Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Managing quality of education is difficult and diversified task. Certainly, at the very center of quality assurance is experience that students and graduates get throughout their education course. One of the factors influencing these experiences are teaching methods. The objective of the paper is to assess the experience of Workplace Safety and Hygiene master program students of with regard to teaching and learning methods and Industry 4.0 readiness. The objective is realized through interpretation of the survey results that was made within MSIE4.0 project among the students of different industrial engineering master programs. Additionally, the program and courses documentation is interpreted in accordance to the 'LOVE' model approach to assess education experience. The sample of the survey is based on MSc students of Workplace Safety and Hygiene that are held at Częstochowa University of Technology. As the study shows, there are some drawbacks of the program with regard to immersive approach to learning and more active students engagement. The readiness to Industry 4.0 requirements is not really visible and some purposeful actions should be made in order to make the program part of activities addressing this economic and social challenge.
EN
The study analyses opinions and attitudes among Chemistry teachers participating in the national project titled “Modernisation of the Educational Process in Primary and Secondary Schools”. The research part of the study consists of the results of our findings examining the overall satisfaction of course participants with the professional level, difficulty, and contents of the designed TPACK-based (the Technological Pedagogical Content Knowledge) teaching model, as well as their self-assessment of the acquired skills and knowledge regarding the work with particular software and hardware applications. The results indicate that the course based on the TPACK framework and comprising specific examples of teaching activities supported by the use of technology was highly appreciated by teachers. Examples of methodologies for a suitable use of digital technologies in a particular curriculum topic in Chemistry, based on the TPACK model, were evaluated by teachers as the most beneficial ones, in terms of the actual teaching practice. The research confirmed that teachers expect to receive educational technologies together with high-quality methodical guidelines and particular examples of teaching activities involving appropriate and efficient use of the given digital technology in the teaching process.
PL
Analizie poddano opinie i postawy nauczycieli chemii biorących udział w narodowym projekcie „Modernizacja Procesu Edukacyjnego w Szkołach Podstawowych i Ponadpodstawowych”. Część badawcza opracowania składa się z analizy wyników, które prezentują ogólne zadowolenie uczestników kursu z poziomu zawodowego, trudności i treści zaprojektowanego modelu nauczania opartego na TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) oraz samoocenę nabytych umiejętności i wiedzy w zakresie pracy z poszczególnymi aplikacjami programowymi i sprzętowymi. Wyniki wskazują, że kurs oparty o ramy TPACK i obejmujący konkretne przykłady działań dydaktycznych wspieranych przez wykorzystanie technologii został wysoko oceniony przez nauczycieli. Przykłady metodologii właściwego wykorzystania technologii cyfrowych w konkretnym temacie nauczania chemii z wykorzystaniem modelu TPACK zostały ocenione przez nauczycieli jako najkorzystniejsze pod względem faktycznej praktyki dydaktycznej. Badania potwierdziły, że nauczyciele oczekują technologii edukacyjnych wraz z wysokiej jakości wskazówkami metodycznymi oraz konkretnymi przykładami działań dydaktycznych wiążących się z odpowiednim i efektywnym wykorzystaniem danej technologii cyfrowej w procesie nauczania.
3
Content available WebQuest – od informacji do wiedzy technicznej
PL
Współcześnie dostęp do informacji jest właściwie nieograniczony, jednak problemem staje się „smog informacyjny”. Sytuacja taka powoduje, że współczesny uczeń, czy student znaczną część swojego czasu poświęca na przeskakiwanie z informacji na informacje, gromadząc je z różnym skutkiem i często nie analizując. W wielu przypadkach uczący się nigdy nie przechodzą z poziomu informacji na poziom wiedzy, kompletnie nie rozróżniając tych zagadnień i nie widząc problemu. Dodatkowo na proces uczenia nakłada się to iż cyfrowych tubylców uczą cyfrowi imigranci, nierozumiejący problemu uczących się. Rozwiązania tego problemu można poszukiwać w nowych metodach nauczania wykorzystujących nowe technologie. Wśród metod takich na uwagę zasługuje metoda WebQuest. W pracy opisano niniejszą metodę wraz z jej założeniami oraz wytycznymi do przygotowania i prowadzenia w kształceniu technicznym.
EN
Nowadays access to information is virtually unlimited, but the problem becomes "information smog". This implies that a contemporary pupil, or student significant part of his time spends on the jumping from information to information, gathering them with different results, and often without analyzing. In many cases, the learner will never move from information level on knowledge level, completely not noticing the difference between these issues and without seeing the problem. In addition, there is a problem that digital natives are taught by digital immigrants which don’t understand the learners’ problems. Solutions of this problem can be sought in new teaching methods using new technologies. Among such methods, WebQuest is worth noting method. The paper describes this method along with its assumptions and guidelines for preparing and carrying out at technical education.
PL
Artykuł przedstawia nowe podejście do nauczania podstaw Systemów Informacji Przestrzennej na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Proponowana zmiana sposobu nauczania jest odpowiedzią na widoczne w ostatnich latach zbyt małe zaangażowanie studentów w zajęcia projektowe. Doświadczenie pokazuje, że często stosowany podział zakresu zajęć na kilka niewielkich, odrębnych modułów, utrudnia studentom całościowe spojrzenia na treści poruszane przez dany przedmiot. Wprowadzenie do treści przedmiotu elementów metodyki zarządzania projektami pomaga studentom zrozumieć następstwo zadań składających się na analizę, pozyskanie i przetwarzanie danych do projektu, zadania każdego uczestnika projektu i cele do osiągnięcia. Duży nacisk położono na podział części prac pomiędzy poszczególnych studentów, co pozwoliło na zdobywanie doświadczeń z zakresu współdziałania w grupie. Druga część artykułu prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów obu kierunków. Odpowiedzi udzielone na 11 pytań pozwoliły na zbadanie zarówno atrakcyjności prowadzenia przedmiotu, jak i użyteczności przekazywanych treści, a także na wyciągnięcie wniosków dotyczących zaprezentowanego podejścia do nauczania SIP. Autorzy przedstawiają wnioski z zajęć, za które byli odpowiedzialni różni prowadzący.
EN
This article presents a new approach to teaching the basics of Geographic Information Systems for the first-degree studies (Geodesy and Cartography and Spatial Management fields of study) at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. Proposed changes of the teaching method answer to the low involvement of students in project classes which has been recently noticed. Experiences have shown that the division of classes into several small, separate modules, makes it difficult for students to see the overall content of a course. Introduction of project management methodology elements helps students understand the consequence of such tasks as: data acquisition, analysis and processing, all tasks performed by the project participants, as well as objectives to be achieved. No less important is the emphasis on the division of work between individual students, allowing them to gain experience as teamworkers. The second part of the article presents the results of a survey conducted among students in both fields of study. The answers given to 11 questions made it possible to examine the project attractiveness and the utility of its contents, as well as to draw conclusions concerning the presented approach to GIS teaching. The authors present the conclusions concerning classes conducted by different teachers.
5
Content available Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego postrzegania andragogiki i jej znaczenia w procesie harmonijnego rozwoju człowieka oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytania o skuteczność procesu edukacyjnego – jakie stosować zasady kształcenia i metody nauczania, które zapewnią osiągnięcie sukcesu pedagogicznego przez dorosłych. Wprowadzenie: Zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochrony przed realnymi i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych niebezpieczeństw powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikających z działań zbrojnych jest jedną z kluczowych funkcji współczesnego państwa. Zagwarantowanie bezpieczeństwa człowiekowi na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym staje się kluczowym wyzwaniem filozoficznym i edukacyjnym w XXI wieku. Wyzwania, przed którymi stanął świat, dotykają wszystkich dziedzin życia, w tym także edukacji. W artykule ukazano istotę i zastosowanie andragogiki jako nauki pedagogicznej, zajmującej się badaniem zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowywania dorosłych, zajmującej się człowiekiem dorosłym, pragnącym sprostać nowym wymaganiom w warunkach coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Metodologia: Na podstawie literatury przedmiotu opisano w artykule zasady i metody kształcenia, rozumiane jako naukowo opracowane sposoby przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia w celu wyposażenia ich w wiadomości, umiejętności i nawyki. Przedstawiono zalety stosowania metod problemowych z uwagi na to, że wymagają od uczestnika aktywności i zaangażowania, pozwalając jednocześnie na zdobywanie dodatkowych umiejętności, takich jak skuteczne komunikowanie się, współpraca w grupie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. W artykule przedstawiono także style uczenia się dorosłych: akomodacyjny, dywergencyjny, konwergencyjny i asymilacyjny. Wnioski: Znajomość podstaw andragogiki jest niezwykle istotna w procesie szkolenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wykonywanie zadań obronnych, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższonej gotowości obronnej w czasie pokoju i podczas wojny. Profesjonalne i skuteczne działanie człowieka zależy od posiadanych przez niego różnorodnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw), które powinny mieć charakter dynamiczny, a więc być ciągle rozwijane i doskonalone.
EN
Aim: The purpose of this article is to present adult teaching strategies in the contemporary world and their impact on the harmonic development process of humans. Additionally, the author will attempt to address questions of effectiveness in the learning process, i.e. what teaching methods should be employed to achieve educational success by adults. Introduction: One of the key functions of a contemporary state is the provision of fundamental protection from real and potential threats associated with natural or man-made disasters, including consequences of military action. Safeguarding individuals at the local, national and international level becomes a philosophical and educational challenge of the XXI century. The challenges faced by today’s world impact on every aspect of our lives, including education. The article has identified adult teaching strategies as a pedagogic science encompassing research of learning issues, self-learning and educational development of adults who aspire to meet the demands of a fast changing world. Methodology: Based on literature dealing with the topic, the article describes principles and teaching methods, which are considered to be scientifically formulated methods of conveying educational knowledge to participants in order to equip them with information, skills and customs. The article highlights benefits of problem solving approaches in learning where participants are actively engaged in the learning experience and acquire additional skills such as: effective communication, group interaction, decision making and problem solving. Additionally, the article identifies adult learning styles including: accommodation, divergence, convergence and assimilation. Conclusions: The knowledge of adult teaching strategies is extremely important during training of staff responsible for: national security, those who perform defence tasks and those engaged with preparation of the national defence system for effective functioning during peace time alert state of readiness as well as war. Professional and effective performance of humans depends on how well they are equipped with a range of competencies such as: knowledge, skill and behaviour. All of these are characterised by dynamic features, hence, they need to be developed and improved.
6
Content available Blended learning in Polish schools
EN
Development in technology, changing labour market and the need for lifelong learning necessitate the evolution in the education of children and youth. Blended learning is about combining the online learning and traditional methods in order to personalize the learning process. The intensive application of this teaching method in the United States seems to make the American students more engaged in solving the tasks assigned to them. It is believed that it has a positive impact on their final exam results. The article describes the basic principles of blended learning from the perspective of the theory of hybrid. It also includes some personal experience of working with this method.
EN
The article presents the results of the carried out analysis concerning the level determination of the use of innovative methods of teaching specialized subjects in preparation for the profession of logistics, and to identify and determine possible changes in the types of teaching methods, used in relation to carried out in this area of research by specialists and experts in the past 15 years. The purpose of this article is to realize that the education system in all schools modes in Poland do not prepare future potential employees to complete a chosen profession, in accordance with the employers expectations and the needs of the present times, or does not predispose to rapid changes in the profession.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy przeprowadzonych badań dotyczących określenia poziomu wykorzystywania innowacyjnych metod nauczania specjalistycznych przedmiotów przygotowujących do zawodu logistyka oraz zidentyfikowania i określenia ewentualnych zmian w zakresie stosowanych rodzajów metod nauczania w stosunku do wykonanych w tym obszarze badań przez specjalistów i ekspertów w okresie ostatnich 15 lat. Celem artykułu jest uświadomienie, że system edukacji we wszystkich rodzajach polskich szkół nie przygotowuje przyszłych, potencjalnych pracowników do zrealizowania się w wybranym zawodzie, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i wymogami współczesności, bądź nie usposabia do szybkiej zmiany zawodu.
8
PL
W 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Forum Edukacji Biznesowej z misją kształcenia kompetencji biznesowych studentów oraz łączenia doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Oferta Forum była skierowana do studentów UE we Wrocławiu. Forum istnieje już 5 lat, a wykładało na nim 120 menedżerów. Jest to już takie przedsięwzięcie, że można na podstawie jego doświadczeń sformułować kilka ogólnych ocen dotyczących menedżera w roli nauczyciela akademickiego. Wstępną hipotezą sformułowaną na potrzeby tego opracowania jest stwierdzenie, że osoby z doświadczeniem praktycznym w biznesie chcą i potrafią przekazywać wiedzę oraz umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Barierą w szerszym wykorzystaniu tych doświadczeń jest niezrozumienie co do roli i miejsca tego typu wiedzy i umiejętności wśród osób z doświadczeniem teoretycznym i tych z doświadczeniem praktycznym
EN
Business Competences Forum (BCF) was established in 2008 at Wroclaw University of Economics (WUE). The mission of the Forum is to train students, develop their business acumen and connect business professionals with academic knowledge. Business Competences Forum addresses its offer mainly to WUE students. Within five years the BCF hosted around 120 managers and business professionals. Although the organization is relatively young, after five years it is finally able to evaluate a business individual as an academic instructor. The results concur with our initial hypothesis that individuals with strong business practicum are very eager to share their experiences (e.g. how to run your own business) with the students and are completely competent to do so. However, the main problem with sharing those experiences is misunderstanding between academic instructors (theorists) and business professionals (practitioners) as it comes to the right role and right place of spreading knowledge skills among people with experience of the theoretical and practical experience.
EN
Development of science interests is one of many elements of the daily teachers' work at school. Finding out interesting forms of working with school students and their proper application at school allows for increasing science interests and to achieve many didactic aims. One of many of such proposals is an informal teaching which can be carried out while students participate in the various workshops, out of school meetings or science fairs.
PL
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia jest jednym z podstawowych elementów codziennej pracy nauczyciela. Poszukiwanie interesujących rozwiązań dydaktycznych i ich umiejętne oraz właściwe zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się pozwala pobudzać i rozwijać te zainteresowania, jak również osiągnąć wiele celów dydaktycznych tego procesu. Jedną z takich propozycji jest nieformalne nauczanie w trakcie różnorodnych spotkań warsztatowych, zajęć pozalekcyjnych czy też aktywnego uczestnictwa w festiwalach nauki.
EN
ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home is a four year pan-European project funded by the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7). A specific aims of this project is to reinforce the links between school education and external world, so as to raise the level of scientific knowledge of teachers and their students, and increase students’ intrinsic motivation to science and technology. Inquiry-based science education (IBSE) has been selected as the methodology to facilitate this type of teaching and learning. In order to achieve this set aim, it is necessary to prepare the teaching staff to be involved in IBSE. Across Europe teachers and students have begun to adopt the IBSE methodology, facilitated by many projects including ESTABLISH. In Poland, the ESTABLISH teachers training included inter alia, two summer schools during which teachers can deepen the knowledge and understanding of how to apply the IBSE strategy into their own teaching practices. Selected because of their importance in contemporary society life, are the abilities to discuss, to argue and to draw connections. Those skills require the use of specific rules. During the ESTABLISH training, teachers were tasked with creating a list of rules to help them lead a “good discussion” in their classroom. They tried to follow those rules discussing many hot and current topics, for example nuclear energy or use of supplements to lose weight (Chitosan). The advantages and disadvantages of developing this skill (discussion) as part of this teaching method were examined by participants of summer school. At the end of classes teachers shared their experiences of working with proposed method and collectively created a list of discussion topics they thought would be interesting for students that can be implemented in Polish schools. In the presentation, our experiences, remarks and conclusions from working with summer schools' teachers of the ESTABLISH project will be shared.
PL
ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home) to czteroletni projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ze środków Unii Europejskiej (FP7/2007-2013). Głównym celem projektu jest zachęcenie do bardziej powszechnego stosowania strategii edukacyjnej IBSE, czyli nauczania przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Z tego powodu w projekcie szczególny nacisk położono na wzmocnienie więzi łączących edukację szkolną ze światem zewnętrznym, czego rezultatem powinien być wzrost efektywności nauczania oraz wzbudzenie szerszego zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kluczową rolę w procesie wdrażania innowacji dydaktycznych odgrywają nauczyciele, dlatego też istotne są szkolenia nauczycieli realizowane w ramach projektu. Opracowane materiały dydaktyczne, zorganizowane szkoły letnie i warsztaty miały przybliżyć nauczycielom zasady prowadzenia zajęć przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Metodologia IBSE promuje kształcenie umiejętności kluczowych, ważnych w życiu codziennym, takich jak np.: umiejętność prowadzenia dyskusji czy właściwego argumentowania. Dlatego jednym z zadań realizowanych przez nauczycieli w trakcie szkoleń było rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji. Umiejętność ta wymaga jednak stosowania się do odpowiednich reguł, a rolą nauczyciela jest pilnowanie, aby uczniowie reguł tych przestrzegali. W ramach ćwiczeń zaproponowano uczestnikom szkoleń przeprowadzenie dyskusji na aktualne obecnie tematy, takie jak: „Czy w Polsce należy zbudować elektrownię jądrową” oraz „Czy chitosan jest dobrym środkiem odchudzającym”. Dyskusja poprzedzona była opracowaniem zasad „dobrej dyskusji”. Na zakończenie natomiast nauczyciele dzielili się własnymi doświadczeniami z pracy takimi metodami oraz sporządzili listę tematów do dyskusji, które mogłyby zainteresować uczniów na danym etapie kształcenia. W artykule zawarto doświadczenia, przemyślenia i wnioski wynikające z pracy z nauczycielami w ramach zajęć szkół letnich, dotyczących kształcenia umiejętności kluczowych.
11
PL
W artykule przedstawiono częściowe wyniki badań w zakresie preferencji studentów i potencjału e-learningu mobilnego w szkołach wyższych. Badanie ankietowe zostało skierowane do dwóch grup respondentów: studentów oraz nauczycieli akademickich i było przeprowadzone w 2012 roku wśród 100 studentów oraz 36 nauczycieli akademickich na kilku uczelniach województwa zachodniopomorskiego. Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów. Wyniki dotyczące nauczycieli akademickich będą przedmiotem osobnego opracowania. W podsumowaniu zawarto wnioski w zakresie gotowości technologicznej studentów oraz preferowanych form i warunków kształcenia realizowanych z udziałem urządzeń mobilnych.
EN
This paper presents the partial results of research aimed to verify technological readiness and potential of mobile e-learning in higher education. The surveys carried out among one hundred students and 36 academic teachers at several universities of West Pomerania (Zachodniopomorskie) voivodship and was sent for two groups of respondents separately. This article contains the results of the survey conducted among the students. The results of the “teachers part” will be presented in a separate paper. The summary contains proposals for technological readiness of students and preferred forms and conditions of education implemented with the mobile devices.
12
Content available remote Psychopedagogiczne aspekty aktywnego nauczania przyrody
EN
Environmental education is a long process, involving all areas of activity of the child (cognitive, emotional, practical), and its effect should be comprehensive knowledge of the nearest environment and skills in proper behavior and evaluate the consequences of their actions. Taking into account the cognitive development of curiosity and natural interest of students is a good way to provide them with direct contact with various objects of the environment. Nature works very strongly in the realm of sensual and emotional, unforgettable experiences, diverse and deep experience, enjoy, admire, give respite, start the process of evaluating various natural objects and nature as a whole. In the natural environment, students can compare, search, investigate, collect, organize, evaluate, measure, count, touch, smell, and admire the experiment. Under the influence of material incentives (things and phenomena), acting directly on the senses, arise in the brain, psychological processes, such as impressions, insights and ideas. Cognitive curiosity and natural interest of students can not be left to the natural course of things. They develop only through ingenious and well-implemented teaching and educational work, as a result of conscious choice of methods and forms of education based on student activity. The implementation of environmental education they provide educational paths among which the most popular activities in the field.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie e-learningu, jako nowoczesnej metody nauczania, scharakteryzowanie słabych i mocnych stron w oparciu o piotrkowska platformę dydaktyczna.
EN
The paper presents the basic terms and functions of e-learning, its advantages and disadvantages and characteristic. The second part shows free, e-learning system: ‘‘Piotrkowska platform e-learningowa’’. E-learning comprises all forms of electronically supported learning and teaching. E-learning is essentially the computer and network-enabled transfer of skills and knowledge.
PL
Artykuł prezentuje założenia metodologii nauczania we francuskich szkołach architektury, wpisując się w szerszą problematykę różnic dydaktycznych w różnych krajach. Tematyka obejmuje założenia i metody, a nie program nauczania. W artykule, na przykładzie Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lilie, zaprezentowano dziesięć zagadnień, w tym podróże naukowe, atelier międzynarodowe i praktyki obowiązkowe. Wydaje się, że ocena skuteczności tych metod nauczania powinna być dokonana poprzez pryzmat jakości francuskiej architektury. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy w Polsce powinniśmy skorzystać z przedstawionych doświadczeń.
EN
The article considers the methodology of French architecture school describing differences in education in different countries. The subject is presented by 10 issues that concern aims and methods but not education program. Study trips, international studios and multiple internships in Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lille constitute some of analyzed aspects. It seems that the evaluation of the effectiveness of this didactics should based on the quality of French architecture. However, the remaining question is whether Poland should take advantage of presented experience.
PL
Artykuł ma na celu zestawienie alternatywnych i tradycyjnych metod nauczania oraz porównanie ich efektów. W celu przybliżenia tematyki, dokonania analiz porównawczych oraz wyciągnięcia wniosków zostały opisane konkretne przykłady zrealizowanych projektów w ramach czterech wybranych metod dydaktycznych. Opisane projekty studenckie zostały przeprowadzone w Zespole Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Na podstawie analizy przebiegu i wyników projektów autorka ocenia ich przydatność w odniesieniu do założonych efektów kształcenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej i związanej z nim konieczności ciągłego uaktualniania programu nauczania.
EN
The paper is based on the author's pedagogical experience in the Institute of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz. It addresses pedagogical methods for teaching/learning of design in a changing and challenging educational setting. The impact of the Bologna Process and implementation of the Bloom's taxonomy on the assessments' requirements is stressed. The results of students' selected semester projects and workshops are presented, and methods of teaching are discussed. Various modes of teaching applied in the projects are presented, including group work, workshop and problem based learning as compared to instructional courses. On the basis of the analytical, systematic overview of teaching experiences and approaches the paper concludes with posing some questions concerning the best methods to achieve intellectually satisfying results of high quality. Nowadays architects and designers are challenged by constantly evolving technology and, in consequence, are provoked to explore undiscovered domains. Moreover, the best known masterpieces of contemporary architects would be not possible without advanced information technology. As a result, it evokes constant challenges and requirements of the education process.
PL
W 2009 roku, AMW z Gdyni oraz firma AREX Sp.z oo z Gdańska rozpoczęły realizację projektu badawczego, którego celem jest opracowanie oraz zbudowanie trenażera zestawów rakietowoartyleryjskich ZU-23-2MR Wróbel II. Projekt integruje nowoczesne metody kształcenia podchorążych AMW, jak również szkolenia celowniczych oraz spełnia wymagania współczesnego pola walki Artykuł odnosi się do roli trenażerów i symulatorów uzbrojenia w szkoleniu wojsk. Ukazuje ogólną charakterystykę wojskowych i technicznych wymagań stawianych trenażerom uzbrojenia w szczególności w odniesieniu do warunków morskich.
EN
In 2009 Naval Academy of Gdynia and AREX Company Ltd. of Gdańsk started a research project whose aim is to develop and build a simulator and training device of rocket-artillery sets ZU- 23-2MR Wróbel II. The project integrates modern methods of training cadets as well as military staff and meets modern battlefield requirements. The article refers to the role of training devices and simulators armament in the training of troops. It shows the general characteristic of military and technical requirements of training devices and simulators with particular reference to specifically marine conditions.
EN
Business English can be viewed as a core cross-cultural competence in today's globalized village. It is also an intellectual bridge for better understanding. This paper is based on my own teaching and education management experience of more than fifteen years in the United States, Canada and Poland where I have taught Business English and management. Instructors of Business English as a second language (ESL) and management sciences could greatly enhance their students' learning by employing the case-study method and e-learning in tandem. I outline the characteristics of what I call the syncretic case study method which is a blend of two case study approaches, the Western Ontario University and Harvard methods. Business English as a central component of curriculum must take into act the interconnected and multicultural world.
PL
Business English może być postrzegany jako kluczowa kompetencja w globalnej wiosce. Jest on również intelektualnym pomostem lepszej komunikacji w biznesie. Poniższy artykuł jest podsumowaniem mojego ponad 15-letniego doświadczenia w nauczaniu i zarządzaniu edukacją w Kanadzie, USA i Polsce. Artykuł przedstawia zalety zastosowanie metody synkretycznej, będącej wypadkową metod nauczania za pomocą case studies przez uniwersytety Harvarda i Western Ontario. Business English jako centralna część programu komunikacji w organizacji musi brać pod uwagę powiązany i multikulturowy świat.
18
EN
In teaching mathematics, interactions between the teacher and the student and among students play a vital role. Through making students formulate and defend their points of view we develop in them their self-control. Thanks to it during solving problem a child is more responsible and conscious of what s/he does. Necessity of verbalization of executing activities and explanation of using procedures show that pupils are able to notice new things. The verbalization forces to look at the own work from a different perspective. In this paper I present a part of my research concerning discovering the regularity by 9-years old children. In this research I focused on mental process and interaction between the students.
EN
In this paper selected achievements of the current and foreseeable scientific revolution are presented. This revolution defines adjacent fields of research in which the potential challenge for chemical engineering and processing exists. Taking these fields as a basis, an attempt is made to show present and future development tendencies in chemical engineering and processing. The conclusions, which are reached, may constitute a basis for placing chemical engineering within the framework of this scientific revolution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.