Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miskant olbrzymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The energy obtained from biomass in the global balance of energy carriers is the largest source among all RES. It should be borne in mind that the share of biomass as an energy carrier in the total balance is as much as 14%. The basic sources of renewable energy used in Poland are the wind power industry and biomass. Organic chemical compounds are the source of chemical energy for biomass. The biomass can be used in a solid form (wood, straw) or after being converted to liquid (alcohol, bio-oil) or gas (biogas) form. Pellets, meaning, the type of fuel of natural origin created from biomass compressed under high pressure without the participation of any chemical adhesive substances are recognized as the most common and available grades of biomass. Wood pellets manufactured from sawdust, shaving, or woodchips are the most popular type of pellets on the market. Fuel created in the form of granules is very dense and can be manufactured with low humidity content, which translates into an exceptionally high burn efficiency. The authors of this article burned agro pellets from Miscanthus giganteus without additives and with solid catalyst and conducted a series of tests that determine the impact of boiler settings (blast power, time of feeding, chimney draft) on the process of burning fuel in real conditions. A solid catalyst was used to improve combustion conditions in one of the fuels. The catalyst burns carbon monoxide and reduces nitrogen oxides. The results in the form of observation of selected parameters are summarized in the table.
PL
Energia uzyskiwana z biomasy w globalnym bilansie nośników energii jest największym źródłem spośród wszystkich OZE. Należy pamiętać, że udział biomasy jako nośnika energii w całkowitym bilansie wynosi aż 14%. Podstawowymi źródłami energii odnawialnej wykorzystywanymi w Polsce są energetyka wiatrowa i biomasa. Organiczne związki chemiczne są źródłem energii chemicznej dla biomasy. Tę z kolei można wykorzystać w postaci stałej (drewno, słoma) lub po przekształceniu w płynną (bioetanol, bioolej) lub gazową (biogaz). Pellety, czyli rodzaj paliwa pochodzenia naturalnego wytworzonego z biomasy sprasowanej pod wysokim ciśnieniem bez udziału jakichkolwiek chemicznych substancji klejących, są uznawane za najbardziej powszechne i dostępne rodzaje paliwa z biomasy. Pelety drzewne wytwarzane z trocin, wiórów lub zrębki są najpopularniejszym rodzajem peletów na rynku. Paliwo wytwarzane w postaci granulatu (granulek) jest bardzo gęste i może być wytwarzane przy niskiej wilgotności, co przekłada się na wyjątkowo wysoką efektywność spalania. Autorzy tego artykułu wykonali serię testów spalania peletów agro z trawy Miscanthus giganteus bez dodatków uszlachetniających oraz z katalizatorem stałym. Badania miały na celu określenie wpływu ustawień kotła (moc dmuchawy, czas podawania, ciąg kominowy) na proces spalania paliwa w rzeczywistych warunkach. Stały katalizator zastosowano do poprawy warunków spalania w jednym z paliw. Katalizator pozwala dopalić tlenek węgla i redukuje tlenki azotu. Wyniki w postaci obserwacji wybranych parametrów zestawiono w tabeli.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toryfikacji słomy pszenicznej i miskanta olbrzymiego przy użyciu mikrofal. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku laboratoryjnym, którego głównym elementem był piec mikrofalowy o mocy 800 W i częstotliwości fal 2,45 GHz. Określono oddziaływanie czasu toryfikacji i mocy promieniowania mikrofalowego na ciepło spalania oraz zawartość pierwiastkowego węgla, wodoru i tlenu badanych paliw biomasowych. Ponadto wyznaczono optymalną moc mikrofal do prowadzenia procesu toryfikacji analizowanej biomasy.
EN
In this paper, microwave torrefaction of wheat straw and Miscanthus giganteus was studied. The experimental setup was developed using a microwave oven with 2.45 GHz frequency. The torrefaction effect was studied by varying the microwave power level (160-480 W) and reaction time (5-30 min). It was found that higher microwave power levels contributed to higher heating rate and reaction temperature, and thus produced the torrefied biomass with higher heating value (HHV) and lower O and H contents. Higher heating value was approximately 22 MJ/kg for Miscanthus giganteus and 21 MJ/kg for wheat straw at a microwave power level of 320 W for 30 min processing time. Therefore, the biochar produced by micro-wave torrefaction of the tested biomass can be an alternative fuel to replace or co-combustion with coal.
EN
Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an efficient and environmentally safe way. One way may be gasification. This process involves the conversion of organic matter into a combustible gas mixture by partial oxidation at high temperature under the influence of the gasifying agent (air, oxygen, steam, or mixtures of these components). Gasification aim is to obtain a combustible gas. Unfortunately, the formation of gas also accompanied by the formation of solid and liquid waste products. The paper presents the results of basic physico-chemical properties of solid (ash) and liquid (tar) waste products of the gasification process of the heavy metal contaminated energy crops. The gasification process has carried out in a laboratory fixed bed reactor. Two types of energy crops: Miscanthus x giganteus and Sida hermaphrodita were used. The experimental plots were established on postindustrial site - former sewage sludge dewatering area (Leipzig site, Germany). The results show that the gasification process, promotes the migration of harmful substances such as heavy metals from the fuel to the solid phase.
PL
Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska. Jednym ze sposobów może być zgazowanie. Proces ten polega na przekształcaniu substancji organicznej w palną mieszaninę gazów przez częściowe utlenienie w wysokiej temperaturze pod wpływem czynnika zgazowującego (powietrza, tlenu, pary wodnej lub mieszanin tych składników). Zgazowanie ma na celu uzyskanie palnego gazu. Niestety powstawaniu gazu towarzyszy również powstawanie stałych i ciekłych produktów odpadowych. W pracy przedstawiono rezultaty badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych stałych (popiół) i ciekłych (smoły) produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych uprawianych na terenie zdegradowanym ekologicznie. Proces zgazowania prowadzono w laboratoryjnym reaktorze ze złożem stałym. Wykorzystano dwa rodzaje roślin energetycznych: miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Rośliny pozyskano z nieużytku poprzemysłowego z okolic Lipska (Niemcy), na którym składowano komunalne osady ściekowe. Wyniki pokazują, że zgazowanie jako proces przekształcania substancji organicznej w gaz przy jednoczesnej produkcji stałych i ciekłych produktów odpadowych promuje migrację szkodliwych związków, takich jak metale ciężkie, występujących w paliwie, do fazy stałej i ciekłej.
PL
Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem w porównaniu do kiszonek kontrolnych. W przypadku kiszonek sporządzonych z enzymem zwiększeniu uległa maksymalna dzienna produkcja biogazu, a skróceniu lag faza. 90% biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem uzyskano w czasie o połowę krótszym w porównaniu do fermentacji kiszonek kontrolnych.
EN
The aim of this study was to determine the influence of enzyme preparation on the kinetics of biogas production from miscanthus giganteus. Silages prepared with xylanase were characterized by the higher acetic acid content than control silages. There was no significant increase in the biogas production from silages prepared with enzyme compared to control silages. In the case of silages prepared with enzyme, the maximum daily production of biogas was increased and the lag phase was shortened. From silages treated with enzyme 90% of biogas was obtained in half the time compared to the methane fermentation of control silages.
EN
Wood pellets without bark are increasingly popular. Their greatest positives include a high degree of operating comfort, low ash content and low emission CO, NOx, SO2, OGC, PM production during combustion. Their main negative is the high production cost. One option to reduce the price of pellets is the production of pellets from waste products from agriculture. As starting material, there may be used different types of biomass, such straw, grass and various organic materials. Price of alternative pellets may be half of wood pellets price. Properties of alternative pellets are worse in comparison with wood pellets. The article deals about utilization of different types of biomass for pellets production. In this experimental work were made 4 types of pellets – from spruce wood without bark content (reference sample), miscanthus giganteus, wheat straw and rape straw. There were tested several properties of pellets samples: total heating value (calorific value), amount of fines, mechanical durability, water resistance and ash content. The results confirmed that wood pellets have the highest quality, but alternative pellets can be interesting cheaper choice to wood pellets, if consumer is satisfied with worse parameters.
PL
Drzewne pelety bez kory są coraz bardziej popularne. Ich największymi zaletami są: wysoki komfort obsługi, niska zawartość popiołu oraz niska produkcja emisji CO, NOx, SO2, OGC, PM podczas spalania. Ich główną wadą jest wysoki koszt produkcji. Jedną z opcji zmniejszenia ceny peletów jest produkcja peletów z produktów odpadowych, pochodzących z rolnictwa. Jako wstępne materiały mogą być wykorzystane różne typy biomasy: słoma, trawa oraz różne organiczne materiały. Cena alternatywnych peletów może być połowiczna w porównaniu z ceną peletów drzewnych. Z kolei właściwości peletów alternatywnych są gorsze w porównaniu z peletami drzewnymi. Artykuł dotyczy wykorzystania różnych typów biomasy do produkcji peletów. W pracy wyprodukowano eksperymentalnie 4 rodzaje peletów: z trocin drzewnych świerkowych bez kory (referencyjna próba), ze słomy pszenicznej oraz ze słomy rzepakowej, a także z miskanta olbrzymiego. Testowano kilka właściwości peletów: całkowite ciepło spalania (wartość opałowa), zawartość drobnych cząstek, mechaniczną wytrzymałość, wodoodporność oraz zawartość popiołu. Wyniki badań potwierdziły, że drzewne pelety osiągają najwyższą jakość, ale alternatywne pelety mogą stanowić tańszą opcja dla drzewnych peletów, jeśli konsument jest zadowolony z gorszych właściwości.
EN
The purpose of the presented work was to evaluate the changes in the sulfur content in the aboveground parts of Miscanthus x giganteus under the influence of applying incrementally increasing doses of nitrogen and potassium. Field experiments were conducted using the split-plot method on light, sandy soil. Varying doses of nitrogen-based fertilizers were used: 100 kg N; 150 kg N and 200 kg N ha–1, with potassium 83 kg K and 124 kg K (100 kg and 150 kg K2O). Plant samples were taken from 2007 to 2009 during the months of June through October. Throughout the vegetation period the sulfur content in the studied Miscanthus was twice as high in the leaves as in the stems. The highest amount of sulfur was found in young plants. By the end of the vegetation period the sulfur content in the leaves fell by about 30 % and in the stems by 60 %. None of the studies found that fertilizing with nitrogen significantly modified the sulfur content in Miscanthus. However, it was determined that the sulfur content was significantly higher in the stems and leaves of the Miscanthus fertilized with higher doses of potassium. Throughout the three-year study period increasingly higher amounts of sulfur were observed in the aboveground parts of Miscanthus at all the field trial locations.
PL
Celem prezentowanej pracy była ocena zmian zawartości siarki w częściach nadziemnych miskanta olbrzymiego pod wpływem stosowania wzrastających dawek azotu oraz potasu. Ścisłe doświadczenie polowe założono metodą split-plot, na glebie piaszczystej lekkiej. Zróżnicowane dawki nawozów azotowych wynosiły: 100 kg N; 150 kg N oraz 200 kg N ha-1, natomiast potasu 83 kg K i 124 kg K (100 kg i 150 kg K2O). Próbki roślinne pobierano w latach 2007-2009, w okresie od czerwca do października. Podczas całego okresu wegetacji miskanta stwierdzano prawie o połowę mniejsze zawartości siarki w łodygach niż w liściach. Najwięcej tego składnika zawierały rośliny młode. W miarę upływu okresu wegetacji zawartość siarki zmniejszała się w liściach o około 30 %, natomiast w łodygach o 60 %. W żadnym z lat badań nawożenie azotem nie modyfikowało istotnie zawartości S w miskancie. Stwierdzono natomiast istotny wzrost zawartości siarki w liściach i łodygach miskanta nawożonego większą dawką potasu. W kolejnych latach badań na wszystkich obiektach obserwowano w nadziemnych częściach miskanta coraz wyższą zawartość siarki.
PL
W latach 2008-2011 wykonano na glebie płowej doświadczenie nawozowe z uprawą miskanta olbrzymiego. Celem badań była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w biomasie miskanta olbrzymiego. Kontrolę stanowiła gleba o naturalnej zasobności w makro- i mikroskładniki. Azot dawkowano corocznie, stosując 100, 200 i 300 mg N-dm-3 gleby jako NH4NO3. Określono wysokość roślin i plon biomasy oraz zawartość w roślinach makro- i mikroskładników w I i III roku zbioru. Stosując 200 mg N-dm-3 gleby stwierdzono największą biomasę miskanta, wysokość roślin oraz zawartość fosforu, manganu i żelaza, a najmniejszą potasu i sodu. W kombinacji kontrolnej rośliny gromadziły w części nadziemnej najwięcej miedzi, cynku, niklu i kadmu, natomiast zawierały najmniej magnezu, żelaza oraz aż o połowę mniej manganu w stosunku do dawki 200 mg N-dm-3 gleby. Zawartość azotu w roślinie zwiększała się proporcjonalnie do zastosowanego w nawożeniu poziomu azotu.
EN
In the years 2008-2011 fertilizer experiment on lessive soil with a Miscanthus x giganteus Greef et Deu. was carried out. The aim of the study was to assess the impact of nitrogen fertilization on growth, yield and nutrient content in the biomass of Miscanthusx giganteus Greef et Deu. Control treatment was soil a natural abundance of macro- and micronutrients. Nitrogen was dosed every year, using 100, 200 and 300 mg N-dm-3 soil as NH4NO3. Plant height and biomass yield and content of macro- and micronutrients in the plants in first and third year of harvest were determined. Using 200 mg N-dm-3 soil Miscanthus x giganteus Greef et Deu. had the greatest biomass, plant height, and phosphorus, manganese and iron, and the lowest potassium and sodium. In the control treatment plants accumulated in the above-ground parts the most copper, zinc, nickel and cadmium, and the least content of magnesium, iron and as much as half the manganese in comparison to dose 200 mg N-dm-3 soil. The nitrogen content in plants increased proportionally to the applied levels of nitrogen fertilization.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
EN
In 2005–2007 in Pawlowice near Wroclaw, Poland, field experiments were conducted on the follow-up effect of hilling of Miscanthus in autumn after seeding. The split-plot experiment was set for the following three variable factors: I. Harvest date: a – autumn harvest after the vegetation period ends (11.07.2005, 14.12.2006; b – winter harvest before the vegetation starts (10.03.2006, 09.03.2007); II. Autumn treatment of rhizomes after seeding: a – with hilling; b – without hilling; III. N fertilization: 100, 150 and 200 kg N ha–1. In the first years after the experiment had been set up, the morphological features, dry matter yield, water and ash contents were related to the age of the plantation. Among the investigated factors, harvest dates had the most significant influence on yielding. Winter harvest resulted in a lower by 18.4 % dry matter yield and a decrease in water content in green matter by 23.8 % and in ash content by 43 %. However, it increased energy value in green matter by 52 %. In the second and the third year of the cultivation, out of 1 ha field of Miscanthus, it is possible to obtain biomass yield with a mean energy value of 294 GJ, which corresponds to 7.03 toe. It is possible to obtain high dry matter yields of Miscanthus with autumn hilling and applying 150 kg N ha–1.
PL
W latach 2005-2007 w Pawłowicach koło Wrocławia prowadzono badania polowe nad następczym wpływem obredlania miskanta olbrzymiego jesienią, po posadzeniu. Doświadczenie założono w układzie "split-plot" na trzy czynniki zmienne, którymi w kolejności były: I. Terminy zbioru: a - jesienny po zahamowaniu wegetacji - 11.07.2005 r., 14.12.2006 r., b - zimowy przed ruszeniem wegetacji - 10.03.2006 r., 09.03.2007 r., II. Jesienna pielęgnacja kłączy po posadzeniu a - z obredlaniem, b - bez obredlania, III. Nawożenie w kg N ha-1: 100, 150 i 200. W początkowych latach po założeniu doświadczenia z miskantem olbrzymim cechy morfologiczne, plon suchej masy, zawartość wody i popiołu zależały od wieku plantacji. Spośród badanych czynników agrotechnicznych największy wpływ na poziom plonu i jego jakość miał termin zbioru. Zimowy zbiór, w porównaniu z jesiennym, spowodował zmniejszenie: plonu suchej masy o 18,4 %, zawartości wody w świeżej masie o 23,8 % i popiołu surowego 43 % oraz wzrost wartości energetycznej świeżej masy o 52 %. Z 1 ha uprawy miskanta olbrzymiego w drugim i trzecim roku uprawy można uzyskać plon biomasy o średniej wartości energetycznej 294 GJ, co odpowiada 7,03 tyś. Duże plony suchej masy miskanta olbrzymiego można uzyskać przy jesiennym obredlaniu plantacji i zastosowaniu 150 kg N ha-1.
PL
Przeprowadzono badania dotyczące wpływu wielokrotnych obciążeń statycznych na stopień zagęszczenia i związane z nim zmiany właściwości reologicznych rozdrobnionego miskanta olbrzymiego o wilgotności: 7,9; 19 i 64% oraz długości sieczki 30 mm. Wyznaczono moduł sprężystości i współczynnik lepkości dynamicznej. Stwierdzono istotny wpływ zagęszczenia i wilgotności na przyjęte parametry oceny.
EN
Tests were carried out with regard to the impact of multiple static loads on the degree of compaction and related changes of rheological properties of the shredded Miscanthus giganteous with humidity of 7.9, 19 and 64% and the chaff length of 30 mm. The modulus of elasticity and the coefficient of dynamic viscosity were determined. A significant impact of compaction and humidity on the adopted parameters of evaluation was found.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących tarcia kinetycznego i statycznego rozdrobnionych pędów miskanta olbrzymiego. Jako czynniki stymulujące przebieg tego zjawiska uwzględniono: wilgotność pędów, siłę nacisku oraz rodzaj materiału konstrukcyjnego. Stwierdzono istotność wpływu wilgotności na wartość współczynników tarcia obliczonych według modelu Coulomba dla tarcia statycznego oraz modelu Amontonsa dla tarcia kinetycznego. Zaproponowany model tarcia uwzględniający nacisk oraz wilgotność materiału cechuje się dużą wiernością dopasowania do wyników pomiarów (R2 = 0,91-0,98).
EN
The paper presents results of the research on kinetic and static friction of shredded Miscanthus giganteus sprouts. The following factors were taken into account as elements stimulating the progress of this effect: humidity of sprouts, pressure force and constructional material type. The research allowed to observe the significance of humidity impact on the values of friction coefficients computed according to the Coulomb model for static friction and Amontons model for kinetic friction. The proposed friction model taking into account pressure and material humidity is characterised by high accuracy of the adjustment to measurement results (R2 = 0.91-0.98).
15
PL
Miskant olbrzymi należy do grupy roślin energetycznych, i jest wykorzystywany m.in. do produkcji "czystej energii". Z procesami związanymi z pozyskaniem (zbiór), jak również przetwarzaniem (rozdrabnianie, zagęszczanie) pozyskanej biomasy na cele energetyczne, wiąże się znajomość właściwości fizycznych, głównie mechanicznych rośliny. Zakres przeprowadzonych badań obejmował określenie właściwości mechanicznych badanego materiału.
EN
Miscanthus giganteus belongs to the group of energy plants and among other things it is used for "clean energy" production. The processes involving acquisition (harvesting) and processing (shredding, compaction) of biomass acquired for energy production purposes require plant physical (mainly mechanical) properties to be known. The scope of completed tests included determination of mechanical properties for tested materials.
PL
Oceniano wysokość plonu biomasy trzech wieloletnich gatunków uprawianych na cele energetyczne: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego i wierzby. Badania przeprowadzono na istniejących plantacjach produkcyjnych, położonych w 3 lokalizacjach. Wykonano także analizy składu chemicznego gleby pochodzącej z plantacji. W porównaniu z danymi literaturowymi produktywność badanych plantacji była niższa, z wyjątkiem plantacji miskanta olbrzymiego w Radzikowie. Stwierdzono niską zawartość składników pokarmowych w glebie oraz niskie pH.
EN
The yields of biomass were examined for three perennial energy plants: Miscanthus giganteus, Sida hermaphrodita and Salix. Investigations were carried out on existing productive plantations situated in three places. Chemical com-positions of the soils from plantations were determined. In comparison to the data from professional literature, the productivity of plantations was lower, with an exception of Miscanthus giganteus plantation localized at Radzików. The analyses of soils on plantations showed low content of the nutrients and low soil pH.
PL
Miskant olbrzymi należy do grupy roślin energetycznych, i jest wykorzystywany m.in. do produkcji "czystej energii". Z procesami związanymi z pozyskaniem (zbiór), jak również przetwarzaniem (rozdrabnianie, zagęszczanie) pozyskanej biomasy na cele energetyczne, wiąże się znajomość właściwości fizycznych, głównie mechanicznych rośliny. Zakres przeprowadzonych badań obejmował określenie właściwości mechanicznych badanego materiału. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu nowych, bądź ulepszaniu już istniejących procesów technologicznych.
EN
Miscanthus giganteus belongs to the group of plants used to produce energy, and among others it is used to generate "clean energy". The processes involving acquisition (harvesting) and processing (shredding, compaction) of acquired biomass for energy production purposes require knowledge of physical (mainly mechanical) properties of the plant. The scope of completed research covered determination of mechanical properties of the examined material. Obtained results may be used to design new or to improve already existing production processes.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia gleby osadami ściekowymi, kompostem wykonanym z osadów ściekowych i odpadów leśnych oraz z kompostem z zieleni miejskiej wykonanym w technologii Dano na wysokość plonów Miskanta olbrzymiego i Slazowca pensylwańskiego. Działanie osadów i kompostów porównano z wpływem nawożenia mineralnego. Kontrolę stanowiła gleba bez nawożenia. Wyniki doświadczenia wskazują, że wysokość plonów obu wymienionych roślin jest bardzo zróżnicowana w zależności od zastosowanego nawożenia. Spośród badanych substratów zastosowanych pod uprawę Miskanta olbrzymiego najwyższe plony tej rośliny otrzymano przy nawożeniu osadami ściekowymi w dawce 40 t/ha, uzyskano ok. 2-krotny wzrost plonów w porównaniu z glebą kontrolną. Nawożenie osadami w dawce 40 i 20 t/ha spowodowało ok. 3-krotny wzrost plonów Ślazowca pensylwańskiego, a nawożenie kompostem Dano i osadami w dawce 10 t/ha ok. 2-krotny wzrost plonów tej rośliny.
EN
In the article there have been presented the results of research on the influence of soil fertilization by means of sludge and compost made from urban green, produced in Dano technology, on the amount of crops of: Miscanthus Giganteus and Virginia Mallow. The functioning of sludge and composts was compared with the impact of mineral fertilization. The soil without fertilization fulfilled the control role. The results of the experiment show that the crops amount of the two aforementioned plants is very diversified depending on the used fertilization. Among the used types of fertilization under the cultivation of Miscanthus Giganteus there were obtained the highest crops of this plant while fertilizing by means of sludge in the dose of 40 t/ha. There was about twice growth of crops in comparison to control soil. The fertilization by means of sludge in the dose of 40 and 20 t/ha caused the threefold growth of Virginia Mallow crops and the fertilization by means of sludge in the dose of 10 t/ha caused about twice growth of this plant crops.
20
Content available Analiza geometrii źdźbła miskanta olbrzymiego
PL
Przeprowadzono badania nad oceną geometrii miskanta olbrzymiego. Analizie poddano zarówno całe kępy (wymiary i kształt, rozstaw roślin), jak i pojedyncze źdźbła (długość, przekrój poprzeczny międzywęźli i kolanek) na całej jego długości. Przedstawione w opracowaniu dane mogą być wykorzystane przy ocenie innych właściwości fizycznych źdźbła, a także przy projektowaniu różnych procesów technologicznych związanych ze zbiorem, rozdrabnianiem źdźbeł i zagęszczaniem rozdrobnionej masy.
EN
Researches were conducted on Miscanthus giganteus geometry evaluation. Both the whole clumps (dimensions, shape and gauge of plants) and single stalks (length, cross-section of internodes and nodes) of Miscanthus giganteus were analyzed. Data presented in this research can be used for the assessment of different physical properties of the stalk, as well as for planning different technological processes connected with harvesting, grinding stalks and thickening grinded mass.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.