Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmiany zachodzące w ostatnich latach w polskim górnictwie węgla kamiennego mają także istotny wpływ na warunki prowadzonej eksploatacji i stosowane technologie. Znaczne ograniczenie inwestycji, szczególnie w obszarze robót udostępniających, spowodowało, że wyczerpują się zasoby węgla znajdujące się w obrębie udostępnionych poziomów eksploatacyjnych. Powoduje to, że wkrótce w niektórych kopalniach konieczne może być ograniczenie eksploatacji ze względu na brak dostępu do udostępnionych złóż węgla. Część złóż tych kopalń znajduje się bowiem poniżej obecnego, udostępnionego poziomu eksploatacji. W wielu przypadkach zasoby te są bardzo atrakcyjne z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia. Jednym ze sposób rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie eksploatacji pod poziomowej. Polega ona na wybieraniu pokładów znajdujących się poniżej poziomu udostępnienia. Wiąże się to jednak z wieloma problemami, głównie transportowymi i wentylacyjnymi. W artykule omówiono sposób eksploatacji podpoziomowej oraz przedstawiono aktualną sytuację polskiego górnictwa węgla kamiennego. Omówiono także proces decyzyjny przy wyborze modelu eksploatacyjnego.
EN
Recent changes taking place in polish coal mining industry have significant influence on exploitation conditions and implemented technologies. Significant limitations in CAPEX in last years, especially in development work, caused resources depletion within available exploitation levels. This can lead to risks concerned with reducing coal extraction due to lack of access to coal resources since some of the resources are located below exploitation level. In many cases the coal resources are very beneficial in economic and technological terms. One way of sorting out the problem is to implement sublevel extraction – it assumes extracting the deposit below exploitation level. However, it deals with many different issues in the area of transporting and ventilation. The subject of the article deals with cases of sublevel extraction, presenting current status in polish coal mining sector. The decision process in the area of exploitation model was discussed as well.
EN
The article presents the results of the hard coal mining industry in 2016 in the core areas of operation of hard coal mining. The presented results cover the entire hard coal mining sector, i.e. mining companies with the State Treasury's share and private companies conducting mining operations. In 2016, there were significant trends in the hard coal mining sector, especially those related to restructuring, which translated into improvement of basic economic indicators of the sector. In 2016, especially all the basic elements of the financial result of the mining sector were improved, with the reduction of employment and taking advantage by the employees of the mining social package, while a simultaneous, significant decrease in the sector's liabilities.
PL
W artykule omówiono wpływ podtopień na obiekty budowlane związanych z zaprzestaniem działalności górniczej. Przedstawiono także propozycję pięciostopniowej skali oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.
EN
The article discusses the impact of flooding on surface structures associated with the termination of mining operations. It also presented a proposal for a five-stage scale of the assessment of the hazard to buildings on the surface due to flooding and the methods to counteract these hazards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2015 r. w podstawowych strefach działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wystąpiły istotne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, zwłaszcza działania restrukturyzacyjne, które przełożyły się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2015 r. poprawie uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy ograniczeniu zatrudnienia i skorzystania pracowników z instrumentów górniczego pakietu socjalnego.
EN
The article presents the results of hard coal mining by 2015, in the core areas of activity. The results presented include the coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2015, as compared to 2014, important tends for the hard coal mining industry occurred, particularly the restructuring activities, which resulted in the improvement of basic economic indicators of the sector. In 2015, most of all, the basic elements of the financial result of the mining industry improved, while reducing employment due to taking advantage by the employees from the benefits of the instruments of the social mining package.
EN
Rectification of a structure, it’s a kind of its rotation and off set (translation) in the desired direction to place it in a proper location of space. The rectifi cation method in Poland is proven in over 500 cases and uses several dozen hydraulic jacks placed in recesses of foundation walls in the building. Rectifi cation process is controlled by computer. The paper presents the rectifi cation process of the church building situated in Mother Eve Street in Miechowice district of Bytom. This structure is made of bricks and partial basement with the layout of two naves. The building church was built in neo-Gothic style in 1896. Underground mining extraction has been carried out nearby the object since the 1930s. The coal seams were extracted directly beneath the structure in the years 2008–2012. The results of the mining operations were damages of the church building such as numerous cracks in walls and in vaults. After mining extraction the building block had been defl ected of 30 mm/m. The article presents the measurement method of building defl ection and includes description of caused cracks before and after rectifi cation process. The block of the church building was measured before and after rectifi cation using the laser scanner 3D Trimble TX5. The point cloud was used to create a 3D model of the object as visualization after capturing and processing data. The completed measurement is the example of the usage of laser scanning 3D as a new tool that enables a user to gain the 3D information of an object in the interest.
PL
Rektyfikacja obiektu budowlanego to jego obrót (rotacja) oraz przesunięcie (translacja) w żądanym kierunku tak, aby zajął on prawidłowe usytuowanie w przestrzeni. Sprawdzona w ponad 500 przypadkach metoda, polega na użyciu układu kilkudziesięciu podnośników ulokowanych we wnękach ścian fundamentowych budowli. Proces rektyfi kacji jest sterowany komputerowo. W artykule przedstawiono proces rektyfi kacji kościoła przy ul. Matki Ewy w Bytomiu Miechowicach. Jest to obiekt murowany z cegły, o układzie dwunawowym, częściowo podpiwniczony, który wzniesiono w stylu neogotyckim w roku 1896. Eksploatacje górnicze, które oddziaływały na obiekt, prowadzono od lat 30. XX wieku, ostatnie prace – prowadzone bezpośrednio pod nim – miały miejsce w latach 2008–2012. Skutkiem dokonanej eksploatacji były uszkodzenia budowli objawiające się licznymi pęknięciami ścian i sklepień oraz pochyleniem bryły rzędu 30 mm/m. Opisano metodę pomiaru pochylenia budowli i rejestracji pęknięć przed procesem rektyfikacji oraz po jego zakończeniu. Przeprowadzono pomiary budynku kościoła przed i po rektyfikacji, przy wykorzystaniu skanera laserowego 3D Trimble TX5. Uzyskiwane z pomiarów chmury punktów posłużyły do opracowania modelu 3D obiektu. Zrealizowane pomiary stanowią przykład wykorzystania nowego narzędzia, jakim jest skanowanie laserowe 3D do rejestrowania, przetwarzania i wizualizacji informacji 3D o obiekcie.
PL
Przeciętny Polak słuchając radia, oglądając TV, czy korzystając z internetu, bombardowany jest informacjami o destrukcyjnym działaniu górnictwa. W momencie, gdy w jego otoczeniu ma powstać zakład górniczy, jest temu przeciwny. Nie próbuje słuchać argumentów innych niż te znane mu ze środków masowego przekazu. W ten sposób pojawia się zarzewie konfliktu, które zaostrza się, gdy jego obawy będą podzielali znajomi, władze lub lokalne lobby. Czy można temu zapobiec?
EN
The research includes geodetic measurements carried out along eight observation lines located in the area of Upper Silesian Coal Basin in order to determine the possible usage of the bimodal method in subsidence prediction. The article contains information about principles of the proposed method, description of observation material and applied software and comparison of calculations results of deformation indicators by the bimodal method (including three parameters: a, tgβ1 and tgβ2) and the classic one (including two parameters: a and tgβ). The article includes initial results in terms of parameters' values determination of the bimodal method on the basis of mining and geological conditions, and it presents an accuracy evaluation of the proposed method.
EN
Underground mining exploitation creates damage in surface building structure and in underground constructions as well. For this reason, many mining companies gave up carrying out excavations in safety pillar shafts. Currently, the situation on the market is changing. The continuous increase in excavation depth combined with an increase in exploitation costs resulted in many mining companies trying to find cheaper solutions. One of the methods is to carry out partial exploitations inside safety pillar shafts. Such exploitation is much cheaper than ordinary, because it decreases the exploitations depth, the length of transportation drifts, etc. The functionality of the shaft and its infrastructure have to be fulfil. The authors present a methodology for calculating the effects of mining on mine shafts using geometric integral methods. The paper presents the assumption of the first method developed by Bals (1939), a method based on the so-called Professor Knothe Theory (1951) and the German method of Ruhrkohle (Ehrhardt and Sauer 1961). Based on these methods, operational planning rules are given for mining in protective pillars during coal bed exploitation; additionally, the dimensioning method for shaft pillars is specified. Presented solutions are illustrated with examples from mining practice, where the continuous miner system was planned in the direct area of the mining shaft.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania wpływów eksploatacji górniczej na szyby kopalniane z zastosowaniem metod geometryczno-całkowych. Przedstawiono założenia pierwszej metody opracowanej przez Balsa (1931–1932) oraz szczegółowo metodę opartą na tzw. teorii prof. Knothego (1951), a także niemiecką metodę Ruhrkohle (Ehrhardt i Sauer 1961). Opierając się na tych metodach podano zasady planowania eksploatacji w filarach ochronnych szybów przy eksploatacji złóż pokładowych oraz sposób wymiarowania filarów szybowych. Rozwiązania te zilustrowano przykładem z praktyki górniczej.
PL
W artykule przedstawiono nową, regionalną postać relacji tłumienia przyspieszenia drgań gruntu dla składowych poziomych w paśmie częstotliwości do 10Hz i dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Została ona opracowana na podstawie zbioru silnych wstrząsów górniczych pochodzących z tego obszaru. Relacja tłumienia parametru przyspieszenia może być wykorzystana do oceny intensywności oddziaływania silnych wstrząsów górniczych z obszaru GZW na środowisko powierzchniowe do bieżącej i projektowanej eksploatacji górniczej.
EN
This paper presents a new, regional form of ground vibrations attenuation relations against the horizontal components in the frequency range of up to 10Hz for the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). It was developed on the basis of a set of strong mining tremors coming from this area. The relation of attenuation of acceleration parameter can be used to assess the intensity of the impact of strong mining tremors in the area of the USCB on the surface environment as against the current and planned mining operations.
PL
Jednym z największych wyzwań górnictwa we współczesnej Europie jest uzyskanie odpowiedniego poziomu akceptacji społecznej. Pokazanie korzyści, jakie niesie eksploatacja odkrywkowa i osłabienie stereotypów dotyczących działalności górniczej. Jak przekonać przeciwników do kopalni kruszywa? Autor przedstawia modele konsultacji społecznych.
EN
Safe usage of post-flotation waste reservoirs (landfills) requires carrying periodical geodesic measurements in order to control their embankments' stability. This is particularly important if mining operations are performed under the landfill or in its neighbourhood. On the basis of the measurements results, various coefficients of the terrain deformation are determined and their values, together with the results of other observations, are used in order to evaluate the safety status of the facility further usage. The paper presents the results of experimental calculations, using satellite measurements of the landfill observation network fragment, including the middle zone of its embankments. 35 geometrical structures were selected in this zone, named "triangular rosettes". Vertices of relevant triangles are selected points the co-ordinates of which shall be determined with the satellite technology. Three annual cycles of GPS observations in the landfill controlled network were used in calculations, performed in 2004-2006. On the basis of the annual sets of point co-ordinates, periodical horizontal displacements of points making up the rosettes were determined. In turn, for the interior zone of each rosette, components of a two-dimensional deformation tensor were calculated, allowing for determining the values for horizontal extreme deformations and the directions of their occurrence in each rosette zone. Calculations were performed for three time periods: 2004-2005, 2005-2006 and 2004-2006. The results of evaluating the condition of horizontal deformations were presented against the background of mining operations performed in these time periods in the landfill region, as well as against the background of settlements in the analysed points in relevant annual periods obtained from classical observations, realised by precision levelling technology.
12
Content available remote Wpływy środowiskowe robót strzałowych
PL
Wprowadzenie nowych technologu wybuchowego urabiania skał zwięzłych w górnictwie odkrywkowym oraz postęp w dziedzinie produkcji ekologicznych materiałów wybuchowych i środków strzałowych, stwarzają możliwości poprawy efektywności robót strzałowych i ograniczania ich niekorzystnych oddziaływań środowiskowych. W artykule opisano pełne spektrum zagrożeń i negatywnych wpływów robót strzałowych na otoczenie kopalń. Przedstawiono ogólne zasady i formuły wyznaczania zasięgu szkodliwych wpływów wynikających ze stosowania materiałów wybuchowych oraz scharakteryzowano główne czynniki warunkujące ograniczanie zagrożeń.
EN
The introduction of new firm rock blasting technologies in open cast mining and the progress in the field of ecological blasting materials production and blasting resources create opportunities to improve efficiency of shot blasting works and limit their unfavorable influence on the environment. A full spectrum of threats and disadvantageous impact of shot blasting works on the surroundings of mine was characterized. General principles and formulas of determining the range of damaging influences, which result from utilizing blasting materials was presented and main factors, which condition the limitation of threats was characterized.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wyników analitycznej prognozy rozkładu naprężeń do oceny potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami projektowanych robót górniczych. Ogólnie scharakteryzowano analityczną metodę prognozowania stosowaną przez autorów do oceny naprężeniowych warunków prowadzenia robót. Na konkretnym przykładzie projektu wybierania przedstawiono możliwość wykorzystania wyników obliczeń prognostycznych do oceny stanu potencjalnego zagrożenia tąpaniami.
EN
The paper presents the way to use the results of analytical predictions involving the distribution of stresses for estimation the potential state of rockbursts hazard of planned mining works. The analitycal method to predict the distribution of stresses in the areas of mining works were presented. Basing on the plans of mining works the potentials use the results of predictions were presented aiming to estimation the potential state of rockburst hazard.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zawartych w dyrektywach UE i Konwencji MOP nr 176 przepisów dotyczących wykonywania prac w tym samym zakładzie górniczym przez pracowników różnych pracodawców oraz porównanie ich z przepisami rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia górniczego.
EN
It is the objective of this article to present the legislation pertaining to the performance of works in a common mining operation unit by workers of different employers and contained in the EU Directives, the ILO Convention No. 176 and to make a comparison of the said legislation to the regulations of ordinances that govern the issues of health and safety at work, conducting of the operation and specialistic fire protection in the individual types of mining operation units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.