Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  micro injection molding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych wymiarach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje na sprawne przezwyciężenie rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo intensywny rozwój możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. Konwencjonalny proces formowania wtryskowego zaprezentowano w artykule opublikowanym w nr 12/2017 czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”; w tekście tym omówiono aspekty projektowania i możliwości wytwarzania form przeznaczonych do mikroformowania wtryskowego, przedstawiono kwestię optymalizacji procesu z uwzględnieniem głównych czynników wpływających na jakość wyprasek oraz omówiono główne obszary zastosowania mikrodetali, szczególnie w przemyśle samochodowym.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry. This paper presents the possibilities of manufacturing molds for micro injection molding. The issue of process optimization has been discussed, taking into consideration the main technological parameters influencing the quality of micro-part. In addition, the possibility of using microdetals, including the automotive industry was presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania Autodesk Moldflow MPI do symulacji procesu mikrowtryskiwania. Ponadto w pracy dokonano również analizy porównawczej wyników symulacji komputerowej mikrowtryskiwania koła zębatego z zawarciem efektu bezwładności oraz bez jego ujęcia w obliczeniach. Wyniki analizy numerycznej uwzględnione przy projektowaniu procesu wytwarzania przedstawionego koła zębatego powinny umożliwić uzyskanie wymaganej jakości detalu oraz pozwolić na zmniejszenie ilości wykonywania prób lub całkowite ich wyeliminowanie.
EN
The article presents the possibilities of using Autodesk Moldflow MPI software to simulate the micro injection molding process. In addition, was made a comparative analysis of the results of micro injection molding process simulation for tooth plastic gear: with the inertia effect and without in calculations. The results of the numerical analysis taken into account in the design of the gear manufacturing process should enable the required quality of the molded detail to obtained and the number of trials to reduced or eliminated.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych gabarytach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje w związku ze sprawnym przezwyciężaniem rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo dużą perspektywę rozwoju możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych, m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. W pracy omówiono konwencjonalny proces formowania wtryskowego – tj. przedstawiono istotę procesu, cykl formowania wtryskowego oraz budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. W dalszej części pracy skupiono się na charakterystyce mikroformowania wtryskowego. Omówiono kwestię doboru materiału przeznaczonego do procesu mikroformowania oraz scharakteryzowano typy mikrodetali. Ponadto omówiono wtryskarki przeznaczone do tego procesu.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry, including the bus production process. This paper presents the conventional injection molding process – i.e. the process essence, the injection molding cycle and the construction of a conventional screw-type injection molding machine. The next part of this article focuses on the characteristics of micro injection molding technology. The essence of material selection and micro-part characteristics for the process were presented. Furthermore, injection molding machines for this process were characterized.
4
Content available remote Wytwarzanie wyprasek wtryskowych o specyficznych cechach geometrycznych
PL
Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody mikrowtryskiwania oraz wytwarzania wyprasek cienkościennych. W odniesieniu do każdej z nich omówiono warunki poszczególnych etapów procesu technologicznego, a także wymagania dotyczące wtryskarek, form oraz wykorzystywanych tworzyw polimerowych. Zestawiono też wady i zalety przedstawionych metod przetwórczych w porównaniu z konwencjonalnym wtryskiwaniem. Podano możliwe zastosowania mikrowyprasek i wyprasek cienkościennych.
EN
On the basis of literature data the methods of microinjection molding and thin-wall injection molding were characterized. The conditions of particular steps of these processes as well as the requirements for injection molding machines, molds and polymers used were discussed. The advantages and disadvantages of both processing methods in comparison with conventional injection molding were compiled. Possible applications of microparts and thin-wall moldings were given.
5
Content available remote Mikrowtryskiwanie tworzyw polimerowych - technologia, narzędzia i maszyny
PL
Scharakteryzowano dwie podstawowe metody wytwarzania mikrourządzeń - wygniatanie na gorąco i mikrowtryskiwanie, uwypuklając przy tym ten drugi sposób. Omówiono etapy procesu technologicznego oraz przebieg mikrowtryskiwania tworzyw polimerowych. Przedstawiono budowę narzędzi formujących oraz stawiane im wymagania procesowe. Opisano techniki wytwarzania wkładek formujących, takie jak obróbka mikromechaniczna, drążenie elektroerozyjne, a w szczególności proces LIGA. Wskazano na różnice istniejące pomiędzy mikrowtryskiwaniem a konwencjonalnym formowaniem wtryskowym.
EN
Two basic methods of micro-devices’ manufacturing: hot embossing and micro injection molding were characterized, the latter method was stressed. The stages of technological process and the course of micro injection molding of polymers were described. The constructions of forming tools and the processing requirements were presented. The techniques of fabrication of mold inserts, such as micromachining, electro-erosion machining and especially LIGA process (Fig. 2), were described. The differences between micro injection molding and conventional injection molding were pointed.
PL
Na podstawie literatury omówiono wybrane problemy dotyczące projektowania wyrobów z tworzyw polimerowych formowanych metodą mikrowtryskiwania. Scharakteryzowano stosowane w tej metodzie termoplastyczne materiały polimerowe, uwypuklając ich specyficzne właściwości. Przedstawiono przykłady podstawowych zastosowań technologii mikrowtryskiwania oraz uzyskanych na tej drodze mikrodetali z tworzyw polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwarzania w taki sposób również metalowych mikrodetali.
EN
Selected problems related to the designing of the products made of polymeric materials formed by micro injection molding were discussed. Polymeric thermoplastic materials used in this method were characterized and their specific properties (Table 1) were stressed. Examples of basic applications of micro injection molding technology as well as of the polymeric micro-parts produced by this way (Fig. 1-5), with especially stressed possibility of metal micro-parts (Fig. 6) fabrication, were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.