Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroskopia SEM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Low-temperature plasma treatment has been used in the last years as a useful tool to modify the surface properties of different materials like textile, glass, wood. Plasma technology applied to textiles is a dry, environmentally and worker friendly method to achieve surface alteration without modifying the bulk properties of different materials. In the present work low-temperature plasma was used to treat surface of cotton fabric. We used laboratory line for plasma surface modification - plasma reactor using DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) plasma systems with flat and curved electrode with active plasma area 200 x 100 mm for continuous treatment of common textiles and polymeric materials. We described laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Also we defined a temperature distribution in cotton fabric during plasma treatment using thermal camera BCAM FLIR. The surface morphology of the untreated and plasmatreated cotton fabrics was analyzed by scanning electron microscopy (SEM).
PL
Obróbka plazmą w niskiej temperaturze była w ostatnich latach wykorzystywana jako przydatne narzędzie do modyfikacji właściwości powierzchni różnych materiałów, takich jak: tkaniny, szkło, drewno. Technologia plazmy zastosowana do tkanin jest suchą, przyjazną środowisku i pracownikowi, metodą zmiany powierzchni bez modyfikacji dużej masy właściwości różnych materiałów. W niniejszej pracy wykorzystano plazmę o niskiej temperaturze celem obróbki powierzchni materiału z bawełny. Celem modyfikacji powierzchni wykorzystano linię w laboratorium – reaktor plazmowy z zastosowaniem systemów plazmowych DCSBD (Rozproszona Równoległa Bariera Powierzchniowa) z elektrodą płaską i zakrzywioną z czynną powierzchnią plazmy 200 x 100 mm mm celem ciągłej obróbki popularnych tkanin i materiałów polimerycznych. Opisano linię laboratorium wykorzystaną do modyfikacji powierzchni za pomocą plazmy oraz bezpieczeństwo pracy z reaktorem plazmy o niskiej temperaturze. Określono również rozmieszczenie temperatury w materiale z bawełny podczas obróbki plazmą przy użyciu kamery cieplnej BCAM FLIR. Przeanalizowano skład powierzchni niepoddanego i poddanego obróbce plazmą materiału z bawełny za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji struktury górnej i dolnej ścianki zbiornika paliwa oraz próbek pochodzących z jego recyklingu. Próbki uzyskane na drodze recyklingu mechanicznego wytworzono poprzez rozdrobnienie materiału zbiornika i ponowne uformowanie metodą wtryskiwania. Czynność tą powtórzono kilkukrotnie. Do obserwacji struktury wykorzystano trzy metody: skaningowej mikroskopii elektronowej SEM, mikroskopię sił atomowych AFM oraz mikroskopię konfokalną. Celem badań było określenie wpływu długotrwałego kontaktu tworzywa z paliwem oraz procesu wielokrotnego przetwórstwa na strukturę badanych próbek pobranych ze zbiornika paliwa i wytworzonych w procesie recyklingu.
EN
The results of the structure of the upper and lower wall of the fuel tank and samples from its recycling have been presented in this article. Samples were obtained by mechanical recycling formed by grinding of fuel tank material, than reprocessing by injection molding. This action was repeated several times. To observe the structure of obtained samples scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM) and confocal microscopy have been used. The aim of the study was to determine the effect of prolonged contact with the fuel material and the process of re-processing on to the structure of the investigated samples taken from the original fuel tank and manufactured in the recycling process.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zużycia ostrzy narzędzi z ceramiki azotkowej bez powłoki i z powłoką CVD-Al2O3/TiN w skrawaniu żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej, gatunku EN-GJS-500. Badania obejmowały wyznaczenie krzywych zużycia i odpowiednich trwałości ostrza oraz szczegółową identyfikację mechanizmów zużycia występujących na powierzchni natarcia i przyłożenia. Wykazano obecność różnych mechanizmów, którymi w zależności od warunków obróbki mogą być: zużycie ścierne, adhezja i zużycie chemiczne. Udowodniono większą odporność na zużycie ścierne narzędzi z ceramiki Si3N4 z nałożoną powłoką z ceramiki tlenkowej Al2O3. Do analizy zużycia zastosowano mikroskopię skaningową SEM (Electron Scanning Microscopy), technikę BSE (Back Scattering Electron) i analizę EDX (Energy Dispersive X-Ray Analysis).
EN
This paper presents the results of the wear of nitride ceramic tools, uncoated and coated with CVD-Al2O3/TiN layer, in the machining of pearlitic-ferritic nodular cast iron-EN-GJS-500 grade. Investigations include the tool wear curves and appropriate tool lives, as well as detailed identification of tool wear mechanisms occurring on both the rake and flank faces of the tools. The occurrence of various wear mechanisms depend on the machining conditions, e.g. abrasive wear, diffusive wear and chemical wear (chemical dissolution). Higher wear resistance of coated nitride tools with an additional oxide ceramic layer was confirmed. In particular, such techniques as SEM, BSE and EDX analysis were employed to analyse tool wear.
4
Content available remote The effect of porosity and microhardness of A2O3 layer on tribological properties
EN
A characteristic feature of ceramic materials is their little consumption as well as a low friction coefficient in contact with other materials at a presence of a lubricant. The latest world trends as regards the machine construction, in particular piston machinery, are aiming at reducing its lubrication and cooling. Thus, a question arises, what the upper layer of a ceramic material should be like in order to maintain low consumption and small friction resistance. The oxide layer for tribological purposes was obtained on an AlMg2 alloy as a result of hard anodizing in SAS electrolyte. This electrolyte enables the control of the oxide layer production parameters, which allowed the obtaining of an oxide layer of a wide range of volumetric porosity changes and microhardness ľHV. Verification of the structural model of the oxide layer of aluminium and its alloys has been made based on samples obtained on aluminium at different production parameters. The morphologies of the oxide layer surface obtained on aluminium, after their subjecting to a computer image analysis. The research was conducted using a program for a computer image analysis, Visilog 4. The results of measurements were subjected to a comparative analysis of pores' areas calculated based on theoretical formulas and measured by means of a computer image analysis.
PL
Charakterystyczną cechą materiałów ceramicznych jest ich małe zużycie oraz mała wartość współczynnika tarcia w obecności substancji smarnej. Tendencje światowe, dotyczące konstrukcji maszyn, a w szczególności maszyn tłokowych, zmierzają do ograniczenia ich smarowania i chłodzenia. Stąd prowadzone badania warstwy wierzchniej materiału ceramicznego dla zachowania niskiego zużycia i uzyskania małych oporów tarcia. Warstwę tlenkową otrzymywano na stopie AlMg2 w wyniku anodowania twardego w elektrolicie SAS. Elektrolit ten umożliwia kontrolę parametrów warstwy tlenkowej. Uzyskano powłokę tlenkową o szerokim zakresie zmiany porowatości oraz twardości (ľHV). Dla skojarzenia warstwa tlenkowa-tworzywo sztuczne decydujące znaczenie dobrego funkcjonowania węzła ślizgowego ma porowatość i twardość warstwy tlenkowej. Weryfikacji modelu budowy warstwy tlenkowej aluminium i jego stopów dokonano dla aluminium, stosując różne parametry procesu wytwarzania. Powierzchnie warstwy tlenkowej otrzymane na aluminium, poddano komputerowej analizie obrazu. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników pomiarów powierzchni porów obliczonych teoretycznie oraz uzyskanych za pomocą komputerowej analizy obrazu.
5
Content available remote Formation of the tribological properties of oxide layers.
EN
The paper presents the problem of the influence of the structure of oxide layers obtained in an electrolytic process on tribological cooperation with constructional materials. Microhardness and abrasion resistance of oxide layers obtained on aluminium alloys by means of hard anodizing depend mainly on their porosity, morphology, surface roughness and layers' thickness. Utilitarian properties of alumina can be controlled to a rarge degree by changing the current and temperature conditions of the process as well as the composition of electrolyte or of the aluminium substrate. A porous oxide layer characterizes with a columnar structure with numerous micro-, macro- and nanopores formed at the contact point of Al203 fibres. Numerous structural and morphological studies conducted by AFM (atom-force microscopy) and SEM (scanning electron microscopy) have shown that it is possible to effectively control the number and size of alumina as well as micro- and nanopores. Any changes in the structure translate directly into changes of nanoroughness and porosity of the obtained oxide layers. Micro- and macropores on surfaces can be used as lubrication dispensers at sliding cooperation with modern constructional materials, e.g. TG15 or PEEK/BC. Tribological investigations have shown a dependence of wear intensity and friction factor of the couple: anodic oxide layer/plastic, on the internal structure of the cooperating triboelements.
PL
W pracy omówiono zagadnienie wpływu budowy warstw tlenkowych uzyskiwanych metodą elektrolityczną na procesy współpracy tribologicznej z tworzywami konstrukcyjnymi. Twardość i odporność na ścieranie warstw tlenkowych wytwarzanych na stopach aluminium metodą anodowania twardego zależą od ich porowatości, morfologii i chropowatości powierzchni oraz głębokości tych warstw. Właściwości użytkowe warstw tlenku glinu można kształtować w szerokim zakresie przez zmianę warunków prądowych i temperaturowych procesu anodowania oraz składu chemicznego elektrolitu i podłoża. Porowata warstwa tlenkowa odznacza się kolumnową mikrostrukturą z licznymi mikro-, makro- i nanoporami powstającymi na styku włókien AI2O3. Przeprowadzone badania mikrostruktury z użyciem mikroskopii sił atomowych AFM oraz elektronowej mikroskopii skaningowej SEM wykazały, że można skutecznie kształtować objętość względną i wymiary włókien tlenku glinu oraz mikro- i nanopor. Zmiany morfologiczne mikrostruktury oddziaływają bezpośrednio na zmiany nanochropowatości oraz porowatości uzyskiwanych warstw tlenkowych. Mikro- i makropory na powierzchni mogą pełnić funkcję zasobników smarnych przy współpracy ślizgowej z nowoczesnymi tworzywami konstrukcyjnymi, na przykład TC15 czy PEEK/BC. Badania tribologiczne wykazały zależność intensywności zużywania oraz współczynnika tarcia pary: anodowa warstwa tlenkowa - tworzywo sztuczne od struktury wewnętrznej współpracujących triboelementów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.