Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszadło
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia wodnego roztworu sacharozy oraz konfiguracji mieszadeł) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu gaz-ciecz. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z dwoma mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz stężenia sacharozy w wodnym roztworze.
EN
Studies of different param eters influence (gas flow rate, impeller speed, sucrose concentration in aqueous solution and configuration of impellers) on the gas hold-up for gas-liquid systems are presented in the paper. Measurements were conducted in a vessel of diameter equal to 0.288 m, equipped with two high-speed impellers. The results of experiments were described by the equation. The study shows that gas hold-up strongly depends on the gas flow rate and sucrose concentration in aqueous solution.
2
Content available remote Napęd mieszadła z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu przemysłowego mieszadła granulatu tworzyw sztucznych. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w programie FEMM 4.2. Do budowy stojana silnika wykorzystano typowe blachy o symbolu 100D, zaś wirnik wykonano w postaci stalowego walca, na którym przyklejono neodymowe magnesy segmentowe. W silniku zastosowano optyczne czujniki położenia wirnika przysłaniane wirującą przysłoną. Silnik zasilany jest z niskonapięciowego falownika zbudowanego na bazie specjalizowanego układu sterowania. Wymagany w mieszadle duży moment obrotowy uzyskano przez zastosowanie przekładni ślimakowej o przełożeniu 25:1.
EN
The paper presents the construction and chosen testing results of DC brushless motor used to drive industrial stirrer. The FEMM 4.2. has been used to perform calculations for magnetic circuit of the motor. The stator of the motor has been made of the steel sheets 100D and the rotor has been made of steel cylinder with neodymium magnets being glued. The motor is fitted with optic position sensors shielded by shutter. The motor is supplied by low voltage converter based on special integrated circuit. High torque required has been obtained using worm gear of the ratio 25:1.
PL
W artykule przybliżono zagadnienie modelowania przepływu przy zastosowaniu numerycznej mechaniki płynów, jako metody wspomagającej dobór mieszadła do wydzielonej komory fermentacyjnej biologicznej oczyszczalni ścieków. Opisano skrótowo podstawy teoretyczne i metodologię modelowania. Przedstawiono przykładowe wyniki modelowania pola prędkości, mocy mieszania, sił osiowych pochodzących od wirników mieszadeł dla rzeczywistej pracującej wydzielonej komory fermentacyjnej. Symulacje przeprowadzono dla stanu ustalonego i nieustalonego, z uwzględnieniem nienewtonowskich właściwości mieszanego medium. Zastosowano model lepkości Herschel-Bulkley'a. Parametry modelu przyjęto na podstawie danych literaturowych. Przedstawiono wyniki symulacji dla dwuwirnikowego mieszadła pionowego, zainstalowanego w wydzielonej komorze fermentacyjnej z dnem stożkowym. Wyniki obliczeń pola prędkości w zbiorniku przedstawiono w formie wykresów konturowych prędkości.
EN
The issue of flow modeling by means of Computational Fluid Dynamics (CFD), as a supporting method of mixer selection, for digestion chamber of biological waste water treatment plant is briefly highlighted in the paper. The theoretical basics and modeling methodology has been shortly discussed. The results of CFD simulations of velocity field, mixing power, axial forces generated by mixer impellers are presented, for real scale digestion chamber. The steady and unsteady state simulations are carried out taking into account non-Newtonian rheological properties of the fluid. The Herschel-Bulkley viscosity model has been applied. The model parameters have been assumed from literature data. The results of CFD simulations for top entry vertical mixer with two impellers, installed in fermenter with conical bottom are presented. The calculated field is presented as contour plots of velocity magnitude.
PL
W rozdziale dokonano symulacji korzyści wynikających z poprawy wskaźnika OEE i jego wskaźników składowych w odniesieniu do maszyny wykorzystywanej w procesu mieszania emalii poliwinylowej. Dokonano prezentacji podmiotu badań – firmy produkującej farby i emalie przemysłowe oraz przedmiotu badań – mieszadła służącego do mieszania farb i emalii. Przedstawiono wynik obliczenia wskaźnika OEE i jego składowych dla badanej maszyny w okresie jednego miesiąca. Dokonano analizy i oceny poziomu i rozkładu wartości wskaźników OEE. Uzyskane w toku badań wyniki odniesiono do standardów Word Class OEE. Dokonano analizy wpływu wyeliminowania strat czasu, poprawy wydajności osiąganej przez urządzenie, poprawy wskaźnika jakości, oraz jednoczesnego wyeliminowania strat czasu, poprawy wydajności osiąganej przez urządzenie i poprawy wskaźnika jakości na wartość OEE. W ramach poodsuwania przedstawiono wytyczne w zakresie poprawy efektywności pracy badanej maszyny.
5
Content available remote Viscosity measurement of gypsum suspension
EN
The paper presents results of rheological experiments dealing with gypsum suspensions of different concentration of solids. A nonstandard method of measurement using a vessel equipped with the agitator was used. It was proved that the method can be used for determining rheological properties of suspensions because it prevents the settlement of solids during measurements. The power characteristics of the anchor agitator presented in previous works was verified using new experimental data extending the old characteristic to a wider range of Reynolds numbers.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych danych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charakterystykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń skuteczności ekranowania obudowy ze szczeliną i z wbudowanym mieszadłem, symulującym różne warianty zabudowy wnętrza. Pomiary przeprowadzono na stanowisku z komorą GTEM. Analiza numeryczna została wykonana przy użyciu pakietu obliczeniowego FEKO Wyniki pomiarów i analizy numerycznej porównano z użyciem metody Feature Selective Validation (FSV).
EN
This paper presents results of measurements and computations of shielding effectiveness of a slotted metal enclosure with built-in stirrer that simulates different internal arrangements. The measurements were earned out in a GTEM cell. The numerical analysis was performed using FEKO suite. The measured and computed results were compared using the Feature Selective Validation (FSV) method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika wnikania masy w procesie mieszania cieczy mieszadłem turbinowym Rushtona oraz mieszadłem śmigłowym z jednoczesnym napowietrzaniem. Wykazano, że mieszadło śmigłowe nadaje się bardziej do rozprowadzania tlenu przy niższych wartościach częstości obrotowych mieszadła. Turbina Rushtona lepiej rozprowadzała tlen przy większych wartościach częstości obrotów.
EN
The paper presents results of experimental studies on the volumetric mass transfer coefficient for two types of impellers (Rushton turbine and propeller stirrer) in the mixing process with the aeration. It has been shown that propeller stirrer is more suitable for a distribution of oxygen at lower rotation speeds. It appeared that the Rushton turbine distributes oxygen better at the higher rotation of speeds.
EN
Numerical analysis of shielding effectiveness (SE) of a slotted enclosure with built-in conductive stirrer has been presented. SE was calculated using two different methods: the Finite Element Method (FEM) and the Method of Moments (MoM). Results of calculations using two different electromagnetic simulators, COMSOL and FEKO, have been compared and experimentally validated using a GTEM cell test setup.
PL
Przedstawione zostały wyniki obliczeń skuteczności ekranowania obudowy ze szczeliną i wprowadzonym do wnętrza metalowym mieszadłem. Obliczenia wykonane zostały przy użyciu dwóch różnych metod tj. Metody Elementów Skończonych (FEM) jak również Metody Momentów (MoM). Wyniki analizy numerycznej w programach COMSOL i FEKO zostały porównane z wynikiem pomiaru w komorze GTEM .
10
Content available remote A Stirrer Driven by a Spherical Stepping Motor
EN
This study applies the spherical stepping motor the authors developed to the driving device of a stirrer and develops a proto-type stirrer. The developed stirrer is composed of a rotor, a stator, a control PC, an electric-magnet excitation circuit, and a power supply. The rotor is composed of double spherical shell in order to contain liquid in its inner spherical shell. Totally 91 permanent magnets are arranged in the rotor. On the other hand, 80 electro-magnets are arranged on the stator. The applicability of the stirrer to material production is evaluated by stirring experiments.
PL
Artykuł opisuje badania sferycznego silnika krokowego zastosowanego jako napęd mieszadła. Zbudowany został prototyp mieszadła, który składa się z wirnika, stojana, mikroprocesora, obwodu wzbudzenia elektromagnetycznego i bloku zasilania. Stosowalność mieszadła do produkcji materiałów wykazano w eksperymentach mieszalniczych.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznych obliczeń skuteczności ekranowania (SE) obudowy ze szczeliną. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiaru na stanowisku z komorą GTEM oraz dostępnym modelem analitycznym. SE obudowy wyznaczono dla kilku wariantów jej zabudowy wewnętrznej i porównano z wynikami uzyskanymi dla obudowy niezabudowanej, ale wyposażonej w metalowe obrotowe mieszadło umieszczone obok źródła emisji w jej wnętrzu.
EN
Results of calculations and measurements of the shielding effectiveness (SE) of a slotted enclosure arę presented. Numerical solution has been compared to characteristics measured in a GTEM cell and to an analytical solution available in the literature. SE of the enclosure has been analysed for several different setups of its internal filling. Results of calculations of the loaded enclosure are compared with results obtained for the enclosure containing a built-in rotating conductive stirrer, placed in vicinity of an internal source of radiation.
EN
In the work the conception of VSM (Value Streain Mapping), its advantages and basics are presented. The steps of VSM using are shown. An example of a products family, which are produced in a middle enterprise are described. During the mapping process the certain graphical symbols were used. The symbols represent process's actors, information, which are needed in the process and a flow of the information and materials. In the article actual state map and future state map for described process are shown. Actions for process developing are proposed. The potential advantages, which can be achieved after actions introduction, are also presented.
EN
There is presented the conception of VSM (Value Stream Mapping). The steps of VSM using are shown. An example of a products family, which are produced in a middle enterprise are described. During the mapping process the certain graphical symbols were used. The symbols represent process's actors information, which are needed in the process and a flow of the information and materials. In the article are shown actual state map and future state map for described process, and are proposed actions for process developing. Also are presented the potential advantages, which can be achieved after actions introduction.
PL
Do badań wykorzystano stanowisko pomiarowe, składające się ze zbiornika cylindrycznego ze stali nierdzewnej o pojemności 0,05 m3, silnika elektrycznego o zmiennej prędkości obrotowej, miernika zapotrzebowania na energię, przetwornika piezoelektrycznego do pomiaru stopnia jednorodności mieszaniny oraz komputera do rejestracji wyników badań. W trakcie badań korzystano z następujących mieszadeł: tarczowych, ramowych i łopatowych. Jako media w badaniach eksperymentalnych wykorzystano wodę oraz cząsteczki z tworzyw sztucznych o właściwościach fizyczno-mechanicznych, zbliżonych do elementów stałych mieszanek warzywno-owocowych, występujących w przetwórstwie spożywczym. Pomiary energochłonności przebiegu procesu mieszania wykonano dla czterech prędkości obrotowych mieszadeł: 150, 250, 300 i 400 obr. min-1. Stwierdzono wpływ budowy mieszadeł na czas i energochłonność procesu mieszania. Wyniki badań mogą być wykorzystane do opracowania nowych typów mieszadeł oraz doskonalenia już pracujących.
EN
Investigations were conducted on an experimental stand consisted of: cylindrical steel tank, electric motor of variable rotation rate, energy demand meter, piezoelectric transducer to measure mixture homogeneity and the computer for recording test results. Disc-, anchor- and paddle-type mixing units were investigated. Water and artificial (plastic) particulates, similar in physico-mechanical properties to fruit and vegetable products processed in the food industry, were used as media in the experiment. Energy consumption in mixing process was measured for four rotational speeds of the mixing units: 150, 250, 300 and 400 r.p.m. The effects of mixing unit construction on duration and energy consumption in mixing process were stated. Obtained results may be useful at designing new types, as well as to improving construction of existing mixing units.
16
Content available remote Flow characteristics of axial high speed impellers
EN
The study deals with experimental investigation of the velocity field in the impeller discharge flow in a fully baffled cylindrical mixing vessel under turbulent regime of flow of agitated liquid. Four different axial high-speed impellers were tested. Laser Doppler anemometry was used for measurement of the radial profiles of the axial component of ensemble averaged mean velocity and the axial component of RMS fluctuating velocity just below the rotating impeller. Resulting velocity profiles were expressed by means of the main flow characteristics of investigated velocity field: flow rate criterion, total flow rate criterion and energetic efficiency of all four tested axial high-speed impellers.
EN
The distributions of volumetric mass transfer coefficients (kLa) in a stirred tank with a self-aspirating disk impeller are presented in this paper. The highest values of (kLa) are attained in the region of tank wall, being by ca. 40% higher than the mean value in a whole stirred vessel.
PL
Przedstawiono rozkład lokalnych wartości objętościowego współczynnika wnikania masy (kLa) w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Największe wartości (kLa) . około 40% większe od wartości średniej dla całego mieszalnika . są osiągane w pobliżu ścianki mieszalnika.
18
PL
Mieszanie mechaniczne z jednoczesnym napowietrzaniem jest ważnym procesem przemysłowym [1]. Znajduje ono zastosowanie m.in. w procesie oczyszczania ścieków. Dlatego nadal trwają badania mające na celu udoskonalenie już istniejących typów mieszadeł lub skonstruowanie nowych, bardziej efektywnych mieszadeł. Przez efektywność mieszadła w procesie wnikania masy rozumie się najczęściej osiągniecie jak największych wartości współczynnika wnikania masy (lub strumienia przenikającej masy) przy jak najmniejszych nakładach energetycznych. Jednak przy tak sformułowanym problemie można zdefiniować wiele funkcji celu, niezbędnych do obliczeń optymalizacyjnych. Najprostszą z nich jest [2, 3]: Ef=(w1kkla)/(w2 Pg).W powyższej zależności kLa jest objętościowym współczynnikiem wnikania masy, PG mocą mieszania podczas napowietrzania, a w1 i w2 oznaczają wagi przykładane do wnikania masy i mocy mieszania (w1 + w2 = 1). Jednak mimo swej prostoty (np. nie jest wymagana normalizacja), tak sformułowana funkcja celu często prowadzi do matematycznie słusznego wniosku, że najefektywniej pracuje mieszadło przy małej częstości obrotowej. Z procesowego punktu widzenia nie jest do dobre rozwiązanie, gdyż strumień masy w tych warunkach jest również mały. Dlatego też w niniejszej pracy zdecydowano się następująco zdefiniować funkcję celu : Ef=w1 kLa-w2 PG=w1 kLa/(kLa\max)- w2 PG/PG max Aby użyć zależności (2) należy najpierw przeprowadzić normalizację, tzn. podzielić wartości kLa i PG przez największe wartości (kLa)max i PGmax występujące we wszystkich porównywanych układach. Ponieważ zarówno kLa, jak i PG zależą od parametrów procesowych takich jak częstość obrotowa mieszadła N i objętościowe natężenie przepływu gazu V, to najpierw należy określić te zależności. Celem niniejszej pracy jest porównanie obliczonych na podstawie równania (2) efektywności wnikania tlenu z pęcherzyków powietrza do wody dla kilku konstrukcji mieszadeł.
EN
In the study the mass transfer efficiency for several types of impellers (a turbine-disc impeller, a turbine-disc impeller with a stator, a turbine impeller with bent rectangular paddles, a circulation impeller and an impeller with coiled helical rotary paddles) with sparger aeration was compared. The impeller efficiency was defined as follows: Ef=w1 kla-w2 PG=w1 kla/(kla\max)- w2 PG/PG max where: w1 and w2 - weighted values, kLa - volumetric mass transfer coefficient, PG - power consumption with aeration. The power consumption and volumetric mass transfer coefficient were determined as functions of process parameters (rotation frequency, gas flow, number of paddles). Next the maximum values of kLa and PG were calculated for normalization of equation. In this paper equal values w1 = w2 = 0.5 were assumed (the power consumption and mass transfer have the same weight). The greatest efficiency in the investigated scope of process variables may be attributed to a circulation impeller and a turbine impeller with bent rectangular paddles with a stator. A particularly high efficiency is attained by those impellers in the range of high rotation frequencies. Nevertheless, at this point one may observe the process ofdestruction of microorganism structures. Hence, an impeller with six coiled helical rotary paddles, working effectively in the range of smaller rotation frequencies, is suitable for aeration of biological suspensions. The results for other weighted values are not presented in this paper but impeller rating is the same. For w1 = 0.25 maximum values are shifted in small rotational frequency direction and for w1 = 0.75 the situation is opposite. The impeller with coiled helical rotary paddles will be investigated.
PL
Przedstawiono badania eksperymentalne z zakresu procesu mieszania rolniczych produktów sypkich i ciekłych. Badania dotyczyły: teorii procesu mieszania, trajektorii ruchu cząsteczek biorących udział w procesie mieszania, sił oddziałujących na elementy konstrukcyjne mieszadeł, rodzajów przepływów masy mieszanych składników, sposobu oceny stopnia wymieszania składników oraz zapotrzebowania na energię podczas mieszania.
EN
Paper presented a review of the experiments concerning mixing processes of agricultural products. Described research included: the theory of mixing processes, movement trajectories of particulates during mixing, the forces involved in reaction on the mixer construction elements, mass flow patterns at mixing, methods of mixing quality evaluation and energy saving by avoiding of over-mixing.
20
Content available remote Scale-up of mixing equipment for suspensions
EN
Fundamental parameters for designing of mixing apparatuses for suspensions are the just-suspended impeller speed and power consumption necessary for off-bottom suspension of solid particles, usually determined experimentally in laboratory mixing equipment. These experimental results are necessary transfer from laboratory scale to designing mixing equipment. Scale-up rules for just-suspended impeller speed were reported by many authors, however published results have a large variety of scale-up criterions. The aim of this paper is to describe and objectify scale-up rules for just-suspended impeller speed by electrochemical measurement of its values in a wide range of mixing equipment sizes. Theoretical analysis was validated by electrochemical measurements of just-suspended impeller speeds for geometrically similar mixing equipments of various sizes (from a laboratory scale to a pilot plant). From experimental results it follows that dimensionless suspension characteristics Fr = f (dp/ D, cv) can be applied for calculation of just-suspended impeller speed in geometrically similar mixing equipment of various scale.
PL
W projektowaniu urządzeń mieszających zawiesiny bardzo ważnymi parametrami są prędkość mieszadła oraz zapotrzebowanie mocy niezbędne do uniesienia cząstek ciała stałego z dna mieszalnika. Zazwyczaj parametry te określa się doświadczalnie w warunkach laboratoryjnych, a następnie, stosując metody powiększania skali, projektuje się urządzenie mieszające. Zasady powiększania skali dla prędkości mieszadła niezbędnej do podniesienia zawiesiny określało wielu badaczy, jednak opublikowane wyniki wykazują dużą rozmaitość kryteriów powiększania skali. Celem niniejszej publikacji jest podanie reguł powiększania skali dla prędkości mieszadła niezbędnej do podniesienia zawiesiny przez zastosowanie pomiarów elektrochemicznych w szerokim zakresie wielkości mieszalników. Teoretyczna wyniki potwierdzono doświadczalnie przez pomiary elektrochemiczne zawiesin mieszanych w urządzeniach znacznie różniących się rozmiarami, ale zachowujących podobieństwo geometryczne (od skali laboratoryjnej do półtechnicznej). Stwierdzono, że bezwymiarowe charakterystyki Fr. = f (dp/D, cv) mogą być zastosowane do obliczania prędkości mieszadła niezbędnej do podniesieniu zawiesiny w geometrycznie podobnych mieszalnikach różnej wielkości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.