Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mięta pieprzowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Określono wpływ temperatury (45-85°C) procesu suszenia próżniowego ziela mięty pieprzowej białej (Mentha × piperita L. var. officinalis Sole f. pallescens Camus) na jakość surowca. Analizowano barwę ziela oraz zawartość chlorofilu, sumę związków polifenolowych (TPC) i flawonoidów (TFC), a także aktywność przeciwutleniającą ekstraktów przy zastosowaniu testu DPPH. Suszenie wpływa na jakość produktu, jednakże suszenie próżniowe można prowadzić pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego. Zaobserwowano niewielką zmianę barwy i zawartości chlorofilu w badanych próbkach na skutek podwyższonej temperatury. Najwięcej TPC i TFC uzyskano, gdy ziele mięty suszono w temp. 45 i 65°C. Aktywność przeciwutleniająca modyfikowana była warunkami procesu suszenia i zawartością polifenoli.
EN
The fresh peppermint herb samples were dried to const. mass in a vacuum oven at 45, 55, 65, 75 and 85°C under 15 kPa and then grounded in a mill. The temp. effects on color change, content of moisture, polyphenols (TPC), flavonoids (TFC) and chlorophyll in the dried samples were tested. The samples were also treated with 1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl radical to det. the free radical scavenging activity. The dried herb samples contained 15.83-29.90 mg/g (in gallic acid equiv.) of TPC and 33.12-47.08 μg/g (in quercetin equiv.) of TFC. The slightest change in color was obsd. for samples dried at 45-65°C. The highest TPC and TFC values as well as antioxidation capacity were obtained at 45°C and 65°C.
EN
The aim of the study was verification of the response of chamomile (Matricaria recutita (L.) Rauschert), peppermint (Mentha x piperita) lemon balm (Melissa officinalis L.), and sage (Salvia officinalis L.) on the elevated contents of inorganic As species in soils. The ability of herbs to accumulate arsenic was tested in pot experiment in which soils were contaminated by As(III) and As(V). The As(III), As(V), AB (arsenobetaine), MMA (monomethylarsonic acid) and DMA (dimethylarsinic acid) ions were successfully separated in the Hamilton PRP-X100 column with high performance-liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS) techniques. The study examined total arsenic contents in soil and plants, as well as the mobility of the arsenic species from the soil into the studied plants. Peppermint demonstrated the highest arsenic concentration and phytoaccumulation among studied plants. The sequential chemical extraction showed that arsenic in the contaminated soil was mainly related to the oxide and organic-sulfi de fractions. The results showed that the oxidized arsenic form had a greater ability to accumulate in herbs and was more readily absorbed from the substrate by plants. Research has shown that soil contaminated with As(III) or As(V) has different effects on the arsenic content in plants. The plant responses to strong environmental pollution varied and depended on their type and the arsenic species with which the soil was contaminated. In most cases it resulted in the appearance of the organic arsenic derivatives.
PL
Celem badań było sprawdzenie tolerancji rumianku (Matricaria recutita (L.) Rauschert), mięty pieprzowej (Mentha x piperita), melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) i szałwii (Salvia officinalis L.) na zwiększoną zawartość nieorganicznych form jonowych arsenu w glebie. Zdolność ziół do akumulacji arsenu została przetestowana w doświadczeniu wazonowym, w którym gleby były zanieczyszczone przez As(III) lub As(V). Formy specjacyjne arsenu: As(III), As(V), AB (arsenobetaina), MMA (kwas monometylowy) i DMA (kwas dimetylowy) rozdzielono na kolumnie Hamilton PRP-X100 za pomocą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej połączonej ze spektrometrią mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (HPLC-ICP-MS). W pracy zbadano zawartość arsenu w glebie i ziołach, a także mobilność form arsenu z gleby do badanych roślin zielnych. Mięta charakteryzowała się największym stopniem fitoakumulacji i stężenia arsenu wśród badanych roślin. Sekwencyjna ekstrakcja chemiczna wykazała, że arsen w zanieczyszczonej glebie był głównie związany z frakcjami tlenkowymi i siarczkowo-organicznymi. Wyniki pokazały również, że utleniona forma arsenu miała większą zdolność do akumulacji w ziołach i była łatwiej absorbowana z podłoża przez badane rośliny. Badania wykazały, że odpowiedź roślin na stres arsenowy była charakterystyczna dla danego gatunku i zróżnicowana w zależności od formy arsenu, którym zanieczyszczono glebę. W większości przypadków skutkowało to pojawieniem się organicznych pochodnych arsenu.
EN
The aim of the study was to determine the effect of aqueous extracts from fresh and dry peppermint (Mentha piperita L.) matter on the feeding of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) adults (males and females) and larvae (L2, L3 and L4 stages). The experiment was conducted under laboratory conditions in five replications. Extracts were prepared at concentrations of 2%, 5% and 10% for dry matter and 10%, 20% and 30% for fresh matter. Pest feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by adults and larvae, and changes in larvae body weight once a day. The results of the experiment showed that extracts prepared from dry matter at the two highest concentrations (5 and 10%) and from fresh matter at a concentration of 30% significantly reduced the feeding of L2 and L3 larvae of the Colorado potato beetle. None of the extracts was found to have a significant effect on the feeding of potato beetle adults. Moreover, the fresh matter extract at a concentration of 10% stimulated the feeding of L4 larval stage. Dry plant matter extracts at two highest concentrations caused a significant decrease in the body weight of L2 and L3 potato beetle larvae. On the other hand, L4 larvae feeding on the object where fresh peppermint extracts at a concentration of 10% were applied were characterized by a significantly higher body weight gain than the larvae feeding on the control.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów przygotowanych ze świeżej i suchej masy mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na żerowanie dorosłych osobników (samic i samców) oraz larw (stadium L2, L3 i L4) stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Doświadczenie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych w pięciu powtórzeniach. Wyciągi przygotowano w stężeniach 2%, 5% i 10% dla suchej masy roślin oraz 10%, 20% i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania szkodników została przeprowadzona poprzez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określeniu masy pokarmu zjedzonego przez osobniki dorosłe i larwy oraz zmiany masy ciała larw, z częstotliwością raz na dobę. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyciągi sporządzone z suchej masy mięty pieprzowej w dwóch najwyższych stężeniach (5 i 10%) oraz wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 30% przyczyniły się do istotnego ograniczenia żerowania larw L2 i L3 stonki ziemniaczanej. Nie stwierdzono natomiast wpływu żadnego z zastosowanych wyciągów na żerowanie osobników dorosłych analizowanego szkodnika, a co więcej wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 10% stymulował żerowanie larw L4. Wyciągi sporządzone z suchej masy w dwóch najwyższych stę- żeniach spowodowały istotny spadek masy ciała larw L2 i L3 stonki ziemniaczanej, z kolei larwy L4 żerujące w obiekcie, w którym zastosowano wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 10% charakteryzowały się istotnie wyższą masą ciała niż larwy żerujące w kontroli.
EN
Herbs have been of great interest in recent years. Peppermint is one of the most popular species in Poland used in the form of herbal tea. The objective of the research was to determine and compare the content of essential oils obtained from peppermint in a loose state and after producing agglomerate therefrom. The scope of the research covered compression of grated peppermint and fractions separated from it. Fractions were separated with the use of a sieve with 2.5 mm square meshes and compressed with a hydraulic press with a closed matrix under the pressure of 193.86 MPa. Before and after the agglomeration process, density of the investigated material and the content of essential oils were determined according to the pharmaceutical requirements by a distillation method on Clevenger's apparatuses. The lowest content of essential oils was in case of the fraction of grated peppermint which did not go through the sieve with 2.5 square meshes. Compression of this material to the level o 1.038 g·cm-3 resulted in the reduction of oil content by approximately 9%. In case of the remaining fractions, no losses of oil as a result of compression were reported.
PL
W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie roślinami zielarskimi. Jednym z popularniejszych gatunków w Polsce wykorzystywanych w postaci naparów jest mięta pieprzowa. Celem prowadzonych badań było określenie i porównanie zawartości olejków eterycznych pozyskiwanych z ziela mięty pieprzowej w stanie luźnym i po wytworzeniu z niego aglomeratu. Zakres prowadzonych badań obejmował zagęszczanie otartego ziela mięty oraz wydzielonych z niego frakcji. Frakcje wydzielono za pomocą sita o boku oczka kwadratowego 2,5 mm i zagęszczano za pomocą prasy hydraulicznej o matrycy zamkniętej pod ciśnieniem 193,86 MPa. Przed procesem aglomeracji, a także po jego zakończeniu ustalono gęstość badanego materiału oraz zawartość olejków eterycznych, zgodnie z wymaganiami farmaceutycznymi, metodą destylacji na aparatach Clevengera. Najmniejszą zawartością olejków eterycznych charakteryzowała się frakcja otartego ziela mięty pieprzowej nieprzesiewającego się przez sito o boku oczka kwadratowego 2,5 mm. Zagęszczenie tego materiału do poziomu 1,038 g·cm-3 spowodowało obniżenie zawartości olejku o około 9%. W przypadku pozostałych frakcji nie stwierdzono strat olejku w wyniku zagęszczania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.