Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1975

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrostruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
EN
The paper presents the influence of the brazing gap width on the structure of bonded joints during the production of aluminum heat exchangers, using brazing technology, in tunnel furnaces with controlled atmosphere. Based on the wedge test, an analysis and qualitative assessment of brazed joints was made for the changing width of the brazing gap and the filler metal used. For the received brazed joints, metallographic tests were carried out using light (LM) and electron microscopy (SEM) and microhardness measurements in the characteristic areas of brazed joints. Based on the results obtained, the recommended width of the brazing gap was determined.
PL
W pracy przedstawiono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na strukturę złączy spajanych, podczas produkcji aluminiowych wymienników ciepła przy zastosowaniu technologii lutowania twardego, w przelotowych piecach tunelowych z atmosferą kontrolowaną. Na podstawie próby klinowej, dokonano analizy i oceny jakościowej połączeń lutowanych dla zmieniającej się szerokości szczeliny lutowniczej i zastosowanego spoiwa. Dla otrzymanych złączy lutowanych przeprowadzono badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM) oraz pomiary mikrotwardości w charakterystycznych obszarach połączeń lutowanych. Na podstawie otrzymanych wyników określono zalecaną szerokość szczeliny lutowniczej.
EN
The article presents the results of research on plasma sprayed Ni-Cr-Re coatings. The substrate was 16Mo3 chromium-molybdenum steel used in the production of boilers. The coatings were sprayed with Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr powder with 20-45μm granulation. 1% metallic rhenium was added to the base powder using a high energy ball milling method. Rhenium is a heavy, high-density metal. As an alloying addition, it improves the heat resistance of alloys, creep resistance and high temperature oxidation. Rhenium alloys are widely used in the energy and aviation industries as an alloying additive to prevent creep. Observations were made on an optical microscope and a SEM microscope. Hardness tests and optical surface testing with a profilometer were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad powłokami Ni-Cr-Re natryskiwanymi plazmowo. Podłoże stanowiła stal kotłowa chromowo-molibdenowa 16Mo3. Powłoki natryskiwano materiałem w postaci proszku Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr o granulacji 20-45fμm. Do bazowego proszku dodano 1% metalicznego renu stosując metodę wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym. Ren jest dodatkiem stopowym poprawiającym żarowytrzymałość stopów, odporność na pełzanie i utlenianie wysokotemperaturowe. Stopy z dodatkiem renu mają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym i lotniczym. Przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe, próby twardości oraz optyczne badanie powierzchni profilometrem.
EN
In this paper Al2O3 + 13 wt% TiO2 ceramic coatings manufactured by Atmospheric Plasma Spraying (APS) have been investigated. The commercial feedstock materials, Metco 6221 (top coat) and Amdry 4535 (bond coat) have been deposited on stainless steel coupons. The main goal of researches was to determine the influence of critical plasma spray parameters (CPSP) on structure and properties of the coatings. In present studies, the electrical power was a variable parameter. Coatings have been characterized in the terms of microstructure, topography, bond strength adhesion, fracture toughness and wear resistance. As a result, it was observed, that coatings sprayed with higher value of the electrical power exhibit higher mechanical properties due to better cohesion as well as higher melting degree.
PL
W artykule zbadano powłoki ceramiczne Al2O3 + 13% wag. TiO2 wytwarzane przez atmosferyczne natryskiwanie plazmowe (APS). Handlowe materiały wsadowe, Meteo 6221 (warstwa wierzchnia) i Amdry 4535 (warstwa wiążąca) zostały osadzone na próbkach ze stali nierdzewnej. Głównym celem badań było określenie wpływu krytycznych parametrów natrysku plazmowego (CPSP) na strukturę i właściwości powłok. W obecnych badaniach moc elektryczna była zmiennym parametrem. Powłoki scharakteryzowano pod względem mikrostruktury, topografii, przyczepności siły wiązania, odporności na pękanie i odporności na zużycie. W rezultacie zaobserwowano, że powłoki natryskiwane wyższą wartością mocy elektrycznej wykazują wyższe właściwości mechaniczne ze względu na lepszą spójność, a także wyższy stopień topnienia.
EN
The purpose of the study described in the work was to evaluate the operating wear of the SANDVIK CV117 centrifugal crusher working in the Melaphyre mine in Grzędy. The research was carried out on work elements, such as the lining assembly, rotor tips, shredder hammers, the directional bushing, and the distributor divider. All components had direct contact with the aggregate, and their operating time was about 1150 hours. The studies included a mine full scale observation, macroscopic analysis of the elements, and an assessment of the impact of exploitation on selected structural properties of the elements material. On the basis of the carried out analyses, it was concluded that the major problem faced by all the tested components is the simultaneous interaction of high friction and impact forces resulting from the kinetic energy of the accelerated grains of the material acquired from the rotor during operation of the crusher.
PL
Celem badań opisywanych w pracy była ocena zużycia eksploatacyjnego kruszarki odśrodkowej typu SANDVIK CV117 pracującej w kopalni melafiru w Grzędach. Przedmiotem realizowanych badań były elementy robocze takie, jak: zespół okładzin, końcówki wirnika, młotki rozdrabniające, tuleja kierunkowa oraz przegroda dystrybutora. Wszystkie elementy miały bezpośredni kontakt z kruszywem, a czas ich eksploatacji wynosił ok 1150 motogodzin. Przeprowadzone badania obejmowały wizję lokalną z kopalni, analizy makroskopowe elementów, jak również ocenę wpływu eksploatacji na wybrane właściwości strukturalne materiału elementów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poważnym problemem, na który narażone są wszystkie badane elementy, jest jednoczesne oddziaływanie wysokich sił tarcia oraz udarności, wynikających z energii kinetycznej rozpędzonych ziaren nadawy, nadanej za pomocą wirnika podczas pracy kruszarki.
PL
W pracy opisano badania modelowe i materiałowe związane z technologią różnicowego hartowania wielkotonażowych walców oporowych walcarek do przeróbki na zimno i na gorąco (o średnicy beczki do Φ 1550 mm). Modelowano, obliczano i wyznaczano eksperymentalnie rozkład twardości i struktury na przekroju beczki walców oraz rozkład temperatury podczas nagrzewania płomieniowego i studzenia mgłą wodną. Proces różnicowego hartowania zapewnia prawidłowy rozkład struktury beczki walca dla gatunków stali 50H3MNV i 60H2MNV.
EN
The paper presents the process of the differential hardening, with flame heating and water spray quenching, of the back-up rolls with the diameter of up to 1550 mm. The hardness distribution across the roll barrel, the temperature distribution during heating, steel hardenability, and cooling rate of the roll during quenching were modeled, calculated and measured. The alloy steel grades used for the back-up roll contained 0.5-0.6% carbon and 2-3% chromium (50H3MNV and 60H2MNV grades).
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania metod metalograficznych do oceny stopnia uszkodzenia wewnętrznego stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w warunkach pełzania. Wykorzystanie obrazów struktur metalograficznych uzyskanych w wyniku badań w skaningowym mikroskopie elektronowym lub w mikroskopie konfokalnym pozwala zaklasyfikować materiał pod względem stopnia uszkodzenia wewnętrznego. Stanowi ono jedno z istotnych kryteriów dopuszczenia elementu do dalszej eksploatacji lub też podstawę do wymiany elementu instalacji ze względu na zbyt duże jego zniszczenie w wyniku równoczesnego działania podwyższonej temperatury i naprężenia.
EN
The article presents the possibility of using metallographic methods to assess the degree of internal damage to chromium-molybdenum steels operated in creep conditions. Using images of metallographic structures obtained as a result of scanning electron microscopy or confocal microscopy enables classifying a material in terms of the internal damage degree. It is one of the important criteria for approving an element for further operation or is the basis for replacing the element of an installation due to its excessive destruction as a result of the simultaneous action of elevated temperature and stress.
7
Content available remote Poprawa własności stali typu maraging w postaci kęsów kutych
PL
W pracy opisano badania prowadzące do poprawy własności mechanicznych (ciągliwości) stali typu maraging X2NiCoMo18-9-5 w postaci kęsów kutych o dużym przekroju. Zmodyfikowano proces kucia poprzez zastosowanie większych odkształceń plastycznych w niższych wartościach temperatury w stosunku do tradycyjnej technologii. Opracowano też nową trój-etapową obróbkę cieplną odkuwek. Korzystne zmiany własności przypisano zmniejszonej wielkości ziarna austenitu oraz rozdrobnieniu wtrąceń niemetalicznych.
EN
The paper describes experiments leading to the improvement in the mechanical properties (ductility) of the X2NiCoMo18-9-5 maraging steel in the form of forged billets of a large cross-section. The forging process was modified in relation to the traditional technology by applying higher deformations at lower temperatures. A novel three-stage heat treatment was also developed. The improvement of the properties was attributed to the austenite grain refinements and finer size of non-metallic inclusions.
8
Content available remote Testing the cement, hydrated lime and cement by-pass dust mixtures hydration
EN
The paper reports the results of the tests used to determine hydration kinetics, physical properties and microstructure of hydraulic road binders. Seven hydraulically bound mixes were produced by mixing Portland cement (CEM I 32.5R), hydrated lime, and cement by-pass dust (CBPD) in proportions established as per the experimental plan. Cement by-pass dust was found to have the greatest effect on the increased water demand, hydration heat and soundness of the binder paste. Minerals derived from the hydration of input components were identified in the composition of the binder phases. In CBPD rich binders sylvite and calcium chloro-aluminate hydrate were present. The test results show that when planning the use of normal setting hydraulic road binders containing CBPD in road construction, the water to binder ratio w/b must be taken into account to ensure proper consistency, soundness, and amount of hydration heat release.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie kinetyki procesu hydratacji, właściwości fizycznych oraz mikrostruktury hydraulicznych spoiw drogowych. W tym celu przygotowano siedem mieszanek wykorzystując spoiwa hydrauliczne: cement portlandzki (CEM I 32.5R) i wapno hydratyzowane oraz pyły z instalacji by-passu pieca cementowego (ang. CBPD) dodane w proporcjach określonych w planie eksperymentu. Największy wpływ na wodożądność, ciepło hydratacji oraz stałość objętości zaczynu okazał się mieć pył cementowy. Po związaniu spoiw stwierdzono w ich składzie fazowym występowanie faz mogących powstawać w wyniku hydratacji użytych surowców. W spoiwach zawierających dużą ilość pyłu cementowego stwierdzono obecność sylwinu i uwodnionych chloroglinianów wapnia. Wyniki badań wykazały, że można wytworzyć hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące z wykorzystaniem CBPD, jednak przy ich zastosowaniu w budownictwie drogowym należy uwzględnić współczynnik w/s zapewniający uzyskanie właściwej konsystencji, a także ilości wydzielonego ciepła w czasie hydratacji oraz zmiany objętości.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przyspieszonego chłodzenia po austenityzowaniu prętów o średnicy 180 mm ze stali konstrukcyjnej S355J2 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. Celem badań było opracowanie bazowych parametrów technologii obróbki cieplnej z wykorzystaniem ciepła pozostałego w prętach po walcowaniu na gorąco. Testy nagrzewania i chłodzenia prętów wykonano w urządzeniach wchodzących w skład linii do półprzemysłowej symulacji walcowania na gorąco, regulowanego chłodzenia i obróbki cieplnej (LPS-B) w Łukasiewicz - IMŻ. Wykonano następujące operacje chłodzenia po austenityzowaniu prętów: chłodzenie w spokojnym powietrzu, regulowane chłodzenie nadmuchem powietrza, mieszaniną wodno-powietrzną, natryskiem wody oraz chłodzenie zanurzeniowe w wodzie. Na podstawie wykonanych badań i analiz stwierdzono, że zastosowanie zoptymalizowanych wariantów przyspieszonego chłodzenia prowadzi do modyfikacji mikrostruktury oraz do rozdrobnienia ziarna, bez wytworzenia niepożądanych składników fazowych. W konsekwencji następuje podwyższenie właściwości mechanicznych (granicy plastyczności i udarności) powyżej poziomu uzyskiwanego w wyniku chłodzenia w spokojnym powietrzu, w tym w wyniku standardowego normalizowania. Wykonano wstępne próby przyspieszonego chłodzenia strumieniem powietrza prętów po austenityzowaniu w warunkach przemysłowych. Ostatecznym kryterium wyboru i wdrożenia w warunkach techniczno-technologicznych Huty Bankowa rodzaju technologii obróbki cieplnej prętów z wykorzystaniem ciepła po walcowaniu na gorąco, będzie ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.
EN
The article presents the results of studies on the impact of accelerated cooling after the austenitisation of bars with a diameter of 180 mm made of structural steel S355J2 on the microstructure and mechanical properties. The aim of the research was to develop basic parameters of heat treatment technology using the heat remaining in the bars after hot rolling. Tests of heating and cooling of the bars were carried out in devices included in the line for semi-industrial hot rolling simulation, controlled cooling and heat treatment (LPS-B) at Łukasiewicz - IMŻ. The following cooling operations were performed after bar austenitisation: cooling in still air, controlled cooling with air blow, water-air mixture, water spraying and immersion cooling in water. Based on the research and analyses, it was found that the use of optimised variants of accelerated cooling leads to the modification of the microstructure and to grain refinement, without the formation of undesirable phase components. Consequently, the mechanical properties (yield strength and impact toughness) increase above the level obtained as a result of cooling in still air, including standard normalisation. Preliminary tests of accelerated air stream cooling of bars were carried out after austenitising in industrial conditions. The final criterion for selecting and implementing the type of technology for heat treatment of bars using heat after hot rolling in Huta Bankowa’s technical and technological conditions will be the assessment of the economic efficiency of the project.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na przebicie blach ze stali nanobainitycznej o grubości w zakresie 6÷9 mm za pomocą pocisków o zróżnicowanym mechanizmie penetracji. Testy ostrzałem prowadzono stosując amunicję kal. 7,62×39 mm BZ zgodnie z wymaganiami dokumentu standaryzacyjnego NATO Stanag 4569A (poziom 2) oraz amunicję kal. 7,62×54R mm B32 w celu wyznaczenia parametru V50 dla wytypowanych wariantów i grubości blach. Blachy arkuszowe stanowiące materiał badań wytworzono w skali przemysłowej z dwóch wytopów o różnym składzie chemicznym. Arkusze blach ze stali nanobainitycznej poddano obróbce cieplnej obejmującej austenityzowanie, regulowane chłodzenie i bezpośrednie wygrzewanie izotermiczne, której parametry zoptymalizowano w celu uzyskania jak najwyższej zdolności ochronnej. W miejscach oddziaływania pocisku z blachą przeprowadzono badania mikrostruktury w celu szczegółowej analizy skutków ostrzału. Uzyskane wyniki badań wskazały graniczne wartości prędkości pocisków oraz grubości blach dla których ochrona balistyczna jest skuteczna. Określono zakres właściwości mechanicznych wyznaczanych w statycznej próbie rozciągania oraz rodzaj mikrostruktury, w tym zawartość i postać austenitu resztkowego, gwarantujące spełnienie wymaganego poziomu odporności na przebicie. Na podstawie wyników testów ostrzałem wytypowano warianty obróbki cieplnej dla blach o określonej grubości, przeznaczonych na opancerzenie kontenera obserwacyjno-obronnego. Badania i testy wykonano w ramach projektu POIR 04.01.04-00-0047/16, którego głównym celem jest obniżenie masy opancerzenia kontenera LOOK.
EN
The article presents the results of tests on resistance to perforation of nanobainitic steel plates with a thickness in the range of 6-9 mm with the use of projectiles with different perforation mechanisms. Firing tests were carried out using 7.62×39 mm BZ ammunition in accordance with the requirements of the NATO Stanag 4569A standard document (level 2) and 7.62×54R mm B32 ammunition to determine the V50 parameter for selected variants and plate thickness. The plates constituting the testing material were manufactured on an industrial scale from two heats with different chemical composition. The nanobainitic steel plates were subjected to heat treatment including austenitisation, controlled cooling and direct isothermal annealing, the parameters of which were optimised in order to achieve the highest protective capacity. Microstructure studies were carried out in places where the projectile and the plate interacted, in order to analyse the effects of firing in detail. The obtained test results indicated limit values of projectile velocities and plate thicknesses for which ballistic protection is effective. The range of mechanical properties determined in a static tensile test as well as the type of microstructure were determined, including the content and form of retained austenite, guaranteeing compliance with the required level of resistance to perforation. Based on the results of the firing tests, heat treatment variants were selected for plates of a certain thickness intended for the armour of an observation and protective container. The studies and tests were carried out as part of the POIR 04.01.04-00-0047/16 project, the main goal of which is to reduce the weight of a LOOK container armour.
PL
Gatunki stali nanobainitycznych są nowym materiałem konstrukcyjnym o wytrzymałości w zakresie 1,9-2,2 GPa i jednocześnie charakteryzującym się dobrą plastycznością. Obecnie prace nad rozwojem stali nanobainitycznych w Łukasiewicz - IMŻ weszły w fazę komercjalizacji. Jednym z głównych zastosowań ultrawytrzymałych blach ze stali nanobainitycznych są systemy opancerzenia. W celu zoptymalizowania parametrów procesu produkcji blach ze stali nanobainitycznej wykonano badania mikrostruktury i pomiary właściwości mechanicznych na pośrednich etapach wytwarzania i po finalnej obróbce cieplnej. Dokonano oceny rezultatów przemysłowych operacji wytwarzania stali i blach obejmujących: wytapianie i odlewanie do wlewnic, przygotowanie wsadu do walcowania, walcowanie na gorąco, wykonanie arkuszy oraz pośrednią i finalną obróbkę cieplną. Zidentyfikowano krytyczne operacje technologiczne mogące wpływać negatywnie na jakość i właściwości użytkowe arkuszy blach. Sformułowano kierunki modyfikacji technologii, które zmniejszają lub eliminują zagrożenia pogorszenia właściwości blach.
EN
Nanobainitic steel grades are a new construction material with a strength in the range of 1.9-2.2 GPa, at the same time characterised by good plasticity. Currently, the works on the development of nanobainitic steels at Łukasiewicz - IMŻ have entered the commercialisation phase. One of the main applications of ultra-strength nanobainitic steel plates is armour systems. In order to optimise the parameters of the production process of nanobainitic steel plates, microstructure examination and measurement of mechanical properties were carried out at intermediate stages of production and after final heat treatment. The results of industrial steel and plate production operations were assessed, including smelting and casting into ingot moulds, preparation of the rolling mill charge, hot rolling, plate production as well as intermediate and final heat treatment. Critical technological operations that may adversely affect the quality and performance of plates were identified. The directions for technology modification that reduce or eliminate threats of plate deterioration were formulated.
EN
Purpose: This research examined the effects of artificial-aging temperature and time on tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology in AlSiMg. Design/methodology/approach: This research was conducted using aluminium alloy at 120°C, 150°C, and 180°C artificial-aging temperature and 6 hours holding time. The tensile test used ASTM B211-03 standard and hardness test adapted to ALCOA 6061 standard. Findings: Tensile test results indicated the highest tenacity on aluminium alloy at a 150ºC temperature that was 47.263% strain level. In addition to the strain level, this research also obtained the highest tensile strength level at 180ºC that was 62.267 kgf/mm2 and the highest hardness value that was 110 HV. The increase in tensile strength and hardness at 180°C was caused by the increase in Mg, Si, and Al. Based on the microstructure test, the highest tenacity was obtained at 150°C temperature as the result of closed and gathered Mg2Si precipitates; while at 180°C temperature, the precipitates appeared to be more distributed, causing a rise in hardness value and tensile strength. AlSiMg tenacity also exhibited from the number of dimples compared to cleavages at 150°C temperature. Research limitations/implications: The limitation that found in this research was conducted using AlSiMg aluminium Al6061 specimen with an artificial-aging treatment at 120ºC, 150°C, and 180°C temperature for 6 hours and then compared to the raw material. AlSiMg tensile specimen was made according to ASTM E8-E8M standard. Practical implications: This research can be applied in industrial manufacture process to find tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology of Al6061 alloy. Originality/value: According to research result, can be understood that by conducting these experiments, Artificial-aging treatment temperature variations in AlSiMg aluminium alloy could increase hardness.
EN
Purpose: The purpose of the work is to synthesize and investigate the character of structure formation, phase composition and properties of model alloys Fe75Cr25, Fe70Cr25Zr5, and Fe69Cr25Zr5B1. Design/methodology/approach: Model alloys are created using traditional powder metallurgy approaches. The sintering process was carried out in an electric arc furnace with a tungsten cathode in a purified argon atmosphere under a pressure of 6·104 Pa on a water cooled copper anode. Annealing of sintered alloys was carried out at a temperature of 800°C for 3 h in an electrocorundum tube. The XRD analysis was performed on diffractometers DRON-3.0M and DRON-4.0M. Microstructure study and phase identification were performed on a REMMA-102-02 scanning electron microscope. The microhardness was measured on a PMT-3M microhardness meter. Findings: When alloying a model alloy of the Fe-Cr system with zirconium in an amount of up to 5%, it is possible to obtain a microstructure of a composite type consisting of a mechanical mixture of a basic Fe2(Cr) solid solution, solid solutions based on Laves phases and dispersive precipitates of these phases of Fe2Zr and FeCrZr compositions. In alloys of such systems or in coatings formed based on such systems, an increase in hardness and wear resistance and creep resistance at a temperature about 800°C will be reached. Research limitations/implications: The obtained results were verified during laser doping with powder mixtures of appropriate composition on stainless steels of ferrite and ferrite-martensitic classes. Practical implications: The character of the structure formation of model alloys and the determined phase transformations in the Fe-Cr, Fe-Cr-Zr, and Fe-Cr-B-Zr systems can be used to improve the chemical composition of alloying plasters during the formation of ferrite and ferrite-martensitic stainless steel coatings. Originality/value: The model alloys were synthesized and their phase composition and microstructure were studied; also, their microhardness was measured. The influence of the chemical composition of the studied materials on the character of structure formation and their properties was analysed.
EN
Purpose: The results presented the microstructure and corrosive behavior of SnSb12Cu6Pb alloy (B82) in H2SO4 aqueous solution and NaCl aqueous solution. Design/methodology/approach: The electrochemical corrosion has been investigated in two different aqueous solutions: 0.1M sulfuric acid (H2SO4) and 0.5M sodium chloride (NaCl) solution measuring of potential changes relative to immersion time and conducting mass loss test. Microscopic investigations before and after corrosion tests were made using scanning electron microscopy. Findings: The obtained results indicate very good corrosion resistance of the alloy tested in NaCl solution. Corrosion progresses faster in a sulfuric acid aqueous solution compared to sodium chloride aqueous solution. Also, it was found that the dominant mechanism of corrosion degradation in both solutions is selective corrosion which is a particularly undesirable type of corrosion because it involves the loss of one alloying component and the formation of porous structure on the alloy surface. Research limitations/implications: The aqueous solutions used in this study are not a natural working environment of the bearing. However, a comparison of acidic and neutral solutions allows explaining the corrosion behavior of tin babbitts due to contaminants of oil lubricants. Further research should be conducted in more aggressive environments characteristic of industrial conditions. Practical implications: One of the important properties of bearing alloys are corrosion resistance. Corrosion properties are extremely important for the transport and storage of metallic components before they are used. Also, the working environment can have a destructive effect on the properties of the materials used. Industry environment, aging stagnant oil, and some acids may lead to selective corrosion of the tin, copper, lead, or antimony components and leaving a rough and weakened the babbitt surface. Electrochemical corrosion can contribute to the acceleration of bearing wear and consequent to bearing damage. Originality/value: Studies of the corrosion of tin-babbitt bearings are not extensive in the literature due to rare tin corrosion. This study could be an important complement to knowledge about the corrosion behavior of tin-based bearing alloys.
15
EN
The phase transformations during continuous cooling from the single phase β range in the Ti13Nb13Zr alloy have been analysed. Investigations were carried out by the dilatometric method using L78 R.I.T.A. dilatometer of the LINSEIS Company. The received results have been illustrated by selected dilatometric curves ΔL = f(T), (where: ΔL is the length change of the sample, T – temperature). On the basis of the curves, the temperature at which diffusion and non-diffusion transformations start and finish has been determined. The cooling curves was differentiated ΔL/T = f(T). Additionally, changes in the alloy microstructure during cooling down from the single phase β range have been analysed. After cooling from 780°C the diffusion martensitic transformation β → α” and probably massive transformation β → αM occur in the alloy cooling rate range from 160–10°C/s. It has been found that in the range of 5–0.05°C/s of the applied cooling rate, a diffusion β → α + β transformation is observed. Besides microstructure changes, dilatometric effects were also observed which corroborates the occurrence of phase transformation in the alloy. The obtained results may serve for the interpretation of phase transformations occurring in the Ti13Nb13Zr alloy during aging.
PL
Celem pracy była ocena kinetyki przemian fazowych zachodzących podczas ciągłego chłodzenia z różną szybkością stopu Ti13Nb13Zr z jednofazowego zakresu β. Na podstawie krzywych dylatometrycznych określono temperaturę, w której rozpoczynają się i kończą transformacje dyfuzyjne i niedyfuzyjne. Stwierdzono, że w zakresie zastosowanej szybkości chłodzenia (5–0,05°C/s) obserwuje się transformację dyfuzyjną β → α + β. Oprócz zmian mikrostruktury zaobserwowano również efekty dylatometryczne, które potwierdzają występowanie przemiany fazowej w stopie. Uzyskane wyniki mogą służyć do interpretacji przemian fazowych zachodzących w stopie Ti13Nb13Zr podczas s.
PL
Stopy Ni-Co oraz kompozyty TiO2/Ni-Co osadzono elektrolitycznie z kąpieli siarczanowo-cytrynianowych o względnej zawartości jonów Co:Ni równej 1:49, 1:24 i 1:9 stosując gęstości prądu 2,5, 5 i 7,5 A/dm2. Wpływ parametrów osadzania na morfologię powierzchni, mikrostrukturę, skład chemiczny i skład fazowy zbadano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, spektroskopii dyspersji energii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oraz dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Wytworzone kompozyty charakteryzowały się globularną morfologią i nanokrystaliczną mikrostrukturą. Wykazano, że w osnowie kompozytów występują pojedyncze nanocząstki oraz aglomeraty TiO2. Zawartość TiO2 w kompozytach wynosiła około 4% mas. Stwierdzono, że wielkość ziarna kompozytów TiO2/Ni-Co zależy od obecności fazy umacniającej, warunków prądowych podczas osadzania oraz stężenia Co w osnowie Ni-Co.
EN
TiO2/Ni-Co composites were electrodeposited from citrate-sulfate bath with varying Ni:Co ratios. Effect of deposition conditions on chemical composition, surface morphology, microstructure and phase composition were investigated using scanning and transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy and X-ray diffraction. Manufactured composites were characterized by typical cauliflower surface morphology and nanocrystalline structure. Nanocrystalline TiO2 particles were embedded in the Ni-Co matrix both in the form of dispersive nanoparticles and clusters. The concentration of nc-TiO2 in composites was about 4 wt. %. Grain size of TiO2/Ni-Co composites depended on the content of strengthening phase, deposition current conditions and Co concentration in the Ni-Co matrix.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przyspieszonego chłodzenia po austenityzowaniu prętów o średnicy 180 mm ze stali konstrukcyjnej C45 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. Testy nagrzewania i chłodzenia prętów wykonano w urządzeniach wchodzących w skład linii do półprzemysłowej symulacji walcowania na gorąco, regulowanego chłodzenia i obróbki cieplnej (LPS-B) w Łukasiewicz-IMŻ. Na podstawie wykonanych badań i analiz stwierdzono, że zastosowanie zoptymalizowanych wariantów przyspieszonego chłodzenia prowadzi do istotnej modyfikacji mikrostruktury oraz do rozdrobnienia ziarna, bez wytworzenia niepożądanych składników fazowych. W konsekwencji następuje znaczne podwyższenie właściwości mechanicznych (wytrzymałości, granicy plastyczności i udarności) powyżej poziomu uzyskiwanego w wyniku chłodzenia w spokojnym powietrzu, w tym w wyniku standardowego normalizowania.
EN
In the paper the results of investigations of the effect of accelerated cooling after the austenitisation of bars with a diameter of 180 mm made of structural steel C45 on the microstructure and mechanical properties are presented. Tests of heating and cooling of the bars were carried out in devices included in the line for semi-industrial hot rolling simulation, controlled cooling and heat treatment (LPS-B) at Łukasiewicz – IMŻ. Based on the accomplished research and analyses it was found that the use of optimised variants of accelerated cooling leads to the significant modification of the microstructure and to grain refinement, without the formation of undesirable phase components. Consequently, the mechanical properties (strength, yield strength and impact toughness) increased considerably above the level obtained as a result of cooling in still air, including standard normalisation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań powłoki Al2O3 powstałej w procesie PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) na podłożu stopu aluminium serii 2000. Badania mikrostrukturalne wykonano przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM i TEM). Powstała powłoka tlenku aluminium charakteryzowała się budową wielowarstwową o zróżnicowanej mikrostrukturze. Wyróżniono trzy główne warstwy. Zewnętrzna warstwa składa się z kruchych krystalitów, a wewnętrzna − z dobrze przylegającej do podłoża funkcjonalnej warstwy tlenkowej. Pomiędzy podłożem duralowym a warstwą wewnętrzną zaobserwowano warstwę przejściową o budowie amorficznej. Ponadto wykonano badania adhezji powłoki do podłoża poprzez test zarysowania; badania te miały głównie charakter technologiczny związany z oceną stopnia przylegania powłoki do podłoża duralowego.
EN
This work presents results of the investigation of Al2O3 coating produced on the AA2000 series aluminium alloy using the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) process. Microstructural studies of the coating were performed using Light Microscopy (LM) as well as Scanning and Transmission Electron Microscopy (SEM, TEM) methods. Investigated alumina scale has a multilayer composition: three sublayers with the different structure were identified. The outer-layer composes mainly of brittle Al2O3 crystals, whereas the inner-layer exhibits excellent adhesion to the Al alloy substrate and high mechanical properties. Between the base alloy and the inner-sublayer, a transition zone with amorphous structure was found. To investigate the coating adhesion to the substrate, the scratch tests were performed, that confirmed high mechanical properties of the Al alloy-coating system.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, wybranych własności mechanicznych (twardość, odporność na pękanie w warunkach dynamicznych), użytkowych (odporność na ścieranie) i fizycznych (współczynnik rozszerzalności liniowej) próbek pobranych z dyfuzora kompresora silnika samolotu, wykonanego ze stali martenzytycznej odpornej na korozję. Postawowe wskaźniki własności mechanicznych stali, z której wykonano dyfuzor kompresora wynoszą: HRC = 48, KV = 15,7 J (dla przekroju 0,4 cm2), współczynnik tarcia w zakresie 0,38 ÷ 0,57 (zależnie od czasu trwania próby), średni współczynnik rozszerzalności liniowej 14,7 ∙ 10-6 K-1 (dla zakresu przed przemianą fazową) i 22,8 ∙ 10-6 K-1 (dla zakresu po przemianie). Mikrostrukturę elementu dyfuzora w stanie obrobionym cieplnie stanowi martenzyt odpuszczony. Obserwacje fraktograficzne wskazują na mieszany charakter przełomów próbek dyfuzora użytych do badań odporności na pękanie, tj. charakter quasi - kuchy z przewagą przełomu transkrystalicznego i pewnym udziałem przełomu międzykrystalicznego.
EN
The results of microstructural studies, mechanical examinations (hardness, impact toughness), utility (resistance to wear) as well as physical (coefficient of linear thermal expansion) properties of samples taken from jet engine diffuser are presented in this paper. The diffuser was made of martensitic corrosion resistant steel. The steel is characterised by the following mechanical and physical parameters: HRC = 48, KV = 15.7 J (for cross-section of 0.4 cm2), friction coefficient 0.38 - 0.57 (depending of a test duration), average coefficient of linear thermal expansion 14.7 · 10-6 K-1and 22.8 · 10-6 K-1 for temperatures below and above phase transformation, respectively. The microstructure of the heat treated part consists of a tempered martensite. Fractographic studies has proved that a fracture of the specimen has a mixed, quasi-brittle character where transcrystalline fracture dominates over intercrystalline one.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych dotyczących mechanizmów mikrostrukturalnych powodujących umocnienie prętów ze stali S355J2 i C45R o średnicy 180 mm w wyniku zastosowania przyspieszonego chłodzenia z zakresu austenitu. Ustalono zależności pomiędzy parametrami przyspieszonego chłodzenia a uzyskanymi zmianami mikrostruktury i właściwości mechanicznych. W stosunku do obróbki standardowego normalizowania z chłodzeniem w spokojnym powietrzu, przyspieszone chłodzenie w zakresie dyfuzyjnych przemian fazowych spowodowało istotne rozdrobnienie ziarna składników mikrostrukturalnych i zmiany składu fazowego, prowadzące do podwyższenia granicy plastyczności prętów ze stali S355J2 o 35-55 MPa, a prętów ze stali C45R o 80-100 MPa. W przypadku stali S355J2 głównym zidentyfikowanym czynnikiem umacniającym było rozdrobnienie ziarna ferrytu, natomiast w przypadku stali C45R umocnienie było spowodowane głównie zwiększeniem udziału w mikrostrukturze perlitu i - w drugiej kolejności - zmniejszeniem odległości międzypłytkowej w perlicie.
EN
Results of experimental investigations and theoretical analyses concerning the microstructural mechanisms causing strengthening of 180 mm diameter bars made of steels S355J2 and C45R, as a result of application of accelerated cooling from the austenite range, are presented. Relationships between parameters of accelerated cooling and obtained changes in microstructure and mechanical properties have been determined. As compared to standard normalising treatment comprising cooling in still air, the accelerated cooling through diffusive phase transformation range caused substantial grain refinement of microstructural constituents and changes in phase composition leading to increases in yield strength of bars made of S355J2 steel by 35-55 MPa and bars made of steel C45R by 80-100 MPa. In the case of steel S355J2 the main identified strengthening factor was refinement of ferrite grains and in the case of steel C45R the trengthening was mainly the result of an increase of pearlite content in microstructure and - in second place - by decreasing of the interlamellar spacing in pearlite.
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.