Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 279

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microorganisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Contamination of the natural environment with crude oil and its byproducts is an increasing problem which requires immediate and effective action. With the higher demand for hydrocarbons, the amount of resources being extracted, transported, and stored has grown significantly. The main types of removal involve mechanical, chemical, and biological methods. Currently, the most commonly used biological approach relies on microbial – mainly bacterial – abilities to degrade toxic substances. However, studies indicate a significant impact of phytoremediation processes on contamination disposal. Several phytoremediation strategies are applied to remove various xenobiotics from the environment, namely, phytostabilization, phytodegradation, phytoevaporation, phytoextraction, and phytostimulation. More and more attention is being paid to the cooperation between plants and other organisms, primarily bacteria and fungi. The identification of microorganisms that play a key role in supporting the proper development, growth, and functioning of plants in a hostile environment is very important. The use of natural interdependencies occurring in the plant–microorganism system can be an excellent alternative to the more invasive remedial options (mechanical or chemical) available. The effectiveness of phytoremediation treatment depends mainly on factors such as environmental conditions, the species of plant and microorganisms, and the type of contamination. Biological treatment is recognized by many scientists as one of the most valuable trends in contemporary environmental protection and ecosystem renewal. Due to the proven harmfulness of some hydrocarbons, it is very important to find and develop the most efficient and cost-effective methods of cleaning up different habitats. Phytoremediation can be used as an independent process or as a complementary element to other remediation methods.
PL
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ropą naftową oraz produktami jej obróbki stanowi coraz większy problem, zmuszający do podejmowania natychmiastowych skutecznych działań. Wraz ze zwiększonym popytem na ropę oraz jej pochodne ilość związków wydobywanych, przetwarzanych, transportowanych oraz magazynowanych również wyraźnie wzrosła w ostatnich dekadach. Do głównych metod rekultywacji skażonego środowiska należą metody mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Obecnie jednym z najczęściej stosowanych podejść biologicznych jest wykorzystanie naturalnych zdolności mikroorganizmów, głównie bakterii, do rozkładu substancji toksycznych, jednakże liczne badania wskazują na znaczną efektywność również procesów fitoremediacji w usuwaniu różnego rodzaju ksenobiotyków. Fitoremediacja obejmuje rozmaite techniki, mianowicie: fitostabilizację, fitodegradację, fitoewaporację, fitoekstrakcję oraz fitostymulację. Coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniu współpracy pomiędzy roślinami a innymi organizmami, przede wszystkim bakteriami i grzybami. Identyfikacja mikroorganizmów pełniących kluczową rolę we wspieraniu prawidłowego rozwoju, wzrostu oraz funkcjonowania roślin w nieprzyjaznym otoczeniu jest bardzo istotnym aspektem badań. Wykorzystanie naturalnych współzależności występujących pomiędzy rośliną a mikroorganizmami może stanowić doskonałą alternatywę dla znacznie bardziej inwazyjnych metod stosowanych obecnie (np. mechanicznych lub chemicznych). Efektywność zabiegów fitoremediacji w dużej mierze zależy od takich czynników jak: rodzaj skażenia, czynniki środowiskowe, typ roślin oraz mikroorganizmów. Metody biologicznego oczyszczania skażonego środowiska uznawane są przez wielu naukowców za jeden z najważniejszych kierunków we współczesnej ochronie środowiska oraz odnowie ekosystemów. Ze względu na udowodnioną szkodliwość niektórych węglowodorów znalezienie i opracowanie coraz bardziej skutecznych oraz opłacalnych ekonomicznie rozwiązań remediacji zróżnicowanych siedlisk jest niezwykle istotnym trendem biotechnologii i ochrony środowiska. Fitoremediacja może być stosowana jako niezależny zabieg, a także jako element uzupełniający innych strategii rekultywacyjnych.
PL
Zastosowanie technologii MALDI i technik elektromigracyjnych w analizie mikrobiologicznej może stać się kamieniem milowym w diagnostyce i analizie zakażeń.
PL
Mikroorganizmy są grupą organizmów, która odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Istnieje wiele metod analizy mikroorganizmów, jednak od niedawna stosuje się w tym celu analizę za pomocą technik łączonych, głównie laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu połączonej z pomiarem jej masy w spektrometrze mas (MALDI TOF MS).
EN
Soy products can make a good alternative to meat due to the absence of cholesterol, a more advantageous ratio of polyunsaturated to saturated acids, and a high content of full-value protein and dietary fibre. Soy is utilised to manufacture alternative meat products mainly in the form of a soy protein isolate, which usually contains 90% protein. The aim of this study was to assess the microbiological quality of selected soy cold cuts. No presence of Escherichia coli was found in the test products, while the lowest count of Staphylococcus aureus and mesophilic microorganisms was found in soy cold cuts with paprika.
PL
Kefir stanowi jeden z rodzajów mleka fermentowanego. Ze względu na swoje właściwości zdrowotne i dietetyczne jest powszechnie znany i chętnie spożywany w Polsce i na świecie. Często jednak konsumenci nie potrafią odróżnić od siebie mlecznych produktów fermentowanych pod względem mikrobiologicznym czy organoleptycznym. Ponadto nie posiadają wiedzy, aby odpowiedzieć na pytania: Dlaczego kefir jest zdrowy? Jakie mikroorganizmy powinny się w nim znajdować? Jakie metabolity są przez nie wytwarzane i dlaczego? Jak produkuje się kefir? Jak systematyczne spożywanie kefiru może wpływać na organizm człowieka? Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szczegółowej charakterystyki niezwykle bogatego w składniki odżywcze oraz w różnorodną mikrobiotę kefiru.
EN
Kefir is one of the types of fermented milk products commonly known and readily consumed in Poland and around the world due to its health and dietary properties. Very often, we cannot distinguish these products from one another in terms of microbiological or organoleptic features. In addition, we do not have the knowledge to answer the questions: Why is kefir healthy? What microorganisms should be present in this product? Which metabolites are present in this milk product and how they are formed? How is kefir produced? How systematic consumption of kefir can affect our body? The aim of this study is to present the detailed characteristics of kefir, extremely rich in nutrients and in the diverse microbiota.
PL
Nadmierny rozwój mikroorganizmów w ciągu produkcyjnym może powodować szereg problemów technologicznych. Jeszcze do niedawna w ilościowej i jakościowej ocenie stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego, występującego na róznych etapach produkcji papieru, wykorzystywano klasyczne metody mikrobiologiczne oparte na hodowli drobnoustrojów. Postęp w dziedzinie biologii molekularnej, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, spowodował, ze metody genetyczne stały się niezwykle cennym narzędziem usprawniającym proces detekcji i identyfikacji mikroorganizmów oraz oceny bioróżnorodności populacji w badanym środowisku. W artykule omówiono nowoczesne metody molekularne wykorzystywane w detekcji i identyfikacji mikroorganizmów zasiedlających zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego.
EN
The excessive development of microorganisms during the production process may cause a number of technological problems. Until recently, in the quantitative and qualitative assessment of the degree of microbiological contamination occurring at various stages of paper production, classical microbiological methods based on microbial cultivation were used. Advances in the field of molecular biology, especially in recent years, have made genetic methods an extremely valuable tool to improve the process of detecting and identifying microorganisms and assessing their biodiversity in the studied environment. The manuscript discusses the use of modern molecular methods in the detection and identification of microorganisms inhabiting pulp and paper mills.
PL
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
PL
Kosmetyki, jako przedmioty codziennego użytku, przeznaczone do kontaktu z ciałem człowieka, nie mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwa. Eliminując możliwość przedostania się patogennych mikroorganizmów do produktu kosmetycznego, zmniejsza się prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia infekcji bakteryjnych czy grzybiczych spowodowanych tymi drobnoustrojami. Znając potencjalne źródła skażeń, można im zapobiegać zarówno na etapie produkcji, jak i w trakcie użytkowania produktu przez konsumenta.
EN
Cosmetics, as products for daily use, designed for contact with the human body, cannot pose risk for it. By eliminating the possibility of the penetration of pathogenic microorganisms into the product, the probability of the bacterial or fungal infection occurrence is reduced. The knowledge of the sources of potential contamination can help prevent them at the production stage as well as while using the product by a consumer.
EN
This article discusses the main stages and features of wastewater treatment at “Food Ingredients” LLC (Russia, Krasnodar region) involved in vegetable oils and fats refining. The experimental data on averaged qualitative composition of industrial wastewater involving the period from January to June, 2018 were presented. The indicators of the quality of averaged waste did not exceed: 20 mg/l for ammonium nitrogen; 20 mg/l for phosphates; 800 mg/l for suspended solids; 700 mg/l for fatty substances. The operation of biological aeration tank was analyzed from January to June, 2018. The graphic dependences of the change of sludge index, phosphate ions, chemical oxygen demand (COD), and temperature were given. The species composition of microorganisms and their amount were determined by means of optical microscopy. Absolute quantity of microorganisms in activated sludge was determined with the “calibrated droplet” method. As of October 31, 2018 the quantity of microorganisms was as follows, U/ml: small flagellates – 44,015; free swimming infusoria – 34,233; Euglypha – 6,520; Vorticella – 27,713; Rotatoria – 29,343; Aspidiska – 36,950; Aelosoma – 2,173; Heliozoa – 1,086. No filamentous microorganisms were detected. After treatment, the recovered water was characterized by the following indicators of the quality: transparent, ammonium nitrogen content in water was less than 0.1 mg/l, phosphate ion content was no higher than 0.2 mg/l; COD was no higher than 30 mg O2/l, hydrogen index was about pH = 7. These indicators comply with the requirements for water in technical water supply systems of industrial enterprises (Russia), as applied to recovered water produced of wastewater for subsequent use in recycled water supply system. The treated water is reused in the production processes, which evidences high quality of water treatment and reliable operation of the equipment in local treatment facilities at “Food Ingredients” LLC during 10 years of operation.
EN
The T. inhamatum F6–2014 fungus was isolated from the black soils of Northern Kazakhstan in stationary experiments with many years of herbicide use. The research was aimed at studying the biodegrading activity of T. inhamatum in relation to an herbicide with the glyphosate active ingredient, both in vitro and in situ. Under the laboratory conditions, the highest growth rate of a colony of T. inhamatum was observed in the reference variant, and reached 49.0 ± 2.5 mm. During the field experiments, a significant increase was noted in the microbial biomass (MB) on the first day in the herbicidal variants and ranged from 239.2 to 322.8 µg/g of soil. On the 15th day, the level of MB in all herbicide variants increased 1.6–2.1 times, and in the reference – 2.3 times. By the second month, the level of MB reduced 1.5–2.0 times in all variants. By the third month of the studies, the greatest MB decrease was noted in the reference – 82.8 µg/g. The level of urease activity during the first day in all variants, including the reference, ranged between 0.12–0.15 mg/g of soil. On the 15th day, a significant (3.3 times) increase in the urease activity was noted in the variants with glyphosate, compared to the reference. Subsequently, the difference in the level of enzyme activity was insignificant between the variants. The MB and the urease activity in the first fifteen days increase due to the more active decomposition of glyphosate by strain.
EN
The aim of this project work was to evaluate the effect of bacteria – Serratia in the enzymatic hydrolysis of Foolscap [FS] and Newspaper [NP] into fermentable or reducing sugars. The effect of temperature and hydrolysis time (number of days) on the extent of concentration of reducing sugar yield were assessed and quantified using Dinitrosalicylic acid test method (DNS). A proximate analysis was carried out on the substrate before hydrolysis. Alkaline pre-treatment using sodium hydroxide and deinking process for the removal of paper with ink for higher susceptibility of the substrate before the enzymatic hydrolysis were carried out. The temperature effect on the waste sample were analysed at 37°C, 40°C and 45°C for 7 days, it was observed that at 37°C, saccharification was higher than at 40°C and 45°C. The general observation was in that Serratia had a very good effect on the waste paper samples. A 3-D surface plot revealed that the yield of sugar increased along with the hydrolysis time (number of days), with Foolscap having the highest yield of about 21mg/ml. The comparative analysis shows that the highest yield was obtained at the temperature of 37°C, for both substrates used.
EN
Composting of sewage sludge together with green waste such as grass, leaves, branches, etc. is carried out in Poland on many objects. A common problem of all exploiters is the selection of the type of composting technology and its modification to the conditions prevailing in a particular region because the waste, that given objects are exposed to, is different which makes it necessary to adapt the technology to the conditions prevailing in the given facility. In the field of technological research of the composting process, the expected effect of the research was the characteristics of conditions for composting organic waste in relation to the efficiency achieved, indication of the optimal technological parameters and assistance in the selection of the target composting technology. The waste composting technology is based on the appropriate selection of the composition of the prisms and the periodic transfer of the piles by means of a specialized turning machine. For the purpose of the study project, the following research problem was formulated: what is the intensity of the composting process depending on the technological parameters of the prism (the size of the prism, the types of waste), the properties of the waste, the intensity of aeration by turning? According to the above basis, the following research hypotheses were identified: − the intensity of composting decreases with the increase of the cubic capacity (height) of the prism, − the intensity of composting decreases with the decrease in the frequency of waste transfer, − the intensity of composting decreases as a result of the application of organic waste.
PL
Kompostowanie osadów ściekowych wraz z odpadami zielonymi takimi jak trawa, liście, gałęzie itp., prowadzona jest w Polsce na wielu obiektach. Wspólnym problemem wszystkich eksploatatorów jest wybór rodzaju technologii kompostowania oraz jej modyfikacja do warunków panujących w danym regionie, ponieważ odpady trafiające na poszczególne obiekty różnią się od siebie, co powoduje konieczność dopasowania technologii do warunków panujących na danym obiekcie. W zakresie badań technologicznych procesu kompostowania spodziewanym efektem badań była charakterystyka warunków prowadzenia kompostowania odpadów organicznych w relacji do uzyskiwanych efektywności, wskazanie optymalnych parametrów technologicznych oraz pomoc w doborze docelowej technologii kompostowania. Technologia kompostowania odpadów oparta jest na odpowiednim doborze składu pryzm oraz okresowym przerzucaniu pryzm za pomocą specjalistycznej przerzucarki. 60 Na potrzeby projektu badań sformułowano następujący problem badawczy: jaka jest intensywność procesu kompostowania w zależności od parametrów technologicznych pryzmy (wielkość pryzmy, rodzaje odpadów), właściwości odpadów, intensywności napowietrzania poprzez przerzucanie? Na tej podstawie zidentyfikowano następujące hipotezy badawcze: − intensywność kompostowania maleje wraz ze wzrostem kubatury (wysokości) pryzmy, − intensywność kompostowania maleje wraz ze spadkiem częstotliwości przerzucania odpadów, − intensywność kompostowania maleje w wyniku stosowania zagnitych odpadów organicznych.
13
Content available remote Mikrobiologiczna degradacja powłok malarskich
PL
Powłoki malarskie są narażone nie tylko na degradację fizyczną i chemiczną, jednym z czynników degradujących powłoki są mikroorganizmy. Zawilgocenie oraz brak wietrzenia pomieszczeń stwarzają odpowiednie warunki do ich rozwoju. Grzyby pojawiające się na ścianach mają niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, mogą wytwarzać niebezpieczne mykotoksyny. Ważne jest, by zrozumieć przyczyny degradacji powłok malarskich oraz zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów w pomieszczeniach.
EN
Paint coatings are exposed not only to physical and chemical degradation; also micro‑organisms are one of the decomposing factors. Moistness and lack of ventilation of the rooms create appropriate conditions for their development. Fungi appearing on the walls have a negative impact on human health, they can produce dangerous mycotoxins. It is important to understand the reasons for degradation of paint coatings and to prevent the development of microorganisms in the rooms.
EN
Anaerobic digestion of organic matter results from the metabolic activity of many groups of microorganisms. Interactions between microorganisms during acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis, source of inoculum, type of feedstock and operational conditions determine metabolic pathways in bioreactors and consequently the efficiency of fermentation processes. In innovative installations it is desirable to separate acidogenesis from acetogenesis and methanogenesis to favour respectively the production of biohydrogen or biomethane under controlled conditions.
EN
Sewage and sewage sludge is a place of the occurrence of many microorganisms, including pathogenic and relatively pathogenic bacteria. They may reach other environments, e.g. receiver waters or soil, thus creating a biological threat. The aim of this paper was to study, in laboratory conditions, the effect of low-frequency ultrasound on the disintegration of Escherichia coli bacteria present in purified wastewater. E. coli bacilli and ultrapure water were used for the study. The samples were exposed to ultrasounds at 20 and 40 kHz for variable time of sonication and at two different modes of the ultrasonic cleaner operation: continuous and pulsed. Studies have shown that ultrasound has an effective impact on E. coli bacilli. Already the 3-minute interaction of ultrasounds at 20 kHz with the pulsation mode of impact of the device caused a decrease in the number of these bacteria by over 90%. The 20-minute operation of 40 kHz ultrasound waves resulted in a decrease in the amount of bacteria by nearly 70% compared to the control. The obtained results, therefore, indicate the possibility of using the disintegration process of low frequency ultrasounds for removing Escherichia coli bacteria present in treated wastewater.
PL
Składniki ropy naftowej oraz produkty petrochemiczne o złożonej budowie stanowią istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Największą szkodliwością w odniesieniu do ekosystemu charakteryzują się węglowodory aromatyczne, występujące w ropie naftowej, do których należy zaliczyć: benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny. Wyżej wymienione substancje wykazują negatywny wpływ na człowieka ze względu na właściwości kancerogenne i toksyczne. Źródłami skażenia związkami ropopochodnymi środowiska gruntowego najczęściej są: miejsca wydobywania ropy naftowej, zakłady rafineryjne i petrochemiczne, transport ropy naftowej i produktów naftowych, miejsca magazynowania oraz dystrybucji ropy i produktów ropopochodnych, bazy i obiekty wojskowe, transport lotniczy oraz miejsca przetwarzania odpadów ropopochodnych i zaolejonych. Do zanieczyszczeń środowiska może dochodzić długotrwale lub w sposób awaryjno-wyciekowy. Przyśpieszenie rozkładu substancji ropopochodnych w glebie uzyskuje się w procesach stymulacji czynnikami fizykochemicznymi i/lub biologicznymi. W celu oczyszczenia gruntów z produktów ropopochodnych stosuje się proces bioremediacji, który polega na wykorzystaniu szlaków i cykli metabolicznych współdziałających ze sobą mikroorganizmów do ograniczenia zanieczyszczeń lub ich transformacji w formy, które są mniej szkodliwe. Usuwanie zanieczyszczeń gruntów związkami ropopochodnymi może następować w miejscu skażenia (in situ) lub po usunięciu zanieczyszczonej gleby z jej naturalnego pochodzenia (ex situ).
EN
Diversified and specific components of petroleum and petrochemical products are a significant threat to the natural environment. Benzene, toluene, ethylobenzene and xylenes are aromatic hydrocarbons which can be found in petroleum. They are particularly harmful because of their carcinogenicity and toxicity for people and the ecosystem. The contamination of the soil environment with petroleum products is usually caused by oil extraction sites, refineries and petrochemical plants, transport, storage and distribution of oil and petroleum products, military bases and facilities, air transport and places where petroleum and oily waste is stored. The environment may be polluted successively in a long-term process or due to breakdowns resulting in leaks. Due to numerous dangers caused by petroleum products land decontamination has become a necessity. The decomposition of petroleum products in soil can be accelerated by stimulation with physiochemical and/or biological agents. Petroleum products can be eliminated in the process of land bioremediation, which consists in using the metabolic pathways and cycles of interacting microorganisms to reduce contaminations or transform them into less harmful products. Groups of microorganisms which participate in bioremediation are called biocenoses or consortiums of microorganisms. The elimination of petroleum products from soil can take place at the place of contamination (in situ) or after removal of contaminated soil from its natural location (ex situ).
PL
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie metod bioremediacji jako techniki przywracania równowagi biologicznej skażonych środowisk na podstawie najnowszej literatury. Bioremediację definiuje się jako technologię oczyszczania środowiska, polegającą na usuwaniu ze środowiska skażeń różnego typu za pomocą mikroorganizmów i ich enzymów zdolnych do degradacji ksenobiotyków. Usuwanie szkodliwych substancji może odbywać się w miejscu skażenia (in situ) bądź po usunięciu skażonej gleby z jej naturalnego położenia (ex situ). Należy wyróżnić trzy podstawowe metody bioremediacji, w których wykorzystywane są mikroorganizmy: naturalna bioremediacja, biostymulacja oraz bioaugmentacja. Pierwsza z nich polega na regularnym monitorowaniu tempa rozkładu mikrobiologicznego szkodliwych substancji bez ingerencji człowieka. Rozkład ksenobiotyków odbywa się poprzez naturalnie przebiegające reakcje fizyczno-chemiczne, aktywność enzymatyczną mikroorganizmów czy obieg pierwiastków w środowisku. W przypadku, gdy czas rozkładu zanieczyszczeń jest zbyt długi, należy zastosować biostymulację, polegającą na dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych i/lub tlenu w celu przyspieszenia wzrostu, aktywności rodzimych populacji drobnoustrojów czy wyrównania stosunku C:N:P. Natomiast bioaugmentacja jest techniką zwiększania zdolności degradacji zanieczyszczonych środowisk poprzez dodanie wybranych szczepów bądź konsorcjów bakteryjnych.
EN
The study bioremediation is defined as a biological method of purification of the environment, which consists in removing soil contaminants by means of microorganisms and their enzymes, which are capable of degrading xenobiotics. Harmful substances can be removed at the site of contamination (in situ) or after removal of contaminated soil from its natural location (ex situ). There are three basic methods of bioremediation with microorganisms: natural bioremediation, biostimulation and bioaugmentation. The first method consists in regular monitoring of the rate of microbial decomposition of harmful substances without human intervention. The decomposition of xenobiotics is based on natural physicochemical reactions, the enzymatic activity of microorganisms and the circulation of elements in the environment. If the time of decomposition of contaminants is too long, biostimulation should be applied. This method consists in providing necessary nutrients and/or oxygen to accelerate the growth and activity of native microbial populations or to equalise C: N: P ratios. Bioaugmentation consists in increasing the degradation capacity of contaminated environments by adding selected bacterial strains or consortia.
PL
Dobrostan zwierząt oraz higiena pracowników ośrodków jazdy konnej, a także zachowanie odpowiedniego stanu czystości na terenie stajni to sposób na zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów patogennych. Obornik jest źródłem mikroorganizmów odzwierciedlających naturalną mikroflorę jelita zwierząt. Drobnoustroje te charakteryzuje znikoma zjadliwość, jednak w stanach chorobowych zwierzęcia odchody mogą być źródłem szczepów patogennych wywołujących zoonozy i epizootie. Dlatego celem niniejszej pracy była ocena właściwości mikrobiologicznych obornika w trzech ośrodkach jazdy konnej różniących się sposobem utrzymania koni. Analizie poddano obornik pobrany z jednego ośrodka, prowadzącego bezstajenny tryb hodowli koni, oraz dwóch różniących się wielkością stajni boksowych. Obornik pobierano przez trzy lata (2015–2017), cztery razy w roku (wiosna, lato, jesień, zima), w celu uwzględnienia zjawiska sezonowości. Liczebność wybranych mikroorganizmów, tj. bakterie tlenowe mezofilne, grzyby pleśniowe, Staphylococcus spp., E. coli i Salmonella spp., określano metodą seryjnych rozcieńczeń według Kocha. Stwierdzono, że system utrzymania koni wpływa na występowanie badanych drobnoustrojów. Obornik pobrany z największego ośrodka jeździeckiego, prowadzącego boksowy system utrzymania koni, był najliczniej zasiedlony przez mikroorganizmy. W badanych próbkach zidentyfikowano m.in. bakterie Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp. i E. coli oraz grzyby z rodzajów Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Penicillium, Trichothecium, Cladosporium i Alternaria.
EN
The welfare of animals and the hygiene of workers in horse riding centres, as well as proper level of cleanliness within stables, is a way to prevent the spread of pathogenic microorganisms. Manure is a source of microorganisms reflecting the natural microflora of the animal intestines. These microorganisms are characterized by low virulence, but in the case of animal disease, faeces can be a source of pathogenic strains that cause zoonoses and epizooties. Therefore, the aim of this study was to evaluate the microbial contamination of manure in three horse riding centres differing in the system of horse keeping. The manure was sampled in one horse riding centre with free-range horse keeping system and in two centres with different areas of box-stall stables. The samples of manure were collected over a period of three years (2015–2017), four times per year (spring, summer, autumn, winter) in order to verify the seasonal variations. The number of selected microorganisms, i.e. mesophilic aerobic bacteria, mould fungi, Staphylococcus spp., E. coli and Salmonella spp., was determined using the Koch’s serial dilution method. The studies indicated that the system of horse keeping affected the occurrence of the examined microorganisms. The manure collected from the largest facility, with the box-stall stable system of horse keeping was the most contaminated by microorganisms. The following microorganisms were identified in the analysed samples: bacteria from the genus Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella and species E. coli, and mould fungi from the genus Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Penicillium, Trichothecium, Cladosporium and Alternaria.
PL
W artykule przedstawiono mikroorganizmy autochtoniczne i allochtoniczne, które mogą występować w wodach. W zależności od tego, z jakiego ujęcia będzie pobierana woda do produkcji wody pitnej (z ujęć powierzchniowych, podziemnych lub infiltracyjnych), rodzaj zanieczyszczeń, liczebność i skład organizmów oraz parametry fizykochemiczne wody są bardzo zróżnicowane. Najbardziej zanieczyszczone są wody powierzchniowe, w których występuje największe zróżnicowanie organizmów i mikroorganizmów, które muszą zostać wyeliminowane na dalszych etapach produkcji wody pitnej. Z tego powodu zdecydowana większość zakładów wodociągowych wykorzystuje wody podziemne, mniej zanieczyszczone, do produkcji wody pitnej. Niezależnie od rodzaju ujmowanej wody, kolejne etapy przebiegające na stacji uzdatniania wody (SUW) polegają głównie na wyeliminowaniu drobnoustrojów lub pożywienia dla nich, aby zabezpieczyć sieć wodociągową przed tworzeniem biofilmu i obrostów. W tym celu przeprowadza się m.in. odżelazianie, odmanganianie, filtrację i dezynfekcję, aby jakość wody odpowiadała przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 2294). Zdarza się jednak, że woda dobrej jakości wypływająca ze SUW dopływa do odbiorcy zanieczyszczona chemicznie i mikrobiologicznie. Powodem tego mogą być wtórne skażenia wody, które zachodzą w sieci wodociągowej.
EN
The article presents autochthonous and allochthonous microorganisms, which may be present in waters. Depending on the intake which will be used to collect water for the production of drinking water (from surface, underground or infiltration intakes), types of contaminants, abundance and composition of organisms and physicochemical parameters, the waters are very diversified. The surface waters are characterized by the highest contaminated and contain the highest diversity of organisms and microorganisms which must be eliminated at the latter stages of production of drinking water. Due to this reason the notable majority of water supply companies use underground water, which is less contaminated, for the production of drinking water. Regardless of the water intake, subsequent stages conducted at the water treatment station (WTS) are mainly focused on the elimination of microorganisms and their nutrition sources in order to secure the water supply network from the formation of biofilms. For this purpose processes such as iron and manganese removal, filtration and disinfection are conducted in order to ensure that the water quality meets the regulations included in the Regulation of Ministry of Health (J.o.L. 2017, pos. 2294). However it is sometime possible that high quality water which flows from the WTS arrives at the receiver in a chemically and microbiologically contaminated form. This may be caused by secondary contamination of water which occurs in the water supply network.
PL
W artykule omówiono drobnoustroje i organizmy występujące w ściekach i na różnych etapach ich oczyszczania. Część mikroorganizmów to naturalna, nieszkodliwa, symbiotyczna mikroflora, ale należy pamiętać, że w ściekach mogą występować również formy chorobotwórcze. Źródłem patogenów przenoszonych do ścieków są chorzy ludzie, zwierzęta, skażone rośliny, martwa materia organiczna oraz wybrane działy przemysłu, w tym przemysł spożywczy. Najczęściej w ściekach wykrywane są bakterie i grzyby mikroskopowe, a wśród form chorobotwórczych liczne są również wirusy, protisty zwierzęce oraz zwierzęta pasożytnicze. Aby ograniczyć skażenie środowiska naturalnego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki (wody powierzchniowe i gleba), należy podejmować działania eliminujące drobnoustroje w trakcie oczyszczania ścieków oraz przestrzegać zasady związane z gospodarowaniem ściekami. Bezpieczne pod względem mikrobiologicznym ścieki i osady ściekowe można wykorzystać m.in. w rolnictwie lub do rekultywacji terenów.
EN
The study discusses the microorganisms and organisms present in wastewater and at different stages of their treatment. Some microorganisms constitute the natural, harmless, symbiotic microflora, however the fact that pathogenic forms may also be present in wastewater should also be kept in mind. Sick people, animals, contaminated plants, dead organic matter and selected branches of the industry, including the food industry, are the sources of pathogens transferred to wastewater. In most cases bacteria and microscopic fungi are detected in wastewater, and among pathogenic forms there are also viruses, animal protists and animal parasites. In order to limit the contamination of the natural environment, to which the treated wastewater are discharged (soil and surface waters), measures to eliminate microorganisms during wastewater treatment should be undertaken and rules associated with wastewater management should be followed. Wastewater and sewage sludge which are safe in microbiological terms can be used e.g. in agriculture or for the reclamation of areas.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.