Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral resources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Birmy - kraju o pięknej architekturze i znacznych zasobach surowców mineralnych. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Birmy, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the power system of Burma - a country with beautiful architecture and considerable resources of mineral resources. The Burma's economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Burma and many examples are illustrated themselves.
PL
29 października 2018 roku został przyjęty System Zarządzania Rozwojem Polski. Projektowane są w jego wykonaniu nowe regulacje (akty) planistyczne. System, jak i założenia regulacji, zawierają istotne luki i zagrożenia dla działalności geologczno-górniczej, wykorzystywania zasobów mineralnych kraju i surowców wtórnych (złoża antropogeniczne).
PL
Ile kosztuje waszą cementownię produkcja klinkieru niespełniającego wymagań jakościowych? Ile można zaoszczędzić poprawiając OEE o parę procent, zwiększając produkcję czy dodając parę procent mniej klinkieru czy cementu? I jaki wpływ na stabilnośc jakościową wkładu piecowego mają suroce mineralne?
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
W artykule dokonano analizy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2017 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych (złoto, srebro, platyna i platynowce oraz diamenty naturalne), z grupy metali kolorowych (miedź, cynk, cyna, ołów, kadm, rtęć, ind i ren), z grupy metali lekkich lub ich rud (boksyt, magnez, beryl, tytan, rutyl naturalny oraz ilmenit), z grupy metali staliwnych lub ich rud (ruda żelaza, nikiel, ruda manganu, chromit, kobalt, molibden, wolfram, tantal i niob), surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne – uran, cyrkon i ziemie rzadkie, wybrane surowce chemiczne (fosfaty, potas, sól kamienna, siarka rodzima, gips, kaolin, antymon, fluoryt, baryt, bor i soda rodzima) oraz podstawowe surowce ogniotrwałe (perlit, magnezyt, wermikulit i łącznie – sillimanit, andaluzyt i cyjanit). W artykule przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostów i spadków wydobycia u czołowych producentów.
EN
This paper presents an analysis of basic mineral resources production in the world and in Poland in 2017, including the leading producers. The analysis was executed for selected raw materials from the group of metals and precious stones (gold, silver, platinum and platinum and natural diamonds), from the group of non-ferrous metals (copper, zinc, tin, lead, cadmium, mercury, indium and rhenium), from the group of light metals or their ores (bauxite, magnesium, beryllium, titanium, natural rutile and ilmenite), from the group of ferrous metals or their ores (iron ore, nickel, manganese ore, chromite, cobalt, molybdenum, tungsten, tantalum and niobium), energy resources – hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear resources – uranium, zirconium and rare earths, selected chemical raw materials (phosphates, potassium, rock salt, native sulfur, gypsum, kaolin, antimony, fluorite, barite, boron and native soda) and basic refractories (perlite, magnesite, vermiculite and in total – sillimanite, andalusite and cyanite). The paper presents significant changes in the volume of production of these mineral raw materials in relation to 2016, taking into account increases and decreases in production at the leading producers.
PL
Artykuł przedstawia proces powiększenia bazy zasobowej na przykładzie pozyskiwania koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” przez Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Przedstawiono w nim działania przedstawicieli Spółki, które zmierzały do uzyskania nowej koncesji wydobywczej.
EN
This paper presents the entrepreneur’s legal process of obtaining a permission for ʺOstrówʺ coal deposit excavation by Lubelski Węgiel ʺBogdankaʺ to increase mineral resources. Actions of the company representatives aimed at obtaining a new permission for excavation were presented.
EN
The issue generated by the use of mineral resources has far outstripped national boundaries, sometimes becoming the subject of controversy not only among specialists and currents of thought, but even between states. The limited character (fixed plan offer), the uneven distribution in the basement, the different forms of ownership, but especially the increasing dependence of many economies (of the entire human civilization, ultimately) on mineral resources, are only a few of the elements induce specificities in the process of substantiating the decisions that concern their use.
PL
Problemy generowane przez wykorzystanie zasobów surowców mineralnych znacznie przekroczyły granice państwowe, niekiedy stając się przedmiotem kontrowersji nie tylko wśród specjalistów ale nawet między państwami. Ograniczony charakter zasobów, nierównomierne rozmieszczenie w środowisku, różne formy własności, a zwłaszcza rosnące uzależnienie wielu gospodarek (ostatecznie całej ludzkiej cywilizacji) od zasobów mineralnych, to tylko niektóre z elementów decydujących o ograniczoności zasobów. Autorzy zaproponowali wprowadzenie uzasadnienia decyzji dotyczących ich wykorzystania surowców.
EN
The current mining operation of mineral resources in Quang Ninh province-Vietnam is increasingly complicated. Correspondingly, the management of the mine sites becomes more difficult. Records and documents of minerals and mine sites are archived in different forms. Database systems are stored dispersedly and insufficiently; in many cases lack accuracy, topicality and have not been linked to each other systematically. These lead to many difficulties in accessing and extracting information for the implementation of management as well as for investors and people with related interest. In this paper an advanced software has been developed for the management of mineral resources and has been applied for Quang Ninh province. The software has improved the supervision and administration of the mining operation in the province.
PL
Aktualny stan przemysłu wydobywczego surowców mineralnych na świecie został opracowany w formie raportu przez Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Austrii (Reichl i in. 2018). Raport ten był zaprezentowany i analizowany na 99 posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego, które w tym roku miało miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu. Pokazuje on produkcję górniczą różnych grup surowców mineralnych w kilku interesujących perspektywach. Wyraźnie wskazuje na pogłębiający się kryzys górnictwa na kontynencie europejskim, przejawiający się, między innymi, 17% spadkiem własnej produkcji surowców mineralnych w ciągu ostatnich 16 lat. Na innych kontynentach w tym okresie ma miejsce wzrost tej produkcji, z czego w Azji o 94%, a w krajach Oceanii o 128%.
EN
The report on the current condition of mining of mineral resources in the world was elaborated by Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism (Reichl et al. 2018). It was presented and analyzed during the 99th meeting of the International Organizing Committee of the World mining Congress, which took place in Astana, the capital city of Kazakhstan. This report shows mining production of some groups of mineral resources in the world in a few various perspectives. It distinctly indicates the deepening crisis of mining industry in Europe, manifested, among the others, in 17% decline in output of own mineral resources during the last 16 years. On other continents, in the same period of time, an increase of such production took place - in Asia by 94 %, and in Oceania countries by 128%.
11
Content available remote Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin
EN
Mineral raw materials are necessary for economic activity and wealth of every country. They are sourced primary from mineral deposits that are, with few exceptions, non-renewable. Their resources, suitable for economic exploitation, are limited and exhaustible. This is the reason for rational and careful utilization of mineral deposits and best possible recovery of explored resources.It should be guaranteed by the state legal regulations. However, the mining is often ceased before the deposit resources are exhausted, resulting from various reasons: due to human-independent factors, such as catastrophic events, natural threats to mining, and loss of economic profitability, or due to administrative decisions of mining authorities. The closing of a mine followed by reclamation and new utilization of the abandoned mining area before the exhaustion of total reserves may preclude the possibility of mining of their remaining portions, resulting in their loss. The decision of mine closing should be preceded by the careful analysis of the future fate of the unrecovered resources, by valuating the possibility of their future exploitation, or considering them as lost. The above problems are presented based on case histories of some deposits. The mode ofpreventing abandonment of unrecovered resources is suggested.
EN
This article, starting from activities proposed in Responsible Development Strategy and National Raw Material Policy, attempts to define key factors (called "factors of negative impact”) on planning and management of public tasks in the area of launching projects for exploration and exploitation of mineral resources. In order to carry out researches and workout methodologies and regulation in the area of identification of barriers and conditions, three factors or set of factors are identified in the article. The conclusions include proposals of use, recognition of these factors, "negative effect” for working on changes of material regulations, dealings regulating of path to the run of mining plant.
PL
Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, instytutów badawczych oraz uczelni wyższych z 22 krajów europejskich i wspiera działania badawcze, edukacyjne i biznesowe związane z branżą surowcową.
EN
The article concerns selected issues of KIC Raw Materials activity. The consortium was established in 2016 on the initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is financed by the European Commission. It is the largest consortium in the world operating in raw materials area. It brings together 113 partners from the industry, research centres and universities from 22 European countries and supports research, educational and business activities associated with the mineral resources sector.
PL
Dla kogoś, kto interesuje się problematyką surowców mineralnych, przedstawiona o nich wiedza w Opisaniu świata może być przyczynkiem do szerszych rozważań przy wykorzystaniu świetnych przypisów, które towarzyszą wydaniu z 1975 roku (PIW), jak i wydaniu z 2010 roku. W Opisaniu świata przedstawiono w sumie kilkanaście surowców mineralnych. W niniejszym eseju odnoszę się tylko do trzech z nich. Dlaczego? O tym na końcu.
EN
Several surface measurement methods for determining the volume of deep or layered stone exist. One of the key indicators of coal extraction efficiency in open cast mining is to determine the volume of excavated rock. Procedures for determining the volume have been used for many centuries. Determining the extracted volume or layered material has been a periodically recurring role of mine -surveying practice, and mine surveyors apply different methods for its determination. The incorrect determination of the rock volume may result in large economic losses of the mining enterprise. The choice of the method for determining the volume depends on the deadline by which the determined volume has to be submitted to the superior components or the mining enterprise management, as well as on the requirements for accuracy of the volume determination, and a financial limit beyond which this volume determination has to be done. Secondary conditions for determining the volumes include the level of personnel training in the individual procedures and methods of measuring and calculating volumes, the technical standards of the enterprise, the applied instrumentation, hardware and software. The article compares the values of the accurately defined mathematical solid (a cylindrical segment) to the methods of calculating the volume normally used in mining and surveying practice and programs commonly used to calculate volumes in order to determine the threshold value of the systematic deviation in input measurements to determine the volume. The mathematical model is the basis for determining the correct volumes of the extracted material. The surface of the drawn or layered material does not form a smooth surface as a mathematical model. The process of determining volume errors on the mathematical model has been verified on the real body of coal deposition. The comparison of the determination of the errors between the digital terrain model on the mathematical body and the real homogenization coal stock is presented at the Conclusion of the article.
PL
Jest kilka metod pomiaru powierzchni dla określenia objętości zasobów surowców mineralnych. Jednym z kluczowych wskaźników wydajności wydobycia węgla w górnictwie odkrywkowym jest określenie objętości wydobytej skały. Procedury określania objętości były stosowane przez wiele stuleci. Określanie wydobytej objętości lub warstwy surowca jest okresowo powtarzającą się praktyką geodezyjną, a geodeci stosują różne metody jej określania. Nieprawidłowe określenie objętości skały może skutkować dużymi stratami ekonomicznymi przedsiębiorstwa górniczego. Wybór metody określania objętości zależy od terminu, w którym ustalona objętość musi być przekazana do jednostek nadrzędnych lub zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym, a także od wymagań dotyczących dokładności określania objętości oraz od środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Drugorzędne warunki określania objętości obejmują: poziom szkolenia personelu w poszczególnych procedurach i metodach pomiaru i obliczania objętości, standardy techniczne przedsiębiorstwa, stosowane oprzyrządowanie, sprzęt i oprogramowanie. W artykule porównano wartości dokładnie zdefiniowanej bryły matematycznej (segment cylindryczny) z metodami obliczania objętości zwykle stosowanej w praktyce górniczej i geodezyjnej oraz programy powszechnie stosowane do obliczania objętości w celu określenia wartości progowej odchylenia systematycznego w pomiarach wejściowych do określenia objętości. Model matematyczny jest podstawą do określenia prawidłowych objętości wydobytego materiału. Proces określania błędów objętościowych w modelu matematycznym został zweryfikowany na rzeczywistym składowisku węgla. Porównanie błędów między cyfrowym modelem matematycznym a rzeczywistym składowiskiem węgla homogenizacyjnego przedstawiono na końcu artykułu.
PL
W pracy przedstawiono w ujęciu historycznym rozwój krajowej bazy surowców mineralnych w okresie po II wojnie światowej, aż do roku 2005. Przeanalizowano zmienność bazy surowców energetycznych (metan, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny), rud metali (żelazo, miedź, cynk i ołów) oraz surowców chemicznych (siarka, sól kamienna). Cechą charakterystyczną 20-lecia 1960–1980 był dynamiczny przyrost zasobów, w wielu przypadkach w efekcie odkrycia nowych, dużych złóż, a nawet rozległych obszarów złożowych. W stosunku do wielkości zasobów w 1960 r. rozwój bazy zasobowej w przypadku większości kopalin był trzy–czterokrotny, w odniesieniu do siarki – siedmiokrotny, a gazu ziemnego – szesnastokrotny. Odkrywanie nowych złóż i wyczerpywanie się zasobów w wyniku eksploatacji wpływało na zmianę geograficznego rozmieszczenia ośrodków górniczych. Ostatnie 15-lecie analizowanego okresu w przewadze charakteryzowało się zmniejszającym się stanem zasobów i wydobycia. Likwidacji uległo górnictwo rud żelaza i siarki, a złoża rud cynku i ołowiu – znacznemu wyczerpaniu. Rola potencjału zasobowego ważniejszych surowców mineralnych w gospodarce narodowej została znacznie obniżona.
EN
The paper presents the estimates of Polands’s reserves of mineral raw materials after World War II until 2005. This refers to energy minerals (methane, natural gas, oil, black and brown coals), metal ores (iron, copper, lead and zinc) and chemical mineral raw materials (sulphur, rock salt). The period of 1960–1980 was characterised by a dynamic increase of the reserves. In many cases, it was an effect of discoveries of new large deposits, and even large mineral-rich areas. The amount of reserves increased three to four times compared with its volume in 1960. For instance, sulphur reserves increased seven times, natural gas – sixteen times. Discoveries of new deposits as well as intense mining have caused a change in geographical distribution of the main mining centres. However, the last 15 years have been characterised by a depletion of reserves and a drop in the mining extraction. Mining of iron ores and sulphur has been abandoned, and lead and zinc deposits have been significantly depleted. Generally, the role of the potential of mineral raw materials has greatly weakened in the national economy.
EN
Previously obtained magnetotelluric 2D models for 30 profiles made it possible to create an overview model of electric resistivity for the territory between 28°E and 36°E and between 44.5°N and 52.5°N. It allows us to distinguish a number of low resistivity objects (LRO) with resistivities lower than 100 Ω m the Earth’s crust and mantle. Two regional conductivity anomalies are traced. The Kirovograd conductivity anomaly extends south to the Crimea mountains. A new regional conductivity anomaly (Konkskaya) can be distinguished along the southern slope of the Ukrainian Shield from 29° to 34°E. In addition, many local LROs have been identified. According to the modeling results, the local low resistivity objects on the East European Platform appear along fault zones activated during last 5–7 M years and the model suggests their relation to known zones of graphitization and polymetallic ore deposits. Local LROs in the Dnieper–Donets Basin correlate with the main oil and natural gas fields in this area. The depth of the anomalous objects amounts to 5–22 km. This is consistent with the hypotheses that hydrocarbon deposits are related to generation and transport zones of carbon-bearing fluids.
PL
W artykule, w syntetycznym ujęciu, scharakteryzowano występujące w polskich złożach węgla brunatnego utwory geologiczne posiadające właściwości surowcowe, czyli kopaliny towarzyszące, podając ich lokalizację, charakterystyki jakościowe, szacunkowe zasoby i możliwości zastosowań. Zwrócono też uwagę na przydatność gospodarczą np. w robotach infrastrukturalnych i dla rekultywacji wielu utworów geologicznych występujących w nadkładzie, kwalifikowanych jako tzw. masy ziemne lub skalne. Wykazano przyczyny niezadawalającego dotychczas stopnia wykorzystania kopalin towarzyszących. Opisano stosowane w kopalniach sposoby eksploatacji i przeróbki kopalin towarzyszących, a także obowiązujące w Polsce podstawy prawne dla wydobywania tych kopalin oraz uwarunkowania ekonomiczno-finansowe. Zaakcentowano potrzebę zabezpieczenia wydobywanych, a nie wykorzystanych kopalin towarzyszących przez budowę złóż antropogenicznych. Działalność ta wymaga przede wszystkim uregulowania statusu prawnego tych złóż oraz opracowania i stosowania systemu ekonomiczno-finansowego, stymulującego gospodarkę tymi kopalinami. W podsumowaniu wypunktowano niezbędne działania dla zwiększenia stopnia wykorzystania kopalin towarzyszących i ich udziału w bilansie surowców mineralnych kraju.
EN
The article characterizes geological formations occurring in the Polish lignite deposits having the characteristics of raw materials, i.e. accompanying minerals, giving their location, quality characteristics, estimated resources and potential applications. Attention has also been paid to the economic suitability, e.g. in infrastructure works and for the reclamation of many geological formations found in the overburden, classified as so-called earth or rock mass. There are also raw materials of sorption properties representing a huge potential source of minerals valuable for the economy and environmental protection. This refers to e.g.: beidellite clays from Bełchatów, Poznań clays from the region of Konin and Adamów, lacustrine chalk from Bełchatów, as well as Mesozoic limestone from the lignite bedding in Bełchatów. The reasons for the unsatisfactory use of accompanying minerals have been given. The authors described the methods used in the mining operation and processing of associated minerals, also applicable in Poland, as the legal basis for the extraction of these minerals and the economic and financial conditions. They stressed the need to protect mined not associated minerals used by the construction of anthropogenic deposits. This activity primarily requires regulating the legal status of these deposits and the development and application of an economic and financial system that stimulates the economy of these minerals. In summary, the necessary actions were taken to increase the use of the accompanying minerals and their contribution to the balance of mineral resources in the country.
19
Content available remote Polska polityka surowcowa za granicą
EN
The Polish expansion in mineral exploration is going to start with Africa. This is expressed in Government documents. Such direction is obviously welcome, but is not the most important. Chinese competitiveness in that continent is insurmountable. The Polish science was most successful in this field in the 19th and early 20th centuries in Siberia. Its achievements have been appreciated there until today, independently of political turmoil in Polish-Russian relations. This direction of the policy in mineral exploration is the most promising because this is where the world economy and policies are currently targeted. A weakness of both these options is the lack of commonly available knowledge about both Africa and Siberia, and about other areas of our interests in raw materials around the world. This should be a starting point to a debate about the Polish policy in mineral exploration abroad.
PL
Jedną z efektywniejszych technologii stosowanych w procesie przeróbki surowców mineralnych jest technologia wysokociśnieniowego rozdrabniania. W artykule zaprezentowano program badań obejmujący testy rozdrabniania rudy miedzi w półtechnicznej prasie walcowej HRC.
EN
High-pressure grinding technology is one of the most effective technologies used in the processing of mineral resources. The article presents a study including tests of the grinding of copper ore using a semi-technical HRC high-pressure grinding roll.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.