dla realizacji zadania stabilizacji napięcia i częstotliwości współpracuje on z przekształtnikiem AC/DC. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych układu generatora z przekształtnikiem przy sterowaniu predykcyjnym.
EN
In the paper self-excited induction generator system has been presented. It has been made on the base of cage induction motor, and it is intended for small hydroelectric and wind power plants. The basic advantages of the system are reliability, simple construction, and durability as well self-service and low cost of production. In the presented solution, generator is not connected with distribution system and represents an autonomous system. For voltage and frequency stabilization purpose its works with AC/DC converter. The paper presents the result of simulation research, as well experimental result obtained on laboratory model of generator with converters and prediction control.
EN
The paper describes a way for providing induction motor diagnostic in case of motor fed using frequency converter, when additional distortions caused by pulse-width modulation could affect the diagnostic result. It is proposed to use preliminary clarification of current and voltage signals, aimed to exclude from consideration harmonics caused by pulse-width modulation, with further re-computation of power spectra using discrete convolution algorithm.
PL
Artykuł opisuje metodę diagnostyki silnika indukcyjnego zasilanego przetwornikiem częstotliwości w przypadku występowania zakłóceń spowodowanych modulacją szerokości impulsu. Zaproponowano wstępne oczyszczanie sygnałów prądowych i napięciowych mające na celu wyłączenie z rozważań harmonicznych generowanych modulacją szerokością impulsu. Prowadzi to do ponownego obliczania spektrum mocy z wykorzystaniem dyskretnych algorytmów konwolucyjnych.
11
Content available Komputerowy system pomiarowy do diagnostyki łożysk
PL
W artykule przedstawiono komputerowy system do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW. Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej, pobieranej przez badane silniki indukcyjne, przeprowadzonych z wykorzystaniem kasety NI PXI 1033. Zadaniem opracowanej aplikacji jest również identyfikacja składowych widma mocy chwilowej, które są charakterystyczne dla szeregu typów uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie umożliwia odczyt danych pomiarowych, które uprzednio zostały zapisane do pliku.
EN
The paper presents computer stand for bearing diagnostics of induction motors. To implement computerized measuring system the development environment of LabVIEW graphical language was used. The developed software allows to analyze, archive, and visualize data obtained from measurements of instantaneous power, absorbed by the tested induction motors, carried out with the NI PXI 1031 chassis. Purpose of the application is also developed to identify specific components for a number of types of failures. The software also allows to read the measurement data that has been previously saved to a file.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza skuteczności wykrywania ekscentrycznego ułożenia wirnika w synchronicznym stanie pracy wydatnobiegunowego silnika synchronicznego poprzez ocenę widma mocy chwilowej. Na specjalnie adaptowanej, obciążonej maszynie zostały wykonane badania ekscentryczności: statycznej, dynamicznej i mieszanej. W każdym przypadku były porównywane wybrane harmoniczne widma: mocy chwilowej, prądu fazowego uzwojenia stojana i prądu wzbudzenia. Wykazano różną wrażliwość przyjętych wskaźników oceny uszkodzenia dla różnych rodzajów ekscentryczności.
EN
The subject of this paper is the analysis of effectiveness of eccentric rotor’s placement detection in salient synchronous machine, while operating at synchronous speed by investigating instantaneous power spectrum. On a specially adapted machine, investigation of static, dynamic and mixed eccentricities were made during operation of the machine with load. In each case, selected spectrum harmonics of instantaneous power, phase current and field current were compared. Sensitivity of specific machine’s faults’ factors to different type of eccentricity was proved.
PL
W artykule przedstawiono tematyke dotyczaca diagnostyki łożysk przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o zaproponowana metode. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczace możliwosci wykorzystania sygnału mocy chwilowej jako symptomu diagnostycznego, przeznaczonego do oceny stanu technicznego łożysk w silnikach indukcyjnych. Omówiono także stanowisko badawcze, na którym wykonywano badania oraz dokonano oszacowania niepewnosci układu pomiarowego, wykorzystanego do pomiarów mocy chwilowej.
EN
The bearing diagnostic of induction motors is an important issue due to the fact, that most motor faults are caused by bearings damage. The bearing diagnostics can be carried out according to the method by analysis of the distortion of instantaneous power signal, which is calculated as the product of the instantaneous values of current and voltage supplying the machine. The components present in the instantaneous power spectrum can be used as diagnostic symptoms, and allow to evaluate the technical condition of bearings in an induction motor. The paper presents the issues of bearing diagnostics using a test method based on the measurement and analysis of instantaneous power of the induction motor signal. Example results of measurements with the proposed method are shown. Based on their analysis, it was concluded that there is the possibility of using the instantaneous power signal as a diagnostic symptom for the evaluation of the technical condition of bearings in induction motors. The research stand that was used for the study is also presented, as well as an estimation of the uncertainty of the measurement system used to measure the instantaneous power.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach obciążenia niesymetrycznego oraz nieliniowego. W układzie modelowym niesymetryczne obciążenie generatora stanowiły liniowe elementy typu LR. Krańcowym przypadkiem obciążenia niesymetrycznego było obciążenie jednofazowe, natomiast nieliniowe obciążenie generatora było modelowane za pomocą jednofazowych prostowników diodowych z filtrami wyjściowymi typu L oraz LC i obciążeniem rezystancyjnym. Badano również układy z obciążeniem nieliniowym w postaci trójfazowego prostownika diodowego z filtrem wyjściowym typu L. Ponieważ dopuszczalne było obciążenie fazowe, to samowzbudny generator indukcyjny był typu czteroprzewodowego. Niesymetryczne oraz nieliniowe obciążenie trójfazowego generatora wywołuje niesymetrię napięć i prądów. W przewodzie zerowym generatora pojawia się prąd, a w prądach fazowych wyższe harmoniczne. W celu likwidacji powyższych zjawisk w układzie sterowania generatorem zastosowano trójfazowy – czterogałęziowy przekształtnik sieciowy. Strategia sterowania przekształtnikiem bazuje na detekcji podstawowej harmonicznej napięcia i wykorzystaniu pojęcia mocy chwilowych do eliminacji niesymetrii obciążenia, odkształcenia prądów fazowych i eliminacji prądu w przewodzie zerowym generatora. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych generatora z proponowanym układem sterowania. Uzyskane wyniki wskazują, że zaproponowany układ sterowania pracuje poprawnie w szerokim zakresie i przy dużej dysproporcji obciążenia poszczególnych faz zarówno przy obciążeniu liniowym, jak i nieliniowym. Kompensacja prądu w przewodzie zerowym oraz kompensacja niesymetrii obciążenia i wyższych harmonicznych uzasadnia zastosowanie w układzie sterowania generatora czterogałęziowego przekształtnika sieciowego.
EN
The article describes control of the self-excited inductive generator at unbalanced and non-linear load conditions. This type of load causes unbalanced, current flow in neutral wire and currents harmonic. To eliminate above described effects, a three-phase four-branched grid converter has been used in the control system of the generator. Control strategy of the converter is based on the detection of voltage fundamental frequency and the usage of instantaneous power theory to symmetrize the load and eliminate the current in the neutral wire of the generator. The article presents results of simulated generator with proposed control system. The results indicate that this control system works correctly with established load conditions.
PL
Ogrzewanie powietrza należy do czterech podstawowych procesów uzdatniania powietrza. Nie można mówić o prawidłowo funkcjonującej centrali wentylacyjnej bez dobrze działającej nagrzewnicy. Do ogrzania powietrza można wykorzystać nagrzewnice parowe, elektryczne, gazowe i najbardziej popularne nagrzewnice wodne. Silne naciski na oszczędzanie energii we wszystkich dziedzinach funkcjonowania budynku spowodowały, że działanie nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej jest poddawane częstej ocenie. W artykule przedstawiono problematykę pomiarów diagnostycznych nagrzewnic powietrza. W opisie problemów napotykanych w czasie wyznaczania mocy chwilowej nagrzewnicy posłużono się badaniami przeprowadzonymi w rzeczywistych obiektach wyposażonych w centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Duża różnorodność badanych obiektów pozwalała na badanie nagrzewnic różnej wielkości i w różnych układach. Przedstawiając przeprowadzone pomiary zwrócono uwagę na napotykane trudności związane na przykład z umiejscowieniem sond pomiarowych czy na wykorzystywane przyrządy pomiarowe.
EN
Heating the air is one of the basic air conditioning processes. There can be no properly functioning ventilation unit without a functioning heater. To warm air heaters can be used steam, electric, gas and most popular water heaters. Strong pressure on energy saving in all areas of the operation of the building meant that the operation of the air heater in mechanical ventilation systems are subject to frequent evaluation. This paper presents the problem of diagnostic measurements of air heaters. In the description of the problems encountered when determining the instantaneous power heater was used in the research carried out in the real objects equipped with air handling and air conditioning. A large variety of subjects allowed for the study of objects of different sizes heaters and different layouts. Presenting the measurements highlighted the difficulties encountered, for example, the location of the probes and measuring instruments used.
EN
It is proved that identification of electrohydraulic complex parameters is to be based on equations of power balance of all the components of power channel instantaneous power. An electrohydraulic complex equivalent circuit with division of parameters into active resistance and inductive reactance is proposed, which makes it possible to take into consideration inertial loss of head in the pipeline. A sufficient number of identification equations for determination of the hydrosystem necessary parameters are obtained. It is pointed out that the offered energy method can be used to solve problems of identification of parameters of electrohydraulic complexes with group operation of pump units with controlled and uncontrolled pump electric drive.
PL
Przedstawiono metodę identyfikacji parametrów złożonego układu elektrohydraulicznego bazującą na równaniach bilansu mocy. System hydrauliczny jest reprezentowany przez rezystancję i indukcyjność. Zaproponowana metoda może służyć do analizy systemu złożonego z pomp sterowanych elektrycznie.
PL
: W artykule przedstawiono sposób szacowania niepewności układu pomiarowego, składającego się z dzielnika napięcia oraz bocznika, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. Wyniki analizy metrologicznej pozwalają sprecyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej.
EN
Because of the fact that the majority of failures in electric motors is caused by bearing damage, a particularly dynamic development in this area of diagnostics can be observed [1, 2, 3, 4]. Bearing diagnosis is possible by measurement and analysis of the values of engine power supply. The diagnostics is possible as bearing damages generate an additional component in the motor current spectrum [5, 6, 7, 8]. Furthermore, the waveform of power supply instantaneous values is deformed [1, 3]. This way, one of possible diagnostic symptoms is the instantaneous power consumed by a motor. A measuring system for investigations of instantaneous power is presented in this paper. Fig. 1 shows a block diagram of the system. The paper describes a metrological analysis of the bearing diagnostic system designed for measuring the instantaneous power. Because measurements of current and voltage are commonly made, to solve various measurement problems, the author decided to develop a methodology for estimating the measurement system uncertainty. Fig. 2 presents the approach for determination of the measurement uncertainty. For the system with a shunt and a voltage divider for current and voltage measurements the uncertainty of type B was estimated with the assumed rectangular distribution of the resistor error limit [1, 3]. The extended uncertainty Up of the instantaneous power measurement was also assessed. This uncertainty was determined at the assumed confidence level equal to 95% and the extension coefficient k = 2 [1, 2, 11]. The uncertainty for the voltage value of 230 V and the current value of 2,9 A is equal to Up = 0,28 VA. Thus, the uncertainty of the instantaneous power measurement in this system exceeds 0,1% of the value of the measured instantaneous power slightly.
PL
Współcześnie większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest w instalację wentylacji mechanicznej, która pochłania dużą część energii zużywanej przez budynek. Jednym z podstawowych procesów uzdatniania powietrza w tych instalacjach jest jego ogrzewanie. Nie można mówić o prawidłowo funkcjonującej centrali wentylacyjnej bez dobrze działającej nagrzewnicy. Dążenie do wykorzystywania wysokosprawnych urządzeń o małej energochłonności, jak również urządzeń do odzysku ciepła jest jak najbardziej pożądane, jednak często zdarza się, że praca istniejącej instalacji odbiega od założeń projektowych, powodując zwiększenie zużycia energii lub niedotrzymanie warunków cieplno-wilgotnościowych obsługiwanych pomieszczeń. Rozbieżności mogą dotyczyć doboru poszczególnych urządzeń w stosunku do założeń projektowych, jak również wadliwej pracy samych urządzeń spowodowanej np. mechanicznymi uszkodzeniami bądź zabrudzeniami. Silne naciski na oszczędzanie energii we wszystkich dziedzinach funkcjonowania budynku spowodowały, że działanie nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej jest poddawane częstej ocenie, na którą składa się inspekcja oraz pomiary diagnostyczne. Artykuł podaje prosty sposób postępowania w trakcie okresowej kontroli mającej na celu sprawdzenie poprawności działania nagrzewnicy wodnej. Przedstawiono zarówno istotę inspekcji instalacji oraz poszczególne kroki prostych pomiarów diagnostycznych.
EN
Today, most of the public utility buildings equipped with mechanical ventilation, which absorbs many of energy. Heating the air is one of the basic air conditioning processes. There can be no properly functioning ventilation unit without a functioning heater. The aim to use high-performance devices with low energy consumption, as well as heat recovery equipment much-desired, but it often happens that the work of the existing system differs from project assumptions, resulting in increased energy consumption, or failure to thermal conditions in serviced rooms Strong pressure on energy saving in all areas of the operation of the building meant that the operation of the air heater in mechanical ventilation systems are subject to frequent evaluation, which consists of inspection and diagnostic measurements of the ventilation system. The paper presents a simple procedure of periodic inspection to verify proper operation of water heaters. There is description of inspections and steps of simple diagnostics measurements.
PL
Niektórzy z odbiorców energii elektrycznej są zmuszeni do ponoszenia dodatkowych opłat za użytkowanie energii biernej. Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany układ kompensacji mocy biernej może przyczynić się do osiągnięcia wyraźnych oszczędności. Sposób, w jaki nalicza się opłaty za pobór mocy biernej, okazuje się jednak dosyć kontrowersyjny. Artykuł dotyczy kwestii kształtu opłat za energię bierną z punktu widzenia problematyki technicznej.
EN
Some of consumers of electricity are coerced into paid for use of reactive power. Correctly engineered and exploited reactive power compensation system is able to obtain of great money savings. It turns out that, the way of establish of payment for reactive power consumption is however pretty controversial. This article concerns on the form of the reactive energy charges from technical issues point of view.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach niesymetrycznego i nieliniowego obciążenia. Tego typu obciążenie wywołuje niesymetrię, wyższe harmoniczne prądów generatora, oraz prąd w przewodzie zerowym. W celu likwidacji powyższych zjawisk, w układzie sterowania generatorem zastosowano trójfazowy - czterogałęziowy przekształtnik. Strategia sterowania przekształtnikiem bazuje na detekcji podstawowej harmonicznej napięcia i wykorzystaniu pojęcia mocy chwilowej.
EN
The article describes control of the self-excited inductive generator at unbalanced and non-linear load conditions. This type of load causes unbalanced, currents harmonic and current flow in the neutral. To eliminate above effects, a three-phase four-leg grid converter has been used in the control system of the generator. Control strategy of the converter is based on the detection of voltage fundamental frequency and the usage of instantaneous power theory.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.