Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrologia przepływów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój nowych technologii, w tym technologii w obszarze pomiaru paliw gazowych, powoduje konieczność dostosowywania nie tylko procedur przemysłowych, ale jest także jednym z czynników wymuszającym zmiany przepisów prawa. Również zmiany w zakresie prawa unijnego wymuszają szereg zmian w ustawodawstwie krajowym, czego przykładem może być wdrażanie postanowień Dyrektywy MID [1]. Równie istotnym czynnikiem powodującym zmiany w zakresie metrologii prawnej w gazownictwie jest wprowadzenie od 1 sierpnia br. rozliczeń gazowych w jednostkach energii.
EN
The development of new technologies, including technologies in the area of measurement of gaseous fuels, makes it necessary to adapt not only industrial procedures, but it is also one of the factors forcing changes in the law. Also changes in the scope of European Union law forces a number of changes in national legislation, as exemplified by the implementation of the MID Directive [1]. An equally important factor causing changes in legal metrology in the gas market is introduced since 1th August this year of settlements in the gas system in energy units.
2
Content available remote Targi AUTOMATICON 2011. Postępy w dziedzinie metrologii przepływów
PL
Kolejna edycja targów AUTOMATICON, które z roku na rok zajmują coraz większą powierzchnię wystawienniczą, obejmowała tak szeroką gamę wyrobów, że trudno byłoby objąć ich całokształt w formie notatki o niewielkiej objętości. Autor skoncentrował się więc na najbliższej mu dziedzinie - metrologii przepływów wraz z obszarami z nią związanymi.
PL
Przedmiotem badań jest przepływ powietrza wokół rurki uśredniającej ciśnienie dynamiczne przy różnych prędkościach (przy niskich prędkościach poniżej 35 m/s - potraktowano płyn jako nieściśliwy). Wstępnie zbadano wpływ przekroju poprzecznego sond na wartość uzyskiwanych ciśnień różnicowych Ap, wybierając ostatecznie geometrię zapewniającą niską wartość współczynnika przepływu K i wykazano jego stałość w szerokim zakresie zmian przepływu. W pracy zamieszczono charakterystyki współczynnika przepływu w funkcji prędkości dla badań w wolnej strudze powietrza (tunel aerodynamiczny) oraz w funkcji liczby Re dla badań w rurociągach o średnicach DN110-DN315, porównując ich wartości przy różnych odstępach kształtek i stałym kącie względem napływającej strugi.
EN
The subject of the experimental research is air flow around flow averaging tube at wide range of velocities (at low speeds below 35 m/s, fluid was treated as incompressible). Firstly it was investigated of influence of flow averaging tube cross-section on value of measured differential pressure Ap on its surface. At last it was selected geometry of cross-seption giving low value of flow coefficient K. It was also proved almost constant value of K at wide range of fluid flow. In this article it was added flow coefficient characteristics in function of velocities for free stream flows. These experiments were realized by means of wind tunnel at different distances between profiles and different angles in opposite to flowing air. Additionally were prepared flow coefficient K characteristics in function of Reynolds number for pipe flows realized in diameter from 110 mm to 315 mm.
4
Content available remote Integrated hot-wire probes for measuring gas flow parameters in mining conditions
EN
The study outlines the main design objectives, conceptual design and structure of a hot-wire probe intended for multi-point simultaneous measurements oftemperature field and gas flow velocity in specific conditions (in industry or in mining). The probe matrix and the data acquisition system can be employed in portable measurement systems. The probe structure is outlined and implementations of variOIl.$ probe options are investigated. These options enable the measurements of temperature, flow velocity and detection of the flow velocity vector as well as measurements of fast -changing flows. Potential applications of the probe are explored. Voltage-velocity characteristics U(v) were collected for probes complete with a sensitive element in the form of a thin platinum-ceramic sensor and for probes for fast-changing flow measurements, equipped with thin metallic hot wire (tungsten wire 5 IJlIl in diameter). Angular characteristics were obtained in order to optirnise the design of a housing that protects the sensitive element. Double measuring heads are also devised, in which two parallel minute platinum-ceramic sensor enable the detection of the flow velocity vector direction. These laboratory tests mark a preliminary stage of the whole research program. In the next stage measurements will be taken in the mining conditions. The designed measuring system shall be applied to verification of numerical flow simulation in a mining excavation.
PL
W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i konstrukcję sondy termoanemometrycznej do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu w warunkach specjalnych np. w przemyśle lub górnictwie. Matryca takich sond wraz z układem akwizycji danych znajduje zastosowanie w przenośnym systemie pomiarowym. Omówiono budowę sondy oraz zaprezentowano możliwość realizacji sondy w różnych wariantach. Poszczególne odmiany sondy umożliwiają pomiar temperatury, prędkości przepływu, detekcję zwrotu przepływu oraz pomiar przepływów szybkozmiennych. W pracy podano także potencjalny zakres zastosowań sondy pomiarowej. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk U( v) głowic wyposażonych w element mierzący w postaci cienkowarstwowego sensora platynowo-ceramicznego oraz w wersji do pomiarów szybkozmiennych z grzanym, cienkim włóknem metalicznym (drut wolframowy o średnicy 5 ~). Wykonano również charakterystyki kątowe głowic, w celu zoptymalizowania obudowy chroniącej element mierzący. Przebadano także głowice podwójne, w których dwa równolegle umieszczone miniaturowe sensory platynowo-ceramiczne umożliwiają detekcję zwrotu przepływu medium. Opisane badania są traktowane jako wstępne testy laboratoryjne, po których będą wykonane pomiary w warunkach kopalnianych. Skonstruowany układ docelowo będzie zastosowany do eksperymentalnej weryfikacji numerycznej symulacji przepływu w wyrobisku węglowym.
PL
W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i konstrukcję sondy termoanemometrycznej do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu. Matryca takich sond wraz z układem akwizycji danych znajduje zastosowanie w przenośnym systemie pomiarowym. Omówiono budowę sondy oraz zaprezentowano możliwość realizacji sondy w różnych wariantach. Poszczególne odmiany sondy umożliwiają pomiar temperatury, prędkości przepływu, detekcję zwrotu przepływu oraz pomiar przepływów szybkozmiennych. W pracy podano także potencjalny zakres zastosowań sondy pomiarowej.
EN
This work presents an idea, design and model testing of an integrated probe for multi-points simultaneous measurements of temperature and velocity gas flow fields. The structure of this measurement device and its construction are discussed in details. Mobil measuring system based on presented probe is described. Next the results of model tests are shown. The range of potential applications of presented probe is also given.
PL
W pracy przedstawiono nowoczesne stanowisko pomiarowe umożliwiające pomiary termometryczne, anemometryczne oraz generację fal cieplnych. Opisano jego poszczególne elementy, ich właściwości i możliwości. Przedstawiono również sposób generacji fal cieplnych oraz problemy z uzyskaniem założonej częstotliwości fali. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu do wyznaczania prędkości przy pomocy funkcji korelacji wzajemnej. Opracowane oprogramowanie systemu pozwala użytkownikowi na łatwą realizację wielu algorytmów pomiaru prędkości i temperatury.
EN
An advanced measuring system presented in this work enables thermometer’s and anemometer’s measurements as well thermal waves generation. All parts of the system is described detaily with its teatures and abilities. The system was used to generate and measure manifold types of thermal waves with thermometer and thermoanemometer.
PL
W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i wyniki badań modelowych sondy do wielopunktowych pomiarów pól prędkości. Zaprezentowano proponowaną strukturę układu pomiarowego oraz jego model matematyczny. Omówiono metodykę badań modelowych oraz ich wyniki. Podano także potencjalny zakres zastosowań sondy pomiarowej.
EN
This work presents an idea and model testing of a probe for multi-points measurements of flow velocity fields. The structure of this measurement device and its mathematical model are discussed in details. Next a method of modeling of proposed measuring system is presented and the results of model tests are shown. The range of potential applications of presented probe is also given.
8
Content available remote Experimental verification of a method of non-isothermal gas flow measurements
EN
On account of specific metrological conditions and a wide range of potential applications and goals, several methods of gas flow velocity measurements were developed to be employed in mining industry. This paper focuses on possible applications of method using two hot-wire anemometers to the measure­ments of velocity and temperature fields in fast-changing gas flows. This measurement method can potentially be applied in laboratory tests and in measurements for the purpose of mine ventilation. The paper summarises the results of experimental verification of a measurement method employing two anemometers, which is one of the possible options of temperature correction of a signal from a hotwire anemometer. The double-anemometer configuration allows velocity and temperature measurements in non-isothermal gas flows. The system utilises output signals from two hotwire anemometers operating at different overheat. Parameters of measuring sensors in these two anemometers ought to be similar. Besides, an assumption is made that velocity and temperature of the medium on the two wires should be identical. The distance between the two wires ought to be small, though precisely controlled, such that their interactions be minimal. As both sensors operate in a CTA circuit, we get a wide frequency ban­dwidth for velocity and temperature measurements. The measurement method was verified in an experimental program where measurements were taken with the measuring circuit realising the double-anemometer method in model conditions, i.e. in a flow of known velocity and temperature. Such flow was induced in a closed wind tunnel with temperature adjustment. During the first stage the sensors were calibrated at the reference temperature, followed by adjustment of sensor model parameters on the basis of obtained experimental data and in accordance with the adopted fit criterion. In the second stage thus obtained model parameters were introduced to the algorithms realised by the measuring circuit, which allowed the full verification of the method. The relevant characteristics of the measuring circuit were graphed for the predetermined variability range of velocity and temperature and measurement errors were computed accordingly. Thus obtained results, together with the present status of knowledge and expertise, become an excellent starting point for the implementation of measuring systems operating utilising this method. These systems appear to be most effective research tool, useful in may areas of engineering where time-variant velocity and temperature fields are to be measured.
PL
Ze względu na specyficzne warunki metrologiczne oraz zróżnicowanie celu opracowano dla potrzeb górnictwa szereg metod pomiaru prędkości przepływu gazu. W pracy tej poddano analizie problem wykorzystania specjalizowanej metody termoanemometrycznej do pomiaru pól prędkości i temperatury w szybkozmiennych przepływach gazu. Prezentowana metoda pomiarowa może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w kopalnianych pomiarach wentylacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentalnej weryfikacji metody dwóch termoanemometrów, która stanowi jedno z rozwiązań układu korekcji temperaturowej sygnału termoanemometrycznego. Układ dwóch termoanemometrów pozwala na pomiar prędkości i temperatury w nieizotermicznych przepływów gazu. W układzie wykorzystuje się sygnały wyjściowe z dwóch termoanemometrów pracujących z różnymi współczynnikami nagrzania czujników pomiarowych. Czujniki pracujące w obu termoanemometrach powinny mieć zbliżone parametry. Zakłada się, że prędkość i temperatura medium na obu włóknach są identyczne. Włókna pomiarowe powinny być więc umieszczone blisko siebie, jednak w takiej odległości, aby wzajemne oddziaływanie włókien było możliwie małe. Ze względu na pracę obu czujników w układzie stałotemperaturowym uzyskuje się szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości dla pomiaru prędkości i temperatury. Przedstawiona metoda pomiarowa została poddana eksperymentalnej weryfikacji. Weryfikacja metody polegała na wykonaniu pomiarów za pomocą systemu pomiarowego realizującego metodę dwóch termoanemometrów w warunkach wzorcowych, to znaczy w przepływie o znanej prędkości i temperaturze. Taki przepływ został wytworzony w zamkniętym tunelu aerodynamicznym z regulowaną tempera­turą. W pierwszej fazie badań przeprowadzono wzorcowanie czujników w temperaturze odniesienia, następnie do uzyskanych danych doświadczalnych dopasowano parametry modelu czujnika zgodnie z przyjętym kryterium dopasowania. W drugiej fazie badań wyznaczone parametry modelu zostały wprowadzone do algorytmów realizowanych przez system pomiarowy, co pozwoliło na przeprowadzenie badań weryfikacyjnych metody. Badania te polegały na wykonaniu charakterystyk systemu pomiarowego dla zadanych w przyjętym przedziale zmienności prędkości i temperatur. Dla uzyskanych charakterystyk obliczono wartości błędów pomiarowych. Uzyskane rezultaty w połączeniu z dotychczas posiadaną wiedzą i doświadczeniem stanowią doskonałą bazę wyjściową dla realizacji systemów pomiarowych pracujących w oparciu o opisaną metodę pomiarową. Systemy te mogą stanowić doskonałe narzędzie badawcze w wielu dziedzinach nauki i techniki, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemem pomiaru zmiennych w czasie pól prędkości i temperatury.
PL
Przedyskutowano problemy związane z zastosowanie przewodnika "Wyrażanie niepewności pomiaru" w metrologii przepływów. Podkreślono trudności z uzyskaniem rzetelnych danych o wartościach niepewności standardowych na podstawie informacji od producentów aparatury. Przedstawiono przykład analizy niepewności oparty na zwężykowym pomiarze strumienia masy. Podkreslono zalety numerycznej metody obliczania współczynników wrażliwości.
EN
Practical problems of using of "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" in flow measurement have been discussed. Difficulties in obtaining the right data about standard uncertainty from manufactures specifications have been underlined. An example of uncertainty calculation based on orifice meter has been presented. The adventages of numerical determining of sensitivity coefficients have been underlined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.