Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody analizy sygnałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę literatury na temat doboru odległości próbkowania profilu i stereometrii chropowatości powierzchni. Omówiono także wpływ warstwy wierzchniej i jej chropowatości powierzchni na właściwości użytkowe elementów maszyn.
EN
The article presents analysis of publications including the problem of sampling length profile distance and stereometry of surface roughness. The problem of surface roughness and its usage is also described in work below.
2
Content available remote Dobór odległości próbkowania profili powierzchni zdeterminowanej
PL
Analizowano modelowe powierzchnie zdeterminowane na podstawie ich profili: sinusoidalnego, trójkątnego o zmiennej wysokości i odległości, łukowego symetrycznego, łukowego o zmiennej wysokości i odległości, repliki profilu lukowego o zmiennej wysokości i odległości. Stosowano trzynaście odległości próbkowania. Przyjęte odległości próbkowania obejmowały cały zalecany w literaturze zakres ich długości. Wyznaczono je także z analizy widmowej i korelacyjnej profilu. Oceniono poprawność zaproponowanej odległości próbkowania profili na podstawie odchyleniem ich rekonstrukcji uzyskanej obwiedniami łuku okręgu. Wyniki badań zweryfikowano badaniami profili powierzchni walcowej kołowej obrobionej wierceniem oraz wytaczaniem elementu z niklowego stopu żarowytrzymałego. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań.
EN
In model determined surfaces were analysed on their basis profiles: sinusoidal, triangular about variable of height and distance, curved symmetrical, curved about variable of height and distance, curved opposite. Testing were applied thirteen sampling length. The received sampling length hugged whole recommended in literature range of their length. It was marked with spectral analysis also and correlation profile. Proposed sampling length was estimated the correctness the profile on basis of their reconstruction got the envelope of bow the circle. It the investigations of section of cylindrical circular surface were verified was the results of investigations worked by drilling as well as boring from nickeI melt unit high - temperature creep resisting. The statistical analysis of results of investigations was conducted.
PL
W opracowaniu omówiono podstawowe transformacje mające zastosowanie do analizy sygnałów niestacjonarnych. Podstawy teoretyczne transformacji sygnałów omówiono w rozdziale 2. Dyskusję zawężono do pojęć ortonormalności i ortogonalności. Omówiono warunki stosowalności transformacji Fouriera a następnie krótkookresową transformację Fouriera. W rozdziale 3 omówiono jej podstawowe własności a w szczególności implikacje wynikające z zasady nieoznaczoności Heisenberga. Treścią rozdziału 4 jest transformacja Wignera - Ville'a. Szczególną uwagę skupiono na problemie niejednoznaczności wyników transformacji Wignera -Yille'a będących skutkiem mnożenia sygnałów. Zagadnienia dotyczące transformacji falkowej szeroko omówiono w rozdziale 5. Przedyskutowano istotę transformacji falkowej a następnie dokonano analizy ciągłej oraz dyskretnej transformacji falkowej. Pojęcie skalogramu porównano z pojęciem spektogramu oraz omówiono zagadnienie skalowania i rozdzielczości transformacji falkowej. Zamieszczono przykładowe funkcje bazowe typu Mexican Hat oraz funkcji Morleta. Na przykładzie analizy sygnału harmonicznego omówiono istotne cechy transformacji falkowej.
EN
Basic transformations that are employed in analysis of transient signals are discussed. Theoretical fundamentals of signal transformation are discussed in chapter 2. The discussion was limited to ortonormality and ortogonality conceptions. Conditions of Fourier Transform applicability and short term Fourier Transform were examined. In chapter 3 their basical properties and in particular implications resulting from Heisenberg uncertainty principle were discussed. Contents of chapter 4 is the Wigner-Ville Transform. Special attention was focused on problem of ununivocal result of Wigner-Vile Transform that is a cosequence of signals multiplying. Problems concerning wavelet transform were widely presented in chapter 5. The essence of wavelet transform was discussed and then analysis of continuous and discrete wavelet transform was performed. The term of scalegram was compared with the term of spectrogram and the problems of scaleing and wavelet transform resoluton were discussed. Basical wavelet functions of Mexican Hat type and Morlet type were presented. On the example of harmonic signal analysis the essential features of wavelet transform were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.