Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań mobilnościowych klasy kreatywnej przeprowadzonych w aglomeracjach: warszawskiej, gdańskiej i katowickiej. Analizowano także preferencje komunikacyjne klasy kreatywnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Klasa kreatywna jest skłonna do odejścia od samochodów, jednak oczekuje wzrostu jakości publicznego transportu zbiorowego – przede wszystkim dostępności. Wyniki badań klasy kreatywnej należy wykorzystać w kreowaniu polityki transportowej w metropoliach.
EN
The article presents the results of studies on mobility behaviors of the creative class carried out in the agglomerations of Warsaw, Gdańsk and Katowice. Creative class mobility and transport preferences have also been analyzed. Theoretical and practical conclusions were presented on the basis of the results of the conducted research. The creative class is willing to resign from cars but expects an increase in the quality of public transport first of all accessibility is required. The results of creative class research should be applied when creating transport policy in metropolises.
PL
Artykuł jest jednym z trzech przygotowywanych w ramach serii HORYZONT 2050. Dwa pozostałe – „o nowy paradygmat modelowania podróży” i „o nowy paradygmat planowania transportu miejskiego” są mutacjami wątku prezentowanego w tekście pierwszym. Punktem wyjścia dla wszystkich jest wizja systemu transportu 2050. Jest kilka elementów pewnych leżących u podstaw konstruowania jego przyszłej formuły technologicznej, ale szerokiej dyskusji wymagają jej następstwa, możliwości oraz proces jej realizacji. Zasadnicze kierunki powinny dotyczyć aspektów regulacji systemu współdzielonych środków autonomicznych, przyszłości publicznego transportu zbiorowego i konieczności zmiany podejścia do prognozowania i planowania podróży. Na rozwój technologii nakładają się znacząco normatywne oczekiwania związane z troską o klimatyczną przyszłość planety. Aktualnie praktykowana metodyka planowania mobilności, badań ruchu i procedur modelowania podróży, planowania miasta i transportu nie jest strukturalnie adekwatna do potrzeb optymalizacji przyszłych systemów transportu. Nadanie im stosownego biegu w horyzontach wieloletnich wymaga przełamania barier otoczenia systemowego transportu, które są głównymi przeszkodami jego zrównoważonego rozwoju. Publiczny transport zbiorowy w obecnym kształcie nie jest zdolny do przełamania dominacji motoryzacji w podziale zadań przewozowych. Autor nie próbuje zaprezentować optymalnej ani finalnej ścieżki, a postrzega szanse wykorzystania rozwijanej technologii, jak również stosownie uregulowanej konkurencji. To drugie może się okazać znacznie trudniejsze. Z pewnością jest to dopiero początek drogi, więc artykuł prezentuje tezy warte dyskusji.
EN
The article is one of three papers prepared as a part of the HORYZONT 2050 series. The two remaining: “Towards a New Travel Modeling Paradigm” and “for a Towards a New Urban Transport Planning Paradigm” are mutations of the idea presented in the first article. The starting point for all of them is the vision of the 2050 transport system. There are several quite certain elements underlying the construction of its future technological formula, but its consequences, possibilities and the process of its implementation require broader discussion. The main directions should be related to the aspects of the system of shared autonomous means regulation, the future of public collective transport and the need to change the approach to forecasting and planning of travels. The development of technology is significantly connected with normative expectations related to concern for the planet’s climate future. The currently applied methodology of mobility planning, traffic research and travel modeling procedures, city and its transport planning are not structurally adequate with the needs of optimizing future transport systems. Giving them an appropriate direction in long-term horizons requires breaking the barriers of the transport system environment, which are the main obstacles to its sustainable development. Public transport in its current form is not able to break the dominance of the automotive industry in the modal split. The author does not attempt to endeavor to present the optimal or final path, but perceives the opportunities in using the developed technology as well as properly regulated competition. The latter may prove to be much more difficult. It is certainly only the beginning of the way, so the article presents theses worth to be discussed.
EN
The current security and defense challenges, a new type of cold war, requires strengthening civil preparedness in areas that are critical for collective defense, enabling the conduct of operations and military mobility. The article analyses the Alliance’s approach to security and defense threats, including to counter hybrid threats. NATO’s decisions to reinforce the Allies Eastern Flank are presented. Allied forces should be able to move into and across Europe at high speed to reinforce a threatened Ally. Therefore, attention is paid to civil preparedness and civil sector resilience to provide support to military operations. It considers recent summit decisions and measures to improve military mobility. A wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners are critical. In conclusion, the research demonstrates that civil support is a critical enabler for the Alliance’s collective defense.
PL
Obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności, nowy rodzaj zimnej wojny, wymagają wzmocnienia gotowości cywilnej w obszarach o krytycznym znaczeniu dla obrony zbiorowej, umożliwiając prowadzenie operacji i mobilność wojskową. W artykule przeanalizowano podejście Sojuszu do zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności, w tym do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Przedstawiono decyzje NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszniczej. Siły sojusznicze powinny mieć możliwość szybkiego przemieszczania się do i przez terytorium Europy w celu wzmocnienia zagrożonego sojusznika. W związku z tym zwraca się uwagę na przygotowania cywilne i odporność sektora cywilnego dla zapewnienia wsparcia operacji wojskowych. Uwzględnia się w nim ostatnie decyzje podjęte na Szczytach NATO oraz środki mające na celu poprawę mobilności wojskowej. Kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi. Podsumowując, badania pokazują, że wsparcie cywilne jest kluczowym elementem umożliwiającym obronę zbiorową Sojuszu.
4
Content available Development trends in armored weaponry
EN
The article presents the current state and the directions of development of contemporary tanks. Trends in the development of armored weaponry as a structure were considered in four areas: firepower, mobility, protection and situational awareness of the crew. Examples of combat vehicles used in various armies of the world and their upgrading and planned construction works were described herein. Combat vehicles used in the German, Israeli, Russian and Polish armies were assumed to be the most representative for the purpose of this study. An attempt has also been made to assess the adopted and planned technical solutions.
PL
W artykule zaprezentowano stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych czołgów. Tendencje rozwoju broni pancernej jako konstrukcji rozważono w czterech obszarach: siły ognia, mobilności, ochrony i świadomości sytuacyjnej załogi. Opisano przykłady wozów bojowych wykorzystywanych w różnych armiach świata i podejmowanych wobec nich prac modernizacyjnych oraz konstrukcji planowanych. Za najbardziej reprezentatywne uznano wozy bojowe w armiach Niemiec, Izraela, Rosji i Polski. Podjęto również próbę oceny przyjętych i planowanych rozwiązań technicznych.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności jednego z pierwszych w Polsce systemów wypożyczalni rowerów miejskich. W artykule opisano rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) na przestrzeni 8 lat jego istnienia. Przedstawione zostały dane dotyczące liczby stacji oraz dostępnych do wypożyczenia rowerów w każdym z sezonów wiosenno-letnich, w których możliwe było korzystanie z rowerów miejskich. Opis został uzupełniony o analizę funkcjonalności systemu przeprowadzoną na podstawie badania ankietowego pod koniec ostatniego sezonu w ramach pierwszej zleconej przez Urząd Miejski Wrocławia usługi dotyczącej obsługi Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również zebranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonowania WRM oraz jego oceny. Badania zostały uzupełnione także o analizy opracowane na podstawie wyników obserwacji towarzyszących, które pozwoliły zidentyfikować mocne i słabe strony systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Przedstawione wnioski stanowić mogą podstawę do określenia warunków funkcjonowania tego typu systemów w przyszłości zarówno we Wrocławiu jak i innych miastach.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the activity of one of the first bike-sharing system in Poland. The article describes the development of Wrocław City Bike (WRM) over the eight years of its existence. In the article were presented data on the number of stations and bikes available for rental in each of the spring and summer seasons in which it was possible to use city bikes. The description has been supplemented with an analysis of the functionality of the system based on a survey at the end of the last season. The purpose of the conducted surveys was also to collect user opinions on the functioning of WRM and its evaluation. The research was also supplemented with analyzes developed on the basis of the results of accompanying observations, which allowed to identify the strengths and weaknesses of the city bike-sharing system. The conclusions presented can be the basis for determining the conditions for the functioning of such systems in the future, both in Wrocław and in other cities.
6
Content available remote Fixing the Mobility Future
EN
Catastrophe theory is a branch of mathematics which looks at sudden and often unexpected change. Such events are usually both good and bad.
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, “Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
PL
Omawiane w artykule instrumenty zrównoważonej mobilności to: preferencje dla ruchu pieszego, elektromobilność w transporcie zbiorowym oraz indywidualnym (z wykorzystaniem form konsumpcji kolaboratywnej) oraz rozwój ruchu rowerowego. Zrównoważona mobilność pozwala na zrównoważony rozwój, a ten uważany jest za rozwój inkluzywny. Jednak w konkretnych, krajowych i lokalnych sytuacjach wymienione narzędzia mogą prowadzić do wykluczenia grup konsumentów. Dlatego w zarządzaniu mobilnością miejską należy zawsze uwzględniać uwarunkowania lokalne. Zrównoważona mobilność wymaga stosowania zróżnicowanych, starannie dobranych do konkretnych warunków instrumentów.
EN
In the article the following instruments of sustainable mobility are discussed: preferences for pedestrian, electromobility in public and individual transport (using forms of collaborative consumption) and development of bicycle traffic. Sustainable mobility allows for sustainable development which is considered as an inclusive development. However, in specific national and local situations, application of these tools can lead to the exclusion of specific consumer groups. Therefore, local conditions should always be taken into account in the management of urban mobility. Sustainable mobility requires the use of diverse, carefully selected instruments for specific conditions.
PL
Średnia długość życia mieszkańca Ziemi wydłuża się. Jest to wynikiem poprawy standardu życia, jak również postępu medycyny. Naturalny proces starzenia ogranicza możliwość poruszania się, wywołuje niepełnosprawność i niejednokrotnie łączy się ze zmianami psychologicznymi, które mają znaczący wpływ na mobilność. Obecne pokolenie osób starszych jest znacznie bardziej aktywne niż poprzednie, jednakże znaczenie poszczególnych środków i sposobów przemieszczania się, w tym transportu publicznego, zmienia się wraz z wiekiem. Potrzeby transportowe osób starszych nie mają charakteru jednorodnego. Podobnie niejednorodna jest grupa osób starszych. Szerokie studia nad mobilnością starzejącego się społeczeństwa rozwiniętych gospodarek wskazują kierunki pożądanych działań w obszarze transportu. W artykule przedstawiono prognozowane zmiany w strukturze demograficznej UE oraz cechy potrzeb transportowych i wzorców mobilności osób starszych. Wskazano na wybrane projekty dotyczące działań na rzecz promocji transportu publicznego wśród osób starszych. Wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT i GUS oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów UE.
EN
The average life expectancy of a resident of the Earth is prolonged. It is caused by the improvement of the life standard as well as the progress in medical sciences. The natural aging process limits the ability to move, causes disability and is often combined with psychological changes that have a significant impact on mobility. The current generation of older people is much more active than the previous ones, however the importance of particular means and ways of moving, including public transport, changes with age. Transport needs of older people are not homogeneous. A group of older people is also heterogeneous. Extensive studies on the mobility of an aging society in developed economies indicate the guidelines for desired actions in the area of transport. The article presents forecasted changes in the EU demographic structure and characteristics of transport needs and mobility patterns of older people. Selected projects concerning actions to promote public transport among older people were pointed out. Statistical data of EUROSTAT and GUS as well as results of research carried out within the EU projects have been applied.
PL
W dzisiejszych czasach stale się pojawiają nowe oraz udoskonalane są już istniejące rozwiązania poprawiające mobilność ludzi. Są promowane, testowane i wdrażane na całym świecie. Niestety, ocena efektowności ich działania albo wpływu na istniejące systemy jest kłopotliwa często z powodu braku publicznie dostępnych danych albo możliwości uzyskania danych od dostawców tych rozwiązań. Celem obecnej pracy była analiza ofert podróży jednego z nowoczesnych rozwiązań transportowych, jakim jest carpooling, na podstawie danych uzyskanych z serwisu BlaBlaCar. Oprócz ogólnego przedstawienia sposobu działania tego rozwiązania oraz jego użytkowników analiza ta skupia się na porównaniu ofert serwisu BlaBlaCar z ofertami tradycyjnego transportu zbiorowego.
EN
Nowadays there are new solutions improving people’s mobility constantly appearing. Also the existing means of transportation are being improved. They are promoted, tested and implemented worldwide. Unfortunately, assessing the effectiveness of their operation or impact on existing systems is often difficult due to the lack of available data or the possibility to obtain necessary data from the suppliers of these solutions. The purpose of the article is to analyze travel offers of one of the modern transport solutions – carpooling – basing on the data obtained from the BlaBlaCar website. In addition to the general presentation of how this solution and its users work, this analysis focuses on comparing BlaBlaCar’s offers with traditional public transport offers.
EN
Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is determining the rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.
PL
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
12
Content available remote Bicycling in Addis Ababa, Ethiopia: Opportunities and challenges
EN
Addis Ababa is urbanizing at an increasing rate. Mobility problems and related negative impacts of motorized traffic and associated road safety issues remained to be a big challenge to the city. Improved cycling environment can play a greater role in solving those issues through reducing the exposure to risk of crashes and leading to a sustainable urban transportation. Among others, the benefits of increased level of bicycling are; health and physical fitness, clean environment, safe and cheap mode of transportation, particularly for a developing city like Addis Ababa. Regardless of the significant benefits of bicycling, the use of the bicycle as a mode of transportation in Addis Ababa is currently negligible and understudied. Furthermore, the cycling environment of the city faces many challenges. Some of the challenges are; lack of bicycle infrastructures, poorly maintained infrastructure, lack of bicycle policy and strategy. The supply of bicycle with reasonable price and lack of awareness of the benefits of using cycling as a mode of transportation are also another issue in the city. This paper is prepared to provide a review of the literature on the opportunities and challenges of bicycling in Addis Ababa. It focuses on evidence of (i) the opportunities of bicycling along with its challenges, and (ii) the current status of the cycling environment in the city. The main objective of this paper is to collect evidences that outline the potentials and problems the city faces to achieve a better cycling environment. It is expected to provide important information that can be used by transport planners, policy makers and researchers of the city improve the cycling environment. Going forward, the city has the intention to prioritize Non-Motorized Transport, including cycling in the city.
13
EN
The method of measuring the electrical conductivity and photoconductivity of semiconductor films with high electrical resistance is described. The developed computer program providing automation of measurements, as well as registration and initial processing of data is presented. The photoelectric properties of CdTe semiconductor films are investigated depending on technological factors of their obtaining. The activation energy of the mobility was determined and it was shown that for the films obtained on fresh cleavages of mica, this energy is less than twice that of films obtained on polished glass substrates.
14
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczących funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule opisano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, „Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report, particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
PL
W artykule przeanalizowano dynamiczne aspekty napędzania wózka inwalidzkiego wyposażonego w ręczny napęd. Skupiono się zarówno na dynamice całego układu antropotechnicznego jak i na dynamice ciała człowieka. Ponad to na podstawie uzyskanych konkluzji zaproponowano dwa alternatywne rozwiązania techniczne ręcznych napędów wózków inwalidzkich.
EN
The article analyzes the dynamic aspects of driving a wheelchair equipped with a manual drive. The focus was both on the dynamics of the entire anthropotechnical system as well as on the dynamics of the human body. Moreover, based on the obtained conclusions, two alternative technical solutions for manual wheelchair drives have been proposed.
PL
Sprawna realizacja przemieszczeń w miastach wymaga z jednej strony rozeznania w zakresie potrzeb transportowych, czasu ich powstawania, częstotliwości, zakresu przestrzennego (określenia relacji przestrzennych) a z drugiej strony odpowiedniego powiązania wszystkich dostępnych metod rozwiązywania problemów dotyczących wydolności komunikacyjnej miejskich systemów transportowych. W ostatnich latach zmienia się podejście do preferowanych form realizacji przemieszczeń w miastach. Coraz częściej mieszkańcy do realizacji codziennych przemieszczeń wykorzystują rowery. Istotną rolę w zmianie podejścia do sposobu przemieszczenia odgrywa popularność i rozwój systemów roweru miejskiego. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań zrealizowanych przy okazji konsultacji społecznych dotyczących Radomskiego Roweru Miejskiego oraz oczekiwanych zmian dotyczących kształtowania infrastruktury rowerowej w Radomiu. Zaprezentowana została również szczegółowa charakterystyka wybranych stacji Radomskiego Roweru Miejskiego w Radomiu.
EN
Efficient implementation of displacements in cities requires, on the one hand, understanding in terms of transport needs, time of their formation, frequency, spatial extent (determining spatial relations) and, on the other hand, proper linking of all available methods of solving problems related to communication efficiency of urban transport systems. In recent years, the approach to the preferred forms of displacement in cities has changed. More and more often, residents use bicycles to implement everyday displacements. An important role in changing the approach to the method of displacement is played by the popularity and development of city bike systems. The article presents the results of research carried out on the occasion of social consultations regarding Radom Municipal Bike and the expected changes regarding the development of bicycle infrastructure in Radom. The detailed characteristics of selected Radomski Rower Miejski stations in Radom were also presented.
EN
The current state of mobility in our cities is still showing worse and worse transport, security and environmental conditions. The most common problem of traffic services in cities is the inability to arrange the conditions for the transport of persons and the transport of goods and services. Inappropriate conditions are evident mainly in traffic congestion, which cause significant time losses for all users of the means of transport (mass transport of persons is not exemption). The daily practice proves that one of the crucial conditions not only for the satisfaction of the inhabitants, but also for the city’s own functionality is the high-quality, fast, safe and dynamic transport and also parking on its territory. Increasing and widespread traffic collapse in cities is caused by two factors. The first is an enormous increase in car traffic which significantly limiting other types of transport. The second is an inappropriate localization of various activities and facilities. Unregulated urban development is caused by disregarding the landuse plan and cities have unregulated construction. This results in inadequate traffic requirements in specific areas, which significantly exceed the capacities of transport communications. In our papers are described mentioned problems and, as a deterrent example, we introduce the city of Žilina.
EN
The concentration of population in urban centres and the progressing economic development are the one of the fundamental causes of problems of functioning of contemporary cities. One of these issues is the urban transport causing environmental losses and a lower quality of life. The concept that limits the adverse phenomena may be the smart city, and intelligent solutions in the way of moving the urban community. The purpose of this article is to show how urban transport can influence the shaping of intelligent solutions in cities with the help of various factors and components.
PL
Koncentracja ludności w ośrodkach miejskich oraz postępujący rozwój gospodarczy stanowią jedne z zasadniczych przyczyn problemów funkcjonowania współczesnych miast. Jednym z tych zagadnień jest transport miejski powodujący straty w środowisku naturalnym oraz niższą jakość życia. Koncepcją ograniczającą niekorzystne zjawiska może być smart city, a w tym inteligentne rozwiązania w sposobie przemieszczania się miejskiej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak transport miejski może wpłynąć na kształtowanie inteligentnych rozwiązań w miastach przy pomocy różnych czynników i komponentów.
PL
W artykule przedstawiono stan systemu rowerowego jako elementu zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji górnośląskiej. W szczególności krytycznej ocenie poddano elementy infrastruktury rowerowej, zakres integracji, stosowany model biznesowy systemu roweru miejskiego. Artykuł oparty jest na przeglądzie literatury oraz obserwacjach terenowych udokumentowanych zdjęciami autora. W rezultacie wskazano podstawowe bariery równoważenia mobilności metropolitalnej w oparciu o zeroemisyjny system rowerowy.
EN
The article presents the condition of the bicycle system as an element of sustainable mobility in the Upper Silesian agglomeration. In particular, the elements of cycling infrastructure, the scope of integration, the business model of the city bike system were critically assessed. The article is based on a review of literature and field observations documented with photographs by the author. As a result, the basic barriers to balancing metropolitan mobility based on the zero-emission bicycle system were indicated.
PL
W zatłoczonych i zakorkowanych miastach coraz większą popularność zyskuje przemieszczanie rowerami. Pozwala omijać stojące w długich korkach pojazdy, przejeżdżać trasami „na skróty” niedostępnymi dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie sprzyja poprawianiu czy utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Wypożyczalnie rowerów miejskich wychodzą naprzeciw tym, którzy nie posiadają własnego roweru. Pozwalają wypożyczyć rower na pewien czas konieczny do przejechania pewnego odcinka drogi do miejsca docelowego i pozostawienie go bez konieczności wykonania podróży powrotnej. Od momentu wdrożenia pierwszej koncepcji roweru miejskiego w latach sześćdziesiątych XX wieku systemy miejskich wypożyczalni, wychodząc naprzeciw potrzebom ich użytkowników, są coraz bardziej rozwijane i unowocześniane. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania wypożyczalni miejskich rowerów czwartej generacji (4G) w Krakowie oraz ocenę działania systemu na podstawie badań marketingowych wśród użytkowników tego systemu. Porównano również wyniki funkcjonowania obecnego systemu wypożyczalni (Wavelo) i poprzedniego (KMK Bike).
EN
In overcrowded and suffered from congestion cities, cycling is gaining more and more popularity. It allows everybody to avoid waiting in vehicles in long jams, pass shortcuts not available for motor vehicles, and at the same time it helps to improve or maintain good physical condition. City bikes rental systems are devoted for those who do not have their own bike. They allow you to rent a bicycle for a certain period of time necessary to travel, approach to the destination and leave it without having to make a return trip. Since the implementation of the first concept of a city bike in the 1960s urban rental systems, meeting the needs of their users, are more and more developed and modernized. The article presents the principles of the operation of the fourth generation (4G) city bike rental in Krakow and the assessment of the system's operation based on marketing research among the users of this system. The results of the current rental system (Wavelo) and the previous one (KMK Bike) have also been compared.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.