Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microprocessor system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje przykładowe zastosowanie modułu łącza Ethernet/IP typu IIM7010A do współpracy z Dydaktycznym Systemem Mikroprocesorowym DSM-51, w sposób umożliwiający wykorzystanie tego modułu podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
The article presents the example solution of cooperation between the IIM7010A Ethernet/IP module and Microprocessor Educational System DSM-51 designed to exploit this module during laboratory classes.
2
Content available remote Układy sterowania hamulcami w modernizowanych zespołach trakcyjnych
PL
W artykule przedstawiono układy sterowania hamulcami opracowane przez IPS "TABOR" i zastosowane w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN 57 poddawanych modernizacji. Opisana w artykule struktura układów i sposoby działania ich zespołów charakterystycznych dla układów elektropneumatycznych i mikroprocesorowych ilustruje rozwój tych układów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
EN
The article presents the brake control systems developed by the IPS TABOR and used in the modernized electric traction units of series EN 57. The described in the article structure of systems and the operation ways of their units characteristic for the electro- pneumatic and microprocessor systems illustrates the development of these systems over the last ten years.
PL
W pracy przedstawiono różne typy rozwiązań konstrukcyjnych układów zapłonowych i ich wpływ na wartość energii wyładowania iskrowego. Pokazano schematy różnych typów klasycznych oraz bezstykowych układów zapłonowych. Omówiono oraz przeprowadzono analizę porównawczą układów. Pokazano proces sterowania w bezstykowych układach zapłonowych oraz przedstawiono poglądowy układ mikroprocesorowy systemu sterującego pracą silnika.
EN
Various types of ignition systems solutions and their impact on the vale of spark ignition has been presented in the paper. Wiring diagram showing the operational model of spark discharge ignition systems together with discussion and comparative analisys of ignition systems has been presented. Ignition systems control process together with diagram of microprocessor engine control system has been presented in the paper.
PL
W artykule poruszono zagadnienie możliwości utraty stateczności przez pracującą koparkę jednonaczyniową. Zwrócono uwagę na rozwój systemów monitorujących stateczność maszyn w czasie wykonywania prac ziemnych. Zauważono, że systemy tego typu do prawidłowej pracy często potrzebują informacji o położeniach środków ciężkości głównych członów koparki. Informacji takich nie można znaleźć w katalogach większości firm. Dlatego autor przedstawił w tekście opracowaną przez siebie metodę identyfikacji wspomnianych parametrów. Zaproponowana metoda jest metodą eksperymentalno-analityczną. Zakłada ona konieczność pomiaru reakcji pod podporami, na których ustawia się badaną maszynę. Reakcje są mierzone przy różnych pozycjach manipulatora koparki. Na podstawie zmierzonych reakcji oraz informacji o orientacji członów w czasie pomiarów, można korzystając z zaprezentowanych zależności, wyliczyć pożądane współrzędne położenia środków ciężkości.
EN
The article presents the problem of possible loss of stability of a working single bucket excavator. Development of systems monitoring machine stability during earth-moving was analyzed. It was noticed, that this type of systems often require information about the centers of gravity of the main links in excavator’s kinematic chain. This information cannot be found in most producers’ catalogues. Therefore the author presented a method of identification of mentioned parameters developed by him. Proposed method is an experimental-analytic method. It assumes the necessity of measurement of reaction forces under supports on which the machine is placed. Reactions are measured at different positions of excavator’s manipulator. Based on measured reactions and information about excavator links during measurement, using presented relationships, coordinates of sought centers of gravity can be calculated.
EN
In the paper the results of preliminary experiments concerning bioelectrical impedance measurements using integrated impedance scanner AD5933 (Analog Devices) are described. Results of performed simulations are also presented. Design of a control circuit based on ARM microprocessor is described. Possible applications of the bioelectrical impedance spectroscopy method in measurements of selected characteristics of the human organism are discussed as well as plans for future development of dedicated, specialized equipment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych eksperymentów dotyczących pomiarów impedancji bioelektrycznej przy użyciu zintegrowanego skanera AD5933. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych symulacji oraz konstrukcję układu sterowania w oparciu o mikroprocesor. Omówiono możliwe zastosowania tej metody spektroskopii impedancji bioelektrycznej w pomiarach wybranych cech ludzkiego organizmu, a także możliwości przyszłego rozwoju dedykowanego urządzenia specjalistycznego.
PL
W artykule przedstawiono metody podłączenia systemów wbudowanych i układów dedykowanych do sieci Ethernet w celu integracji rozproszonych systemów pomiarowych. W przypadku rozproszonych systemów pomiarowych, w których wymagana jest akwizycja danych oraz transmisja na odległość stosuje się specjalne systemy dedykowane, które wyparły systemy oparte na komputerach stacjonarnych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce oraz energię wymaganą do pracy systemu pomiarowego. Dzięki podłączeniu systemu pomiarowego do sieci Ethernet możliwe jest zdalne zarządzanie danymi pomiarowymi oraz ich transmisja do innego miejsca. Dodatkowo została przedstawiona nowatorska metoda tworzenia szablonu aplikacji dedykowanej. Przedstawiona metoda tworzenia aplikacji na system mikro-procesorowy ułatwia pisanie programu oraz ułatwia jej przenośność pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi.
EN
The paper presents methods for connecting embedded and dedicated systems to the Ethernet network to integrate distributed measuring systems. In the case of the distributed measuring systems which require data acquisition and remote transmission, special dedicated systems have replaced the systems based on desktop computers. This solution saves space and energy required to operate a measuring system. Due to connection of the measuring system to the Ethernet network, remote management of measurement data and data transfer to the other place are possible. The paper defines the objective of the project and presents the model of transmission (Fig. 1). There is proposed a solution using four temperature sensors in the measuring system. The paper contains a description of the application dedicated to the measuring system. In addition, an innovative method for creating an application template is shown (Fig. 2). There is also presented the algorithm for the proposed application model (Fig. 3) and transmission for the program PuTTY (Fig. 4). The display panel of the measuring system is shown in Fig. 5. There is presented the transmission with use of the dedicated PC program (Fig. 6). The described solution of transmission of the measurement data between devices dedicated for measuring systems and a PC enables remote reading outside the object on which a series of temperature measurements is made. This solution can be easily extended with other devices reading the data, allowing supervision and monitoring of the object.
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydraulicznych siłowników linowych (rys. 1). Kluczowym problemem w tym procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładnością na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odległości (LIS – Level Indication System).
EN
The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation of the so-called buckstays [1-3, 5]. The buckstays constitute a steel construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The buckstays are suspended on all four internal walls of the boiler support construction (Fig. 1) by means of strand jacks. In the corners of the boiler supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very simple, it is very inconvenient for the operating stuff. Thus, a key issue from the perspective of the boiler pressure part assembly process is to control the level of engineering structures during suspending processes with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buckstays could lead to damage of the piping systems installed in the power boiler chamber. For this reason, there was designed, tested and implemented an innovative, microprocessor-based level control system using high precision laser distance measurement. This prototype solution supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this paper.
EN
The paper describes a prototype operator panel, which was designed to operate with the S7-200 family of Programmable Logic Controllers (PLC-s) from Siemens. Most of the functionality of the operator panel was implemented in a computer program, which runs on a PC-class computer. The program communicates with a PLC through its communication port configured in the Freeport mode. Two kinds of interface between the PC, and the PLC are supported: wired, and wireless. For wired connection a standard PC/PPI cable supplied by Siemens is used. For wireless connection two communication modules were designed, which operate in the free 433 MHz band. The operator panel program is intuitive, and easy to use. States of PLC inputs and outputs are presented using graphical objects. It is possible to modify states of the outputs, and monitor and edit any variable in the M and V memory in the PLC. The application supports also alarming. The program can be run on any computer with the MS Windows operating system installed. This makes the solution very cost-effective. Providing both wired and wireless communication radically increases flexibility of the proposed solution. The panel can be quickly mounted in areas, where pulling new cables is inconvenient, difficult or expensive.
PL
Silniki komutatorowe prądu stałego, mimo swoich wad, stosowane są nadal ze względu na łatwość regulacji prędkości i momentu elektromagnetycznego. Dodatkową zaletą jest to, że niezbyt skomplikowane sterowniki umożliwiają odzyskiwanie energii hamowania silnika do źródła zasilania z akumulatorami, np. w pojazdach elektrycznych. W artykule przedstawiono (opracowany w Katedrze Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych Politechniki Świętokrzyskiej) mikroprocesorowy układ sterowania prędkością obrotową silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przy zastosowaniu mikrokontrolerów PICAXE. Układ sterowania umożliwia pracę ze sprzężeniem zwrotnym lub bez. Sterowanie silnikiem prądu stałego wspomagane jest układem programowalnym GAL. Ponadto w pracy przedstawiono przykładowe funkcje wykorzystane do sterowania układami mikroprocesorowymi PICAXE oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
DC commutator motors despite one's drawbacks are still applied with regard on easiness of speed and electromagnetic moment control. Moreover, the additional advantage of the motors is fact, that the not very complicated power electronic drivers enable recovering the braking energy to source of batteries (for example in electric vehicle). The paper presents PICAXE microprocessor system (carried out at the Chair of Electrical Machines and Mechatronic System of the Kielce University of Technology) used to control of DC commutator motor with permanent magnets. The microprocessor system enables user to control speed and moment with and without feedback and is supported by means of application-specific integrated circuits - gate array logic (GAL). In the paper special commands used to control of the PICAXE microprocessor system and the results of carried out simulations and experiments are presented.
PL
Zapotrzebowanie na detekcję gazów oraz zapachów wymaga konstruowania tanich urządzeń o coraz lepszej selektywności i czułości pomiarów. W pracy opisano taki układ pomiarowy, w którym zwiększenie selektywności oraz czułości uzyskano przez pomiar zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnym czujniku gazów. Opisano sposób pomiaru, wybrany układ pomiarowy oraz projekt i realizację systemu mikroprocesorowego sterującego układem. W zakończeniu przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
There is a huge demand on developing new methods of aroma and gases detection in medicine, military or food industry with high sensitivity and selectivity. For this reason, the new method was developed to recognize odors by analysis power spectrum density of resistance fluctuations within Taguchi gas sensor. Gas mixture concentration around the gas sensor influence resistance of gas sensor. In this paper, we focus on measurement and amplification of very low level noise signal. The microcontroller system which communicates with a personal computer by USB interface was described as well.
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych oraz promieniowanych (pomiar wzorowany na normie IEC 61967), dwóch systemów mikroprocesorowych zaimplementowanych w układzie programowalnym FPGA. Do budowy obu systemów mikroprocesorowych wykorzystano ten sam mikroprocesor, wykonujący ten sam program. Jeden system został całkowicie zaimplementowany z wykorzystaniem zasobów układu programowalnego, natomiast drugi z wykorzystaniem zewnętrznej pamięci programu.
EN
The paper presents a comparison of conducted and radiated electromagnetic emission (the measurement based on the IEC 61967 standards) generated by two microprocessor systems implemented in a Field Programmable Gate Array (FPGA). The same CPU core executing the same program was used in both systems. One of the systems was build using only internal resources of the FPGA, while the other used external SRAM as the program memory.
PL
W artykule przedstawiono wynik prac badawczych nad mikroprocesorowym układem sterowania, pozwalającym na zastosowanie algorytmów sterowania dla silnika BLDC poprawiających właściwości ruchowe silnika BLDC. Zbudowany sterownik wraz z dedykowanym komutatorem elektronicznym pozwala na realizację trzech metod sterowania zaworami: klasyczną komutację przyspieszoną oraz zmodyfikowaną metodę nakładania. Wyniki badań zilustrowano pomiarami oscyloskopowymi.
EN
The paper is a summary of research in area of a microprocessor system for BLDC motor which improve motion properties by modification of the electronic commutator control method. Prepared control system and electronic commutator can work with three control methods: classical, over commutation and modified overlapping. The results of research are illustrated by oscilloscope measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi. Kalibracja polega na wyznaczeniu przesunięcia pomiędzy położeniem zerowym czujnika a osią fazy i stojana. Przesunięcie to wprowadza się do układu sterowania jako wartość korygującą (offset). Przestawiona w artykule metoda kalibracji jest stosunkowo prosta w realizacji praktycznej. Może być również prowadzona w sposób automatyczny przez układ sterowania przekształtnikiem. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych, ilustrujące ideę metody, a także wyniki testów laboratoryjnych. Testy te potwierdziły przydatność metody w warunkach przemysłowych.
EN
The article presents method of absolute encoder calibration. Calibration is based on setting offset between the zero value of angle pointed by sensor and an axis stator phase. This offset is introduced into control system as the correction value. Presented method of calibration is relatively simple to implement. It can be realized automatically by control system as well. The article presents results of computer simulations which illustrate the idea of the method as well as results of laboratory tests. These tests proof possibility of industrial implementation.
14
Content available Procesorowy układ pozycjonowania wału silnika
PL
Powszechnie występująca tendencja związana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemysłowej (do sterowania i nadzoru) systemów mikroprocesorowych wymusza potrzebę badań i testów tego typu urządzeń. Przedstawiony w pracy mikroprocesorowy układu pozycjonowania wału silnika oparty jest o algorytm dyskretnego regulatora PID. Cechą odróżniającą go od spotykanych na rynku rozwiązań jest wykorzystanie prostego 8-bitowego mikrokontrolera o niewielkiej mocy obliczeniowej i otwarta struktura oprogramowania umożliwiająca swobodne zmiany parametrów a także komunikację z dedykowanym oprogramowaniem monitorującym umieszczonym na komputerze klasy PC.
EN
Thanks to the microelectronic technique rapid growth it is possible to use the popular microprocessor and it's components as universal and powerful controllers. Referring to the common idea of microprocessor based controller the conception of easy and cheap structure for drive shaft position control is presented in this paper. The digital PID algorithm (slightly simplified) was implemented into controller. The communication with PC for effective data acquisition was established. Some basic theory was slightly illuminated as well.
PL
W artykule przedstawiono system mikroprocesorowy przeznaczony do pomiarów prądów fazowych z wykorzystaniem cewek Rogowskiego. Zaprezentowano konfiguracje systemu od przetworników pomiarowych poprzez układ kondycjonowania sygnałów do układu sterującego wykorzystującego mikrokontroler STM32F103RBT6 z rdzeniem Cortex-M3. Szczególną uwagę zwrócono na metodę realizacji wielokanałowej ciągłej akwizycji sygnałów. W dalszej części artykułu opisano procedury obróbki sygnału pomiarowego uwzględniając specyfikę zastosowanych przetworników pomiarowych.
EN
In this paper there is presented microprocessor system design to phase current measurement with use Rogowski coils. Author presented system configuration from measurement converters, signal conditional module until control module based on STM32F103RBT6 microcontroller with Cortex-M3 core. Particular marked multichannel, continuous signals acquisition method. In the next section of this article author described measurement signal processing procedures with consider measurement converters specification.
PL
W artykule przedstawiono prototypowy projekt panelu operatorskiego do sterownika programowalnego PLC Simatic S7-200, komunikującego się ze sterownikiem z wykorzystaniem trybu swobodnie programowalnego Freeport. Projekt zawiera także moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy sterownikiem, a panelem operatorskim. Panel realizuje podstawowe funkcje, które implementowane są w firmowych rozwiązaniach paneli operatorskich z wyświetlaczami LCD, takie jak: prezentacja komunikatów informacyjnych oraz alarmowych, podgląd oraz edycja stanu zmiennych czy możliwość modyfikacji stanu wyjść oraz innych zmiennych procesowych. W pracy wykazano, że możliwe jest zbudowanie urządzenia, które funkcjonalnie odpowiada firmowym rozwiązaniom, bez potrzeby użycia zamkniętych i niedostępnych bez opłat licencyjnych protokołów komunikacyjnych.
EN
The paper presents a prototype design of an operating panel for the Simatic S7-200 Programmable Logic Controller (PLC). The panel communicates with the PLC using a communication port running in the Freeport mode. In addition, the device contains also a module featuring wireless data exchange with the PLC. The panel can handle all the basie funetions implemented in commercially available products based on LCD-s, i. e. displaying messages and alarms, variable monitoring and modifying, modifying states of outputs and other process variables. The work is a proof, that it is possible to build a device with equivalent funetionality as commercial solutions, without using vendor-specific communication protocols protected by copyright.
PL
Przedstawiono różne rozwiązania układów realizujących podgląd stanu mikroprocesora, dostęp do pamięci, zakładanie pułapek i sterowanie trybem pracy. Szczegółowo opisano dedykowane konsole obserwacyjno-sterujace. Konsole zostały zoptymalizowane poprzez instalacje mikrokontrolerów jednoukładowych.
EN
In the article various resolutions which realize viewing microprocessor state, access to memory, setting up traps and operating mode control are disscussed. Dedicated consoles for observations and control purpose are described in details. The consoles were optimize through microprocessor installations.
PL
W artykule przedstawiono projekt sterownika inteligentnego domu, w którym zastosowano kilka popularnych na rynku interfejsów. Wobec tendencji wśród projektantów do stosowania możliwie dużej liczby układów z jednym interfejsem, pokazano alternatywne podejście do problemu projektowania układów cyfrowych. Wykazano, że użycie wielu interfejsów, zamiast jednego, może znacznie uprościć konstrukcję urządzenia i prowadzić do obniżenia kosztów jego budowy.
EN
This paper presents intelligent house project uses several various market using interfaces. Against tendency of use only one interface in design, this paper shows alternative approach to the digital circuits design problem. It was proven below that using several interfaces, instead of one, can simplify project and cut build costs, in some particular cases.
19
Content available remote Komunikacja OPC DA w prototypowym zestawie mikroprocesorowym
PL
Artykuł dotyczy popularnego i szeroko stosowanego standardu OPC. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę OPC DA, OPC HDA i OPC A&E. Zaprezentowano również prototypowy zestaw mikroprocesorowy opracowany w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej.
EN
The paper concerns popular and widely used OPC standard. Characteristics of OPC DA, OPC HDA and OPC A&E are shortly described. Prototypical microprocessor based system, developed in Division of Informatics and Control in Rzeszow University of Technology is presented.
PL
W ostatnich dwóch dekadach następował burzliwy rozwój napędów z silnikami indukcyjnymi prądu przemiennego. Dostępność tranzystorów mocy (np. IGBT) oraz rozwój techniki mikroprocesorowej sprawiły, że silniki indukcyjne klatkowe, zasilane z przekształtników MSI, zdominowały napędy o regulowanej prędkości. Wysoka sprawność i niezawodność przekształtników mocy oraz coraz doskonalsze metody sterowania pozwalają uzyskiwać wysoko sprawne napędy o bardzo korzystnych właściwościach ruchowych. Wydaje się, że dalszy postęp w dziedzinie napędów regulowanych będzie związany z nowymi konstrukcjami silników.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.