Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda magnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Presently used magnetic methods for testing wire ropes leave an untested rope section located in the direct vicinity of a tapered socket. However, the aforesaid area may contain damage resulting from existing stresses and wear processes. The article discusses results of a study concerned with diagnostic equipment enabling the assessment of the above-named area in terms of its technical condition as well as presents results of the FEM-based numerical analysis of a magnetisation system and laboratory test results concerning a rope containing simulated damage.
PL
Stosowana obecnie metoda magnetyczna badania lin stalowych pozostawia nie przebadany odcinek liny w bezpośrednim otoczeniu uchwytu stożkowego. W obszarze tym mogą jednak wystąpić uszkodzenia związane z istniejącym tu stanem naprężeń oraz procesami zużyciowymi. W artykule opisano wyniki prac nad aparaturą umożliwiającą ocenę stanu technicznego liny w tym obszarze. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego magnetowodu oraz badań laboratoryjnych liny z zamodelowanymi uszkodzeniami.
PL
W artykule omówiono znaczenie nahełmowych systemów celowniczych w zwiększeniu bezpieczeństwa lotu oraz skuteczności wykonania zadania bojowego w zakresie tzw. osiągania przewagi w powietrzu. Przedstawiono wybrane systemy nahełmowe stosowane w rozwiązaniach zagranicznych i krajowych, wykorzystujące metodę magnetyczną. Zaprezentowano oryginalną, autorską metodę wyznaczania położenia kątowego hełmu pilota z wykorzystaniem pola magnetycznego z jednej cewki płaskiej i rachunku kwaternionowego. Cennym elementem są podane zależności matematyczne opisujące charakterystyki pola magnetycznego generowanego przez wybrane typy cewek elektrycznych (cewka płaska, cewka Helmholtza / Anti-Helmholtza). Sposób modelowania zilustrowano wynikami badań symulacyjnych wartości indukcji i zakrzywienia pola magnetycznego modelu cewki płaskiej o zadanej liczbie zwojów oraz jej weryfikacji eksperymentalnej dla cewki zbudowanej w ITWL.
EN
Paper presents the importance of the helmet-mounted cueing systems in the field of flight safety increasing and mission execution effectiveness. There are presented the selected helmet systems used in the foreign and domestic solutions, utilizing the magnetic method. An original method of pilot’s helmet angular position determination utilizing the magnetic field from single flat coil and quaternion calculus is presented. The valuable elements are given mathematical relationships describing the characteristics of the magnetic field generated by selected types of electric coils as well as the results of simulation tests and the laboratory experimental verification of a flat coil model (designed in the Air Force Institute of Technology - AFIT) with a given number of coils.
PL
Podczas ostatnich dwóch dekad nastąpił gwałtowny postęp w poznawaniu zespołów miejskich starożytnego Egiptu. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu metody magnetycznej, pozwalającej rekonstruować plany miast na obszarach o powierzchni dziesiątek hektarów – niemożliwych do przebadania przy użyciu konwencjonalnych metod wykopaliskowych. Metoda jest szczególnie efektywna w przypadku badań zabudowy w delcie Nilu, a także w dolinie Nilu i na jej na obrzeżach, czyli tam, gdzie podstawowym materiałem budowlanym była suszona w słońcu cegła, wytwarzana z mułu nilowego – surowca o dużej zawartości tlenków żelaza, a zatem łatwego do rejestracji przy użyciu metody magnetycznej. W korzystnych warunkach prospekcja magnetyczna daje na tyle dokładny obraz niewidocznej na powierzchni zabudowy, iż na podstawie cech typowych dla danych okresów rozwoju architektury egipskiej można wstępnie określać datę powstania budynków. Pomiary pozwalają także na rejestrowanie miejsc pochówków, struktur o charakterze produkcyjnym (np. piece do produkcji ceramiki). Obszary prowadzone na dużych przestrzeniach pozwalają na rekonstrukcję zmian w krajobrazie (np. poprzez odtworzenie sieci nieistniejących kanałów czy odnóg rzecznych). W pomiarach używane są dwa typy magnetometrów: gradientometry turboptrzepływowe mierzące wektor pionowy natężenia pola magnetycznego oraz magnetometry pompowane optycznie, mierzące całkowite natężenia pola. Gęstość próbkowania wynosi zwykle od 8 do 20 pomiarów na metr kwadratowy. Poza metodą magnetyczną, w badaniach znajduje także zastosowanie metoda elektrooporowa, głównie w wersji profilowań. Jest ona przydatna w badaniach zabudowy z epoki rzymskiej, gdy podstawowym materiałem budowlanym była cegła palona. Gęstość próbkowania wynosi 1 lub 2 pomiary na metr kwadratowy. W artykule przedstawione są wyniki badań autora na stanowiskach z epok począwszy od Średniego Państwa (1 poł. II tysiąclecia przed Chr.) do schyłku pierwszego tysiąclecia po Chr.
EN
Huge progress has been made over the last two decades in research on ancient Egyptian cities, mainly by means of the magnetic method, which has enabled city plans to be reconstructed over dozens of hectares – something conventional excavation methods do not allow. The method is particularly effective in the case of research in the valley and delta of the Nile, where the basic building material was sun-dried brick made of Nile mud, a material rich in iron oxides, easily registered using the magnetic method. Under the right circumstances, magnetic surveying provides an image of subterranean structures, sufficiently precise to date structures on the grounds of characteristics typical for Egyptian architecture of different periods. The readings can also register burials and industrial features (e.g. pottery-production furnaces). Surveys of larger areas support reconstructions of the paleo-landscape (e.g. by recreating canal networks and Nile branches). Measurements are taken using two kinds of instruments: fluxgate gradiometers (measuring the vertical component of the magnetic field) and optically pumped (measuring the total value of the magnetic field). The sampling grid is between 8 and 20 measurements per square meter. Surveying with the resistivity method (mainly profiling) has proved useful for examining sites from the Roman period, when fired brick was the basic material in use for building purposes. The sampling grid in this case is 1 or 2 measurements per square meter. The article presents the author’s research on sites from the Middle Kingdom (the first half of the 2nd millennium BC) to the end of the 1st millennium AD.
EN
The results of long-lasting research into steel cord belt splices strength performed at Wroclaw University of Technology Belt Conveying Laboratory indicate that the quality of splicing procedure greatly affects splice strength. Properly performed splices have strength of up to 100% of the nominal strength of belt, while the strength of improperly performed splices may be 70% or even lower. Each mistake made during splicing procedure results in decreased splice strength. Varying operating conditions and unstable conveyor operation may lead to exceeding actual strength values of performed splice. This may in turn lead to the splice breaking and bring the conveyor to emergency stop, until the damage is repaired. Such emergency stop results in a financial loss due to high cost not only of resplicing and belt loop restretching, but also of removing spilled material and of complete transportation system downtime. Practical mistakes made during splicing result in inappropriate splice geometry, which decreases splice strength and in extreme cases may lead to premature splice damage.
PL
Wyniki badań wytrzymałości połączeń taśm z linkami stalowymi prowadzone od wielu lat w Laboratorium Transportu Taśmowego Politechniki Wrocławskiej wykazały, że jakość wykonania połączenia ma istotny wpływ na jego wytrzymałość. Poprawnie wykonane połączenia osiągają wytrzymałość rzędu 100% wytrzymałości nominalnej taśmy, natomiast wadliwie wykonane stanowią 70% a nawet mniej. Każdy błąd popełniony podczas wykonywania połączenia powoduje obniżenie jego wytrzymałości. Pod wpływem zmiennych warunków eksploatacyjnych i nieustalonej pracy przenośnika może dojść do przekroczenia rzeczywistej wytrzymałości wykonanego złącza. Może spowodować to jego zerwanie oraz przerwę w pracy przenośnika, aż do momentu usunięcia awarii. Awaryjny przestój z tego powodu związany jest nie tylko z wysokimi kosztami ponownego wykonania połączenia i napięcia pętli taśmy, lecz również powoduje szereg strat związanych min z kosztem usunięcia rozsypanego urobku, oraz przestojem całego układu transportowego. Błędy popełniane w praktyce przy wykonywaniu połączeń skutkują niewłaściwą geometrią złącza , która obniża wytrzymałość połączenia, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jego przedwczesnego zniszczenia.
PL
Elementy konstrukcji stalowych wykazują niezerowy stan naprężeń na każdym etapie eksploatacji, od fazy wytwarzania do wyłączenia obiektu. Znajomość wielkości, a także charakteru naprężeń, w tym wartości naprężeń głównych i kierunków ich działania, pozwala na określenie stopnia wyczerpania trwałości konstrukcji lub poszczególnych jej elementów. Do badań stanu naprężeń w materiałach stalowych stosowane są m.in. metody tensometryczne i magnetyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń własnych w wybranych fragmentach rurociągu. Celem badań było określenie przydatności metody magnetycznej do określenia stanu naprężeń w tego typu konstrukcji. Mierzono poziom natężenia efektu Barkhausena (EB) w wybranych punktach, a następnie wyznaczono znak i poziom naprężeń w tych fragmentach. Wyniki badań za pomocą EB zostały zweryfikowane przez pomiar naprężeń metodą tensometryczną.
EN
Elements of steel structures exhibit a non-zero state of stress at every stage of operating, from the manufacturing phase to the recycling of the object. Knowledge of the size and the nature of stress, including the principal stresses and directions of their actions cause to determination the degree of exhaustion of the sustainability of the structure or its individual components. To test the stress state in the steel materials are used, inter alia, strain gauge and magnetic methods. The paper presents the results of stresses in the selected parts of the pipeline. The aim of the study was to determine the usefulness of magnetic methods for determining the state of stress in this type of construction. Measured the level of intensity of the Barkhausen effect in certain points, and then determined the character and the level of stress in these passages. The test results by means of the EB has been verified by measurement of stress by the strain gauge method.
EN
This paper describes a mobile system for the noninvasive diagnosis of the core of conveyor belts with steel cords. The system is based on the 4-channel magnetic head of the EyeQ system which one of the Polish opencast mines bought at the beginning of the 21st century. Because of the restructuring of the mine and the aging of the EyeQ system, measures were taken to improve the latter’s resolution and performance. The upgrading consisted mainly in developing a new software for data analysis automation and in replacing the old hardware platform with a new one increasing six-fold system resulution. The system has successfully passed tests in mine conditions and is currently used to assess the condition of belts working in the mine transport system (fig. 1).
PL
W pracy przedstawiono opis mobilnego systemu do bezinwazyjnej diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. System ten został stworzony w oparciu o 4 kanałową głowicę magnetyczną systemu EyeQ, który na początku XXI wieku zakupiła jedna z polskich kopalni odkrywkowych. Restrukturyzacja kopalni oraz starzejący się, mało wydajny system EyeQ wymusiły działania zmierzające do poprawy rozdzielczości oraz skuteczności jego działania. Głównym celem modernizacji systemu było opracowanie nowego oprogramowania umożliwiającego automatyzację procesu analizy danych oraz zmiana platformy sprzętowej zwiększającej 6-krotnie rozdzielczość systemu. Opisany w pracy system został pomyślnie przetestowany w warunkach kopalnianych i jest obecnie wykorzystywany do oceny stanu technicznego taśm pracujących w systemie transportowym kopalni (rys. 1).
EN
New free-air gravity and magnetic maps of the Eratosthenes Seamount and its vicinity were regenerated from potential field data. Stages of data processing are power spectrum, upward continuation, filtering on the free-air gravity anomaly data. RTP, pseudo-gravity transformation map, power spectrum, upward continuation, filtering, AS, and HGAS were applied on the magnetic data. A HGAS map shows the images and locations of the Eratosthenes magnetic body. Spectral analysis of the gravity and magnetic anomalies indicates that there is an elliptical elongated structure of the Eratosthenes Seamount in the width of approx. 86 km NW-SE orientation and in the length of 138 km NE-SW orientation, with a strike of N40oE and inclined to NW. It is considered that 22.49 ± 0.08 km obtained from power spectrum of the gravity data may be related to the crust thickness. Also, 15.67 ± 0.02 km obtained from power spectrum of the magnetic data is considered to be related to the magmatic basement of the Eratosthenes Seamount.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wartości wybranych własności magnetycznych materiału (staliwo LII500) do oceny stopnia jego degradacji zmęczeniowej, na przykładzie koła napędnego lokomotywy EU07. Zakres badań obejmował badania własności magnetycznych materiału obiektu rzeczywistego oraz badania laboratoryjne własności magnetycznych próbek materiału koła. Badaniom laboratoryjnym poddano próbki materiału koła pozyskane z obszarów o mniejszym i większym stopniu degradacji zmęczeniowej. Badania obiektu rzeczywistego polegały na pomiarze dynamicznej pętli histerezy magnetycznej w wybranych punktach na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni tarczy koła. Metodę pomiaru dynamicznej pętli histerezy magnetycznej oparto na zasadzie pomiaru wartości indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej obwodu magnetycznego, w którym jarzmo z uzwojeniem magnesuje badany materiał. Do pomiaru wartości indukcji magnetycznej (wyrażonej wartością napięcia) wykorzystano hallotron. Wykonano barwne mapy rozkładu zmierzonych wartości parametrów magnetycznych. Dokonano również pomiarów sondą działającą na zasadzie sondy Foerstera. Uzyskano barwną mapę rozkładu parametru opisującego zmianę indukcyjności sondy pomiarowej w zależności od miejsca pomiaru na wewnętrznej powierzchni tarczy koła.
EN
The aim of the research was to demonstrate possibilities of using measurements of value of magnetic properties characteristic for cast steel LII500 material to assess the degree of its fatigue degradation on the example of driving wheel of EU07 locomotive. The scope of tests covered both magnetic properties of real object i.e. locomotive driving wheel and laboratory tests of magnetic properties of samples of wheel material. The samples of wheel material obtained from the areas with less and bigger degree of fatigue degradation were subjected to the laboratory tests. The tests of real object consisted of measuring the dynamic magnetic hysteresis loop in the selected points on the inner and outer surface of the wheel disc. The method of measurement was based on the value of magnetic induction in an air gap of magnetic system, where the yoke with winding magnetize the material under test. Hall sensor was used for the measurement of magnetic induction. The colored maps of the distribution of the measured values of the magnetic parameters. The measurements by means of Foerster’s probe was also made. Laboratory research has been carried on material samples of a wheel from the areas of greater and lesser degree of fatigue degradation. The colorful maps of the parameter distribution describing the change of the induction of the measuring probe depending on the measurement location on the inner surface of the wheel disc was obtained.
9
Content available remote Magnetyczne metody diagnozowania stali napromieniowanych neutronami
PL
Opracowanie zawiera syntetyczną informację o stanie badań dotyczących rozwoju magnetycznych nieniszczących metod diagnozowania materiałów poddanych działaniu promieniowania neutronowego. We wstępie podane zostały podstawowe informacje o skutkach napromieniowania stali oraz o próbie Charpy’ego. Opisano cztery metody magnetycznego badania próbek stosowanych do testów Charpy’ego: metodę pomiaru kolejnych pętli histerezy, metodę adaptacyjnego doboru warunków magnesowania, metodę pomiaru efektu Barkhausena oraz metodę jednoczesnego badania kilku wielkości magnetycznych. Dla każdej metody podano przykład jej zastosowania.
EN
Paper provides synthetic information about actual state of works on magnetic nondestructive methods proposed for evaluation of microstructure state of steels irradiated with neutrons. Introduction contains basic information about impact of neutrons on steel microstructure and about the Charpy’s test. Than four following methods are presented: minor loops method, magnetic adaptive test method (MAT), Barkhausen effect method and Micromagnetic–Multiparameter–Microstructure–Analysis (3MA) method.
10
Content available remote Kryteria oceny w metodzie magnetycznej pamięci metalu
PL
W metodzie magnetycznej pamięci metalu MPM ocenę stopnia koncentracji naprężeń prowadzi się wykorzystując wartości gradientów składowych własnego magnetycznegopola rozproszenia WMPR. Aby ocenić stan tworzywa, lokalną, maksymalną wartość gradientu odnosi się do wartości średniej w elemencie i porównuje się ją z wartością graniczną. W artykule wykazano niepoprawność proponowanego w metodologii metody sposobu określenia kryteriów ilościowych–wartości granicznych, na podstawie właściwości wytrzymałościowych tworzywa. Stwierdzono, że przy opracowywaniu kryteriów oceny należy oprócz tworzywa elementu uwzględniać jego geometrię, wartości zewnętrznego pola magnetycznego, jak również orientację elementu w tym polu.
EN
In the metal magnetic memory (MMM) testing the assessment of the level of stress concentration is carried out using the values of the gradients of the residual magnetic field (RMF) components. In order to assess the state of the material, the local maximum gradient value is referred to the average value in the component and compared to the boundary value. It is shown that the way proposed in the testing methodology to determine the quantitative criteria–the boundary values–based on the mechanical properties of the material is incorrect. It is found that the component material itself is not the only factor that has to be taken into account while developing the assessment criteria. Its geometry, the values of the external magnetic field, together with the component orientation in this field, have to be considered as well.
PL
Zaproponowano modele do szacowania kosztów utrzymania taśm w kopalni obejmujących: koszty obsług taśm (w tym stosowanie metod NDT), ich wymian i strat spowodowanych postojami awaryjnymi spowodowanych awariami taśm. Uwzględniono wzrost trwałości taśm wynikający z rosnących nakładów na ich obsługę Ko, możliwości regeneracji taśm oraz korzyści z zastosowania metod bezinwazyjnej diagnostyki NDT pozwalające zwiększyć skuteczność wykrywania uszkodzeń w stosunku do subiektywnej oceny dokonywanej w trakcie rutynowych przeglądów. Uzyskane rezultaty mają charakter jakościowy i poglądowy. Do jej wdrożenia w warunkach konkretnej kopalni konieczne są badania statystyczne pozwalające zidentyfikować wprowadzone parametry (w tym m.in. rozkład trwałości taśmy nowej i regenerowanej, skuteczność wykrywania uszkodzeń, frakcję błędnych decyzji) oraz określenie rzeczywistych kosztów obsług i strat postojowych.
EN
Different models were suggested to estimate costs of conveyor belts operation in a mine including: costs of belts maintenance (incl. application of NDT devices), belt replacements and losses due to belt conveyor emergency stoppages due to belt failures. The increases of belt durability resulting from growing expenditure on their service Ko were taken into account as well as possibility of belt recondition and benefits from application of NDT methods e.g. increase of belt failures detection effectiveness in relation to subjective man made assessment during routine inspection. Achieved results have only qualitative and demonstrative character. Implementation of proposed models in conditions of particular mine requires statistical examinations to identify introduced parameters (e.g. distribution of new and reconditioned belt durability, effectiveness of damages detection, fraction of incorrect decisions) and estimation of real costs of belt maintenance and losses due to their failures.
PL
Dźwigi są środkami transportu obsługującymi określone poziomy, mającymi platformę lub kabinę prowadzoną w prowadnicach. Badania naukowe i wieloletnie doświadczenia w konstruowaniu i użytkowaniu dźwigów umożliwiły określenie warunków i wydanie przepisów, których przestrzeganie dostatecznie zabezpiecza użytkowników przed skutkami awarii i nieszczęśliwymi wypadkami.
EN
According to rough estimates, there are nearly 40 million lifts currently operating in the EU, in Poland this number approaches 71 000. Passenger lifts are the largest group (58 000), there are 11 000 man and material lifts and 2 000 material lifts. In 2002 the first information became available on a state-of-the-art lift installation Gen2, which ensures 70% reduction of noise produced by the driving system (while compared to currently operating lifts). It is safe and reliable, featuring smooth cab motion. In new-generation lifts the flexible connectors with steel cords must be inspected by magnetic methods. The paper explores the potentials of diagnosing fiat flexible cables installed in various mount configurations.
13
Content available remote Investigation of material properties by means of magnetic methods
EN
In the present paper, magnetic method of determination of ferrite content in austenite steels, based on saturation polarisation and magnetic polarisation of ferrite near the remanence point, have been presented for Fe-Cr-Ni-type alloys. Magnetic phase analysis, taking into account the distribution of total magnetic losses on eddy current losses, relaxation losses and hysteresis losses, have been discussed for low-carbon and low-alloy steels. The formulas on tangent angle of eddy current, hysteresis and relaxation (additional) losses have been presented. General formulas for magnetic permeability and coercive force have also been presented in terms of internal magnetic and material parameters. These parameters allowed to analyse the structural changes in magnetic materials. Examples of the influence of chemical composition, structural defects and thermal annealing on the changes of saturation polarisation, magnetic permeability, coercive force, magnetic hysteresis and relaxation losses have been discussed for low-carbon steels and amorphous alloys.
14
Content available remote Badania metodą pamięci magnetycznej wodorowanych próbek stalowych
PL
W artykule przedstawiono metodę magnetycznej pamięci metalu w zastosowaniu do wykrywania wad materiałowych, wytworzonych metodą wodorowania, mogących mieć negatywny wpływ na przydatność eksploatacyjną urządzeń.
EN
The metal magnetic memory method applied for detection of defects in defects in material, produced by the hydrogenation method, which may hava a negative affect on the service capacities of units is presented in the paper.
PL
W artykule opisano badania mające na celu wyznaczenie równomierności stanu naprężeń w połączeniu wciskowym. Badania prowadzono za pomocą pomiaru natężenia pola magnetycznego przy powierzchni bocznej zewnętrznego pierścienia stalowego naprężonego od wcisku. Badania magnetyczne zostały wsparte pomiarami tensometrycznymi i symulacjami MES. Wyniki badań przeprowadzonych na modelu połączenia wciskowego potwierdziły użyteczność badań magnetycznych w bezstykowym pomiarze naprężeń w stalach konstrukcyjnych.
EN
Article describes research determining uniformity of stresses distribution in interferential connection. These studies were made using measurement of magnetic field intensity at the lateral surface of external steel ring stressed by interference. Magnetic investigations were supported by extensometer measurements and MES simulation. Investigation results, made using interferential connection model, confirmed the usefulness of magnetic research in stress measurement "without contact" of constructional steels.
PL
Liny stalowe są istotnymi elementami nośnymi urządzeń wyciągowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich i urządzeń dźwigowych. Pracują najczęściej w trudnych warunkach obciążeń cyklicznie zmiennych, w środowisku korozyjnym itp. Z tego też powodu ulegają znacznie szybciej zużyciu od innych elementów maszyn i urządzeń. Ich stan techniczny ma decydujący wpływ na ciągłą bezawaryjną pracę, a przede wszystkim na bezpieczeństwo ludzi korzystających z urządzeń lub obsługujących urządzenia. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem są metody badań i oceny stanu bezpieczeństwa pracujących lin stalowych. Biorąc pod uwagę teorię niezawodności, pracujące liny są elementami nieodnawialnymi i w miarę upływu czasu eksploatacji wystąpić mogą różne zagrożenia. W artykule podano charakterystykę możliwych zagrożeń i metody ich identyfikacji. Przedstawiono wizualną i magnetyczną metodę badań lin wyciągowych w warunkach ruchowych. Pomiary i badania na tej samej linie i w różnych miejscach są powtarzane w określonych odstępach czasu (na przykład co tydzień, miesiąc kwartał), przez co gromadzone są powiększające się zbiory wyników wymagające obiektywnej analizy i wiarygodnej oceny. W pracy przedstawiono opracowane w GIG probabilistyczne metody analizy wyników wizualnych badań lin, w których wykorzystano typowe programy komputerowe. Metody pozwalają po każdym przeprowadzonym badaniu w kopalni, porównywać kolejne serie wyników badań, określać zmiany w funkcji czasu pojedynczych parametrów, a także oceniać osłabienie pracującej liny wywołane zmianami właściwości kilku parametrów. Prowadzone są również badania magnetyczne, których celem jest wykazanie miejscowych zewnętrznych i wewnętrznych pęknięć drutów, a także ubytków przekroju liny wywołanego korozją lub starciem drutów. Wyniki badań magnetycznych rejestrowane są analogowo na taśmie termicznej i cyfrowo na karcie PCMCIA, co pozwala na komputerowe ich opracowanie. Metody badań wizualnych i magnetycznych uzupełniają się wzajemnie, dając pełny obraz stanu zużycia liny. Wdrożenie bardziej obiektywnych analitycznych metod analizy osłabienia lin, z wykorzystaniem techniki komputerowej, przyczyni się do lepszego wykorzystania lin, przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
EN
Steel ropes constitute essential bearing elements of winding plants, cable railways, ski lifts and hoisting cranes. They work most often in difficult conditions of serially changeable loadings, in corrosive environment, etc. Therefore they are considerably more promptly subject to wear than other elements of machines and devices. Their technical state has decisive impact on continuous failure-free work, and first of all on the safety of people taking advantage of devices, or operating those devices. Therefore a very important problem constitute testing and assessment methods relating to the safety state of steel ropes being in operation. Taking into consideration the reliability theory, the ropes in operation are nonrenewable elements, and after the lapse of several years of exploitation different hazards may occur. The article presents the characterization of possible hazards and methods of their identification. The visual and magnetic methods of testing of hoisting ropes in operational conditions were shown. The measurements and tests regarding the same rope and different sites are repeated at determined time intervals, for example every day, month, quarter, causing the collection of increasing sets of results, which require objective analysis and reliable assessment. The article presents the developed at the Central Mining Institute probabilistic methods of analysis of visual test results of ropes, where typical computer programs were used. These methods allow to compare subsequent series of test results after each test carried out in the mine, to determine changes in the function of time of individual parameters, as well as to assess the weakening of ropes being in operation, caused by changes of properties of several parameters. There are also conducted magnetic tests, which aim at the indication of external and internal cracks of wires, as well as losses of rope cross-cut caused by wire corrosion or abrasion. The results of magnetic tests are recorded analogously on a thermal tape and digitally on a PCMCIA card, what allows their computer-based elaboration. The methods of visual and magnetic tests complement one another, giving a full picture of the rope wear state. The implementation of more objective analytical analysis methods of rope weakening, with the use of computer technique, will contribute to better rope exploitation, maintaining the required safety level.
17
Content available remote Magnetyczne metody diagnostyki technicznej elementów maszyn
PL
Zastosowanie nowych technik projektowania ułatwia i przyspiesza proces budowy nowych maszyn, pomimo to wytworzony produkt nie jest całkowicie wolny od wad. Tematyka artykułu dotyczy modelowania związanego z kontrolą stanu technicznego wyrobu gotowego podczas jego eksploatacji. Powszechnie stosowana ocena wibroakustyczna w niektórych przypadkach może zostać uzupełniona oceną zmian natężenia pola magnetycznego. Zagadnienie to opisano i zilustrowano przykładami badania stanów naprężeń metodami magnetycznymi w elementach utwierdzonych jak i wirujących. Modelowane zmiany pola magnetycznego porównywano z wynikami badań eksperymentalnych, jak i z badaniami zmian magnetyzacji pod wpływem obciążeń dla wybranych gatunków stali.
EN
New techniques of design make process of new machines building easier and quicker, besides the manufactured projects have some defects. The theme of the article deals with modelling connected with technical condition supervision of the product during its operating. General vibro-acoustic evaluation in some cases may be completed by the evaluation of magnetic emission changes. This problem has been presented and described with the examples of stresses condition research with the help of the magnetic method in held and vibrated elements. Modelling of magnetic changes are compared with the results of experimental research as well as with the research of magnetization changes under the influence of the loads for selected types of steel.
EN
Characteristic temperatures of gamma <=> alpha transformation determined by calorimetric, dilatometric and magnetic balance methods were compared. Differences resulting of the investigations methods were evaluated. Reasons of the differences were discussed.
PL
Porównywano charakterystyczne temperatury przemiany gama <=> alfa wyznaczone przy pomocy metod: kalorymetrycznej, dylatometrycznej i magnetycznej. Oszacowano różnice wynikające z badań. Przedyskutowano przyczyny powstałych różnic.
19
Content available remote Ocena zużycia ściernego lin stalowych metodą magnetyczną
PL
W artykule przedstawiono metodę badań magnetycznych lin o zużyciu ściernym. Ten rodzaj zużycia dotyczy głównie lin nośnych bębnowych wyciągowych i lin prowadniczych. Najprostszą metodą oceny tego rodzaju zużycia jest pomiar cięciwy wytartej powierzchni drutów, niestety metoda ta ogrniczona jest błędem zależnym od średnicy drutu, rodzaju użytej do pomiaru suwmiarki itd. Proponuje się lepszą metodę, tzn. badania magnetyczne aparaturą wyposażoną w czujniki pomiarowe. W artykule porównano obydwie metody na podstawie wyników badań nieniszczących z wynikami badań niszczących. Zaprezentowano także zewnętrzne druty lin zdeforamowane plastycznie (zużycie plastyczne).
EN
Magnetic method of ropes with abrasive wear testing is presented. this kind of wear refers mainly to the drum head ropes and guide ropes. The simplest method for asssesment of this kind wear is to meassure the chord of the worn-off wire surface. Unfortunately this method is limited by the error depending on wire diameter, type of caliper gauge and so on . A better method is proposed that is magnetic testing by means of apparatus equipped with meassurement sensors. Both methods are compared basing on the results of the non-destructing and destructing testings. Extremal rope wires plasticly deformed (plastic wear) are also presented.
20
EN
The paper deals with possibilities of applying the magnetic method based on the Barkhausen effect to estimate quality of surface layers of turbine's compressor blades after grinding. The Barkhausen phenomenon is closely related to the process of magnetizing ferromagnetic materials. Due to the relationship between the Barkhausen phenomenon (also called the Barkhausen noise) and microtstructure, residual stress, chemical composition etc. of ferromagnetic materials, this phenomenon seems to be a useful tool supposed to find its applications in materials engineering, in particular with NDT methods. What has been shown are results of detecting flaws in the form of grinding burns with methods used up to the present and with the magnetic method. It has been proved that the method used up to the present can be replaced with a non-destructive magnetic method to successfully detect changes in microstructures, hardness and residual stresses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.