Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc bierna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule poruszono tematykę projektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych. Scharakteryzowano wymagania techniczne budowy instalacji fotowoltaicznych oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu. Przedstawiono również tematykę związaną z potencjalnymi karami za moc bierną pojemnościową oraz sposoby ich uniknięcia w przyszłości.
EN
The paper deals with the design and construction of photovoltaic installations. The technical requirements for the construction of photovoltaic installations are characterized and factors to be taken into account when designing them properly are indicated. It also presents the issues related to potential penalties for capacitive reactive power and how to avoid them in the future.
2
Content available remote Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie zasilacza sieciowego z przestrajalnym filtrem indukcyjnym, który odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia, generowanej przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. Użyty w układzie pasywny filtr, w postaci cewki o zmiennej indukcyjności, pozwala na uzyskanie dużej dynamiki zmian prądu wejściowego zasilacza, co znacząco poprawia jakość procesu kompensacji. W artykule zaprezentowano zasadę działania zasilacza oraz struktury i modele jego układów sterowania i silnoprądowego. Przedstawiono również wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu w różnych warunkach jego pracy.
EN
The article presents the solution of the power supply with a tunable inductive filter. The power supply is characterized additionally by the possibility of compensation of both reactive power and deformation power, generated by other loads connected to the same power grid node. The passive filter with tuned inductance is used in the system for obtaining a high dynamics of the input current of the power supply. This one significantly improves the quality of compensation process. The article presents the principles of the system operation as well as the structure of the control circuits and the power stage of the system. Selected results of the tests of the system simulation model, for various operating conditions, are presented too.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
PL
W opracowaniu przedstawiono uwagi ogólne dotyczące metod realizacji kompensacji mocy biernej obciążenia z niesinusoidalnymi sygnałami napięcia i prądu. W dziedzinie częstotliwości sformułowano metodę opartą na strukturze łańcuchowej kompensacji filtracyjnej. W dziedzinie czasu przedstawiono warunki ograniczające jednoparametrową kompensację C, L. Podano również warunki realizacji kompensacji w zakresie koncepcji teorii mocy Fryzego. Metody zilustrowano na wybranych przykładach.
EN
The paper presents general remarks on the methods of implementing load reactive power compensation with non-sinusoidal voltage and current signals. In the frequency domain, a method based on the chain structure of filtration compensation was formulated. In the time domain, the conditions limiting one-parameter C, L compensation are presented. The conditions for realizing compensation in the scope of the Fryze power theory concept are also given. The methods have been illustrated by selected examples.
PL
W artykule przedstawiono warunki pracy mikroelektrowni hybrydowej zainstalowanej w małej firmie mieszczącej się na terenie przemysłowym. Pokazano strukturę i parametry elektrowni składającej się z paneli fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej. Przeanalizowano odbiorniki energii oraz warunki pobierania mocy biernej. Dla wybranego okresu czasu pokazano zużycie oraz produkcję energii elektrycznej i energię zużytą na potrzeby firmy oraz oddaną do sieci. Na podstawie cen energii określono czas zwrotu nakładów inwestycyjnych już poniesionych. Zbadano celowość modernizacji przekształtników w elektrowni polegającej na wymianie tranzystorów IGBT na tranzystory SiC i celowość zakupu magazynu energii. Wykazano, że poniesione nakłady zwrócą się po ponad 10 latach. Nieuchronny wzrost cen energii spowoduje skrócenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych do mniej niż 10 lat.
EN
The article presents the working conditions of a hybrid micro-plant installed in a small company located in an industrial area. The structure and parameters of a power plant consisting of photovoltaic panels and a wind power plant are shown. The energy receivers and the conditions of reactive power consumption were analyzed. For the selected period of time, the consumption and production of electricity and energy consumed for the needs of the company and sent to the network were shown. On the basis of energy prices, the payback period of investment outlays was determined. When examining economic efficiency, usually only active power is taken into account. The analysis takes into account the possibility of reactive power compensation by wind turbine and solar power converters. The purposefulness of modernization of converters in a power plant relying on the replacement of IGBT transistors by SiC transistors and the purposefulness of purchasing an energy storage was examined. It has been shown that the expenditure incurred will pay back after more than 10 years. The inevitable increase in energy prices will shorten the payback period of investment outlays to less than 10 years.
PL
Ze względu na wzrost zainteresowania jakością prądu elektrycznego coraz większe znaczenie przykłada się do optymalnego bilansu mocy czynnej i mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Artykuł omawia zarówno zagadnienia teoretyczne związane z mocą bierną - definicje, przepisy, źródła -jak również zagadnienia praktyczne, związane z projektowaniem urządzeń kompensacyjnych.
EN
Increasing interest in electric current quality aspects influenced on increasing importance of optimal active ans passive power balance in energy system. The paper presents theoretical aspects connected with passive power - definitions, standards, references as well as practical problems connected with designing of compensation devices.
7
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
EN
The paper deals with the possibilities of the improvement of the accuracy and the information value of the assessment of the quality of electric energy, based on separate components of instantaneous power. We proved the efficiency of the use of the singled-out component of the distortion power and the coefficients for the identification of the consumers causing nonlinear distortions in the supply network, calculated with the use of the introduced value of the effective power. The obtained results can be used as a part of the systems of technical accounting of electric energy for the creation of the efficient systems of the compensation for nonlinear distortions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być u żyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustawy i rozporządzenia Polskie oraz normy w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez telewizory i monitory. Przedstawiono przebiegi prądów tych odbiorników w czasie pracy znamionowej oraz po wyłączeniu w tzw. funkcji czuwania. Przeanalizowano wpływ tych urządzeń na projektowanie i eksploatację nowoczesnej instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.
EN
This paper includes overview of present European Commission's regulations, European Parliament and European Council’s directives, Polish laws and regulations as well as standards in the field of power quality with particular reference to power factor PF and higher harmonic content in power network currents and voltages. The results of measurements of power quality parameters for loads such as TV sets and monitors have been presented. Time waveforms of currents for these loads during standard operation and in stand-by mode have been shown. The influence of such devices on design and exploitation of modern power networks, especially taking into account electrical safety, has been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pracą układów kompensacyjnych, przy występowaniu obciążenia asymetrycznego, powodującego zarówno różnice w wartościach prądu obciążenia, jak i różnice w charakterze obciążenia poszczególnych faz – indukcyjne lub pojemnościowe.
EN
The article presents issues related to the operation of compensation systems in the presence of an asymmetrical load, causing both differences in the load current values and differences in the nature of the load of individual phases – inductive or capacitive.
PL
Przeprowadzone analizy wykazały możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowej łącza prądu stałego do regulacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Odpowiednie wysterowanie przekształtnika pozwala zarówno na ograniczenie, jak i zwiększenie pobieranej przez niego mocy biernej. Istotnym elementem procesu regulacji są też towarzyszące przekształtnikowi urządzenia kompensacyjne, które oddziałują na całość stacji jako węzeł systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie wysterowania przekształtnika wraz z odpowiednią konfiguracją urządzeń kompensacyjnych daje zadowalające możliwości regulacji mocy biernej, co stwarza możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowych w procesach regulacyjnych.
EN
The simulation study’s results show, that HVDC link’s converter station can be considered as a reactive power regulator in the power supply system. There is a possibility of specific activation of the converter to both limit and increase the amount of consumed reactive power. The compensators which cooperate with the converter are also important elements of the regulation process. Although they don’t influence the converter’s operation significantly, they affect the whole converter station as a reative power supply. Using the specific converter’s activation along with changing the compensators’ configuration provides satisfying reactive power distribution regulation capabilities. As a consequence, converters operating within electrical power engineering can be considered as significant elements of reactive power distribution and voltage regulation process in the power supply systems.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję oraz przykładowe rozwiązanie sterowanego magazynu energii z możliwością włączenia w nadrzędny system zarządzania. Przedstawiono układ sterowania oraz część energetyczną, przebadano pracę układu oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych w konfiguracji autonomicznej oraz włączonego do systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono wpływ działania magazynu na wybrane parametry w odległym miejscu w sieci.
EN
The study presents the concept and exemplary implementation of a modified controlled energy storage system (RESS) with possibility of an interacting with a controlled grid management system. Controlled RESS can independently inject or draw (in a contolled way) active and reactive power, with local and also distant control from point of a network. Active and reactive power set points are independent, so RESS can draw active/reactive power in one phase can simultaneously inject in other. The internal control system and the power circuit of converter were presented. The autonomous and on-grid operations was examined and the results of simulation tests were presented. The influence of distantly controlled system activity on selected parameters at a remote point of the network was presented. Good static and dynamic results were obtained. The author proposes using a controlled RESS in a managed power system with local or distant control to compensate an active or reactive power locally, and also in a distant point of a power network. Controlled RESS it that way can lower energy transmission and transformation losses, and increase a power quality on a network.
13
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru zużycia energii dla procesu toczenia za pomocą ostrzy o różnych kształtach powierzchni natarcia dla stali AISI 1045. W pracy dokonano porównania poboru mocy czynnej, biernej i pozornej oraz parametrów chropowatości dla czterech różnych ostrzy. Na podstawie uzyskanych wyników zauważyć można, że umiejętny dobór ostrza wpływa na zmniejszenie konsumpcji energii.
EN
The article presents the results of power consumption measurement for the process of turning with blades of various shape of the rake face for steel AISI 1045. On the basis of the obtained results, the comparison of active, reactive and apparent power consumption and roughness parameters was made for four different blades.
EN
The article analyses theoretical and practical solutions of reactive power compensation in the power grid of 25 kV, 50 Hz of the catenary. The article presents theoretical and practical studies (by providing circuits for connecting capacitor banks, structural circuits diagrams for the automatic control reactive power level, and calculating the parameters of capacitor banks) for the compensation of reactive power.
PL
Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, odbiorca energii elektrycznej może być rozliczany za użytkowanie energii biernej. Artykuł analizuje specyficzną formułę wyliczającą opłaty za ponad umowny pobór energii biernej o charakterze indukcyjnym, stosowaną w polskim systemie taryfikacji. Uzależniona jest ona w głównej mierze od wielkości współczynnika mocy. Poprawa współczynnika mocy zachodzi nie tylko poprzez kompensację mocy biernej lecz również poprzez zwiększenie obciążenia mocą czynną przy niezmienionym obciążeniu mocą bierną. Wyznaczono charakterystyczne dla krajowego sposobu taryfikacji praktyczne warunki opłacalności postępowania, polegającego na zwiększeniu obciążenia czynnego w celu zmniejszenia łącznych opłat za użytkowanie energii czynnej i biernej indukcyjnej.
EN
In accordance with the Polish law, the electricity user may be charged for the use of reactive power. The article analyzes a specific formula calculating the charges for the inductive reactive energy consumption in the Polish tariff system. The formula depends mainly on the size of the power factor. The improvement of power factor takes place not only by compensating reactive power, but also by increasing the active power load with the unchanged reactive power load. In the paper, practical conditions for the cost-effectiveness of the procedure of increasing the active energy consumption to reduce the total charges for active and reactive inductive energy were determined for the Polish tariffing method.
PL
Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej jest jednym z celów stawianym procesom i układom technicznym. Krajowe przepisy dotyczące tej problematyki wymieniają ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej, jako jedno z przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Wykorzystywane w krajowej praktyce metody szacowania strat powodowanych obciążeniem mocą bierną opierają się na pojęciu energetycznego równoważnika mocy biernej. W artykule w krytyczny sposób analizuje się koncepcję tego pojęcia, zwracając uwagę na jego złożoność i nieadekwatność, proponując inną praktyczną metodę określania zmian strat technicznych związanych z korektą obciążenia mocą bierną.
EN
High energy efficiency is one of the objectives of processes and technical systems. Polish regulations related to the above issue enumerate limitations of losses attributed to reactive power loads, as one of endeavours for improving of energy efficiency. Practical methods to estimate losses caused by reactive power loads used in Poland are based on the concept of the energy equivalent of reactive power. This article critically analyses the concept of this equivalent, pointing out its complications and inadequacy, and instead, proposes a different practical method for estimating the change in active power losses caused by the correction of the reactive power load.
17
Content available remote Nowy wskaźnik Parsevala mocy nieczynnej dwójnika elektrycznego
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań nad nową definicją współczynnika mocy biernej dwójnika, który nie zależy od częstotliwości. W artykule przedstawiono nowe sformalizowane podejście do obliczania takiej miary mocy biernej w dziedzinie dyskretnej, za pomocą transformaty Z. Współczynnik mocy biernej nazwano wskaźnikiem Parsevala przez analogię do podobnego współczynnika stosowanego w analizie harmonicznej.
EN
This article is a continuation of the study on a new definition of reactive power factor of a two–terminal, which does not depend on frequency. The article presents a new formalized approach to calculate such a reactive–power measure in discrete time domain, with the use of Z– transform. The reactive power factor has been called Parseval’s factor by analogy to a similar coefficient used in harmonic analysis.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła. W drugiej części niniejszego artykułu przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw LED-owych stosowanych do użytku domowego podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the applicable provisions of regulations and standards in the field of electric energy quality, with particular emphasis on the content of higher voltage and current harmonics in high, medium and low voltage power networks as well as PF power factor. The results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources are presented. In the second part of this article current waveforms of selected LED luminaires used for home use when switching them to the power grid are presented.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła stosowane w przemyśle do oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych oraz stosowanych do oświetlenia dróg i placów. Przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources used in industry to illuminate office rooms, production halls and used for lighting roads and squares. Current waveforms of selected luminaires during switching them to the power grid are presented.
20
Content available remote Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder – rozwiązania dla wymagających
PL
Przy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny ważne jest, aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo wymaganiom jakie są mu stawiane, pod kątem aplikacji, w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.