Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda geostatystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbudowano program komputerowy ŚredniGMZ (skrót od "średni geostatystyczny model zmienności"), który umożliwia oszacowanie jednorodności parametrów kopaliny, o ile znane są geostatystyczne modele zmienności tych parametrów. Wiarygodna ocena jednorodności jest konieczna ze względu na wymogi zakładów przeróbczych. Jako miary niejednorodności użyto tzw. wariancji międzyblokowej, pokazującej zmienność parametrów między blokami (parcelami) eksploatacyjnymi o zdefiniowanym kształcie i wielkości. Podczas każdego przebiegu programu można symulować inny kształt i wielkość bloków eksploatacyjnych dla zadanego parametru złożowego. Pozwala to tak dobrać bloki, by wartość wariancji międzyblokowej nie przekroczyła z góry założonego progu.
EN
Computer program ŚredniGMZ (abbreviations of 'mean geostatistical variability model') was built to evaluate the parameters homogeneity of mineral raw-materials if geostatistical variability models are known. Reliable homogeneity evaluation is necessary because of the requirements of processing plants. The dispersion variance was used as a measure of non-homogeneity, which shows parameter variability among exploitation blocks of defined shape and size. During each run of the program, simulation of various shapes and sizes of blocks can be done for the selected parameter. This allows the selection of blocks such that the dispersion variance does not to exceed the presumed value.
PL
W oparciu o informację z sieci otworów rozpoznawczych przeanalizowano zawartość parametrów jakościowych węgla brunatnego - zawartość siarki oraz udział piasku w węglu brunatnym jednego ze złóż eksploatowanych przez KWB Konin. Korzystając z narzędzi geostatystycznych oceniono dokładność szacowania wartości średniej w blokach eksploatacyjnych. Metodą sztucznej eliminacji niektórych otworów w sieci rozpoznawczej przeanalizowano wpływ gęstości sieci na jakość rozpoznania zmienności parametrów złożowych oraz na dokładność szacowania wartości średniej w blokach. Wyniki eksperymentu wykazały duże różnice w dokładności szacowania średniej siarki i piasku. Najbardziej rozrzedzona sieć otworów jest wystarczająca do rozpoznania struktury i szacowania średniej zawartości siarki w blokach o wymiarach 50 x 50 m. W przypadku zawartości piasku, ze względu na zmienność tego parametru, nawet najlepszy wariant sieci nie umożliwia szacowania średniej w blokach 50 x 50 m z błędem mniejszym niż 8%.
EN
Basing on existing borehole net we present analyze of sulphur and sand content in brown coal of one deposit exploited by Open Pit Mine Konin. For assessment of variability of deposit parameters we used geostatistical methods. Basing on variogramms we asset an accuracy of mean estimation using block-kriging. With elimination of some boreholes we analyzed the impact of net density on structure identification quality of deposit parameters and accuracy of their mean prediction in blocks. Effects of experiment show significant differences in the accuracy of mean prediction for both deposit parameters. The thinnest borehole net is good enough for structure recognition of sulphur and for estimation of its mean in square blocks 50 x 50 m. Because of variability of sand content in the brown coal even the best analyzed borehole net is not enough good for estimation of mean in blocks with acceptable kriging standard deviation.
PL
Dokładne rozpoznanie zmienności cech złożowych ma kluczowe znaczenie dla procesu sterowania wydobyciem w funkcji jakości strumienia urobionej kopaliny. W przypadku węgla brunatnego (obok wartości opałowej) zawartość siarki oraz piasku w dużym stopniu decydują o jego przydatności do procesu spalania oraz, co jest bardzo ważne, wpływają na jego cenę (ponieważ to zawartość piasku powoduje najczęściej wzrost zawartości popiołu i jednoczesne obniżenie kaloryczności). W pracy zaprezentowano ocenę dokładności szacowania wartości średniej parametrów złożowych w blokach o różnych rozmiarach, z uwzględnieniem ich zmienności rozpoznanej istniejącą siecią otworów. Do realizacji tego celu posłużono się narzędziami geostatystycznymi. Pracę wykonano na podstawie danych z otworów rozpoznawczych wybranych złóż węgla brunatnego KWB Konin w Kleczewie SA. W przypadku zawartości siarki zmienność, struktura oraz stopień jej rozpoznania otworami są wystarczające i upoważniają do określenia metodą krigingu średniej zawartości w blokach 50 x 50m z dużą dokładnością. W odróżnieniu do siarki, zawartość piasku wykazuje dużą zmienność przy znaczącym udziale zmienności lokalnej. Przy szacowaniu średniej zawartości piasku V blokach, w celu uniknięcia ryzyka przekroczenia określonej wartości, należy uwzględnić tolerancję wynikającą z wielkości błędu szacowania średniej.
EN
Exact recognition of variability of a deposit quality is important for steering of the quality of extracted commodity. In the case of lignite next to calorific value, the concentration of sulphur and the content of sand determine its usefulness for burning process and affect its price. We present an assessment of accuracy of deposit parameters estimation regarding the level of recognition of their variability using the existing grid of boreholes. To realize this purpose we used geostatistical tools. The work was done using the data of boreholes from chosen lignite deposits in lignite mine "Konin" S.A. In the case of sulphur content, the variability, the structure and the degree of recognition with boreholes are sufficient and may be used to determine mean content of S in 50 x 50 m blocks with high accuracy. On the contrary, sand content exhibits higher variability with a considerable share of nugget variance. In order to avoid a risk of exceeding definite value when estimating the sand content in blocks it is necessary to consider a tolerance resulting from the error of mean value assessment.
4
Content available remote Application of geostatistics to evaluation of penetrometric measurements
EN
Evaluation of changes to soil condition, e.g. in assessment of soil protection technologies in maize growing can be done through penetrometric measurements. Frequency of penetration measurements and their results in the form of graphical developments of penetration resistance do not offer a sufficient picture of complicated spatial configuration of soil particles. Application of non-traditional evaluation methods using variograms and special procedures of geostatistics make it possible to express more graphically differences between measured points in the chosen area. A suitable graphical program is able to express graphically and continuously the complexities of changes in soil condition and compare different tillage technologies. For assessing the suitability of geostatistics, the results of penetration measurements made in fields with different tillage technologies (no ploughing, minimum ploughing and ploughing) at the flowering stage of maize were used for the experiment. During measuring the penetration resistance, samples of soil in the experimental fields were withdrawn to determine soil volume weight and moisture. Based on the statistical processing of penetration measurements, graphical interpretations of the profiles of measured soil sections for individual tillage technologies up to a depth of 0.4 m were prepared using the linear variogram model under a Surfer program. In comparison with classic penetrograms, graphical profiles of individual technologies indicate significant differences in the soil condition.
PL
Badania zmian stanu gleby, np. przy ocenie gleboochronnych technologii uprawy kukurydzy, można realizować za pomocą pomiarów penetracyjnych. Przedstawianie wyników pomiarów penetracyjnych w formie graficznego przebiegu oporu nie daje w pełni jasnego obrazu o złożonej przestrzennej strukturze gleby. Zastosowanie specjalnych metod oceny wyników pomiarów za pomocą krzywych wariacyjnych i odpowiednich metod geostatystycznych pozwala na bardziej dokładne określenie różnic między badanymi stanowiskami pola. Odpowiedni program graficzny pozwala w sposób poglądowy i spójny wyjaśnić złożone zmiany stanu gleby, umożliwiając porównanie różnych technologii jej obróbki. Przy ocenie przydatności metod geostatystycznych wykorzystano wyniki pomiarów penetracyjnych na polach z kukurydzą uprawianą w technologii bezorkowej, z minimalną i orkową obróbką gleby. Pomiary penetracyjne przeprowadzono w fazie kwitnienia kukurydzy, pobierając próbki gleby do określenia jej masy objętościowej i wilgotności. Na podstawie obróbki statystycznej wyników pomiarów penetracyjnych dla liniowego modelu krzywych wariacyjnych opracowano, za pomocą programu Surfer, graficzne interpretacje profili w przyjętych odcinkach do głębokości 0,4 m. Uzyskane "penetogramy" dotyczące poszczególnych technologii, w porównaniu z klasycznymi "penetogramami", wskazały na wyraźne różnice w stanie profilu glebowego, z dobrze widocznymi miejscami zwiększonego oporu penetracyjnego.
5
Content available remote Szacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznych
PL
Przedstawiono sposoby wykorzystania procedur geostatystycznych w szacowaniu zasobów. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z ich stosowania przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejednorodności w szacowaniu zasobów. Metody geostatystyczne dzięki swym zaletom powinny być powszechnie wykorzystywane przy dokumentowaniu złóż i stosowane do sporządzania map izoliniowych parametrów złożowych, wyznaczania granic złoża, obliczania zasobów i weryfikacji kategorii ich rozpoznania.
EN
The use of geostatistical procedures in mineral deposit estimation have been presented. Attention has been paid to the advantages gained in elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposit parameters should be analysed more deeply and their anisotropy and nonhomogenity should be taken into account during reserves estimation. Geostatistical methods should be more widely used in elaboration of geological data and applied in creating of contour maps of deposit parameters, delimitation of a deposit, mineral reserves calculation and verification of their assurance category.
PL
Przedstawiono algorytmy postępowania stosowane przy szacowaniu zasobów złóż węglowodorów metodą wolumetryczną. Wskazano różnice pomiędzy prostą metodą średniej arytmetycznej, a metoda, średniej zasobności oraz wpływ wzajemnej korelacji statystycznej pomiędzy parametrami geologicznymi na wielkość szacowanych zasobów. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie złoża gazu ziemnego Jodłówka. Skrótowo zostały także zaprezentowane sposoby objętościowego określania zasobów węglowodorów stosowane przez służby geologiczne Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG.
EN
The paper presents some ways of the quantitative estimation of the hydrocarbon reservoirs using volumetric method. The problem of the difference between the simple average method and the average hydrocarbon pore thickness method is described a little wider. There are some remarks about the influence of the chosen method on the estimated hydrocarbon volume when the statistic correlation between geological parameters exists. The problems described above are presented on the example of Jodłówka gas field. Finally the most frequently applied algorithms of proceeding with the oil/gas reservoir volume estimations which are used in Sanok division of PGNiG are shortly presented.
PL
Przedstawiono metodykę dokumentowania złoża kopaliny skaleniowej Karpniki. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające ze stosowania metod geostatystycznych i badań geofizycznych przy dokumentowaniu złóż. Wykorzystanie badań geofizycznych w geologicznych pracach rozpoznawczych prowadzi do wzrostu dokładności pozyskiwanych danych o złożu. Istotną zaletą tych metod są niewielkie koszty i szybkość uzyskiwania informacji geologicznej. Komputeryzacja stwarza możliwość zastosowania metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złóż. Geostatystyczna analiza wyników rozpoznania może obejmować ustalenie modelu złoża i jego granic w oparciu o wyniki oceny struktury zmienności jego parametrów i konstrukcję map izoliniowych procedurą krigingu punktowego oraz obliczenie zasobów procedurą krigingu blokowego i określenie dokładności ich oszacowania.
EN
The methodology of karpniki feldspar -bearing rocks deposit exploration has been presented. Attention has been paid to the advantages of geophysical studies (geoelectrical methods) and geostatistical methods applied in mineral deposits evaluation. Application of geophysical studies in mineral deposits exploration allows improving the accuracy of obtainable geological information. Main advantage of geophysical studies are low costs and short time of obtaining of the information. Computerization enables using geostatistical methods in mineral deposits evaluation. Geostatistical analysis of results of a mineral deposit exploration can involve determining deposit model and its boundaries, basing on the knowledge of variability structure and on the construction of isoline maps by point kriging, calculating mineral reserves with block kriging and estimating their accuracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.