Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrograwimetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Gravity (microgravity) research is more frequently carried out in urban areas, in close proximity to various types of buildings. It is necessary to take into account the gravity impact of these buildings on the measurements by calculating and factoring in the appropriate correction. The easiest method to calculate the corrections is to base them on simplified models of the buildings, approximated mostly by a rectangular prism. This paper presents an analysis of correction based on simplified models of six different buildings. It has been clearly demonstrated that density of a simplified model of a building or an element of the building is different from the average density, especially for gravity measurements inside the buildings. The research demonstrates that it is better to approximate the building with two or three rectangular prisms than with only one treated as a whole. However, the difficulty lies in determining the density of the lowest storey, the value of which diverges from the average density the most. Nevertheless, it can be concluded that in calculating building corrections simplified models of the buildings can be used, even for observation stations that are located in a close proximity to the buildings, as long as the conditions described in this article are met.
2
Content available remote Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karst
EN
Geophysical surveys are often used for examination of karst phenomena in limestone. This paper presents the research on gypsum karst which occurrence is much rarer. Non-invasive terrain surveys were carried out over known karst cavity in order to visualize karst phenomena developed around the void. Two geophysical methods that seems to be predestined for karst examination were selected, i.e. microgravimetry and georadar. For the interpretation of measured data numerical modelling was applied. Geophysical interpénétration depicted the presence of weathered material in the near surface zone and fractures and loose zones located over the karst cavity.
PL
Pomiary geofizyczne są często stosowane do badania krasu wapiennego. W artykule przedstawiono natomiast opis badań krasu gipsowego, którego występowanie jest o wiele rzadsze. Nieinwazyjne badania terenowe przeprowadzono nad znaną jaskinią krasową w celu zobrazowania zjawisk krasowych rozwijających się wokół pustki. Do badań wybrano dwie predystynowane do tego celu metody geofizyczne: mikrograwimetryczną i georadarową. Interpretację wyników badań geofizycznych przeprowadzono z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Wyniki interpretacji wskazują, że w strefie przypowierzchniowej występuje warstwa zwietrzała, a nad pustką krasową występują strefy spękań i rozluźnień.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań georadarem otworowym, przeprowadzonych w ramach uzdatnienia podłoża pod budowę autostrady A-1 na odcinku od węzła Piekary Śl. do węzła Bytom. Przedstawiono charakterystykę warunków geologiczno-górniczych na terenach pogórniczych eksploatacji rud metali. Omówiono zastosowaną metodykę badawczą, z podkreśleniem analizy wyników wzajemnie uzupełniających się metod mikrograwimetrycznej i georadaru otworowego. Badania georadarem otworowym zostały przeprowadzone w otworach kontrolno-iniekcyjnych w strefie stwierdzonych anomalii mikrograwimetrycznych.
EN
The article presents the results of borehole GPR measurements, which were a complementary part of the project of basement treatment on A-1 motorway in the section from the Piekary Śl. junction to Bytom junction within the so-called area of “ogródki działkowe”. The borehole GPR measurements were carried out in the injection boreholes in the places of identified gravity anomalies within the motorway A-1 lane. In the article the geological and mining conditions together with the typical lithological profile of the study area were presented. In this area historical exploitation of metal ores was conducted. The article discusses the methodology of the research with emphasis on the complementary analysis of results from microgravity and borehole georadar methods. Two examples of research areas with identified gravity anomalies were discussed. These examples show, how the borehole GPR measurements improved the efficiency of basement treatment works on A-1. The advantages as well as the limitations of borehole GPR method were discussed. Research were led by the team of Mineral and Energy Economic Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
EN
Western Anatolia has an extensional tectonic regime and the characteristics of the deformation in the continental crust observed in Aegean Region have a very complex structure. In our study area, the İzmir city, Turkey, which is located within this active region, the general geological setting is also rather complex. This first microgravity study in İzmir and its surroundings is related to the determination of active fault zones. It was conducted in the south of İzmir, with the aim to investigate this complex structure in detail through microgravity data collected from six profiles throughout the survey area. The variation in Bouguer values was profoundly investigated along Profile P1 in N-S direction that was delineated to intersect all the tectonic elements. For this reason, Profile P1 was modeled in this study as 2D. As a result, the created gravity model was investigated together with geology, earthquake focal depths, and isostasy.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metody mikrograwimetrycznej na przestrzeni ostatnich 30 lat, jej uwarunkowania metodyczne i możliwości prospekcyjne . Na kilku przykładach zaprezentowano wynik zastosowania badań mikrograwimetrycznych w zakresie rozpoznawania przypowierzchniowej warstwy ośrodka skalnego/glebowego. Szczególną uwagę poświęcono obszarom zdegradowanym działalnością eksploatacyjną i działanianiom zmierzającym do przywracania funkcji użytkowej terenom pogórniczym.
EN
The results of experiences at the application microgravity research for detection and exploration of the underground mining cavities done by the authors for 30 years are presented in the paper. The results several application are presented. The special attention was paid to postexploited mining ground surface in the parts of the inhabited regions. The satisfied result were reached for protection railways lines, main roads and highway. The microgravity researches are also very important for postexploited mining areas to restore them as a ground for building purpose.
PL
W pracy zamieszczono informacje dotyczące aktualnego rozwoju badań mikro-grawimetrycznych w zakresie pomocy przy zwalczaniu zagrożeń powierzchni terenów górniczych wskutek eksploatacji złóż. Przedstawione materiały ilustrują zakres prowadzonych aktualnie badań. Podane przykłady wskazują także na duże możliwości zastosowań metody, również w bardzo trudnych warunkach terenowych.
EN
There is inserted information concerning the current development of micro-gravimetric research within the scope of assistance in a control of hazards of mining area surface as a result of deep-level mining. The presented materials illustrate some scope of currently conducted researches. The given examples indicate, as well, to large possibilities of method application also in the rugged terrain conditions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości mikrograwimetrii w wykrywaniu stref rozluźnień nad wyrobiskami wydrążonymi w skałach metamorficznych. Na tle rozwoju metody mikrograwimetrycznej przedstawiono opis metodyki badań. Polegała ona na interpretacji pomierzonego rozkładu mikroanomalii siły ciężkości nad pustkami o znanych parametrach. Interpretacja przeprowadzona za pomocą modelowania grawimetrycznego. Uzyskane wyniki potwierdziły zróżnicowany obraz zmian gęstościowych nad badanymi pustkami.
EN
This paper presents the possibility of use of the microgravity method to recognize loosing zone over the hole hollowed in metamorphic rocks. Against a background of development of microgravity method there are presented an description of research method. This method consist in interpretation of microgravity observation over the well- known hole The interpretation is conducted by gravity modelling. Achieving results proved the diversity view of density changes over this hole.
PL
Podziemna, płytka eksploatacja minerałów i surowców skalnych pozostawiła po sobie liczne, płytko leżące wyrobiska, które coraz częściej udostępniane są turystycznie. Z tego powodu określenie ich stateczności jest więc sprawą priorytetową i wykorzystuje się w tym celu badania i modelowania geomechaniczne. W niniejszym artykule przedstawiono wykorzystanie metody mikrograwimetrycznej do rozpoznania gęstościowego górotworu ponad starymi wyrobiskami. Przedstawiono wyniki badań wykonane nad trzema sztolniami wydrążonymi w piaskowcach istebniańskich. Badania wykryły istnienie stref rozluźnień nad dwoma sztolniami. Przeprowadzone modelowanie grawimetryczne pozwoliło na określenie rozmiarów tych stref oraz wielkości obniżenia gęstości objętościowej w tych strefach. Otrzymane wyniki powinny pomóc w znalezieniu poprawnego modelu geomechanicznego, a także jakościowo określić stan wyrobiska.
EN
Shallow underground exploitation of mineral and rock resources has left behind shallow-seated workings that often are made accessible to tourists. Therefore the crucial matter is to determine the stability of the underground workings. Geomechanics research and modeling are applied to solving the problem. This paper presents the use of the microgravity method to recognize density distribution in the rockmass overlying old mining workings. Results of investigations made over three adits drifted in the Istebna sandstones. Rock slackness zones were discovered over two galleries. As a result of the gravity modeling, the size of the zones and bulk density decrease were obtained. The results should help in construction of right geomechanics model as well as qualitative evaluation of the condition of workings.
EN
The methodology for A-1 motorway basement treatment, using geophysical methods in the area of former historical shallow mining of zinc and lead as well as iron ores threatened with the occurrence of sinkhole within the Bytom basin in the Upper Silesia, has been presented. The method discussed consists in carrying out properly designed geophysical examinations using gravimetric, borehole georadar and micro camera introscopy methods. The paper presents the assumptions of the A-1 motorway basement treatment methodology preceded by the description of the sinkhole threat. Detailed methodology for geophysical measurements adapted to the basement treatment methodology has been presented. Stages of recognition of voids and loose zones location in the vicinity of injection holes have been characterised as well as the way of basement backfilling effectiveness evaluation. The solutions discussed are aimed at as effective as possible limitation of the threat of A-1motorway structure damage.
PL
Przedstawiono metodykę uzdatnienia podłoża autostrady A-1 z zastosowaniem metod geofizycznych na terenie pogórniczym, historycznej, płytkiej eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz żelaza zagrożonych wystąpieniem zapadlisk w rejonie niecki bytomskiej na Górnym Śląsku. Omówiony sposób polega na przeprowadzeniu odpowiednio zaprojektowanych badań geofizycznych za pomocą metod grawimetrycznej, georadarowej otworowej i introskopowej mikrokamerą. W artykule przedstawiono założenia metodyki uzdatniania podłoża autostrady A-1 poprzedzone charakterystyką zagrożenia zapadliskowego. Przedstawiono szczegółową metodykę pomiarów geofizycznych w dostosowaniu do metodyki uzdatnienia podłoża. Scharakteryzowano etapy rozpoznania położenia pustek i stref rozluźnienia w sąsiedztwie otworów iniekcyjnych oraz sposób oceny efektywności podsadzenia podłoża. Celem omówionych rozwiązań jest możliwie efektywne ograniczenie zagrożenia zniszczeniem konstrukcji autostrady A-1.
10
Content available Ocena likwidacji szybu metodą mikrograwimetryczną
EN
In the article, an example of using the microgravity method to location of old mine shafts and determination of extent of their liquidation is presented. The surveys were made near dwelling houses, over three old mine shafts. The results demonstrated the incomplete liquidation of two of them.
PL
Na obszarach pogómiczych istnieje niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia deformacji ciągłych i, o wiele groźniejszych, nieciągłych powierzchni terenu. Powstają one wskutek zapadania się podziemnych, zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, wyrobisk. Lokalizacja nieznanych wyrobisk jest możliwa przy użyciu metody mikrograwimetrycznej, która bardzo dobrze się sprawdza w warunkach zabudowy i infrastruktury miejskiej. Metodą tą można również określić położenie głębiej zalegającej pustki, mierząc nie tylko wpływ samej pustki, ale i rozluźnień występujących nad nią. W niniejszej pracy przedstawiono prace modelowe łączące modele geomechaniczne z modelami grawimetrycznymi. Dzięki pracom z zakresu geomechaniki możliwe jest określenie zasięgu i rozmiarów rozluźnień nad wyrobiskami. Modele grawimetryczne tych rozluźnień pozwolą na odpowiedź, jaki jest kształt anomalii zaburzonych ich występowaniem oraz w jakich warunkach są one możliwe do zarejestrowania. Z praktycznego punktu widzenia wykrycie stref o obniżonej gęstości umożliwi prawidłową lokalizację otworów podsadzających.
EN
Continuous as well as more dangerous discontinuous land surface deformations are one of hazards in post-mining areas. They result from collapsing underground workings, both recorded in mining maps and unrecorded. The position of unknown workings can be determined using the microgravity method, particularly applicable in built-up urban regions with dense infrastructure. The method is also useful in localization of deeper-laying hollows, measuring directly not only their gravity effects but also the effects of loosened zones within the rockmass above such hollows. The authors carried out modelling that combines geomechanical models and gravity models. The theory of geomechanics can determine the range and the dimensions of loosened zones overlaying underground workings. Due to gravity models it is possible to describe the shape of anomalies disturbed by the loosened zones and predict the conditions, in which they can be identified. Identifying zones with lowered density within the rockmass provides important practical guidelines as they help select proper position of boreholes used to inject backfill into old workings.
PL
Wyniki badań mikrograwimetrycznych przeprowadzonych na obszarze Złotego Stoku wskazują na możliwość zastosowania lam bezinwazyjnych badań geofizycznych w celu wykrycia podziemnych wyrobisk górniczych, które pozwoliłyby rozbudować i uatrakcyjnić istniejące podziemne trasy turystyczne. Badania te są kontynuacją prac prowadzonych na terenie dawnej kopalni złota w Głuchołazach. Podstawowe informacje dotyczące wyników pomiarów mi kro grawimetrycznych w Głuchołazach są również przedstawione w tym opracowaniu. Jak dotąd nie podjęte zostały badania geotechniczne mające na celu wyjaśnienie genezy wykrytych ujemnych mikroanomalii siły ciężkości. Jest to jednak jedyna droga postępowania w celu ekonomicznego rozpoznania sieci wyrobisk górniczych, występujących w pobliżu podziemnej trasy turystycznej.
EN
In the paper application of microgravity method for subsurface mine workings detection is presented. The mean aim of these measurements was to detect the mine galleries of old gold mines in Glucholazy and Zloty Stok areas in Lower Silesia region. Among the others geophysical method, the microgravity was chosen due to its effectivity and low cost. Microgravity research means the determination of microanomalies of high confidence level, taking into consideration all factors that creates it. The results of the microgravity method applications are presented on the figures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych mających na celu określenie zakresu mikrograwimetrycznej metody wykrywania i oceny stopnia zagrożenia powierzchni terenu dla obszarów występowania prawdopodobnie zlikwidowanych szybów górniczych. Dokonano analizy metody tak pod kątem parametrów geometrycznych szybów, jak i stopnia ich podsadzenia - likwidacji. Przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania metody mikrograwimetrycznej dla trzech szybów zlokalizowanych w odrębnych obszarach górniczych i o różnych stopniach likwidacji.
EN
In the paper the theoretical and experimental results of the microgravity research are presented. The mean goal of this works were to applied the microgravity measurements for detection of the old unfilled mine shafts. The next stage of the work was to find the relation between the shaft's parameters, density of material probable used to fill in the shaft, density of the microgravity points of the gravity pictures. The are presented three examples of application gravity method for estimation of the stage of filled in of the shafts. The shafts come from different areas of mine region. The first example is related to, shaft Rubin located in Piekary Śląskie. The negative extreme of the residual gravity microanomalies is presented on Fig. 5. It is near by the gravity point no 9 and derives from old compressed old shaft so is confirmed by georadar measurements (Fig. 7). The picture of the microgravity anomalies presented on Fig. 8 corresponds to unfilled old shaft Maria-Anna. On the base of gravity data it is possible to estimate of the hazardous area and state of the ground surface due to existence of the unfilled shaft. The distribution of the microgravity anomalies in profile (Fig. 10) presents the negative anomaly over the air-shaft I in coal mine Saturn-Czeladź. The negative gravity anomaly over the shaft corresponds to unfilled shaft with dilatation below the concrete plate over the shaft.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.