Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda geoelektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Western Anatolia has an extensional tectonic regime and the characteristics of the deformation in the continental crust observed in Aegean Region have a very complex structure. In our study area, the İzmir city, Turkey, which is located within this active region, the general geological setting is also rather complex. This first microgravity study in İzmir and its surroundings is related to the determination of active fault zones. It was conducted in the south of İzmir, with the aim to investigate this complex structure in detail through microgravity data collected from six profiles throughout the survey area. The variation in Bouguer values was profoundly investigated along Profile P1 in N-S direction that was delineated to intersect all the tectonic elements. For this reason, Profile P1 was modeled in this study as 2D. As a result, the created gravity model was investigated together with geology, earthquake focal depths, and isostasy.
PL
W rejonie Mrzygłodu żwirowe osady jury dolnej występują w formie izolowanych, rozciętych erozyjnie płatów o zróżnicowanej miąższości. Piaskowo-żwirowe utwory jury odgrywają istotną rolę jako kruszywa naturalne dla rynku materiałów budowlanych. W celu oszacowania ich możliwości złożowych ważne jest wyznaczenie miąższości, głębokości zalegania spągu oraz obecności ewentualnych przerostów ilastych w obrębie żwirów. Dla tak określonych celów dokumentacyjnych odpowiednie są metody elektrooporowe. Wysoka oporność warstwy wskazuje na obecność osadów jury dolnej z dużą zawartością żwiru. Utwory o średniej oporności związane są z występowaniem zailonych osadów piaskowo-żwirowych. Warstwy o najniższej oporności oznaczone zostały jako ilaste osady triasu górnego.
EN
In the Mrzygłód area the Lower Jurrasic gravel sediments form into isolated, erosionally cut planes with variable thickness. The Jurassic sand and gravel are played important role as natural aggregates for building trade. To estimate its resources for the prospective exploitation it is important to assign a thickness, depth to the floor and to find possible clay lenses inside the gravel mass. For this documenting is proved the resistivity method. The high resistivity structure is the indication layers of Lower Jurassic sediments with high content of pure grave,. The sediments of medium resistivity can be connected with clayey sand-gravel mix. The layer with the lowest resistivity is recognized as clayey sediment of Upper Triassic.
PL
Poszukiwanie rejonów o podwyższonej wodonośności wiąże się w Karpatach z zagadnieniem lokalizacji uskoków i stref spękań w utworach fliszowych. Prognozowanie przebiegu tych stref jest jednak zadaniem trudnym, przede wszystkim ze względu na skomplikowaną budowę i silną anizotropię kompleksu fliszowego. Coraz częściej w tej dziedzinie prowadzi się badania metodami geofizycznymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przykład zlokalizowania strefy uskokowej w rejonie Jeleśni koło Żywca metodami geofizycznymi. Stosowano tutaj badania sejsmiczne metodą refrakcyjną, badania geoelektryczne oraz pomiary koncentracji radonu. Przebieg uskoku potwierdzony został wszystkimi trzema metodami i wynikiem profilowania otworu wiertniczego, zlokalizowanego w strefie uskokowej. Z otworu tego uzyskano ponadto wypływ wody o sporej wydajności.
EN
The localization of the areas of higher water-bearing capacity in Carpathian region is usually associated with the prospecting for fault and fractured zones in flysh rocks. However, predicting the position of these zones is a difficult task because of the complicated structure and strong anisotropy of the flysch complex. For this reason, more and more often these problems are solved with geophysical methods. The current report presents application of geophysics to localize a fault zone in Jeleśnia near Żywiec. The investigations included the seismic refraction method, geoelectric profiling and sounding method and measurements of the radon content. The position of the fault has been confirmed with all the three methods and also with logging of a borehole that had been localized in fault zone. Additionally, the well provided water of a considerable discharge.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań geoelektrycznych przeprowadzonych w wyrobisku kopalni odkrywkowej. Celem tych prac było rozpoznanie budowy geologicznej wybranego fragmentu nakładu złoża, przed frontem eksploatacyjnym, w kontekście występowania wód zawieszonych. W badaniach wykorzystano zestaw metod geoelektrycznych obejmujący: dipolowe profilowania indukcyjne (EM34-3 Geonics), tomografię elektrooporową i sodowania elektrooporowe. Wyniki badań geoelektrycznych porównano z przekrojem geologicznym opracowanym przez geologów z kopalni, po dojściu skarpy wyrobiska do miejsca, w którym wcześniej wykonane były eksperymentalne badania geoelektryczne.
EN
Results of experimental geoelectric investigations in an opencast working are presented. The aim of the investigations was to identify-prior to the stripping - the geological built-up of a selected part of the overlying rocks in the context of suspended water occurrence. The applied geoelectric methods included electromagnetic terrain conductivity measurements (with the use of EM34-3 Geonics), resistivity tomography and resistivity sounding. Results of geoelectric investigations were compared with a geological cross-section made by mine geologists when the escarpment reached the site of earlier experimental geoelectric measurements.
PL
Przedstawiono zastosowanie metod geoelektrycznych do badania i monitorowania stanu środowiska geologicznego w otoczeniu składowisk odpadów przemysłowych. Metodyka badań dostosowywana jest do warunków geologicznych oraz do rozmiarów i charakterystyki składowiska. Opisano wyniki badań przeprowadzonych w rejonie zbiornika osadnikowego "Żelazny Most" (KGHM) w celu wykrycia i skartowania stref filtracji skażonych wód podziemnych na przedpolu składowiska.
EN
The application of geoelectric methods to examination and monitoring of the natural environment in the vicinity of industrial waste sites is presented. The investigation techniques were adjusted to the geology of the surroundings as well as the size and character of the waste site. The paper presents results of investigations carried out to detect and map the extent of pollutedwater infiltration zones in the vicinity of the Żelazny Most settlement reservoir.
PL
Próbki węglowe poddawano testom. Przy pomocy specjalnego systemu hydraulicznego zmieniano ciśnienie w porach i szczelinach wewnątrz próbki. Badano zmiany względnej oporności elektrycznej próbek, która była rezultatem zmian ciśnienia porowego. Przyjmuje się, że zmiany względnej oporności próbek są rezultatem zamykania szczelin i kanałów hydraulicznych wewnątrz próbki lub ich otwierania i tworzenia połączeń w wyniku rozwoju odkształceń niesprężystych. Można więc uznać, że oporność elektryczna jest wskaźnikiem pozwalającym rozpoznać sposób deformacji próbki węglowej. Wyniki uzyskane w rezultacie przeprowadzenia testu pokazały, że zmiany oporności elektrycznej w funkcji ciśnienia porowego mogą mieć charakter okresowy lub trwały. Rozwój deformacji skały pod wpływem zmian ciśnienia porowego mogą być modelowane przez system elementów sprężystych. Energia takiego systemu składa się z elementów zewnętrznych i wewnętrznych. W zależności od struktury tych elementów sprężystych możemy się spodziewać zarówno periodycznych jak i trwałych zmian w rozwoju trendu energetycznego systemu, jak to wynika z rozważań energetycznych opartych o własności funkcji Hamiltona.
EN
Coal samples were tested. A special hydraulic system was constructed for getting changes in pores and cracks pressures inside samples. The relative chan ges of electrical resistivity were measured which are results of the changes of pore pressures. Assuming that the changes of relative electrical resistivity shows closing of cracks and hydraulic channels inside sample or their open ing and joining in result of inelastic deformation, it can be accepted that the electrical resistivity of rock sample indicate the way of sample deformations. The measurements results obtained in test allow to divide them on such in which changes of electrical resistivity are periodic and those which are permanent. The development of rock deformations due to changes of pore pressure can be modelled by the system of elastic elements. The system energy can be described with external and internal elements. In dependence of structure of the elastic elements both periodic and permanent changes in energy trends can be expected. It is conclusion from the property of Hamiltonian function.
PL
Interpretacja pomiarów geofizycznych prowadzonych dla oceny stopnia zniszczenia ośrodka skalnego jest oparta na zmianie pól geofizycznych w wyniku: -spadku wytrzymałości skał, który jest skorelowany z obniżeniem prędkości fal sejsmicznych i wzrostem ich tłumienia, -wzrostu prawdopodobieństwa połączenia pęknięć i w wyniku tego wzrostu przepuszczalności skał. Ten proces może być identyfikowany metodami geoelektrycznymi, -zmiany gęstości spękania i ich rozkładu przestrzennego, w wyniku czego następuje zmiana nasycenia ośrodka skalnego. Takie zmiany mogą być mierzone metodami georadarowymi
EN
In the paper the physical processes associated with mechanical deformation of rock medium there are presented together with brief review of elastic parameters of fractured rocks. A special attention was paid to attenuation. Propagation of electromagnetic waves in two-component formation and the measurement of electric parameters of rocks and georadar methods are also considered
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.