Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microrelief
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of researches related to the influence of partially regular microrelief parameters on the adhesion component of the friction factor under boundary lubrication have been given. A special ring-on tape test rig is proposed in order to avoid errors during running-in process. Special technique is used to form sinusoidal microgrooves what helped to create a partially regular microrelief on the surface with controlled contour and nominal contact areas. Fatigue and deformation components of wear process are considered. We proved that microtexturing with proposed parameters decreases the adhesion component of friction and reduces the probability of microwelding. It has been shown that under boundary friction micro grooves are effective on precision surfaces with low roughness when lack of film and probability of seizure appear.
EN
The present study describes natural regeneration on five permanent research plots (PRP) in juvenile growth and development phases (regrowth and advanced growth) in autochthonous beech forests in Broumovské stěny National Nature Reserve located in the Protected Landscape area in the northeast part of Czech Republic. The stands of herb-rich beech forests were studied in the optimum to break-up stage. Natural regeneration was not evenly spaced but rather was clustered. Mean regeneration density ranged from 1,472 to 44,888 recruits per ha. European beech (Fagus sylvatica L.) made up 78.5–98.0% of all regeneration. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) was also relatively abundant. Regeneration dominance and abundance responded to the mature stand canopy, soil skeleton, microrelief, ground vegetation cover, and surface characteristics. The results suggest a relationship between recruit height and microrelief in 4 out of 5 PRPs. We found statistically significant differences in height of natural regeneration (F(2,18843) = 191.8, P <0.001) on mounds (74.0 cm), on slopes (119.5 cm) and on pits (121.0 cm) due to high soil skeleton content on mounds with numerous rock outputs, minimum amount of fine earth and lower water retention, both necessary for recruit growth. In addition to the character of microrelief, the growth of natural regeneration was negatively influenced by mature stand density and canopy indicators.
PL
W pracy przedstawiono uogólnione wyniki badań technologii wykonywania połączeń wciskanych z podgrzewaną częścią obejmującą i z wykonanym na niej regularnym mikroreliefem oraz ze schładzaną częścią obejmowaną. Wyniki przedstawiono w postaci uogólnionych nomogramów, umożliwiających dobór parametrów technologicznych w zależności od badanych, zmiennych parametrów procesu.
PL
Na Nizinie Szczecińskiej rzeka Ina jest największym dopływem Odry. Dolna część jej doliny, między Stargardem Szczecińskim i Goleniowem, podlega częstym zalewom, w wyniku których następuje sedymentacja namułów naniesionych przez wodę. Fragment tej doliny w pobliżu miejscowości Sowno objęto badaniami, które prowadzono na dwóch transektach, przecinających w poprzek całą dolinę. Uwzględniając jej mikrorelief wyznaczono 11 powierzchni badawczych, w których wykonano 11 odkrywek glebowych. Badania wykazały, że występująca z koryta rzeki woda znacząco kształtuje mikrorzeźbę doliny oraz kierunek i przebieg procesów glebowych, w wyniku czego, niekiedy w niewielkiej odległości od siebie, spotykamy gleby różnych typów i podtypów. W badanym fragmencie doliny stwierdzono występowanie dwóch typów gleb - mad rzecznych i gleb murszowych podtypu torfowo-murszowego i namurszowego. Gleby torfowo-murszowe występują w najbardziej obniżonej części doliny, w pobliżu starych terasów akumulacyjnych, stopniowo przechodząc w mady próchniczne, a te z kolei - w środkowej części doliny - w mady brunatne, wyróżniające się dużą zawartością związków żelaza w poziomie brunatnienia. W pobliżu koryta rzeki występują mady próchniczne.
EN
The Ina River is a major tributary to the Odra River in Szczecin Lowland and the lower part of its valley between Stargard Szczeciński and Goleniów is subjected to frequent inundations resulting in sedimentation of material carried by water. This study was carried out along two transects crossing the whole valley near Sowno. Eleven study plots for collecting 11 soil profiles were selected with the consideration of microrelief of the valley. The studies showed that waters overflowing the river bed markedly shape the microrelief of the valley and the course and direction of soil processes. Therefore, a variety of soil types and subtypes occurs at a small distance from each other. Two soil types were found in the studied part of the valley: alluvial soils and muck soils of the peat-muck subtype. Peat-muck soils occur in the lowest part of the Ina valley near old alluvial terraces, gradually turning into humic alluvial soil and then into brown alluvial soil with a great accumulation of iron compounds. Humic alluvial soils prevail near the river channel.
EN
The analysis of possibilities of optical media using for long-term data storage is performed in this work. The results of experimental investigations of optical media of the WORM type recorded 25 years ago were adduced. The inorganic materials were proposed for creation of optical discs for long-term data storage. The method of data recording on high-stable materials surface was proposed. Successful data recording in CD format on glass and sapphire surfaces was fulfilled.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości używania nośników optycznych do długoterminowego przechowywania danych. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych nośników optycznych typu WORM rejestrowane 25 lat temu. Nieorganiczne materiały zaproponowano do tworzenia dysków optycznych do długoterminowego przechowywania danych. Zaproponowano metodę zapisu danych na powierzchni wysoko stabilnych materiałów Spełniony został pomyślnie zapis danych w formacie CD na powierzchni szkła i szafiru.
PL
W artykule przedstawiono metodykę służącą określeniu zarówno przestrzennych jak i ilościowych zmian mikrorzeźby. Prezentowana metoda opiera się na zastosowaniu wysokorozdzielczych cyfrowych modeli wysokościowych wykonanych na podstawie seryjnych pomiarów geodezyjnych. Analizę wykonano na podstawie badań prowadzonych na powierzchni punktu widokowego poddanego denudacji antropogenicznej. Największy ubytek materiału został wykazany dla okresu letniego i jest bezpośrednim efektem wydeptywania. Dla wybranych metod interpolacyjnych zaprezentowano róSnicę ilości materiału przemieszczanego w obrębie badanego poletka.
EN
The paper presents the method of qualitative and quantitative assessments of microrelief transformation. The sequence of geodetic measurements during three seasons was used to generate high resolution digital elevation models (DEMs). The analyse was conducted within the surrounding of hiking trail, on the surface of viewing point reshaped by man-induced denudation processes. The highest soil loss was indicated for the summer period and is directly correlated with trampling. For chosen interpolation methods the differences in a total relief transformation within the analyzed plot were presented.
PL
Przekształcenia powierzchni szlaków turystycznych zachodzą na skutek współdziałania pomiędzy czynnikami wywołanymi działalnością człowieka oraz czynnikami naturalnymi. Skala zmiany rzeźby szlaków jest stosunkowo niewielka i wymaga zastosowania metod dostarczających i umoSliwiających obróbkę precyzyjnych danych wysokościowych. W dotychczasowych pracach ocena dynamiki zmian powierzchni ścieSek turystycznych polegała najczęściej na pomiarach w profilach, w określonych interwałach przy wykorzystaniu linijki, wyskalowanej żyłki bądź taśmy mierniczej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie moSliwości wykorzystania cyfrowych modeli mikroform terenu do analizy przekształcenia rzeźby szlaków turystycznych, co jest podejściem nowatorskim. Do zebrania precyzyjnych danych wysokościowych wykorzystano tachimetr elektroniczny firmy Topcon wraz z minipryzmatem dalmierczym. Badania przeprowadzone zostały na wybranych polach testowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN) oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego (PPK). Pomiary dokonywano w postaci nieregularnych pikiet wysokościowych, starając się uwzględnić wszystkie istotne elementy rzeźby terenu. Ponadto przeprowadzono odczyty w stałych liniach profilowych. Dla kaSdego obszaru wykonano równieS 30 pomiarów kontrolnych, któ- re posłuży do weryfikacji utworzonych później modeli. Przeciętna gęstość punktów pomiarowych wynosiła 70 pikiet na m2. Na podstawie zebranych danych wysokościowych wygenerowano cyfrowe modele wysokości (DEM) o rozmiarze komórki 5 x 5 cm oraz 1 x 1 cm. W wyniku odjęcia od siebie kolejnych modeli obliczono ilość materiału jaka została przemieszczona w obrębie pól testowych.
EN
Transformations of the tourist trail surfaces happen due to combined effect of human-related factors and natural factors. Scale of the changes is relatively small. Hence, specific methods capable of delivering and processing precise elevation data are required. Former studies for assessment of changes in tourist trail surfaces have usually based on measurements along profiles at defined space intervals with the use of measurement tape or calibrated line. The aim of this study is to present of an innovative method comprising application of the digital models of microforms to analysis the transformation of tourist trail relief. Electronic Topcon Total Station was used for elevation data gathering. Researches have been done in selected test fields in the Gorce National Park (GPN) and the Popradzki Landscape Park (PLP). Irregular elevation points were surveying taking into account essential elements of the terrain surface. Average density of survey points was 70 per m2 . Moreover, additional surveys along fixed profile lines were carried out. Measurements in 30 control points were gathered for each test field, creating the base data set for verification of digital elevation models. Based on gathered elevation data, the digital elevation models (DEM) with spatial resolution 5 x 5 cm and 1 x 1 cm were generated. Subtraction of models made in subsequent time periods allowed to calculate amount of material which has been transported within the test fields.
EN
The ways of the increasing durability and decreasing deflected mode of the joints with tightness during the thermal method of their assembly at the expense of the development and use of the special microrelief topology on the joint face of the male part are suggested. The data of the experimental researches corroborating the theoretical results are given.
EN
The ways of the technological maintenance of the high-quality joint assembly with tightness by the thermal methods are suggested, and the analytical dependences for defining of the separate efficient process variables to ensure the decrease of energy and time (temporary) during the combined thermal method of assembly are also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.