Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda impedymetryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było określenie tempa wzrostu pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki mleka pasteryzowanego i śmietanki UHT. Próbki przechowywano w temp. 3-21°C. Pomiaru liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux) wykorzystującego zjawisko impedancji. Metoda impedymetryczna pozwala na wykrycie zarówno obecności mikroorganizmów, jak i określenie ich liczby w produkcie spożywczym na podstawie analizy zmiany właściwości elektrycznych podłoża. Do badań wykorzystano selektywne, zmodyfikowane podłoże mikrobiolo- giczne BHI (bioMérieux), a urządzenie wykalibrowano w odniesieniu do klasycznej metody płytkowej. Otrzymane dane wprowadzono do aplikacji DMFit – uzyskując modele pierwszorzędowe Baranyi i Robertsa oraz parametry charakteryzujące dynamikę wzrostu L. monocytogenes. Wygenerowane w DMFit dane porównano z prognozami w programie ComBase Predictor (CP) oraz WaMa Predictor (WMP). Porównując uzyskane wyniki z modelami prognostycznymi (CP i WMP) zaobserwowano margines bezpieczeństwa pozwalający na wykorzystanie tych aplikacji w szacowaniu ryzyka mikrobiologicznego.
EN
The purpose of the study was to determine the rate growth of Listeria monocytogenes, which purposefully contaminated the samples of pasteurized milk and cream. The samples were stored at temperatures ranging from 3 to 21°C. The measurement of L. monocytogenes cells was performed by Bactometer M64 (bioMérieux) using phenomenon of impedance. Impedimetric method allows detecting the presence as well as determining the number of microorganisms in the food product by analysis of the changes in electrical properties of the microbial medium. There was used selective, modified microbiological BHI (bioMérieux) culture medium; the employed device was calibrated against the classical plate method. The obtained data were introduced into DMFit application, receiving Baranyi and Roberts primary models and also, parameters determining the growth rate of L. monocytogenes. The data, generated in DMFit, were compared with the prognosis from ComBase Predictor (CP) and WaMa Predictor (WMP) programs. When comparing the obtained results with the prognostic models (CP and WMP), the safety margin enabling to use the mentioned applications in microbiological risk assessment was observed.
PL
Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy nt. wybranych zagrożeń biobezpieczeństwa środowiska produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego (wirus grypy ptaków, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Listeria monocytogenes, Enterococcus, Staphylococcus aureus, pokarmowe zakażenia wirusowe, Enterobacter sakazakii, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni). Dodatkowo podkreślono rolę samokontroli w działaniach ochronnych przed zanieczyszczeniami środowiska produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Opisano również metodę impedymetryczną do analiz mikrobiologicznych (sygnał pomiaru jest uzależniony od zmian impedancji w podłożu wzrostowym, które są wprost proporcjonalne do ilości drobnoustrojów).
EN
This article presents current knowledge on selected threats for the biological safety of the animal foods production environment (avian influenza virus, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Listeria monocytogenes, Enterococcus, Staphylococcus aureus, food borne viral infections, Enterobacter sakazakii, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni). In addition, it underlines the role of the self-control in protection against contaminations of the animal foods production environment. The impedance splitting method for microbiological analyses was also described (the measuring signal is created due to changes in the impedance of the growth medium which are directly proportional to the quantity of microorganisms present).
PL
Prowadzono badania, których celem było określenie przydatności Mikrobiologicznego Systemu Monitorującego - Bactometer do wykrywania mikroorganizmów powodujących zakażenia soków z owoców cytrusowych. W modelowych doświadczeniach stosowano soki pomarańczowe i grejpfrutowe, zainfekowane Saccharomyces, Lactobacillus i Leuconostoc. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że metoda impedymetryczna może zastąpić konwencjonalną metodę mikrobiologiczną. Współczynnik korelacji między DT a log CFU/ml (JTK/ml) był bardzo wysoki i wynosił ok. 0,90. W systemie Bactometer można było wykryć jedną komórkę drożdży występującą w 1 ml badanej cieczy w czasie 8-28 h (zależnie od czasu generacji szczepu rosnącego w soku z owoców cytrusowych), natomiast jedną komórkę bakterii fermentacji mlekowej - w czasie 17-48 h (zależnie od czasu generacji testowanej bakterii i od typu soku). Przy zastosowaniu nowej metody uzyskiwano wyniki wskazujące na nieobecność szkodliwych drobnoustrojów w badanej próbce w czasie o 24 h krótszym niż w konwencjonalnej metodzie mikrobiologicznej.
EN
Presented study was performed to estimate the usefulness of Microbial Monitoring System - Bactometer for the detection of spoilage microorganisms in citrus juices. Orange and grapefruit juices inoculated Saccharomyces, Lactobacillus and Leuconostoc strains were used in the model experiments. Obtained results showed that conventional microbiological method can be replaced by the impedance method. The corelation coefficient between DT and log CFU/ml being about 0,90 was satisfactory. With use of the Bactometer one of yeast cells could be detected in 8-28 hours (it was depended on the generation time of the strains in particular juices) and one of lactic acid bacteria - in 17-48 h (it was depended on generation time of bacteria as well as on the type of a juice). Generally, results of analysis by the modern, alternative method were available 24 hours earlier than by conventional microbiological procedure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.