Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Wzrost ryzyka jako determinanta celowości wprowadzania innowacji w logistyce
PL
Sukces oraz rozwój przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników ekonomicznych, społecznych, technicznych itp. Chcąc je osiągnąć, przedsiębiorstwa śledzą najnowsze trendy w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw oraz odpowiednio je wdrażają. W ostatnich latach można zaobserwować pewne zjawiska odwracające dotychczasowe trendy masowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Obserwowane, dynamiczne zmiany otoczenia mają bezpośredni lub pośredni wpływ na podwyższenie zagrożeń w działalności gospodarczej – w tym w logistyce – powodując, iż firmy często z większą uwagą przyglądają się wdrażanym strategiom pod kątem zwiększonego ryzyka działalności.
EN
The success and development of a company depends on many economic, social and technical factors, etc. To achieve it, the companies follow the latest trends in logistics and supply chain management and implement them accordingly. In recent years, certain phenomena have been observed that reverse the current trends of mass introduction of innovative solutions in logistics. The observed, dynamic changes in the environment have a direct or indirect impact on the increased risks in business activities – including logistics – causing that companies often pay more attention to the implemented strategies in terms of increased business risk.
2
EN
The article presents applications of high-strength quenched steels in various industrial sectors and the chronological development of various grades of the aforesaid steels. The research-related tests involved flat butt joints made in 7 mm thick steel grade S1300QL, welded using the following methods: TIG, A-TIG, MAG involving the use of a hard flux-cored surfacing wire, MAG method involving the use of a solid wire, T.I.M.E. method involving the use of a solid wire, laser welding method without the use of the filler metal, hybrid (HLAW) method involving the use of a metallic flux-cored wire, electron beam welding without using the filler metal. The research also involved the performance of the mechanical properties of the welded joints made in quenched steel S1300QL using various welding methods. The joints made using the laser welding method, hybrid welding method and the electron beam welding method were characterised by tensile strength higher than the minimum yield point of steel S1300QL, amounting to 1300 MPa. In turn, the tensile strength of the joints made in steel S1300QL using arc welding methods was lower than the minimum yield point of the steel. All of the test joints were subjected to non-destructive digital radiographic tests. The tests concerning the mechanical properties of the joints with respect to various welding methods were subjected to comparative analysis. The research work finished with the formulation of concluding remarks concerning the mechanical properties of the joints.
PL
Przedstawiono zastosowanie stali ulepszanych cieplnie o wysokiej wytrzymałości w różnych dziedzinach przemysłu oraz chronologiczny rozwój różnych gatunków tych stali. Przedmiotem badań były złącza doczołowe płaskie stali ulepszonej cieplnie w gatunku S1300QL o grubości 7 mm, spawane metodami TIG, A-TIG, MAG z użyciem drutu proszkowego, MAG z użyciem drutu litego, T.I.M.E. z użyciem drutu litego, laserową bez materiału dodatkowego, hybrydową HLAW z użyciem drutu elektrodowego proszkowego z rdzeniem metalicznym i wiązką elektronów bez użycia materiału dodatkowego. Wykonano badania właściwości wytrzymałościowych złączy stali ulepszonej cieplnie typu S1300QL wykonanych różnymi metodami spawania. Złącza spawane metodą laserową, metodą hybrydową oraz wiązką elektronów uzyskały wytrzymałość na rozciąganie wyższą od minimalnej granicy plastyczności stali S1300QL, tj. 1300 MPa. Z kolei złącza stali S1300QL spawane metodami łukowymi nie osiągnęły wytrzymałości na rozciąganie dorównującej minimalnej granicy plastyczności tej stali. Wszystkie badane złącza spawane poddano badaniom nieniszczącym radiograficznym, przy zastosowaniu radiografii cyfrowej. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników właściwości wytrzymałościowych złączy w aspekcie różnych metod spawania. Na zakończenie sformułowano wnioski z badań właściwości mechanicznych złączy spawanych.
PL
Zmiany zachodzące w organizacjach sektora ochrony zdrowia i w jego otoczeniu zwiększają zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą zarządzania tymi organizacjami oraz zarządzania w tych organizacjach. To pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiednich metod i narzędzi zarządzania, a tym samym bycia organizacją uczącą się. W niniejszym opracowaniu – w wyniku przeprowadzonych badań terenowych – dokonano oceny stopnia stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością usług zdrowotnych w wybranych podmiotach leczniczych mających siedzibę w województwie śląskim. Zastosowano case study. Wyniki badań wskazują, że stopień znajomości i stosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w badanych szpitalach nie jest wysoki.
EN
Changes occurring in organizations in the healthcare sector and in its environment increase the need for knowledge regarding the management of these organizations and management in those organisations. This entails the need to apply appropriate methods and management tools, and thus to be a learning organization. In this study – as a result of field research – an assessment was made of the degree of application of methods and tools for quality management of health services in selected medical entities located in the Silesia Province. Case study was applied. The results indicate that there is not a high level of knowledge and use of methods and tools of quality management in researched hospitals.
PL
Określono znaczenie mechaniki płynów i hydrauliki do opisu i obliczania zjawisk przepływowych w urządzeniach zaopatrzenia w wodę, jako podstawy do wymiarowana tych urządzeń. Rozważania zawężono do politechnicznego (uniwersyteckiego) kształcenia inżynierów, z wyłączeniem kształcenia w szkołach zawodowych. Przedstawiono: cele i charakterystykę kształcenia w uczelniach politechnicznych, znaczenie ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki, założenia programowe i metodyczne wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W zakończeniu przedstawiono konieczne warunki osiągania założonych celów kształcenia w zakresie stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki.
EN
Fluid mechanics and hydraulics for the description and calculating for the flow phenomena in the installations of water supply were assumed as fundamental for dimensioning of these installations. The considerations were limited to university education of engineers excluding vocational schools. The presentations includes: the main goals and characteristics of technical universities education; the importance of general and applied fluid mechanics and hydraulics; the program and methodological assumptions of a lecture and lab classes. Finally, the obligatory conditions to fulfil, the assumed educational goals in the field of applied fluid mechanics and hydraulics were presented.
EN
Purpose: To develop a mathematical model for predicting the workplace environmental physical factors values. Design/methodology/approach: Experimental measurements of the harmful and dangerous physical factors values of workplace environmental were carried out using special certified equipments. For each physical factor, 200 measurements were carried out. The workplace choice is justified by the employees’ survey and specialists’ expert evaluation results. Prediction methods that can be used to predict the workplace environmental physical factors values have been analyzed analytically. Working conditions assessment was carried out in accordance with the classification of working conditions for workplace harmfulness and danger, which function in Ukraine. Findings: For a preliminary assessment of the impact of environmental physical factors on workers, it is proposed to use the strict ranking method. It has been established that the proposed mathematical models for predicting the workplace environmental physical factors values (noise, dust, vibration, relative humidity) have an accuracy of more than 90% and can be used for planning measures to working conditions improve. Research limitations/implications: The results of a study of modelling and forecasting the workplace environmental physical factors values at the enterprise for the manufacture of glass and glass products at workplaces of transportation, preparation and mixing of materials are shown. Mathematical models for four physical factors are presented: noise, dustiness of air, vibration, relative humidity. Practical implications: Mathematical models make it possible to predict the environmental physical factors values (noise, vibration, dust, humidity) taking into account the specifics of the production process, assess the hazard class and harmfulness of working conditions at workplaces and justify the measures at labour protection. Originality/value: For the first time proposed by the mathematical models for predict the environmental physical factors values (noise, vibration, dust, humidity) taking into account the specifics of the production process.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii obiektu drewnianego o konstrukcji zrębowej oraz krótki opis wykonanych prac budowlano-konserwatorskich. Zły stan techniczny obiektu przed remontem był skutkiem między innymi dwóch jego wcześniejszych przenosin. Ostatni transfer obiektu miał miejsce w 1913 roku do Wrocławia na Wystawę Stulecia. Przed wykonaniem remontu obiektu przeprowadzono badania stanu materiału ścian kościoła przy zastosowaniu metod nieniszczących lub quasi-nieniszczących, takich jak metoda oporu wiercenia oraz metoda fali sprężystej. W artykule zaprezentowano opis i wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę stanu materiału drewnianych ścian obiektu.
EN
The paper presents the history of a timber log frame building and a short description of the conservation and renovation work completed. The poor technical condition of the building prior to renovation work resulted, among other things, from two earlier relocations. The last relocation of the building was in 1913 when it was moved to the Centennial Exhibition in Wroclaw. Prior to renovation work, the condition of materials of the church walls was tested using non-destructive or quasi non-destructive methods, including resistance drilling and stress wave methods. A description and results of the testing, along with the analysis of the condition of the timber walls of the building, are presented in this paper.
PL
Organizacje funkcjonują obecnie w warunkach dużej różnorodności i zmienności, złożoności i szybkości. To rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Różnorodność dotyczy także metod i narzędzi projakościowego zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania postrzegania przez studentów znajomości, poziomu implementacji i istotności wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a także dokonanie oceny metod i narzędzi oraz identyfikacja tych o najwyższej ocenie. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz badaniach empirycznych. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. Wyniki wskazują na zbyt niską znajomość i wykorzystanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz konieczność doskonalenia tego obszaru u przyszłych menedżerów.
EN
Organizations now operate under conditions of great diversity and variability, complexity and speed. It raises both opportunities and threats to the organization. Diversity also applies to methods and tools for quality management in organizations. The aim of this publication is to diagnose students’ perception of the level of implementation and relevance of selected methods and tools of quality management in contemporary organizations, as well as to evaluate methods and tools and identify the highest rated methods and tools. The research is based on the subject literature and empirical research. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and a summary with conclusions. The results indicate limited knowledge and use of methods and tools of quality management in organizations and the need to improve these competences by future managers.
EN
The article presents issues related to innovation, its meaning and objectives. The development of the concept of innovation over the years is presented. The division of innovation by the area of activity to which it refers was made. The essence of innovation is briefly discussed. On the example of a vehicle, the strategy of innovation implementation was also characterized. The methods and tools used during the implementation of innovations are presented. Computer modelling and simulations as well as other tools for implementation of innovations are characterized.
9
Content available remote Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. Cz. 4, Wzmocnienie powierzchniowe
PL
Artykuł jest kontynuacją prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Omawia zasady stosowania wzmocnienia powierzchniowego oraz wymienia materiały stosowane podczas tej metody. W pracy podano ponadto przykłady obliczeń wzmocnień powierzchniowych.
EN
The present article is one in a series of papers devoted to fixing cracks and modes of reinforcement of masonry walls. It discusses the rules of application of surface reinforcement and lists materials used in this method.
10
Content available remote Metody i modele pomiaru oraz oceny wydajności łańcucha dostaw
PL
Ze względu na rosnącą złożoność łańcuchów dostaw, bardzo ważna staje się kwestia pomiaru oraz oceny ich funkcjonowania. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej stosowane są różne modele i metody pomiaru i oceny wydajności łańcuchów dostaw (ang. supply chain performance). Proponowane podejścia ewoluują w kierunku uwzględniania różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw w szerszej perspektywie. W artykule opisane zostały najczęściej stosowane metody oraz modele pomiaru i oceny wydajności łańcucha dostaw. W opisie skoncentrowano się głównie na podstawowych założeniach poszczególnych podejść, a także stosowanych miarach wydajności oraz ich kategoriach. Wskazano także główne problemy i wyzwania związane z doskonaleniem opisywanych modeli i metod.
EN
Taking into account the growing complexity of supply chains, the issue of measuring and evaluating their functioning becomes vital. Both literature and business practice apply various models and methods of measuring and evaluating supply chain performance. The proposed approaches evolve towards taking a wider perspective of various dimensions in which enterprises function. The paper describes the most commonly applied methods and models of measuring and evaluating supply chain performance. It primarily focuses on the fundamental assumptions of specific approaches as well as the applied performance measures and their categories. The article also indicates major problems and challenges connected with developing the described models and methods.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów rejestrowania głosu klienta (voice of customer) we współczesnej wersji metody QFD. W artykule najpierw przedstawiono rozumienie pojęcia „głos klienta”, a następnie dokonano przeglądu sposobów rozpoznania głosu klienta i przedstawiono wynik ich klasyfikacji. Opisano obszerniej tych z nich, które są rekomendowane do stosowania we współczesnej metodzie QFD. W zakończeniu podano wnioski z analizy dotyczące dominacji badań jakościowych, koncentracji na zbieraniu danych bezpośrednio od klienta i stosowania triangulacji metod i źródeł danych.
EN
The aim of the article is to present the methods of recording the voice of the customer (VOC) in the modern QFD. The paper presents the understanding of the term "voice of the customer" and a review of tools for recognition and recording the VOC. Next the methods were classified and those of them which are recommended for use in modern QFD were described in more details. At the end of the stated conclusions from the analysis regarding the dominance of qualitative research, focus on collecting data directly from the client and use triangulation methods and data sources.
PL
W artykule dokonano analizy jakości komponentów wybranego wyrobu i zaproponowano działania doskonalące. Wybranym produktem był moduł poduszki powietrznej do samochodów osobowych marki FORD. Dokonano analizy niezgodności występujących w wyrobie komponentach. W analizie wykorzystano następujące narzędzia i metody: analiza Pareto-Lorenza, metoda FMEA, diagram Ishikawy oraz metoda 5 x dlaczego ? Określono również możliwości działań doskonalących, które można wprowadzić, aby poprawić jakość wyrobów gotowych. Wyniki badań obejmowały okres 1 miesiąca kalendarzowego.
EN
The quality analysis of components of chosen product using selected tools improvement methods were proposed. Air bag module for FORD cars was the selected product. The analysis of non-conformances occurring in components of product was made. The following tools and methods were used in the analysis: Pareto chart, FMEA method, Ishikawa chart and 5xwhy ? The possibility of improvements actions that can be implemented to improve the quality of finished products were also identified. The analysis takes into account the actual results from the production process and covers the period of one calendar month.
PL
W artykule poddano analizie terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego. Podkreślono, że jest to zjawisko historycznie zmienne, wieloaspektowe, dynamiczne, które przejawia się w różnych postaciach. Będące wojną z państwem, a także jego strukturami, wojną nieprzebierającą w środkach oraz tragiczną w konsekwencjach. Choć zagadnienie terroryzmu jest przedmiotem licznych studiów oraz analiz, to jednak często znawcy tej problematyki koncentrują się wyłącznie na wskazaniu głównych przesłanek wywołujących rozpatrywane zjawisko. W rozważaniach nad terroryzmem natomiast brakuje pogłębionej analizy czy próby systematyzacji źródeł terroryzmu. Stąd też autorzy artykułu zauważają potrzebę stworzenia modelu źródeł terroryzmu. W dobie wzrostu konfliktów, napięć etnicznych, ideologicznych oraz politycznych terroryzm zaczął przybierać nowe formy, a także stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów. Skuteczność działań podejmowanych przez ugrupowania terrorystyczne jest w niemałym stopniu uzależniona od uzyskanych na ten cel funduszy. Warto zaznaczyć, że działalność terrorystyczna stanowi zagrożenie nie tylko dla życia, jak również własności poszczególnych jednostek, a będąc zasadniczą kwestią teraźniejszego świata, może zagrażać porządkowi społecznemu, stosunkom międzynarodowym, a przy zastosowaniu środków masowej zagłady dosłownie istnieniu ludzkości. Wszystko to sprawia, że świat został zmuszony do zakrojonej na szeroką skalę współpracy, gdyż wyłącznie poprzez szybką wymianę informacji można ubiec terrorystów. Celowa jest jednocześnie współpraca w dziedzinie prawa, jak również wymiany technologii. Realną metodą walki z terroryzmem jest zmiana układów ekonomicznych na świecie, a także stworzenie możliwości godnego życia dla jednej czwartej ludzkości, a ponadto edukacja. W tym celu, konieczna jest mobilizacja wszystkich obywateli na całym świecie. Poza tym, powinno się sięgać do korzeni zjawiska terroryzmu, a nie jedynie ,,leczyć’’ jego oznaki. W dzisiejszym świecie każde państwo musi mieć się na baczności, gdyż nie ma gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości i trudno przewidzieć, kiedy nastąpi kolejny atak terrorystyczny. Również Polska, która do tej pory była wolna od bezpośrednich zagrożeń terrorystycznych, powinna być przygotowana na ewentualne zagrożenie ze strony terrorystów. W walce ze zjawiskiem terroryzmu, Rzeczpospolita Polska przystąpiła do prawie wszystkich konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych stosujących się do przeciwdziałania temu zjawisku. W polskim ustawodawstwie, konkretnie w kodeksie karnym również znajdują się przepisy, które znajdują zastosowanie do terroryzmu. Ponadto posiadamy szereg aktów prawnych, jak na przykład Ustawę o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, które zawierają w swej treści dyspozycje stosujące się do przeciwdziałania zjawisku terroryzmu bądź jego aspektom. Konkludując rozważania na temat terroryzmu, należy podkreślić, że trzeba się liczyć z rozszerzaniem tego zjawiska, gdyż ugrupowania terrorystyczne nie tylko coraz lepiej są zorganizowane, lecz również sięgają po coraz bardziej radykalne narzędzia. Dlatego też istotne jest dalsze zaangażowanie w przedstawioną tematykę, tak by ustrzec się przed mogącymi wstąpić dotkliwymi konsekwencjami zbagatelizowania tematu terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa globalnego.
EN
The article analyzed terrorism as a threat to global security. It was emphasized that this is a historically variable, multi-faceted, dynamic phenomenon that manifests itself in various forms. Being in war with the state and its structures, the war does not take place in the means and the tragic consequences. Although the issue of terrorism is the subject of numerous studies and analyzes, it is often the experts in the subject matter that focus exclusively on the indication of the main reasons for the phenomenon in question. There is, however, no in-depth analysis or attempt to systematise the sources of terrorism in the deliberations on terrorism. In times of conflict, ethnic tensions, ideological and political terrorism began to take on new forms, and also became a way to solve the problems. The effectiveness of the actions taken by terrorist groups is largely dependent on the funds obtained for this purpose. It is worth pointing out that terrorist activity poses a threat not only to the life as well as the property of individual individuals, but as a fundamental issue of the present world, may threaten social order, international relations, and, by means of mass destruction, literally human beings. All this makes the world forced to cooperate on a large scale, because only by swapping information can the terrorists get away. At the same time, cooperation in the field of law, as well as technology exchange, is also desirable. The real means of combating terrorism is to change the world’s economic systems, and to create a dignified life for one quarter of humanity and education. For this purpose, it is necessary to mobilize all citizens around the world. Besides, it should go back to the roots of the phenomenon of terrorism and not just “treat” its signs. In today’s world, every state must be on guard, because there is no guarantee of security in the future and it is difficult to predict when another terrorist attack will take place. Also Poland, which has so far been free from direct terrorist threats, should be prepared for possible terrorist threats. In the fight against terrorism, the Republic of Poland has acceded to almost all of the United Nations conventions applicable to counteracting this phenomenon. In Polish legislation, specifically in the penal code, there are also provisions that apply to terrorism. In addition, we have a number of legal acts, such as the Act on the Principles of Use or Stay of Armed Forces of the Republic of Poland outside the borders of the country, which contain in their content dispositions applicable to counteracting the phenomenon of terrorism or its aspects. Concluding remarks on terrorism, it should be emphasized that this phenomenon must be taken into account because terrorist groups are not only better organized but also more and more radical. It is therefore important to continue engaging in the presented subject matter, in order to avoid the potentially serious consequences of the terrorist offense as a threat to global security.
PL
Przedstawiono charakterystykę procesu wędzenia, rodzaje i właściwości uzyskiwanych produktów. Omówiono barwotwórcze działanie dymu oraz czynniki kształtujące barwę wędzonych produktów. Barwa wędzonych wyrobów zależy w dużej mierze od rodzaju produktów, zastosowanej osłonki, a także od wilgotności powierzchni batonów, nasycenia i składu dymu oraz gatunkowego zróżnicowania drewna użytego do wytwarzania dymu wędzarniczego Zaprezentowano wybrane doniesienia nt. oceny barwy wędzonych wyrobów w badaniach naukowych.
EN
The characteristics of the smoking process, types and properties of the products obtained have been presented. Colour-forming effects of smoke and factors affecting and shaping the color of smoked products have been discussed. The color of smoked meat depends largely on the kind of products, the employed casings, as well as moisture of bar surface, smoke density and composition and species diversity of wood used to produce smoke. The selected reports on the evaluation of the color of smoked meat in research have been presented.
PL
W referacie przedstawiono dokonania polskich uczonych w zakresie prognozowania deformacji powierzchni głównie pod wpływem podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, zarówno na etapie ich powstawania, jak i w aktualnych uwarunkowaniach geologicznych i górniczych (2017 r.). W drugiej części omówione zostały doświadczenia z prognozowania deformacji powierzchni w górnictwie węgla kamiennego na świecie. Następnie przedstawiono rozwój wiedzy w zakresie prognozowania deformacji z zastosowaniem metod numerycznych, opartych na dyskretyzacji górotworu i symulacji skutków pod wpływem eksploatacji górniczej. Pomimo dobrych wyników testowania modeli numerycznych w pracach doktorskich i projektach badawczych, stosowanie metod numerycznych w Polsce nie jest jeszcze konkurencją dla teorii Knothego - Budryka. W odpowiedzi na pytanie postawione w tytule uważa się, że w Polsce prognozy deformacji będą oparte na teorii Knothego - Budryka, albo rozwiązaniach na niej opartych, natomiast na świecie przeważać mogą metody numeryczne, ale czy wyeliminują metody empiryczne?
EN
This paper presents the achievements of Polish scientists in the field of the surface deformations prediction mainly under the influence of underground hard coal mining, both at their formation stage and in current geological and mining conditions (2017). The second part discusses the experience in predicting surface deformations in hard coal mining industry worldwide. The development of knowledge in the field of predicting deformations by use of numerical methods based on rock mass discretisation and the simulation of effects under the influence of mining exploitation was presented. Despite the good results of numerical modeling in doctoral dissertations and research projects, the use of numerical methods in Poland is not yet a competition for the Knothe - Budryk theory. In response to the question posed in the title, it is considered that in Poland the predictions of deformations will be based on the Knothe - Budryk theory or solutions based on the theory, while in the world numerical methods may prevail, but will they eliminate empirical methods?
PL
Współcześnie, energia pochodząca ze spalania węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego napędza gospodarki rozwiniętych przemysłowo krajów. Dalsze wykorzystanie tej energii na aktualnym i prognozowanym poziomie zużycia związane jest z dość istotnym problemem - zasoby tych węglowodorów są ograniczone i coraz trudniejsze do pozyskania. Z tego względu próbuje się eksplorować nowe złoża, w tym złoża niekonwencjonalne, a także poszukiwać dotychczas nieodkrytych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem morskim. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu pod dnem morskim. W szczególności zaś przedstawiono krótki opis tworzenia się złóż węglowodorowych pod dnem morskim oraz zaprezentowano podstawowe techniki używane do ich poszukiwania.
EN
Today, energy coming from burning of coal, crude oil and natural gas drives Industries of developed countries. However, its future consumption on the actual and expected level is connected with the quite significant problem - hydrocarbon resources are limited and more difficult for exploration. Therefore, we try to discover the new geological layers (including non-conventional hydrocarbon energy sources), and find non-discovered ones located beneath the sea bottom. In this paper, issues connected with searching hydrocarbons sources located beneath sea bottom are presented. Especially, the brief description forming of these offshore sources, and major survey techniques used for their discovery are presented.
17
EN
‘Landscape’ is a concept charged with a colorful spectrum of associations and impressions. Certain aspects are, in fact, so firmly established in everyday life that they are scarcely questioned. Socioconstructivist landscape research has in recent years been concerned with the analysis of landscape as a social construct, but little attention has yet been paid to the impact of discourse theory, especially for the analysis of power structures. Against this background the article investigates areas of contact between the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and socio-constructivist landscape research, presenting central strands and modes of application of the theory, and exemplifying, in two case studies, how discourse theory can be used to analyze the genesis and reification of ‘social reality’.
PL
Krajobraz jest pojęciem pełnym barwnych skojarzeń i wrażeń. Niektóre aspekty są w rzeczywistości tak mocno zakorzeniona w codziennym życiu, że nie są one prawie kwestionowane. Badania społeczno-konstruktywistyczne krajobrazu zajmują się w ostatnich latach analizą krajobrazu jako konstruktu społecznego, jednak mało uwagi poświęcono dotychczas wpływowi teorii dyskursu, zwłaszcza na analizę struktur władzy. W tym kontekście artykuł bada powierzchnie styku w dyskursie teorii Ernesto Laclau i Chantal Mouffe oraz społeczno-konstruktywistyczne badania krajobrazu, prezentując centralne wątki i sposoby stosowania teorii przedstawione, w dwóch case studies, jak dyskurs teorii może być wykorzystany do analizy genezy i reifikacji "rzeczywistości społecznej".
18
Content available Metody modelowania matematycznego kształtu jabłek
PL
W artykule przedstawiono propozycję sześciu metod matematycznego modelowania kształtu jabłek. Kształt jabłka opisano posługując się: obrotem modyfikowanego równania konchoidy okręgu względem naturalnej osi symetrii jabłka, równaniem torusa, macierzą geometrii, konturami przekrojów poprzecznych, konturami przekrojów poprzecznych i wygładzaniem danych, konturami przekrojów podłużnych i wygładzaniem danych. Do opisu kształtu 3D jabłka w przestrzeni cyfrowej wykorzystano narzędzia grafiki komputerowej. Opisy kształtu konturów przekrojów jabłka (pochodzących z fotografii lub mechanicznego cięcia) zapisano za pomocą krzywych Béziera. Do modelowania wybrano jabłko odmiany Jonagored. Przedstawione metody mogą być stosowane do matematycznego modelowania kształtu jabłek.
EN
The article presents proposes six methods of mathematical modeling of the shape of apples. Apple shape is described using: rotating modified equation conchoid circle relative to the natural axis of symmetry of apples, the equation of the torus, geometry matrix, outlines of cross-sections, cross sections and contours smoothing data, outlines longitudinal sections and smoothing the data. To describe apples 3D shape in the space digital uses in computer graphics tools. Describe the shape of the contour sections apples (from a photograph or a mechanical cutting) were made using Bezier curves. Was selected modeling apple varieties Jonagored. The method can be used for mathematical modeling of the shape of the apples.
19
PL
W artykule przedstawiono krótki rys historii metalurgii w Polsce, klasyfikację oraz metody przerobu i recyklingu złomu stalowego na potrzeby hutnictwa stali oraz kryteria jego identyfikacji i oceny.
EN
The article presents outline of metalllurgy history in Poland, classifi cation and methods of steel scrap processing and recycling for steel industry as well as steel scrap identifi cation and evaluation.
20
Content available Metody realizacji robót rozbiórkowych
PL
W artykule omówiono podstawowe metody prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych. Podano ogólne zasady dotyczące poszczególnych metod. W rzeczywistych sytuacjach nie stosuje się zwykle jednej metody, lecz używa się ich zamiennie, w zależności od potrzeb i możliwości rozbiórki.
EN
Basic methods of leading demolition works of buildings have been described in the article. General principles regarding respective methods have been presented. In actual situations it is very rare to use only one method. They are used interchangeably, depending on the requirements and possibilities of the demolition case.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.