Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microbiological quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The changing pace of life, ways of spending free time, and the search for consumer products of specific nutritional properties force food producers to introduce products providing the expected nutritional value. The demand for low-processed food, ready for consumption and at the same time microbiologically safe, is linked to the growing nutritional awareness of consumers. Fruit mousses, intended both for child and for adult consumers, match this direction of convenience product market development. The purpose of this study was to evaluate selected microbiological characteristics of fruit mousses commercially available in the Tri-City of Poland. A total of 24 fruit mousse samples were tested, of varied compositions, made by 4 different producers. The total count of aerobic mesophilic bacteria and the count of filamentous fungi and yeasts were determined in the test material. The analyses were conducted by the traditional plate method, on the day of purchase and after being kept in cold storage for 24 hours, in accordance with the manufacturer's recommendations. A total of 12.5% of the mousse samples tested on the day of purchase failed to meet the microbiological purity criteria for aerobic mesophile and fungus TMC.
PL
Celem pracy była ocena parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych niepasteryzowanych soków owocowych i warzywnych podczas próby przechowalniczej. Analizie poddano takie parametry fizykochemiczne, jak: pH, kwasowość ogólną, gęstość względną oraz zawartość ekstraktu. W badaniach mikrobiologicznych określono ilość mikroorganizmów oraz przeprowadzono ocenę jakościową badanych soków. Przetrzymywanie otwartych soków przez jedną godzinę w temperaturze pokojowej nie wpłynęło istotnie na zmianę parametrów fizykochemicznych. W trakcie badań odnotowano wzrost ogólnej liczby drobnoustrojów, stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz bakterii rodzaju Pseudomonas. Nie stwierdzono obecności Salmonella spp. oraz Staphylococcus aureus.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical and microbiological parameters of unpasteurized fruit and vegetable juices during the storage. Physicochemical parameters such as pH, total acidity, relative density and extract content were analyzed. In microbiological studies microorganisms content was determined and quality of the juices were evaluated. Juices kept in open container for one hour at room temperature did not significantly alter the physicochemical parameters. During the study, an increase in the total number of microorganisms was observed, presence of coli forms and Pseudomonas bacteria was confirmed. No Salmonella spp. and Staphylococcus aureus were found.
3
PL
Celem pracy była ocena jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wód deszczowych zebranych na terenie miasta Rzeszowa w okresie wiosenno-letnim. Uzyskane wyniki badań porównano z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda wykorzystywana do picia i celów gospodarczych. Na tej podstawie dokonano analizy możliwości wykorzystania wód opadowych jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych. Pomimo, iż powszechnie uważa się, że woda deszczowa jest stosunkowo czysta to uzyskane wyniki badań wskazują na to, że jej spożycie bez wcześniejszego uzdatnienia jest niebezpieczne dla potencjalnych konsumentów. Uzyskane wyniki badań świadczą o jej skażeniu mikrobiologicznym bakteriami Escherichia coli i paciorkowcami kałowymi. Przeprowadzony monitoring badawczy wykazał zbyt niski odczyn pH, przekroczenia wymagań normatywnych w zakresie mętności, utlenialności i zawartości jonu amonowego oraz śladowe ilości metali ciężkich tj. Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba oraz Pb. Niewielka twardość, zbyt mała zasadowość i obecność agresywnego dwutlenku węgla potwierdzają właściwości korozyjne wód deszczowych. Pomimo tego wody deszczowe stanowią obiecującą alternatywę zasobów wodnych, a po ich uzdatnieniu mogą być również brane pod uwagę jako awaryjne źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w warunkach kryzysowych.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical and microbiological quality of rainwater collected in the Rzeszów municipality during spring and summer. The obtained results were compared with the requirements of the Regulation of the Minister of Health on the conditions to be met by water used for drinking and economic purposes. On this basis, the possibility of using rainwater as an alternative source of water in crisis situations was analyzed. Although it is commonly believed that rainwater is relatively clean, the results of the study show that its consumption without prior treatment is dangerous to potential consumers. The results of the research show that it is contaminated with microbes with Escherichia coli bacteria and faecal streptococcus. The conducted monitoring showed too low pH, exceeded norms in terms of turbidity, oxidation and ammonium ion content and trace amounts of heavy metals ie Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba and Pb. Small hardness, too little alkalinity, and the presence of aggressive carbon dioxide corroborate the corrosive properties of rainwater. Despite this, rainwater is a promising alternative to water resources and, once treated, can also be considered an emergency source of drinking water for emergencies.
PL
Produkcja żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia odbywa się w warunkach szczególnej kontroli sanitarnej. Surowce stosowane w tych produktach także powinny podlegać surowej ocenie, zapewniając właściwy poziom bezpieczeństwa produktu. Oczekiwać zatem należy, że jest to żywność wolna od drobnoustrojów chorobotwórczych. Celem badań było porównanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w daniach pochodzących z handlu z żywnością wyprodukowaną w warunkach domowych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz paciorkowców kałowych. OLD mezofilnych tlenowych w zupkach produkowanych przemysłowo i w warunkach domowych kształtowała się na podobnym poziomie. Zupki przygotowywane w warunkach domowych wykazały mniejszy stopień zanieczyszczenia gronkowcami w stosunku do dań pochodzących z handlu. Obecność paciorkowców kałowych w domowych świeżych daniach może świadczyć o niezachowaniu należytych warunków higieny podczas przygotowywania posiłku.
EN
Production of food for special nutritional uses is carried out under conditions of particular sanitary control. The raw materials used in these products also ought to be subject to strict assessment in order to provide the appropriate level of product safety. Therefore, it is expected that such food is free of pathogens. The aim of the study was to compare the microbiological contamination in dishes from trade with food produced at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus and faecal streptococci was determined in the tested material. OLD mesophilic aerobic in soups produced industrially and in domestic conditions was at a similar level. Soups prepared at home showed a smaller degree of contamination by Staphylococcus compared to dishes from trade. The presence of faecal streptococci in fresh home-made dishes can suggest a failure to observe appropriate hygienic conditions when preparing a meal.
PL
System pakowania MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz chłodnicze przechowywanie zabezpiecza przetwory mięsne przed wpływem czynników zewnętrznych, jednakże sam produkt nie jest wolny od drobnoustrojów. Konsumenci, przechowując wędliny w domowych warunkach chłodniczych, zabezpieczają je w różny sposób. Celem badań było określenie wpływu rodzaju zastosowanego opakowania wędlin na jakość mikrobiologiczną tych produktów przechowywanych w domowych warunkach chłodniczych. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, liczebność populacji Staphylococcus aureus oraz grzybów strzępkowych i drożdży. Otrzymane wyniki badań wskazują, że najkorzystniejszym sposobem przechowywania wędlin w domowych warunkach chłodniczych jest przechowywanie w ich opakowaniu handlowym. Liczebność populacji gronkowców oraz grzybów w wędlinach przechowywanych w pudełku z tworzywa sztucznego w największym stopniu przekraczały dopuszczalne kryteria bezpieczeństwa.
EN
MAP packaging system (Modified Atmosphere Packaging) and cold storage protect meat products from external factors, but the product itself is not free from microorganisms. Consumers storing meats in domestic refrigerators protect them in different ways. The aim of the study was to determine the effect of the type of packaging on the microbiological quality of the cold cuts stored under refrigeration at home. The total number of aerobic mesophilic bacteria, populations of Staphylococcus aureus, filamentous fungi and yeast were determined in the test material. The obtained results indicate that the preferred way to store meats under refrigerated conditions at home is in the products’ original packaging. Population of staphylococci and fungi in the cold cuts stored in a plastic box exceeded the acceptable safety criteria to the greatest extent.
EN
In order to assess the microbial and chemical quality of grass silages made of sward, without the addition of any inoculants, six organic farms were chosen, in which grass silages were the principal feed for dairy cows. In all farms silages were made from the second crop of sward and formed into bales. Dry matter content was from 45 to 57 %. Samples were collected for two consecutive years. Silages from all farms were characterized by good or satisfactory quality due to the low lactic acid content (below 0.6 %), high butyric acid content (of up to 0.2 %), whereas they were contaminated with moulds and mycotoxins. In grass silages made of the sward from grasslands fertilized with slurry the presence of fecal bacteria of the genus Salmonella and Escherichia coli was detected. Based on these results and the results of previous studies the authors found that in order to obtain silages of high quality, safe for health of animals, it is necessary to use bacterial preparations for ensiling, which have special abilities to lower significantly the contamination with moulds, and therefore substantially lower the level of mycotoxins. These bacteria have also abilities to reduce or eliminate from feed undesired bacteria of the genera Clostridium, Listeria and pathogenic bacteria Salmonella sp. and E. coli.
PL
Do badań dotyczących oceny mikrobiologicznej i chemicznej jakości kiszonek wyprodukowanych z runi łąkowej bez stosowania preparatów bakteryjnych, wybrano sześć gospodarstw ekologicznych, w których kiszonki stanowiły podstawową paszę dla krów mlecznych. We wszystkich gospodarstwach przez dwa kolejne lata kiszonki sporządzano, z drugiego pokosu przewiędniętej runi łąkowej o zawartości suchej masy od 45 do 57 %, w formie balotów. Kiszonki we wszystkich gospodarstwach charakteryzowały się co najwyżej dobrą lub zadawalającą jakością z powodu: niskiej zawartości kwasu mlekowego (poniżej 0,6 %), wysokiej zawartości kwasu masłowego dochodzącej do 0,2 %, ponadto porażone były pleśniami i skażone mikotoksynami. W kiszonkach pochodzących z gospodarstw, w których użytki zielone nawożono gnojowicą wykryto obecność bakterii fekalnych z rodzaju Salmonella oraz Escherichia coli. Na podstawie uzyskanych wyników i wyników wcześniejszych badań autorów stwierdzono, że w celu uzyskania kiszonek o wysokiej jakości, bezpiecznych dla zdrowia zwierząt hodowlanych, konieczne jest stosowanie do ich sporządzania preparatów bakteryjnych, zawierających szczepy bakterii o szczególnych zdolnościach hamowania rozwoju pleśni, a zatem znaczącego obniżenia poziomu mikotoksyn oraz obniżenia lub całkowitego zlikwidowania niepożądanych w paszy bakterii z rodzajów: Clostridium, sp. Listeria sp. oraz patogennych z rodzaju Salmonella sp. i Eschericia coli.
7
Content available remote New method for evaluation of the microbiological quality of water
EN
Determination of the microbiological quality of water is one of the central tasks of environmental engineering. Reliability and accuracy of the results depends largely on the sampling system and the methodology carried signs. Typically, they are used traditional indirect methods, breeding: plate method or test tube fermentation. In the methods, seed stocks, it is assumed that each individual cell of bacteria transferred to a solid substrate colony grows. Thus, in fact, the result of the study determines the number of units capable of forming colonies, which is not equivalent to the amount of the living. Even larger errors are subject to the results of the analysis of test tube fermentation, which can only be the most probable number of bacteria in a given volume. It is therefore only estimating the number of microorganisms. Moreover, indirect methods are extremely time consuming (about 1 - 7 days of). Flow cytometry is an analytical technique that allows for the rapid measurement of scattered light and fluorescence signals emitted by cells exposed respectively. Allows for a qualitative and quantitative assessment of the physical and biological properties of the cells in a short time. The article presents the results of research on the amount of bacterial cells in different water: surface, groundwater, rainwater and tap water using flow cytometry and compare this results obtained with traditional methods of reference. The microbial results in all the tested waters by flow cytometry are much higher than the amount of the reported conventional methods.
PL
Ocena jakości mikrobiologicznej wody jest jednym z nadrzędnych zadań inżynierii środowiska. Wiarygodność i dokładność wyników zależny w głównej mierze od systemu próbkowania, a także od metodyki prowadzonych oznaczeń. Zazwyczaj stosowane są tradycyjne metody hodowlane: posiewów płytkowych lub fermentacyjno – probówkowe. W metodach posiewowych zakłada się, że z każdej pojedynczej komórki bakterii przeniesionej na stałe podłoże wyrasta kolonia. Zatem w rzeczywistości wynik badania określa liczbę jednostek zdolnych do tworzenia kolonii, co nie jest równoznaczne z faktyczną ilością żywych komórek bakteryjnych w wodzie. Jeszcze większymi błędami obarczone są wyniki analiz metodami fermentacyjno – probówkowymi, którymi można określić jedynie najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii w danej objętości. Dodatkowo metody hodowlane są bardzo czasochłonne. Jest to więc tylko szacowanie ilości mikroorganizmów. Ponadto metody pośrednie są wyjątkowo czasochłonne. Przygotowanie i wykonanie jednej analizy to czas około 3 godzin, a wynik otrzymuje się dopiero po około 1 – 7 dobach. Cytometria przepływowa jest techniką analityczną, pozwalająca na szybki pomiar rozproszonego światła lub sygnałów fluorescencji emitowanych przez odpowiednio naświetlone komórki. Pozwala na jakościową i ilościową ocenę właściwości fizycznych i biologicznych komórek w krótkim czasie. W artykule przedstawiono wyniki badań ilości komórek bakteryjnych w różnych wodach: powierzchniowych, podziemnych, deszczowych i wodociągowych z wykorzystaniem cytometrii przepływowej oraz porównanie tych wartości z wynikami otrzymywanych tradycyjnymi metodami referencyjnymi. Wyniki ilości mikroorganizmów we wszystkich badanych wodach z zastosowaniem cytometrii przepływowej są zdecydowanie wyższe od ilości wykazywanych metodami tradycyjnymi.
PL
Serki twarogowe homogenizowane stanowią ważną grupę wartościowych produktów nabiałowych, chętnie spożywanych szczególnie przez dzieci. Celem badań była ocena jakości sensorycznej oraz czystości mikrobiologicznej wybranych rynkowych serków twarogowych o smaku waniliowym i naturalnym. Ocenę jakości sensorycznej wykonano metodą profilową (QDA) w Akredytowanym Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej SGGW. Jakość mikrobiologiczną wyrobów oceniono przez oznaczenie zawartości drobnoustrojów E. coli oraz określenie ogólnej ilości drobnoustrojów, zawartości drożdży i pleśni. Badania wykonano pod koniec okresu przydatności do spożycia. Jakość sensoryczna ocenionych serków była znacznie zróżnicowana. Ocena ogólna wahała się od 4,64 do 7,69 j.u. W części serków wyczuwano smak i zapach kwaśny, obcy, gorzki świadczący o zachodzących niekorzystnych zmianach, co znalazło potwierdzenie w badaniach mikrobiologicznych – wysoka zawartość drożdży i pleśni. Ilość bakterii E. coli we wszystkich badanych próbach nie przekraczała wymagań Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 tj. była na poziomie poniżej 10 jtk/g. Przeprowadzone badania wskazują, że poza obowiązującą obecnie kontrolą zawartości drobnoustrojów chorobotwórczych (E. coli) w serkach twarogowych konieczna jest również kontrola zawartości drożdży i pleśni, których wysoki poziom obniża jakość sensoryczną wyrobów, a także jest niewskazany z punktu widzenia zdrowotnego.
EN
Homogenized cream cheeses are very important valuable group within milk products which are appreciated especially by children. Thus, the evaluation of sensory quality and microbiological purity of market homogenized cheeses with vanilla and natural taste was the aim of this study. The assessment of sensory quality using Quantitative Descriptive Analysis was performed in Certified Laboratory of Food Quality Assessment and Health Diagnostics at Warsaw University of Life Science. The microbiological purity of evaluated products was diversified. The overall sensory quality ranged from 4,64 to 7,69 units. In part of assessed homogenized cheeses the sour aroma and taste as well as bitter and odd taste was perceived, that pointed at disadvantageous microbiological changes. This finding confirmed microbiological tests were high level of molds and yeasts was detected. The content of E. coli was under the requirements of European Commission Regulation no 2073/2005 (under 10 CFU/g). The performed research revealed that apart from obligatory control of E. coli content, the simultaneous evaluation of molds and yeasts level is necessary as high level of these microorganisms decrease the sensory quality of products. It is also inadvisable because of consumers’ health.
PL
Celem pracy była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Na podstawie wyników uzyskanych w czasie badań można stwierdzić, że w analizowanym okresie obejmującym miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm dla powietrza nie zanieczyszczonego w odniesieniu do ogólnej liczby bakterii, gronkowców hemolizujących a oraz grzybów. Ponadto w powietrzu na terenie LPKiW w Myślęcinku stwierdzono incydentalne przekroczenia norm w odniesieniu do bakterii Pseudomonas fluorescens, gronkowców p hemolizujących, gronkowców. mannitolododatnich, oraz promieniowców, co powodowało, że powietrze oceniano jako średnio zanieczyszczone. Ogród zoologiczny znajdujący się na terenie parku może wpływać na stopień zanieczyszczenia powietrza w swoim otoczeniu, na co wskazują przekroczenia norm w odniesieniu do gronkowców p hemolizujących. Teren LPKiW w Myślęcinku może być traktowany jako punktowy dla innych badań prowadzonych w otoczeniu obiektów uciążliwych dla środowiska, zwłaszcza pod względem ogólnej liczby bakterii oraz ogólnej liczby grzybów. W przeprowadzonych badaniach Pseudomonas fluorescens izolowano z powietrza, ze stanowiska badawczego zlokalizowanego w pobliżu zbiornika wodnego, co potwierdza, że jest to dobry wskaźnik emisji bioareozolu wodnego.
EN
The aim of this study was to assess the microbiological quality of the air at the Forest Park of Culture and Leisure (LPKiW) in Myślęcinek. From the results obtained during the study it can be stated that in the analysed period, which included April, May and June, no permitted air pollution norms were exceeded as regards the total number of bacteria, a-haemolytic staphylococci and fungi. Additionally, incidental exceeding of norms for the bacteria Pseudomonas Jluorescens, p-haemolytic staphylococci, mannitol-positive staphylococci and actinomyces were found in the air at the LPKiW in Myślęcinek, which caused that the air was assessed as moderately polluted. The zoological garden situated in the park can have an influence on the level of air pollution in its vicinity, which is indicated by exceeding norms with reference to p-haemolytic staphylococci. The area of the LPKiW in Myślęcinek can be treated as a background point for other studies conducted in the vicinity of facilities which are an endronmental nuisance, particularly concerning the total number of bacteria and the total number of fungi. In the present study, Pseudomonas fluorescens were isolated from the air, from the research stand located in the vicinity of the water reservoir, which confirms that this is a good indicator of the emission of water bioaerosol.
PL
Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
EN
The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented.
EN
An aim of this work was to characterize microbial properties, a nutritional composition and an antioxidant activity of Brassica napus subsp. napus L. bee pollen sample, which can be possibly used in human nutrition. A piąte diluting method was applied for quantitative cfu (colony forming units) counts determination. The mean number of mesophilic aerobic sporulating microorganisms ranged 3.78-4.56 log cfu o g-1, the number of mesophilc anaerobes sporulating microorganisms ranged 2.54-4.63 log cfu o g-1, the number of coliforms bacteria 0-3.74 log cfu o g-1and the cells number of Escherichia coli 0-3.71 log cfu o g-1. The mean number of microscopic fungi ranged from 2.48 to 4.20 log cfu o g-1. The antioxidant activity of bee pollen ranged from l .25 to l .93 1/I0 (in case of the freeze-dried and frozen bee pollen, respectively). The highest total flavonoids content (128.33 mg o kg-1) was occurred in the frozen pollen. The highest value of the flavonoid kaempferol achieved in the dried bee pollen, whereas the freeze-dried form contains the most of other three flavonoids (ąuercetin, luteolin, apigenin). The sum of proteins (average 251.13 š 33.06 g o kg-1) decreased in the order: freeze-dried > dried > frozen bee pollen. The freeze-dried form of pollen was characterized with the highest value of the calcium concentration, and the frozen treatment with the Iowest content (2040 mg o kg-1 versus 1800 mg o kg-1). The zinc was presented in amount 36.97 š 4.15 mg o kg-1. The most of the zinc was contained in the freeze-dried pollen.
PL
Celem pracy była charakterystyka mikroflory, składników odżywczych i aktywności antyoksy-dacyjnej w pyłku pszczelim wyprodukowanym z Brassica napus subsp. napus L. Oznaczono wskaźnik cfu (jednostki tworzenia kolonii). Średnia liczebność mezofilowych aerobowych sporulujących mikroorganizmów wynosiła 3,78-4,56 log cfu o g-l. Liczebność mezofilowych anaerobowych sporulujących mikroorganizmów wynosiła 2.54-4.63 log cfu o g-1. Liczebność bakterii coli wynosiła 0-3,74 log cfu o g-1. Średnia liczebność grzybów wynosiła 2.48 do 4.20 log cfu o g-1. Aktywność antyoksydacyjna w pyłku pszczelim wynosiła 1,25-1,93 I/I0 (odpowiednio dla pyłku liofilizowanego oraz pyłku zamrażanego). Największa całkowita zawartość flawonoidów (128,33 mg o kg-1) występowała w pyłku zamrażanym. Największa zawartość flawonoidu kemferolu występowała w suszonym pyłku pszczelim, natomiast pyłek liofilizowany zawierał największe ilości pozostałych flawonoidów (kwercetyny, luteoliny, apigeniny). Sumaryczna zawartość białka (średnia 251,13 š 33,06 g o kg-1) zmniejszała się w kolejności: pyłek liofilizowany > suszony > zamrażany. Liofilizowana postać pyłku charakteryzowała się największą zawartością wapnia (2040 mg o kg-1), natomiast najmniejszą zawartość wapnia stwierdzono w pyłku zamrażanym (1800 mg o kg-1). Zawartość cynku w badanym pyłku wynosiła 36,97 š4,15 mg o kg-1. Najwięcej cynku znajdowało się pyłku liofilizowanym.
PL
Badaniom mikrobiologicznym i chemicznym poddano wodę wodociągową dostarczaną do mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej z dwóch systemów - ujmującego wodę powierzchniową (oczyszczaną w procesach koagulacji, ozonowania i sorpcji na węglu aktywnym) oraz ujmującego wody podziemne (oczyszczane w procesach napowietrzania i filtracji przez złoża katalityczne). Stwierdzono, że w badanych systemach wodociągowych zachodził wtórny wzrost bakterii heterotroficznych, przy czym był on większy w wodzie pochodzącej z ujęcia powierzchniowego dezynfekowanej chlorem lub mieszaniną chloru i dwutlenku chloru, niż w niedezynfekowanej wodzie z ujęć podziemnych. W początkowym odcinku sieci rozprowadzającej oczyszczoną wodę powierzchniową średnia liczba bakterii (niezależnie od środka dezynfekcyjnego) wzrosła o 1log, a na w sieci rozprowadzającej niedezynfekowaną wodę podziemną tylko o 0,5log. Do zasadniczych przyczyn wtórnego wzrostu bakterii w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęcia powierzchniowego należy zaliczyć szybki spadek stężenia chloru pozostałego i duże stężenie tlenu rozpuszczonego, a także prawdopodobnie większą zawartość przyswajalnego węgla organicznego niż wodzie podziemnej. Największy wzrost liczby bakterii, dochodzący do 2log, zanotowano w końcówce sieci rozprowadzającej oczyszczoną wodę powierzchniową w odległości 15,6 km podczas zmiany środka dezynfekcyjnego z chloru gazowego na dwutlenek chloru. W tym czasie stwierdzono znaczący (śr. ponad 3-krotny) wzrost zawartości OWO, prawdopodobnie uwalnianego z osadów na ściankach przewodów wodociągowych oraz spadek stężeń pozostałego chloru i dwutlenku chloru, odpowiednio do średnich wartości 0,03 gCl2/m3 i 0,027 gClO2/m3. Prowadzone obecnie prace badawcze przy użyciu metod bezpośredniego liczenia komórek bakterii z zastosowaniem mikroskopu epifluorescencyjnego, umożliwią określenie całkowitej liczby bakterii, w tym żywych, w wodzie wodociągowej, a także ocenę ich struktury morfologicznej.
EN
The tap water supplied to the inhabitants of Gdansk, Gdynia and Sopot via two distribution systems was analyzed for microbiological and chemical composition. One of the distribution systems involves an intake of surface water treated by coagulation, ozonation and adsorption onto active carbon; the other one uses two intakes of groundwater treated by aeration and filtration through a catalytic bed. In both the distribution systems the regrowth of heterotrophic bacteria was found to occur, which was stronger in the surface water being treated and disinfected (with chlorine, or a mixture of chlorine and chlorine dioxide) than in the groundwater being treated without disinfection. In the initial section of the surface water distribution system the average number of bacteria (regardless of the disinfectant used) increased by 1log, while in the system distributing non-disinfected groundwater an increase of only 0.5log was observed. The underlying causes of bacterial regrowth in the tap water drawn from the surface water intake can be itemized as follows: a rapid decrease in residual chlorine concentration, a high dissolved oxygen concentration and, seemingly, a higher content of assimilable organic carbon as compared to that in the tap water drawn from the groundwater intake. The largest increase in the number of bacteria, up to 2log, was observed in the end section of the system distributing treated surface water, at the distance of 15.6 km, during replacement of gaseous chlorine by chlorine dioxide. This increase was paralleled by a significant (on average more than threefold) rise in the content of TOC (probably released from the deposits on the pipe walls) and by a decrease in the concentrations of residual chlorine and chlorine dioxide to values averaging 0.03 gCl2/m3 and 0.027 gClO2/m3, respectively. Researches are underway, where use is made of direct methods to count bacterial cells (epifluorescence microscope). It is expected that such examinations will make it possible to determine the total number of bacteria (including those survived) in the tap water, as well as to assess their morphological structure.
PL
Celem pracy było określenie stopnia redukcji mikroflory w odtłuszczonym surowym mleku poddanym procesowi mikrofiltracji i pasteryzacji. W badanym mleku oznaczono ogolną liczbę drobnoustrojów, obecność bakterii z grupy coli i najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii beztlenowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że mikrofiltracja odtłuszczonego surowego mleka spowodowała redukcję ogólnej liczby bakterii o 99,88%, bakterii z grupy coli o 5 cykli logarytmicznych oraz całkowitą eliminację przetrwalników redukujących siarczyny. Mikrofiltracja i pasteryzacja mleka spowodowała redukcję ogólnej liczby bakterii 99,88% oraz obniżenie bakterii z grupy coli o 6 cykli logarytmicznych.
EN
The aim of the study was to evaluate the reduction of number of microorganisms in skimmed raw milk after microfiltration and pasteurization. Total number of bacteria, number of bacteria of coli group and the most probable number of anaerobic spore forming bacteria were determined. It was found that microfiltration of skimmed raw milk reduced the total number of bacteria by 99,88%, coliform bacteria by about 5 log cycles and completely removed anaerobic spore forming bacteria reducing sulfites. Microfiltration and pasteurization of raw skimmed milk decreased the total number of bacteria by 99,88% and coli forms bacteria by 6 log cycles.
PL
Oceniano jakość mikrobiologiczną ośmiu rodzajów produktów sojowych: teksturatów i koncentratów obiadowych dostępnych na rynku krajowym. Przeprowadzone badania wykazały zanieczyszczenie bakteriami tlenowymi w ilości od 103 cfu/g do 105 cfu/g i grzybami pleśniowymi od 101 cfu/g do .103 cfu/g oraz właściwy stan sanitarny badanych produktów sojowych.
EN
The microbiological quality of eight types of lunch soybean concentrates available on Polish market was assessed. It was schown show that the lunch soybean products were contaminated by aerobic bacteria (103 cfu/g -105 cfu/g),fungi (101 cfu/g -103 cfu/g) and their sanitary state was fulfilling standards requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.