Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanka mineralno-asfaltowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie związane z zastosowaniem włókien mineralnych i syntetycznych do zbrojenia rozproszonego mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak rodzaje włókien oraz ich oddziaływanie na właściwości mieszanki.
EN
The article describes the issues related to the use of mineral and synthetic fibers for dispersed reinforcement of asphalt mixtures, such as the types of fibers and their influence on the properties of the mixture.
EN
The article presents a new approach to testing the strength of asphalt interlayer bonding. Two loading methods were used: static load and cyclic load. Before carrying out static shear strength tests, the interlayer bonding was subjected to cyclic loads with a constant number of cycles but with different frequencies. A number of layered samples with and without geosynthetic interlayers were tested at the set temperature. The comparative analyses allowed to determine the functions approximating the impact of the cyclic load frequency on the static strength of bonding at selected interlayer contact conditions. It was also possible to indicate the frequency of cyclic load at which this parameter has the largest and smallest impact on the static strength of the asphalt interlayer bonding.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obciążeń cyklicznych o różnych częstotliwościach na wartości statycznej wytrzymałości na ścinanie połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Badaniom poddano próbki warstwowe z połączeniami z geosyntetyczną warstwą pośrednią oraz bez tej warstwy. Badania statyczne przeprowadzono wg metody Leutnera. Częstotliwości obciążeń cyklicznych dobrano w taki sposób, aby nawiązywały do rzeczywistych prędkości ruchu pojazdów samochodowych, a charakterystykę cyklu obciążenia ustalono tak, aby naprężenia styczne w strefie kontaktu odpowiadały naprężeniom stycznym w konstrukcji nawierzchni od obciążenia kołem pojazdu ciężkiego.
EN
The problem of recycled materials application in road construction is one of the key issues in contemporary road engineering. This article describes attempts to produce a hot mix asphalt (HMA) mixture entirely from processed reclaimed asphalt pavement (RAP) material. Due to the binder ageing process, rejuvenating agent was a necessary additive to the mixture. The mixture was tested to determine its parameters, including the content of voids, fatigue life, rutting resistance, stiffness and water sensitivity. The test results demonstrated that the rejuvenated RAP mixture is not inferior to fresh produced mixtures in terms of physical and strength parameters. Such results are, however, conditional on appropriate handling of the RAP material.
PL
Problem z wykorzystaniem destruktu asfaltowego jest jednym z najbardziej aktualnych zagadnień budownictwa drogowego. Problem ten dotyczy w szczególności krajów wysokorozwiniętych, gdzie występuje znacząca przewaga remontów i przebudów nad budową nowych odcinków dróg. Niezbędne jest zatem umożliwienie optymalnego przetworzenia destruktu asfaltowego. Artykuł zawiera rozbudowaną część teoretyczną, w której wymienione zostały różne możliwości wykorzystania destruktu asfaltowego. Dalsza część przeglądu literatury dotyczyła wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralnoasfaltowych, reakcjom zachodzącym w asfalcie oraz możliwościom stosowania wysokich zawartości destrukty w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych. Kolejna część artykułu opisywała dobór materiałów do badań. Opisany został sposób poboru destruktu asfaltowego oraz zostały przedstawione jego badania. Finalnie została wykonana mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się w 100% z wyselekcjonowanego destruktu asfaltowego. W dalszej części ta mieszanka była nazywana mieszanką referencyjną. Na tej mieszance wykonano badania zawartości wolnych przestrzeni, trwałości zmęczeniowej, koleinowania, sztywności oraz odporności na działanie wody. Wyniki z badań mieszanki referencyjnej pozwoliły na ustalenie, iż mieszanka składająca się z samego granulatu asfaltowego charakteryzuje się zbyt wysoką zawartością wolnej przestrzeni, zbyt wysoką sztywnością oraz niewystarczającą trwałością zmęczeniową. Wyniki pozostałych badań mieściły się w oczekiwanych granicach. W celu przywrócenia mieszance odpowiednich parametrów dodawano do mieszanki składającej się z granulatu asfaltowego rejuvenatory – dodatki chemiczne umożlwiające odwrócenie efektów starzenia lepiszcza asfaltowego. Po zastosowaniu dodatków, przy odpowiednim doborze ilości i rodzaju rejuvenatora udało się uzyskać pożądane parametry mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie zbadanych właściwości. Dodatek rejuvenatorów powodował spadek odporności na koleinowanie, spadek sztywności, spadek zawartości wolnych przestrzeni, wzrost trwałości zmęczeniowej oraz odporności na działanie wody w stosunku do mieszanki referencyjnej. Osiągniecie wymaganych parametrów nie oznacza zakończenia prac nad wykorzystaniem wysokich zawartości destruktu asfaltowego do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Określenie możliwości przywracania pierwotnych właściwości mieszankom mineralno-asfaltowym ze starych nawierzchni wymaga jeszcze licznych badań. Badania te są obecnie istotnym zagadnieniem naukowym, ze względu na konieczność dążenia do pełnego wykorzystania materiałów stanowiących odpad produkcyjny, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, umożliwiając poprawnie zarządzać zasobami nieodnawialnymi.
PL
Recykling MMA na gorąco jest obecnie szeroko wykorzystywany w budownictwie drogowym. Pozwala on na uzyskanie istotnych korzyści ekologicznych i ekonomicznych. W artykule przedstawiono uwarunkowania wpływające na zawartość granulatu asfaltowego w MMA. Powinny być one uwzględniane, aby uzyskać MMA z granulatem asfaltowym o właściwościach, takich jak w przypadku mieszanek wykonanych z nowych materiałów. Omówiono głównie uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z jakości granulatu asfaltowego, technologii recyklingu na gorąco oraz właściwości MMA z granulatem. Zwrócono również uwagę na formalne ograniczenia wynikające z przepisów technicznych.
EN
Hot asphalt mix recycling is widely used in road construction nowadays. It enables substantial ecological and economic benefi ts. In the article, some conditions influencing reclaimed asphalt proportion in an asphalt mixture are presented. It is necessary to take these aspects into consideration in order to obtain a mixture with RA content of the same properties as a mixture produced with new materials. The article discusses mainly technical and technological circumstances resulting from the reclaimed asphalt quality, hot mix recycling technology and the properties of a mixture with reclaimed asphalt. Attention is also drawn to formal limitations imposed by technical regulations.
PL
W artykule przedstawiono proces starzenia asfaltów, laboratoryjne metody badań starzenia oraz uogólnione wyniki badań własnych Autora nad starzeniem lepiszczy modyfikowanych polimerami i lepiszczy z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych.
EN
The article presents the process of asphalt ageing, laboratory methods of ageing tests and the generalized results of the author’s own research on the ageing of polymer-modified binders and binders with the addition of rubber from waste tires.
PL
Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.
EN
Because of more and more difficult working conditions of the surface, the ability of asphalt mixtures to dissipate stresses (relaxation) is desired, which is mainly related to the presence of a binder. Therefore, the asphalt used in the mixture should have the ability to relax in the widest possible temperature range. A test of elastic recovery can provide useful information about the binder’s susceptibility to greater stress relaxation in the mixture.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych temperaturach eksploatacyjnych. Do badań zastosowano mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy AC11S do warstwy ścieralnej kategorii ruchu KR3-7, którą zróżnicowano ze względu na zastosowane do jej wytworzenia lepiszcza asfaltowe: lepiszcza modyfikowane kopolimerem SBS i miałem gumowym, elastomeroasfalt i lepiszcze gumowo-asfaltowe z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego oraz asfalt drogowy 50/70. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano oznaczeniom modułów sztywności IT-CY w zakresie temperatur od -30°C do +40°C. Na podstawie uzyskanych wyników badań analizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano zależności funkcyjne zmiany wartości modułów sztywności w funkcji temperatury. Rezultaty badań i analiz dowiodły, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem elastomeroasfaltu i lepiszcza gumowo-asfaltowego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się najmniejszą wrażliwością na zmiany temperatur eksploatacyjnych.
EN
The article presents the results of the research and analyses of the values of stiffness moduli of asphalt mixtures in different operating temperatures. The asphalt mixture AC11S was used for the tests. The following bituminous binders were used for the preparation of the asphalt mixture: polymer-modified bitumen and asphalt-rubber binder, polymer-modified bitumen and asphalt-rubber binder with the addition of fluidizers of vegetable origin, and asphalt 50/70. The analysed asphalt mixtures were tested for IT-CY stiffness modulus in the temperature range from -30°C to +40°C. Based on the obtained test results of the analyzed asphalt mixtures, functional dependencies of changes in the values of stiffness moduli as a function of temperature were developed. The results of the research and analyses have proven that asphalt mixtures including elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of fluidizers of vegetable origin are characterized by the least sensitivity to the changes of operating temperatures.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych: kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Mieszanki mineralno-asfaltowe, zróżnicowane ze względu na rodzaj zastosowanego lepiszcza, poddano badaniom: modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się znacznie większą trwałością zmęczeniową w odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem upłynnionych asfaltów modyfikowanych mogą być stosowane jako innowacyjne rozwiązania zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych. Dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego do asfaltu modyfikowanego pozwala na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także temperatury wbudowania.
EN
The article presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with asphalt binders modified using: SBS copolymer, scrub rubber and SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers. The analysed asphalt mixtures underwent stiffness modulus tests IT-CY and 4PB-PR as well as fatigue life test 4PB-PR. Based on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of vegetable origin fluidizers are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. asphalt mixtures with asphalt modified SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers, can be characterized as very good solutions for preventing the propagation of reflective cracking or fatigue cracking to the top layers of road surfaces. Addition of vegetable origin fluidizers allows to lower the production temperatures and incorporating the asphalt mixtures.
9
Content available Badanie MMA
EN
The article presents an experimental method for testing beams made of AC16W mineral-asphalt mix in a static four-point bending test. Tests were performed at a fixed measuring temperature of 25°C and for different load levels. The conditions of the study that specify the variable characteristics of asphalt mixtures were specified. Attention was paid to the material specificity of the mixturesand the variability of the stiffness modulus was analyzed. Different ways of its determination with different load cycles are presented. The obtained results of the modules were compared with the results obtained in the dynamic test. The identification of the secant modulus from the dependence of the load curve between strain and stress for the first cycle was indicated.
EN
The paper outlines and elaborates models for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Some original patterns taken from source articles and alternative forms of formulas after their adaptation to the SI system of units were introduced. Various laboratory methods for determining the stiffness modulus including methods for fixing that quantity of a given model were discussed. All of input data needed for determining the stiffness modulus with the use of selected models and basic information concerning preparations of samples for determining that quantity through laboratory methods were presented. Attention was turned to errors which can be made while making use of analytical-empirical models. The values of stiffness moduli determined with the use of analytical-empirical models were also compared with their equivalents of experimental tests described in the literature.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono modele służące do określania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawiono oryginalne wzory zaczerpnięte z artykułów źródłowych oraz alternatywne postacie wzorów po ich dostosowaniu do jednostek układu SI. Omówiono metody laboratoryjne oznaczania modułu sztywności wraz z podaniem, w jaki sposób oznacza się tę wielkość dla danego modelu. Przedstawiono także wszystkie dane wejściowe potrzebne do określenia modułu sztywności za pomocą wybranych modeli oraz podstawowe informacje dotyczące przygotowania próbek do oznaczania tej wielkości metodami laboratoryjnymi. Zwrócono uwagę, jakie błędy można popełnić przy korzystaniu z modeli analityczno-empirycznych. Dokonano również porównania wartości modułów sztywności obliczonych na podstawie modeli analityczno-empirycznych z opisanymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych.
11
Content available remote Jesienne spotkanie branży asfaltowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) do elastomeroasfaltów. Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na obniżenie temperatury technologicznej mieszanek mineralno-asfaltowych na etapie produkcji oraz wbudowywania w nawierzchnię drogową, bez pogorszenia jakości wytwarzanych mieszanek, a w przypadku wielu istotnych parametrów nawet ich poprawę. Głównym zadaniem zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) jako dodatku do asfaltów jest obniżenie temperatury technologicznej m.in. wytwarzania poniżej 150°C.
EN
The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphalt mixtures in the road surface, without prejudice to the quality of the mixtures produced, and in most of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).
PL
W artykule poruszono zagadnienie dotyczące zwiększenia udziału odpowiednio dobranego granulatu pochodzącego z recyklingu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Przykłady takiego rozwiązania omówiono na podstawie próbnego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na bazie granulatu.
EN
The article discusses the issue of increasing the proportion of properly selected granules from recycling for the production of asphalt mixtures. The examples of such a solution are discussed on the basis of a test section of a road with the asphalt concrete surface based on granulate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno- -asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz elastomeroasfaltu z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano badaniom modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się znacznie większą trwałością zmęczeniową w odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Zrealizowane badania i analizy pozwalają na postawienie tezy, że tego typu rozwiązania materiałowe mogą być scharakteryzowane jako bardzo dobre rozwiązania zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych do górnych warstw nawierzchni drogowej lub ich wzmocnień. Kolejnym znaczącym aspektem wykonanych badań i analiz jest fakt, że dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego pozwala na obniżenie temperatur produkcji i wbudowanie mieszanek mineralno- asfaltowych w konstrukcję nawierzchni drogowych, daje to wymierne korzyści ekonomiczne.
EN
The article presents the results of the tests and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with asphalt binders modified using SBS copolymer, scrub rubber and SBS copolymer with the addition of fluidizers of plant origin. The analysed asphalt mixtures underwent the stiffness modulus tests IT-CY and 4PB-PR as well as the fatigue life test 4PB-PR. The obtained results of the tests demonstrated that asphalt mixtures with the use of elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of fluidizers of plant origin are characterized by much greater fatigue strength and water resistance in comparison to asphalt mixtures with the use of industrially manufactured binders. The conducted tests and analyses allow to formulate a thesis that such material solutions can be characterized as very good solutions for preventing the propagation of reflective cracking or fatigue cracking to the top layers of road surfaces or their reinforcements. Another significant aspect of the conducted tests and analyses is the fact that the addition of fluidizers of plant origin allows to lower the production temperatures and incorporate the asphalt mixtures in the structure of road surfaces, which in turn yields significant economic benefits.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.
EN
The paper presents the results of the investigations of the physical and mechanical properties of the SMA11 mix asphalt. The mixture was designed in two variants: using PMB 45/80-55 modified asphalt and the addition of acrylic fibers as well as 50/70 road asphalt and the addition of enriched crumb rubber. These mixtures were evaluated in terms of void content, resistance to permanent deformation, resistance to water and frost, stiffness and fatigue life as well as resistance to low-temperature cracking.
PL
Przedstawiona technologia dotyczy przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie Holandii i obejmującego innowacyjny produkt, tj. mieszankę mineralno-asfaltową z asfaltu porowatego z dodatkiem ponad 90% materiału pozyskanego z recyklingu, oraz innowacyjne urządzenie i innowacyjny proces jej wytwarzania w temperaturze około 100°C.
EN
The technology presented in the paper concerns a project realized in the Netherlands including an innovative product, i.e. a porous bituminous mixture with the addition of over 90% of recycled materials, an innovative device and an innovative process of production in 100°C.
PL
W niektórych kruszywach stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ujawniono przeobrażenia mineralne charakterystyczne dla procesów kwaśnego drenażu. W ich przebiegu zaobserwowano ługowanie głównie żelaza z minerałów pierwotnych skał stanowiących surowiec do produkcji kruszyw. Przeprowadzone badania mineralogiczne pozwoliły na stwierdzenie obecności w kruszywach także innych, mało odpornych na wietrzenie, minerałów stanowiących potencjalne źródła metali, takich jak: nikiel, miedź, cynk i ołów. Ujawnienie mechanizmu ługowania metali z kruszyw stosowanych w drogownictwie, pomimo swej niewielkiej intensywności, wskazuje na potrzebę dokładniejszego rozpoznania ich składu mineralnego, szczególnie w przypadkach przeznaczania ich do masywnych, niezwiązanych, potencjalnie dostępnych dla wody warstw takich jak podbudowy drogowe.
EN
In some aggregates used to produce asphalt mixes there were revealed mineral transformations which are typical for acid drainage processes. The main process which was observed in the course of these changes was iron leaching from primary minerals of rocks which are the raw material for production of aggregates. Mineralogical studies allowed also to determine the presence of other, less resistant to weathering, primary minerals which are potential sources of metals such as nickel, copper, zinc and lead. Disclosure of the mechanism of leaching of metals from aggregates used in road construction, in spite of its low intensity, indicates the necessity of more accurate diagnosis of their mineral composition. It is particularly important in case of using them in massive, unbounded layers, potentially available for water, such as base courses.
PL
W artykule przedstawiono polskie doświadczenia w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem asfaltowym podgrzanym w specjalnym bębnie suszarki, czyli w technologii recyklingu na gorąco w wytwórni mas bitumicznych (otaczarce). Przedstawiono doświadczenia zdobyte na przestrzeni ostatnich 20 lat przez firmę Dromex i następnie przez Budimex-Dromex i Budimex. Roboty drogowe realizowane były głównie na dużych kontraktach na drogach krajowych.
EN
The article presents the Polish perspective on the production process of asphalt mixes with the use of RAP material heated inside a dryer drum (hot recycling technology) at a bitumen mixing plant. The effects of the last 20 years’ experience gained mainly during large scale projects in Poland of such companies as: Dromex, Budimex-Dromex and Budimex are presented.
19
Content available remote Ustalanie składu mieszanki SMA
PL
Dotychczasowa praktyka projektowania mieszanek SMA dowodzi, że uzyskanie dobrej (tzn. spełniającej wymagania specyfikacji) mieszanki w laboratorium wymaga najczęściej co najmniej kilku „podejść” i wielokrotnego powtarzania prób. Mimo tego, nawet po uzyskaniu końcowego składu, projektant w dalszym ciągu „nie czuje” przyczyn jej zachowania i wpływu zmian w uziarnieniu na parametry. Nawet jeśli mieszanka spełnia wymagania specyfikacji, często trudno jest określić, jakie były kluczowe czynniki, które spowodowały, że akurat ten wariant okazał się najlepszy. Zdaniem autorów, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosowany w Polsce sposób projektowania uziarnienia SMA opierający się wyłącznie na obserwacjach krzywej uziarnienia. W artykule przedstawiono sposób projektowania składu SMA wg metody zdefiniowanej przez naszych południowych sąsiadów. Wykonana w laboratorium próba wykazała, że jest możliwe zastosowanie jej także w naszych krajowych warunkach technicznych, a uzyskane wyniki są pozytywne.
EN
So far, if you wanted to make a good SMA mix (i.e. complying with the specification requirements) in a laboratory, you usually had to make a couple of attempts and test it many times. Despite that, even when the final composition is achieved, it leaves the designer uncertain as to the reasons why it behaves in a given way or in what way modifications in grading impact the parameters. The mix may comply with the specification yet still it is frequently hard to determine which factors were crucial in creating the right mix. According to the authors, one of the reasons is that designing the SMA grading in Poland is based only on evaluating the grading curve. The article shows a way to design the composition of SMA developed by southern neighbours of Poland. A test conducted in laboratory conditions proved that this method is viable in Polish conditions as well and the results are positive.
PL
Wykonano mieszankę mineralno-asfaltową, w której jako substytutu kruszywa tradycyjnego użyto odpadów ceramicznych powstałych w wyniku dwuetapowego procesu kruszenia wyrobów ceramiki sanitarnej posiadających uszkodzenia i nierówności powierzchni. Zbadano podstawowe parametry tak uzyskanego kruszywa i na ich podstawie zaprojektowano mieszankę mineralno-asfaltową zawierającą ok. 20% objętości kruszywa recyklingowego. Zbadano zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w przygotowanej mieszance, gęstość objętościową próbek, zawartość wolnych przestrzeni oraz zawartość przestrzeni wypełnionych lepiszczem. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że kruszywo ceramiczne może być substytutem kruszyw tradycyjnych stosowanym do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych.
EN
The mineral-asphalt mix was used, where as a substitute for traditional aggregates waste ceramic was used. Having damage and surface irregularities of sanitary ceramic ware products were two-stage crushing process. The basic parameters of the obtained aggregate were studied and based on them a mineral-asphalt mix was prepared containing about 20% of the aggregate in its volume. The prepared mixture was examined: the content of soluble binder, bulk density of the samples the content of free space and the content of space filled with binder. Based on the analyzes, it was found that ceramic aggregates could potentially replace traditional aggregates used in the manufacture of asphalt mixtures.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.