Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miejsce pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?
PL
Jawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
EN
Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
EN
A friendly working environment contributes to the growth of efficiency and to organizational development, but primarily to an increase in satisfaction and welfare of the employed workers. The idea of the best workplace refers to shaping high quality current workplaces. It is described, among others, by its subsequent dimensions of flexibility, development, employee relations, teamwork and health promotion. The purpose of this article is to present the possibility of using the idea of the best workplace to model such a workplace. In doing this, the outline of the general concept and ways of its implementation are presented via reference to empirical tests illustrating the good practices.
EN
The paper seeks to reveal the holistic approach to the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life. The results of theoretical research contribute to the development of sustainable consumption theory highlighting the importance of adequate human resource management practices for the spill-over effect. Previous research on the topic indicate their focus on the spill-over across domains, such as water, energy, etc. Consequently, there is a lack of conceptual background for further research, so the aim of the paper is to determine patterns how sustainable consumption behaviour can be spilled-over from workplace to private life. Conceptual framework is based on the preposition that workplace is considered as an inducing source, which can stimulate or draw-back sustainable behaviour both at workplace and in private life. The main findings of theoretical research, herewith the main elements of conceptual model are organizational and private life settings and their interrelation drivers which enable the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie holistycznego podejścia do zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych, które przenikają z miejsca pracy do życia prywatnego. Wyniki badań teoretycznych przyczyniają się do rozwoju teorii zrównoważonej konsumpcji, podkreślając znaczenie odpowiednich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi dla efektu mnożnikowego. Wcześniejsze badania na ten temat wskazują, że koncentrują się one na rozprzestrzenianiu się między domenami, takimi jak woda, energia itp. W konsekwencji brakuje konceptualnego tła dla dalszych badań, więc celem artykułu jest określenie wzorców zrównoważonej konsumpcji zachowania, które można przenieść z miejsca pracy na życie prywatne. Ramy koncepcyjne opierają się na założeniu, że miejsce pracy jest uważane za źródło pobudzające, które może stymulować lub cofać zrównoważone zachowania zarówno w miejscu pracy, jak iw życiu prywatnym. Główne wyniki badań teoretycznych, a tym samym główne elementy modelu koncepcyjnego, to ustawienia organizacyjne i prywatne oraz ich wzajemne powiązania, które umożliwiają rozprzestrzenianie się zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych z miejsca pracy na życie prywatne.
PL
Postępująca wirtualizacja gospodarki oraz rozwój mediów społecznościowych doprowadziły do zmian w środowisku pracy. W konsekwencji zmianie ulega model rozwoju kompetencji pracowników z centralnie zaplanowanego do zdecentralizowanego, charakteryzującego się samoorganizacją i dostosowanego do indywidualnych potrzeb jednostek. W artykule przedstawiono rozwój kompetencji pracowników w kontekście uczenia się na stanowisku pracy w warunkach nowej organizacji pracy i produkcji zwanej współkonfiguracją.
EN
The progressing virtualization as well as the development of social media changed the traditional workplace. Consequently, the model of employee competency development is changing from the traditional top-down “command and control” approach, towards more “decentralized” approach that is self-organized and addresses the individual needs of each employee. The paper presents the development of employee competences within the context of the workplace learning resulting from a new work and production called co-configuration.
PL
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną o złożonej i różnorakiej etiologii, która charakteryzuje się stanem przewlekłego, podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Typ 2 cukrzycy stanowi około 90% wszystkich przypadków tej choroby. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, dotykającą osób coraz młodszych, dlatego też wraz ze wzrostem liczby nowych przypadków zwiększają się koszty nie tylko diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań, ale i koszty wynikające z przedwczesnego zaprzestania działalności zawodowej, a także bezrobocia, które dotyka osoby chorujące. Diabetycy często mają problem ze znalezieniem odpowiedniego zajęcia, a ci, którzy pracują boją się utraty pracy ze względu na powszechnie panujące, a nieprawdziwe przekonanie dotyczące ich częstszej absencji w pracy czy niższej wydajności. Wykonywanie pracy zawodowej przez diabetyka jest zalecane i korzystne i tylko nieliczne zawody są niewskazane. Aby pracownik z cukrzycą mógł bezpiecznie pracować, należy stworzyć mu odpowiednie warunki pracy, a edukacja na temat cukrzycy musi dotyczyć wszystkich – nie tylko samego pacjenta, lecz także jego rodzinę, znajomych oraz współpracowników.
EN
Diabetes is a metabolic disease with complex and varied etiology characterized by chronic elevated level of glucose in the blood. Type 2 diabetes accounts for about 90% of all cases of the disease. Diabetes is a civilization disease, affecting a person younger and younger, and therefore with an increase in the number of new cases of the disease increase not only costs of the diagnosis and treatment of diabetes and its complications, but also the costs resulting from premature cessation of employment and unemployment, which affects people suffering from diabetes. Diabetics often have trouble with finding the appropriate job and those who work are afraid of losing their jobs because of the false belief about their frequent absenteeism and lower productivity. Performance of work by a diabetic is recommended and beneficial, and only a few professions are not recommended for them. To employee with diabetes can safely work, you must create it with adequate working conditions and education in diabetes must apply to all - not only the patient but also his family, friends and co-workers.
7
Content available Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
PL
W artykule przedstawiono potrzebę dokonania oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy, co ją wymusza oraz na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia takiej oceny. Omówiono czego dotyczy ryzyko zawodowe i z czym jest związane. Przedstawiono podstawowe korzyści wynikające z posiadania przeprowadzonej oceny ryzyka w świetle systemu zarządzania pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The necessity of risk assessment in a work environment has been presented in the paper. Responsible persons have been shown and regulations have been discussed. What occupational risk is and what it is related to have been indicated. Basic benefits resulting from risk assessment performance in the context of a management system, health and safety at work have been presented.
PL
Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tyś. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają szczególną rolę z racji charakteru pracy. Zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy w Polsce, także w sektorze zdrowia warunkują odmienne spojrzenie od dotychczas dominującego, uznając modele: jednej pracy przez całe życie za anachronizm. Celem pracy było zbadanie, czy liczba miejsc pracy, w których pracował wcześniej respondent ma związek z uzyskiwanym obecnie poziomem satysfakcji i zadowolenia oraz postrzeganiem obecnego miejsca pracy jako „idealnego". Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako narzędzie wykorzystano standaryzowany kwestionariusz ankiety, w grupie 1066 czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i pielęgniarzy. Z uzyskanych danych wynika, że doświadczenie mierzone liczbą dotychczasowych miejsc pracy, w których respondent wcześniej pracował, ma nieznaczny wpływ na uzyskiwany obecnie poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy, przy czym wraz z rosnącą liczbą dotychczasowych miejsc pracy marginalnie rośnie ten poziom. Jednocześnie ma zauważalny wpływ na postrzeganie obecnego miejsca pracy jako „idealnego", co można by wykorzystać na co dzień w procesie zarządzania zespołami pielęgniarskimi, przede wszystkim w procesie motywowania oraz umiejętnego kształtowania zaangażowania w pracę.
EN
People spend an average of almost 2 thousand hours a year at their workplaces. Hence, job satisfaction is important, especially in relation to nurses' motivation and commitment. So it requires attention from both management and employees. Recent changes in the labor market in Poland, including those in healthcare, have made the previously dominant model of "a job for life" an anachronism. This paper aims to examine whether the number of past workplaces is related to the current level of personal and job satisfaction and the perception of the current job as "ideal". A diagnostic survey with a standardized questionnaire was main tool in this study, 1066 active Polish nurses responded. The results showed that the experience of the respondents measured as the number of past workplaces had negligible impact on the current level of personal and job satisfaction. However, the level marginally increased with an increase in the number of past workplaces. There was also noticeable impact on the perception of the current job as "ideal", which could be used in managing teams of nurses, especially in motivating them and developing their commitment to work.
EN
In dynamically and unpredictably changing environment becomes creativity a key factor of the success of businesses and organizations because it affects the development of innovation and ingenuity, and consequently the business success and profit. The paper analyses the creativity of employees at work. Primary data collection was conducted through questionnaire survey among employees (mostly managers) working in Prešov region. The research was conducted on a sample of 118 respondents from Prešov district in Slovakia. To evaluate the data and hypotheses was used statistical program STATISTIC using the Pearson correlation coefficient (r).
PL
W dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniającym się środowisku kreatywność staje się kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw i organizacji, ponieważ ma wpływ na rozwój innowacyjności i pomysłowości, a w konsekwencji na sukces w biznesie i zysk. Niniejszy artykuł analizuje kreatywność pracowników w miejscu pracy. Zbieranie podstawowych danych zostało przeprowadzone w formie badania ankietowego wśród pracowników (głównie menedżerów) pracujących w regionie Preszów. Badania przeprowadzono na próbie 118 respondentów z powiatu Preszów na Słowacji. Do oceny danych i hipotezy użyto programu statystycznego STATISTICA wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona (r).
EN
A workplace in the manufacturing industry consists of not only stationary equipment (e.g., machining centres, fixed robots) but also mobile equipment (e.g., automated guided vehicles, mobile robots), with both kinds cooperating directly with workers. Workplace equipment should not only be safe, it should also not generate fear or anxiety; still better if it should inspire calm and confidence. In view of robot laws, this article presents selected examples of robot–human co-operation, reviews safety requirements and safety functions developed to date. It also proposes a package of selected new safety functions, necessary to fulfil this paradigm. It also suggests and presents examples of actions that can make the workplace a human-friendly environment and presents examples of such actions.
11
Content available Czas na zielone kołnierzyki
PL
Jako cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie: istoty zielonych miejsc pracy jako priorytetu w międzynarodowych i unijnych strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju; warunków wspierających rozwój zielonych miejsc pracy; stanu rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce. Realizacja celu wymagała analizy dokumentów i uregulowań prawnych nawiązujących do zielonych miejsc pracy oraz danych statystycznych o wielkości i strukturze pracujących w Polsce.
EN
So far, it has been said about white, blue and pink collar workers, and now it’s time for the color green. Green collars is the common name for the green work places, and the people who works there. Such jobs exist in various fields and sectors of economy. The concept of green jobs began to spread as far as the development of the concept of a green economy. Implementation of a green economy requires structural changes, including the creation of green jobs. Their creation is important from the economic, ecological and social development points of view. For this reason, the article presents their essence, regulations associated with them and the state of development of green jobs in Poland. It also identifies the actions necessary to stimulate the creation of such jobs.
PL
Właściciele firm, prezesi często stają przed potrzebą modernizacji miejsc pracy swoich pracowników poprzez doposażenie stanowisk pracy w nowe technologie, skupiające się na podwyższaniu efektywności pracy i stymulujące większą jakość pracownika. To właśnie doposażenie stanowiska pracy i pozyskiwanie środków na nowe zatrudnienie jest przedmiotem niniejszej publikacji.
EN
This study was conducted because a real method for measuring safety climate had never been developed and assessed in Serbian industry. The aim of this paper was to start the process of developing a safety climate questionnaire that could be used in Serbia. As a starting point a 21-item questionnaire was adopted after an extensive literature review. The questionnaire was distributed at several Serbian factories; 1098 workers responded. After a statistical analysis of the data obtained with the questionnaire and a critical comparison with the available reference results, a final questionnaire with 21 questions, divided into 7 groups, was developed. The 7 groups of questions (factors) were safety awareness and competence, safety communication, organizational environment, management support, risk judgment and management reaction, safety precautions and accident prevention, and safety training.
PL
W artykule podjęto próbę znalezienia przyczyn coraz częstszych przypadków zgonów naturalnych w kopalniach węgla kamiennego. Wskazano na potrzebę opracowania szczegółowych procedur i programów dotyczących opieki medycznej i stworzenia odpowiednich warunków środowiska pracy dla załogi kopalnianej. Szczególną troską należy objąć pracowników po 40. roku życia, wśród których jest najwięcej przypadków zgonów naturalnych. Wskazano także na zagrożenie, które wynika z zatrudnienia pracownika z obszaru deficytu zdrowia na odpowiedzialnym stanowisku w kopalni. Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się przy założeniu, że pracownicy są w pełni zdrowi, tymczasem tak nie jest. Zasugerowano włączenie do oceny ryzyka zawodowego również kalkulacji wynikających ze stanu zdrowia pracowników. Zaproponowano parametry i ich wartości liczbowe dla oceny klimatu i stanu zdrowia górników.
EN
In the article an attempt of finding out reasons for more and more frequent cases of natural death in coal mines has been made. A need of elaborating detailed procedures and programs of heath care as well as creation of right workplace conditions for mines' headcount has been indicated. Workers older than 40 years-old shall be treated with extra care as among those there are most natural death cases noticed. A hazard which results from employing heath deficit worker on a responsible work station has also been indicated. Occupational risk evaluation is made basing on the assumption that workers are fully health. Meanwhile that is not the case. It has been suggested to include calculations of workers' heath status into occupational risk evaluation. Parameters of climate and miners' heath status as well as their numeric values have been suggested.
PL
Przemoc w pracy jest złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, które może przybierać różne formy, jak przemoc psychiczna (mobbing, nękanie, zastraszanie), przemoc fizyczna, a także molestowanie seksualne. Wskaźniki uzyskane w badaniach GUS-u (2008) pokazują, że w Polsce ponad 220 tys. kobiet doświadcza jakieś formy przemocy w pracy. W samym przetwórstwie przemysłowym liczba ta przekracza 40 tys. kobiet. W artykule podjęto próbę określenia potencjalnych przyczyn i form tej przemocy, mając szczególnie na uwadze kobiety pracujące w organizacji na najniższych stanowiskach.
EN
Violence at work is a complex, multi-aspect phenomenon that can assume various forms, i.e., mental violence (mobbing, harassment, intimidation), physical violence and sexual harassment. According to 2008 data from the Central Statistical Office (GUS), over 220,000 women in Poland have been exposed to some sort of violence at work. In the manufacturing industry-alone this number exceeds 40,000 women. This article attempts to determine some potential causes and forms of violence at work, especially in the context of women in the lowest positions in companies.
18
Content available remote Ocena jakości oświetlenia wnętrz o wysokim natężeniu światła rozproszonego
PL
W pracy podjęto próbę oceny jakości środowiska wewnętrznego w miejscu pracy wzrokowej, pod kątem komfortu wizualnego. Wybrano istniejące pomieszczenie czytelni, przeznaczonej do pracy z tradycyjnymi materiałami piśmiennymi oraz/lub komputerem. Ocenę dokonano w oparciu o wyniki pomiarów in situ, analizy obrazów cyfrowych oraz analizę numeryczną dla opracowanego modelu komputerowego. Celem analizy porównawczej było stworzenie modelu komputerowego najbardziej odpowiadającego rzeczywistości. W przyszłości ma on posłużyć dla potrzeb dalszych analiz mających na celu modyfikację rozwiązania fasady pod kątem spełnienia wymagań użytkowych. Porównywanymi parametrami były: luminancja poszczególnych powierzchni oraz natężenie oświetlenia na blatach roboczych. Otrzymane wyniki pozwoliły dodatkowo na dokonanie oceny poziomu natężenia oświetlenia, luminancji powierzchni doświetlających, kontrastów luminancji oraz temperatury barwowej światła.
EN
Analyses presented in a paper were devoted to estimate visual quality of intellectual working space. The results were obtained based on measurements in situ, processing of HDR image and numerical simulations. Based on the obtained result four parameters of indoors visual quality were estimated: luminance, illuminance, contrast and colour temperature.
19
Content available remote Wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach
20
Content available remote The organization image as the emotional work effect
EN
The article presents the arguments for acknowledging the rules of the emotional work as an aspect of creating the image of an organization; it presents the section of most commonly experienced emotions in the workplace and the reason why one should show them, as well as the dangers connected with long-termed suppressing them.
PL
Artykuł przedstawia zasadność uznania zasad pracy emocjonalnej jako aspektu pracy tworzenia wizerunku organizacji; prezentuje przekrój najczęściej prezentowanych emocji w miejscu pracy oraz zasadność ich ukazywania, a także wskazuje na niebezpieczeństwa związane z długotrwałym ich ukrywaniem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.