Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody ilościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp i cele: Rozwój transportu lotniczego można monitorować poprzez analizę różnych wskaźników go określających. Do podstawowych zaliczamy: liczba przewiezionych pasażerów, liczba przewiezionych ładunków, liczba operacji lotniczych, czy liczba samolotów obsługiwanych przez porty lotnicze. Głównym celem przeprowadzonych badań była diagnoza obecnego stanu i występujących tendencji w transporcie lotniczym w Polsce w oparciu o wybrane zmienne go określające, a następnie dokonanie prognozy tych mierników na kolejne lata. Materiał i metody: W pracy wykorzystano statystyczne metody analizy zbiorowości oraz dwie metody prognozowania. Jedna bazująca na średniookresowym tempie zmian, a druga to regresja wieloraka. Źródłem pochodzenia były publikacje GUS. Wyniki: Zastosowane podejście badawcze pomocne było w dokonaniu predykcji i identyfikacji zmian, jakie powinny zajść dla wybranych zmiennych charakteryzujących transport lotniczy w Polsce w latach 2017-2018. Przeprowadzone badanie potwierdziło obserwowany od kilku lat rozwój tej gałęzi transportu. Zaważono, że w polskich portach lotniczych pojawia się coraz więcej przewoźników, a ilość operacji lotniczych stale ulega zwiększeniu. Wniosek: Z przedstawionych argumentów wynika, iż polski rynek lotniczy charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Dostępne na rynku wyniki prognoz wskaźników go charakteryzujących przewidują wzrost. Planowane inwestycje w infrastrukturę muszą brać pod uwagę stale zapotrzebowanie na przepustowość portów. Polski rynek powinien rozwijać się w wymiarze regionalnym, ale i globalnym.
EN
Introduction and aim: The development of air transport can be monitored by analyzing various indicators defining it. The basic ones include: the number of passengers transported, the number of cargo transported, the number of air operations, or the number of aircraft served by airports. The main purpose of the research was to diagnose the current state and trends in air transport in Poland based on selected variables defining it, and then to forecast these measures for subsequent years. Material and methods: Statistical methods of community analysis and two forecasting methods were used in the work. One based on the medium-term rate of change, and the other is multiple regression. Results: The research approach used was helpful in making predictions and identifying changes that should occur for selected variables characterizing air transport in Poland in 2017-2018. The study confirmed the development (due to the selected measures) of this transport branch observed for several years. It has been noted that more and more carriers appear at Polish airports and the number of air operations is constantly increasing. Conclusion: The presented arguments show that the Polish aviation market is characterized by high development potential. The results of forecasts for the indicators that characterize it on the market predict growth. Planned infrastructure investments must always take into account the need for port capacity. The Polish market should develop in a regional as well as global dimension.
2
Content available remote Zastosowanie ilościowych metod statystycznych do śledzenia jakości surowców
PL
Do śledzenia procesów dotyczących oddzielania magnezytu od zanieczyszczeń w przemysłowym hydrocyklonie wykorzystano karty kontroli zaproponowane przez L. L. Ho i F. Aparisi (2016). Za pomocą statystycznych metod zarządzania jakością oceniono 25 próbek mineralnych (testy Pearsona oraz Kołmogorowa i Smirnowa, wykresy regulacji, wskaźnik jakości) w celu pomiaru wydajności zakładu produkcyjnego. Jakość działania hydrocyklonu okazała się niezadowalająca, dlatego zalecono stosowne środki zaradcze.
EN
Control cards proposed by L. L. Ho and F. Aparisi (2016) were used for monitoring the processing magnesite raw material in an industrial hydrocyclone. Twenty-five mineral samples were evaluated by statistical quality management methods (Pearson and Kolmogorov-Smirnov tests, regulation diagrams, index of quality) to measure the efficiency of the production facility. The quality of the hydrocyclone operation was found unsatisfactory and respective corrective measures were recommended.
EN
In every manufacturing company are analysed and improvement of the life cycle of the process and the product. This is done at the stage of designing, manufacturing and control. The article presents the classification of selected quality management methods, such as QFD, FMEA, SPC, 8D, DOE.
PL
W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonuje się analizy i doskonalenia cyklu życia procesu i wyrobu. Dokonuje się tego na etapie projektowania, wytwarzania i kontroli. W artykule przedstawiono klasyfikację wybranych metod zarządzania jakością takich jak: QFD, FMEA, SPC, 8D, DOE.
4
PL
Analiza tendencji przedsiębiorstw produkcyjnych na rynkach globalnych wykazuje wzrost zjawisk powodujących dynamiczne i zmienne potrzeby w zakresie doboru dostawców, które stają się bardzo istotne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autor na podstawie wieloletnich badań i licznych studiów przypadku opracował nową komplementarną metodę oceny dostawców zorientowaną na potencjał i możliwości w zakresie realizacji procesów transportowo-logistycznych. Swoje podejście uzasadnia istotnością, wymiernością i obiektywizmem ilościowych miar efektywności i czasu realizacji. W tym ujęciu opracował Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), która umożliwia wielokryterialną analizę z uwzględnieniem zdefiniowanych poziomów istotności wybranych parametrów oraz opracowanie karty oceny dostawców. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z cyklu opisującego Parametryczna Ważoną Ocenę Dostawców (PWOD), którego celem jest przedstawienie i otwarta dyskusja założeń proponowanej metody.
EN
The analysis of the tendency of manufacturing enterprises in global markets shows an increase in the phenomenon of dynamic and changing supplier selection needs that are becoming increasingly important in supply chain management. The author, based on long-term research and numerous case studies, has developed a new complementary methodology for evaluating suppliers, with a focus on the potential and capabilities of transport and logistics processes. This approach justifies the importance, measurability and objectivity of quantitative measure of effectiveness and time of implementation. In this perspective, he developed Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which enables multicriteria analysis, taking into account defined levels of materiality of selected parameters and developing a supplier evaluation card. This article is the first in a series describing Parametric Weighted Supplier Evaluation (PWOD), which aims to present and open discussion of the proposed method.
EN
Alongside other disciplines in social sciences, management researchers use mixed methods research more and more in conduct of their scientific investigations. Mixed methods approach can also be used in the field of production engineering. In comparison with traditional quantitative and qualitative research methods, reasons behind increasing popularity of mixed research method in management science can be traced in different factors. First of all, any particular discipline in management can be theoretically related to it. Second is that concurrent approach of mixed research method to inductive and deductive research logic provides researchers with opportunity to generate theory and test hypothesis in one study simultaneously. In addition, it provides a better justification for chosen method of investigation and higher validity for obtained answers to research questions. Despite increasing popularity of mixed research methods among management scholars, there is still need for a comprehensive approach to research design typology and process in mixed research method from the perspective of management science. The authors in this paper try to explain fundamental principles of mixed research method, its typology and different steps in its design process.
PL
Obok innych dyscyplin w naukach społecznych, również w dyscyplinie nauk o zarządzaniu naukowcy coraz częściej korzystają z metod mieszanych w prowadzeniu swoich badań naukowych. Metody mieszane mogę również znaleźć zastosowanie w badaniach z zakresu inżynierii produkcji. W porównaniu z tradycyjnymi ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi, przyczyn zwiększającej się popularności mieszanych metod badawczych w naukach o zarządzaniu jest wiele. Po pierwsze każdy obszar w zarządzaniu może być teoretycznie związany z nimi. Po drugie w mieszanych metodach badawczych jednoczesne podejście indukcyjne i dedukcyjne umożliwia naukowcom generowanie teorii oraz testowanie hipotez w jednym badaniu jednocześnie. Ponadto zapewnia lepsze uzasadnienie wyboru metody badawczej i wyższą wiarygodność uzyskanych odpowiedzi na pytania badawcze. Pomimo coraz większej popularności mieszanych metod badawczych, nadal istnieje potrzeba kompleksowego podejścia do projektowania procesu badawczego z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. W niniejszym artykule autorzy starają się wyjaśnić podstawowe zasady leżące u podstaw metod mieszanych, ich typologii i różnych etapów w procesie ich projektowania.
PL
Celem niniejszego artykułu było dokonanie analizy metod ilościowych stosowanych w analizie i prognozowaniu rozwoju zrównoważonego. Autorzy najpierw wyjaśnili pojęcie rozwoju zrównoważonego, następnie dokonali analizy metod ilościowych, a w dalszej części na przykładzie wybranego powiatu Autorzy przeprowadzili badania empiryczne do pozyskiwania informacji wspierających planowanie i zarządzanie zrównoważonym rozwojem lokalnym. W badaniach wykorzystano przydatne narzędzie o charakterze jakościowym, jakim była analiza obszaru polityki społecznej metodą analityczna Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT). Technika analityczna Strengths Weaknesses Opportunities Threats została tu wykorzystana, jako pomoc w sformułowaniu strategii, która zapewnia przejrzystą diagnozę ich stanu obecnego oraz umożliwia wskazanie dalszych kierunków jego rozwoju.
EN
The aim of this article was to analyze quantitative methods used in the analysis and forecasting of sustainable development. The authors first explain the concept of sustainable development, then they analyzed the quantitative methods, and later in the example of the county authors conducted empirical research to obtain information to support the planning and management of sustainable local development. The study used a useful tool of a qualitative nature, which was the analysis of social policy analytical method Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT). Analytical Strengths Weaknesses Opportunities Threats been used here as an aid in the formulation of the strategy, which provides a clear diagnosis of the current situation and in order to indicate further directions of its development.
EN
PLA fibres with the addition of the microbicidal agent Sanitized were examined by the two quantitative standards JIS L 1902:2002 and ASTM: E2149–01. It was found that the two different methods used to assess the antibacterial activity of one sample may produce results that contrast with each other. The impact of the testing conditions upon the results obtained was deliberated. Discussed are criteria to interpret the results obtained by the use of the two methods. The antibacterial activity of lactic acid liberated from PLA in an aqueous medium was confirmed. It was also examined how the laundering of fibers affect the antibacterial activity of the samples tested.
PL
Przedstawiono wyniki badania włókien, wykonanych z poli(kwasu mlekowego) z dodatkiem środka bójczego Sanitized, dwoma metodami ilościowymi według norm JIS L 1 902:2002 i ASTM: E2149–01:2010. Wykazano, że rozbieżność otrzymanych wyników powstała jako rezultat różnic w zastosowanych metodykach. Omówiono kryteria oceny wyników w obu normach. Potwierdzono antybakteryjne działanie kwasu mlekowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania, jakie zostało przeprowadzone na grupie 45 funkcjonariuszy z terenu województwa mazowieckiego. W badaniu zastosowano nowo wprowadzaną metodę oceny ryzyka, roboczo zwaną scenariuszową metodą oceny ryzyka. Potrzeba połączenia i przekształcenia metod eksperckich w metody ilościowe wymusiła na środowisku badawczym konieczność wypracowania metody łączącej najlepsze cechy obu sposobów oceny ryzyka. Aby metoda była użyteczna w Polsce, konieczny jest dobór odpowiednich wartości kategorii skutków. W opracowaniu, krótko scharakteryzowano metodykę scenariuszowej oceny ryzyka, poddano dokładnej analizie wartości otrzymanych ryzyk oraz wyciągnięto wnioski z pierwszych prób szacowania ryzyka obraną metodą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie sygnalizowały badane osoby.
EN
The article presents the test results that was conducted on a group of 45 officers from the Mazovia province. In the test, there was used a newly introduced method of risk assessment, tentatively called the scenario method of risk assessment. The need for connection and transformation the qualitative methods into the quantitative ones forced to create a method which combines the best features of both ways of risk assessment. The paper shortly characterizes the methodology of scenario risk assessment, analyses the risks and draws conclusion from the first attempts to estimate the risk of the chosen method, with particular emphasis on the problems that were signaled by the tested person.
EN
The urban sustainable transport policies are very different in terms of costs and expected benefits, and the effects of these policies and their combinations are difficult to anticipate on a purely intuitive basis and sometimes the end effect could be contrary to intuitive expectations (e.g. policies aimed to reduce pollution, ending up in increasing it). In this context, the concept of eco-rational planning assumes a central role. This means identifying the right mixture of interventions to be implemented on the transport system that is: rational for the transport system and sustainable for people’s health and for the environmental and requires minimal economic resources. Starting from the results of the compendium paper (Part 1), the paper investigate on non-rational sustainable transport policies through an ex-post analysis on real casa application in Naples (Italy).
PL
Polityki zrównoważonego transportu miejskiego są bardzo różne pod względem kosztów i spodziewanych korzyści. Skutki polityk i ich kombinacje są trudne do przewidzenia na podstawie czysto intuicyjnej i czasem efekt może być sprzeczny z oczekiwaniami (np. polityka zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczenia, kończąca się jego zwiększeniem). W tym kontekście pojęcie ekoracjonalnego planowania zaczyna mieć podstawowe znaczenie. Oznacza to identyfikację odpowiedniego zestawu działań (w celu wdrożenia w systemie transportowym), który jest: racjonalny dla systemu transportu i zrównoważony dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz wymaga minimalnych zasobów gospodarczych. Począwszy od wyników pracy przedstawionych w części pierwszej, artykuł przedstawia niezbadane racjonalne polityki zrównoważonego transportu przez analizy prawdziwych przypadków zaistniałych w Neapolu (Włochy).
PL
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (PTIN) od 1991 roku jest organizatorem co dwa lata spotkań pod nazwą Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Na łamach materiałów konferencyjnych i monografii pokonferencyjnych tej konferencji publikowano teksty będące odzwierciedleniem tez wygłaszanych podczas wystąpień. Wśród poruszanych zagadnień znajdowały się również problemy metod ilościowych. Omówiono wybrane teksty dotyczące tej tematyki opublikowane na łamach materiałów konferencyjnych oraz monografii pokonferencyjnych.
EN
Polish Society for Information Science (PTIN) since 1991 has been organizing biennial meetings under the Forum Scientific and Technical Information. On the pages of conference proceedings and monographs, conference proceedings of this conference were published texts which also reflects in delivering the speeches. Among the issues discussed were also issues of quantitative methods. Some selected texts on this subject published in the pages of conference materials, conference proceedings and monographs.
11
Content available remote Wybrane metody oceny kosztów w transporcie wojskowym
PL
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie związane z kalkulacją planowanych kosztów transportowych w zakresie realizacji przewozów wojskowych. Opisano problematykę związaną z zarządzaniem transportem w wojsku. Pokazano na przykładzie liczbowym możliwość wykorzystania różnych metod ilościowych stosowanych przy wyborze najlepszej opcji transportowej.
EN
The subject of the work is the issue related to the calculation of the planned transport costs in the transport of military. The author describes problems related to the management of transport in the army. Example of the use of various quantitative methods in the process of choosing the best transport option is shown on the numerical example.
12
Content available remote Język R w odkrywaniu wiedzy górniczej
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania języka R w odkrywaniu wiedzy o produkcji górniczej. Ukazano podstawowe cechy języka, a także przeprowadzono przykładowe obliczenia dotyczące sezonowości sprzedaży węgla i podobieństwa taksonomicznego przodków górniczych.
EN
The selected examples of language R use for knowledge about mining production discovery are presented. The basic features of the language are shown and also hypothetical calculations have been carried out referring to seasonality of coal sale and taxonomic similarity of coal faces.
EN
The paper examines the potential of integrating Future-oriented Technology Analysis (FTA) with quantitative methods that can be used within foresight projects. The aim of this is to develop an integrated methodology that produces multidimensional factor spaces and hypotheses with a higher degree of probability. Moreover, the definition of technology foresight for national research institute has been also presented. Features of FTA and quantitative methods are discussed in the light of the empirical material gathered from projects executed at the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute, Radom, Poland. The overall aim of the paper is to present a selection of procedures that could be used to develop the modular design of technology foresight for a technological research institute.
PL
W artykule zaprezentowano fragment modelu technologicznego foresightu dla państwowego instytutu badawczego integrujący wykorzystanie metod ilościowych FTA oraz metod eksperckich. Do tego celu wykorzystano autorską metodykę generowania wielowymiarowych przestrzeni czynników kluczowych oraz metodykę budowania scenariuszy z uwzględnieniem wyznaczania prawdopodobieństwa hipotez wchodzących z ich skład. Ponadto, przedstawiono autorska definicję foresightu dla jednostek o profilu technologicznym funkcjonujących w obszarze B+R. Zaprezentowano zestaw metod FTA oraz metod foresightowych, które można wykorzystać do rozwiązania następujących problemów badawczych: generowania czynników kluczowych systemu oraz wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy. Podstawą zaprezentowanych analiz były doświadczenia zebrane w projektach realizowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB.
14
Content available remote Wybrane metody ilościowe we współczesnym zarządzaniu wiedzą
PL
W pracy zostaną omówione, nowo opracowane, statystyczne narzędzia mogące służyć przy ilościowej analizie zarządzania wiedzą. Należą do nich: współczynnik zależności płaszczyznowej, stożkowej oraz wielośrednia.
EN
In this paper the new statistics methods, to quantitative knowledge management, was presented. Fall into a category: plane dependent coefficient, conic dependent coefficient and multiaverage.
PL
W pracy zostanie zaprezentowana propozycja jednoczesnego wykorzystania metod jakościowych i ilościowych w procesie dochodzenia do wartości rynkowej nieruchomości, na przykładzie konkretnego algorytmu wyceny. W pierwszym etapie analizy, na podstawie informacji rynkowych stanowiących bazę do wyceny, będą estymowane parametry dwóch modeli: addytywnego w postaci liniowej regresji wielorakiej oraz multiplikatywnego, uwzględniającego wykładniczą zmienność cen nieruchomości względem ich atrybutów. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości estymowanych parametrów modeli będzie podstawą do wnioskowania o ich istotności oraz pozwoli na wybór modelu o lepszej wiarygodności. Na podstawie parametrów wybranego modelu oraz atrybutów nieruchomości wycenianej będzie określana jej wartość rynkowa wraz z pełną analizą wariancji. Tak określona wartość rynkowa nieruchomości, stanowiąca predykcję estymowanego modelu, będzie korygowana poprawką losową, która zostanie określona w drugim etapie analizy. W drugim etapie – analizie statystycznej będą podlegać odchyłki losowe do jednostkowych cen nieruchomości, wraz z ich macierzą kowariancji, które zostały określone w etapie pierwszym. Do tej analizy zostanie opracowana procedura, bazująca na metodach jakościowych, ustalania stopnia podobieństwa nieruchomości wycenianej i nieruchomości w bazie. W wyniku analizy jakościowej zostanie ustalona podgrupa nieruchomości, która wykazuje najwyższy stopień podobieństwa do nieruchomości wycenianej. Odchyłki losowe dla jednostkowych cen nieruchomości ustalonej podgrupy oraz ich macierz kowariancji, określone w pierwszym etapie, stanowią podstawę do wyznaczenia poprawki losowej dla wycenianej nieruchomości. Po dodaniu tej poprawki do rynkowej wartości nieruchomości uzyskanej z predykcji modelu, określonej w etapie pierwszym, uzyskuje się bardziej wiarygodną wartość rynkową wycenianej nieruchomości.
EN
The paper presents a two-stage method of real estate estimation, basing on the probabilistic model of the variability of real estates prices in relation to their attributes. At the first analysis stage, on the basis of the market information being a base for estimation, a linear model and a multiplicative model of variability of real estate prices in relation to their attributes will be estimated. The verification of statistical hypotheses concerning the differences between the values of the estimated model parameters will be the basis for evaluating their significance and it will permit to choose a more reliable model. On the basis of model parameters and of the attributes of an estimated real estate, we will determine its market value with a full analysis of variance. A real estate value determined in such a way, being a prediction of estimated model, will be corrected with a random correction, which is going to be determined at the second stage of the analysis. At the second stage, the statistical analysis will include random deviations, determined at the first stage, relating to the real estate unit prices, together with their covariance matrix. For this analysis, a procedure based on quality methods will be evolved with the aim of determining the degree of similarity between an estimated real estate and a real estate in the database. As result of the quality analysis, a subgroup of real estates showing the highest degree of similarity to the estimated real estate will be established. Random deviations for real estate unit prices of the established subgroup and their covariance matrix, determined at the first stage, are the basis for determining the random correction for the estimated real estate. This random correction being added to the real estate market value obtained from the model prediction determined at the first stage, we get the most probable market value of the estimated real estate.
EN
In management with firm especially important part plays build strategy of development. Is this process consisting from analysis's all of spheres of activity of firm. Prognosis to determines important element of all process of management and is one from basic elements of construction strategic plan. Need prognosis in firm results from two of principle reasons: uncertainties of future and delays during between moment of undertaking of decision and resulting with her with results. One from most important prognosis's prepared in firm is sale prognosing, which to state point of departure to realisations of most of economic analysis's consisting on strategy of firm. Serves it to construction of business plan, to fixing sizes {magnitude} of production and of wrestling, to planning of flows of cash and of capital expenses. Uses oneself it to qualifying of future needs financial firms, what is indispensable to maintenance's and of enlarging of future production of firm.
EN
The article presents the merit and scope of the cash liquidity analysis in an enterprise. The analysis can be carried out on the basis of cash flows during periods for which profit and loss statement was prepared or on the basis of current assets and liabilities balances for the beginning and the end of a financial period. The article also presents cash liquidity levels and the static and dynamic methods of calculating the level of liquidity. There are presented also the issues on effective working capital management in an enterprise and the strategy of planning a desired level of working capital and it's structure based on the estimation methods from asset and liabilities point of view. Empirical considerations are confirmed by practical examples. In the further part of the article there are formulated strategies of loan policy of an enterprise and possible and usefiil tools and instruments to utilise the policies. Then the article deals with the characteristic of the credit risk analysis, which include quality, quantitative and mix methods. Finally, it describes short-term financing resources and appraisals of the short-term financial management showing empirical example based on existing enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.