Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda elementów dyskretnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Gear transmission is the most basic transmission component in mechanical transmission system. Many scholars have done a lot of research on gear reliability. When the variation coefficient is used to calculate and optimize the reliability of bevel gear, in order to calculate the reliability of bevel gear, it is often assumed that the gear works under constant torque, that is, the coefficient of variation (COV) is zero, but this is not the case in practice. In this paper, a gear reliability method based on discrete element simulation is proposed. The purpose of this method is to simulate the actual working conditions of gears, calculate more accurate coefficient of variation in the real world, and improve the accuracy of gear reliability design. Firstly, the real working conditions of the bevel gear transmission are simulated by discrete element method (DEM), and in the transmission system, the tangential force COV of the bevel gear is proved to be equal to the torque COV of the crusher central shaft. Secondly, the multi-objective function model of the gear transmission system is established based on the double tooth roll crusher (DTRC). The optimal volume and reliability of the bevel gear transmission are taken as the objective function, and the teeth number, module and face width factor of basic parameters of gear are optimized by genetic algorithm (GA). Finally, the accuracy of the optimization results is verified by Monte Carlo method. The main purpose of the manuscript is to analyse the effect of actual conditions (DEM simulation) on the optimization results. The results show that the COV of nominal tangential load of bevel gear is about 0.65 under actual working conditions, so in order to guarantee the same reliability, total volume need to be increased by 34.4%. This method is similar to the selection of gear safety factor. In practical production, the selection of safety factor is often based on experience. This paper provides a new method to optimize the reliability of bevel gear, combining with DEM simulation, which provides theoretical guidance for optimal design of bevel gear.
PL
Przekładnia zębata to podstawowy element mechanicznego układu napędowego. Niezawodność przekładni jest przedmiotem wielu badań. Przy obliczeniach i optymalizacji niezawodności przekładni stożkowej z wykorzystaniem współczynnika zmienności, często przyjmuje się, że przekładnia pracuje w warunkach stałego momentu obrotowego, t.j. że współczynnik zmienności wynosi 1. Sytuacja taka jednak nie występuje w praktyce. W niniejszej pracy zaproponowano metodę optymalizacji niezawodności przekładni opartą na symulacji metodą elementów dyskretnych. Celem tej metody jest zasymulowanie rzeczywistych warunków pracy przekładni, dokładniejsze obliczenie rzeczywistego współczynnika zmienności oraz poprawa dokładności projektowania niezawodności przekładni. W pierwszej kolejności, na przykładzie kruszarki podwójnej, wyznaczono model działania układu przekładni stożkowej wykorzystujący wielokryterialną funkcję celu. Optymalną objętość i niezawodność przekładni stożkowej przyjęto jako funkcje celu. Następnie, za pomocą metody elementów dyskretnych, symulowano rzeczywiste warunki pracy przekładni. Wyznaczono moment obrotowy przekładni stożkowej i współczynnik zmienności siły wypadkowej, a podstawowe parametry koła zębatego: liczbę zębów, moduł zęba i współczynnik szerokości zębów, zoptymalizowano za pomocą algorytmu genetycznego. Trafność wyników optymalizacji weryfikowano metodą Monte Carlo. Wyniki pokazują, że badana metoda może skutecznie poprawiać niezawodność przekładni stożkowej.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów dyskretnych do rozwiązania zagadnienia dynamicznej utraty stateczności odcinka wiotkiej powłoki walcowej w warunkach interakcji z modelowym, ziarnistym ośrodkiem gruntowym. Koncentrowano się na poszukiwaniu dynamicznych form utraty stateczności przy skończonych przemieszczeniach. Uwzględniano ciężar własny ośrodka oraz obciążenie przekazywane z powierzchni naziomu, przy różnych grubościach nadkładu nad powłoką walcową. W wyniku zastosowania modelu dyskretnego w szkielecie ośrodka uwzględniane są losowe imperfekcje. Wykazano, że imperfekcje występujące w bezpośrednim otoczeniu powłoki mają zasadniczy wpływ na jej deformacje. Przyjęty sposób modelowania umożliwia wyznaczenie rozwiązania zagadnienia dynamicznej interakcji, z rozważeniem deformacji skończonych o charakterze płaskim, w konsekwentnym opisie metody elementów dyskretnych.
EN
The paper presents an application of the discrete element method for an analysis of dynamical stability loss of the flexible cylindrical shell section interacting with a model granular medium. The main scope was to investigate the forms of dynamical stability loss, considering finite displacements. The granular medium weight and additional external load transmitted from the surface were considered with different backfill height over the cylindrical shell. Application of a discrete model enables to consider random imperfections in the granular medium structure. It is shown that imperfections of a granular soil structure occurring in a close surrounding of the shell have an essential impact on the shell deformations. Numerical modelling, using the discrete element method, enables to obtain solutions of dynamic interaction by investigating finite two dimensional deformations.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną analizę interakcji modelowej obudowy tunelowej z otaczającym niespoistym ośrodkiem gruntowym. Analizy dokonano, przeprowadzając symulacje z wykorzystaniem autorskiego programu opartego na metodzie elementów dyskretnych. Wykorzystano model skalibrowany wcześniej na podstawie badań laboratoryjnych przez porównanie deformacji obudowy występujących w badaniu i symulacji numerycznej. Dla tak ustalonego modelu przeprowadzono szereg symulacji przy konstrukcji obudowy zarówno wiotkiej, jak i sztywnej. Badano obciążenia działające na obudowę, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym otaczającym konstrukcję oraz przemieszczenia jego cząstek. Analizy przeprowadzono przy działaniu ciężaru gruntu oraz obciążenia technologicznego zadawanego z powierzchni. Analizowano modele z nadkładem gruntu równym jednej średnicy i dwóm średnicom obudowy. Wartości uzyskiwanych numerycznie obciążeń obudowy porównano z obliczonymi według metody Hewetta. Wykazano, że obciążenia te oraz naprężenia w gruncie są istotnie powiązane ze sztywnością obudowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od standardowo przyjmowanych dla takich konstrukcji sytuacji obciążeniowych.
EN
The paper presents an analysis and assessment of an interaction between a model tunnel lining and surrounding non-cohesive soil. The analysis was conducted with numerical simulations using the author’s program based on an algorithm of the discrete element method. Previously calibrated numerical model was used in the calculations. Calibration was based on comparison of the construction deformations observed in the laboratory tests and during the simulation. Numerous simulations, performed in the calibrated numerical model, included calculations for a flexible and rigid construction of the lining. The tunnel construction loads, stress distribution in the surrounding soil, and soil particles’ displacements were investigated. Analyses were conducted in two variants - when only soil weight is acting on the tunnel construction and when the external load transmitted from the surface is present. Also two variants of the backfill height were investigated - they were equal to one and two diameters of the tunnel. The values of tunnel loads, which were numerically calculated, were compared with the corresponding values, calculated by the Hewett’s method. It is shown that distribution of tunnel loads and stresses in the surrounding soil is strongly linked with the tunnel construction stiffness, thus it can be significantly different from standard load situations for such constructions.
PL
W badaniach przepływu urobku w ciągłych systemach transportowych niezwykle trudno uwzględnić cząsteczkową budowę przenoszonego materiału. Różnice w rozmiarze i kształcie poszczególnych fragmentów urobku powinny być brane pod uwagę dla pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w czasie transportu. Metoda elementów dyskretnych DEM pozwala na zbadanie wybranych elementów ciągu transportowego, z uwzględnieniem specyficznej budowy transportowanego materiału oraz reakcji między jego fragmentami, traktując każdy element urobku osobno. Przedstawiono proces przygotowania symulacji DEM oraz wyniki badania zachowania się urobku o złożonej granulacji w czasie napełniania i opróżniania zbiornika przyszybowego kopalni podziemnej, a także wyznaczono czas przepływu pojedynczej cząstki urobku w postaci czytnika RFID (e-pelletu) przez zbiornik w zależności od stopnia jego wypełnienia.
EN
In research on the continuous transport system it is hard to take into account discrete construction of conveyed materiał. Differences in shape and size of each pieces of ore should be taken in to consideration for fuli understanding of phenomenon during transport. The Discreet element method (DEM) allows us to study what is happening with chosen elements of transport system including specific construction of the conveyed ore and also study the reactions between transported parts through treating all the elements separately. This paper presents the process of preparing the DEM simulation and results of research on various size ore flow during filling and emptying of underground mining large-capacity shaft station bunker. We also shows the analysis of flow time of pellets for various bunker fili levels.
EN
The paper discusses identification of numeric model parameters of tunnel lining in a soil medium according to the discrete element method. An author’s program based on the discrete element method was used. Laboratory tests were conducted to determine the computer model parameters defining the lining and the soil medium. The numerical model was calibrated by comparing the lining deformations occurring in the laboratory test and in the numeric simulation. Tunnel lining displacement during laboratory tests was determined using digital photography.
PL
W pracy przedstawiono identyfikację parametrów modelu numerycznego modelowej obudowy tunelowej w ośrodku gruntowym według metody elementów dyskretnych. Wykorzystano autorski program oparty na metodzie elementów dyskretnych. W celu określenia parametrów modelu komputerowego charakteryzujących obudowę i ośrodek gruntowy przeprowadzono badania laboratoryjne. Kalibrację modelu numerycznego wykonano przez porównanie deformacji obudowy występującej w badaniu laboratoryjnym i symulacji numerycznej. Przemieszczenia obudowy podczas badań laboratoryjnych wyznaczano za pomocą fotografii cyfrowej.
7
Content available Simulation of material flow through a sample divider
EN
The prerequisite for a modern approach to innovative procedures of the development of current or even newly created equipment for the transport of particulate materials is the utilization of simulation methods, such as the Discrete Element Method (DEM). This article focuses on the basic, or initial, validation of movement of material through the sample divider. The mechanical-physical properties of brown coal were measured. Based on these parameters the preliminary input values for EDEM Academic were selected, and a simulation of the dividing process was run. The key monitored parameters included density and friction coefficient. Experiments on a realistic model of the equipment were performed and assessed. The total weights of brown coal at the exit from the divider were determined for a specific speed of the divider. The aim of this task was to simulate the realistically determined weight division of the brown coal sample. The result from the DEM was compared with the results of measurement on a realistic model.
EN
The phenomenon of core disking is commonly seen in deep drilling of highly stressed regions in the Earth’s crust. Given its close relationship with the in situ stress state, the presence and features of core disking can be used to interpret the stresses when traditional in situ stress measuring techniques are not available. The core disking process was simulated in this paper using the three-dimensional discrete element method software PFC3D (particle flow code). In particular, PFC3D is used to examine the evolution of fracture initiation, propagation and coalescence associated with core disking under various stress states. In this paper, four unresolved problems concerning core disking are investigated with a series of numerical simulations. These simulations also provide some verification of existing results by other researchers: (1) Core disking occurs when the maximum principal stress is about 6.5 times the tensile strength. (2) For most stress situations, core disking occurs from the outer surface, except for the thrust faulting stress regime, where the fractures were found to initiate from the inner part. (3) The anisotropy of the two horizontal principal stresses has an effect on the core disking morphology. (4) The thickness of core disk has a positive relationship with radial stress and a negative relationship with axial stresses.
PL
W artykule przedstawiono ogólne założenia i warunki brzegowe stosowania Metody Elementów Dyskretnych, zwanej w skrócie DEM (ang. Discrete Element Method). Przedstawiono schematycznie proces symulacji z wykorzystaniem opisywanej metody, wskazując na istotną rolę modeli kontaktowych. Opisano również zalety najczęściej stosowanych pakietów oprogramowania implantujących DEM. Szczególną uwagę poświęcono przemysłowym zastosowaniom metody, tj. symulacjom transportu, ładowania, kruszenia i granulacji materiałów sypkich i ziarnistych. Referat podsumowano, podając najważniejsze zalety i wady związane ze stosowaniem metody DEM.
EN
The article presents the general assumptions and boundary conditions for the use of the Discrete Element Method (DEM). The simulation process implementing described method is presented schematically, indicating the important role of contact models. The advantages of the most commonly used DEM software packages are also described. Particular attention has been paid to industrial applications of the method: transport, loading, crushing and granulation of bulk and granular materials. The paper summarizes the main advantages and disadvantages associated with the use of the DEM.
EN
In view of the size and the change of the load force of the conveyor belt at the turning point of the plane turning belt conveyor, the influencing factors of the stress of the conveyor belt at the turning point of the plane turning belt conveyor under full load condition are analyzed. A three dimensional model of the turning point of the plane turning belt conveyor is established. Combined with previous research experience, the formula for calculating the load is put forward. Based on discrete element method, multiple sets of internal curve elevation angle and the belt speed are used for dynamic simulation analysis. The results showed that the middle of conveyor belt is the most stressed, the lateral force second, the force of the inner conveyor belt is the least. Outside force increases with the increase of speed; there is no change in the middle band; the inner band force decreases with the increase of the velocity. Outside force decreases with the decrease of the inclination angle. With the change of the inclination angle, the force is basically unchanged. With the decreasing of the inclination angle, the force increases gradually. By optimizing the design parameters of the plane turning belt conveyor, the force of belt is reduced, and the service life of belt is improved.
EN
The effective elastic properties and pressure distribution in granular mixtures depend on both, material and geometric properties of particles. Using the discrete element method, the effect of geometric and statistical factors on the mechanical response of binary packings of steel beads under uniaxial confined compression was studied. The ratio of the diameter of small and large spheres in bidisperse mixtures was chosen to prevent small particles from percolating through bedding. The study addressed lateral-to-vertical pressure ratio and effective elastic modulus of particulate beds. The bimodality of mixtures was found to have a strong effect on the packing density of samples with the ratio between large and small particles larger than 1.3; however, no effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on the distribution of pressure and elasticity of bidisperse packings was observed. Regardless on the composition of mixtures, the lateral-to-vertical pressure ratio followed the same paths with increasing contribution of small particles in mixtures. The effective elastic modulus of granular packings increased with increasing compressive load and was slightly affected by geometric and statistical factors. The experimental data followed the same trend of the DEM predictions; however, only qualitative agreement between numerical and experimental results was obtained. The discrete element method generated packings with smaller density and overpredicted pressure ratios and elastic parameters of mixtures.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki modelowania zagęszczania proszku stanowiącego wstępny etap procesu prasowania na gorąco. Modelowanie numeryczne zrealizowano metodą elementów dyskretnych z wykorzystaniem kulistych cząstek. Analizę skoncentrowano na badaniu mechanizmów zagęszczania proszku przy ciśnieniu do 50 MPa oraz poszukiwaniu modeli odpowiednich przy zastosowanych warunkach realizacji procesu. Symulacje numeryczne wykonano wykorzystując dwa modele oddziaływania cząstek proszku: sprężysty model Hertza-Mindlina-Deresiewicza oraz plastyczny model Storåkersa. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami laboratoryjnymi prasowania proszku NiAl. Otrzymano dużą zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych.
EN
This paper presents the results of discrete element simulation of powder compaction which is the initial stage in the hot pressing process. Numerical simulation has been performed by discrete element method with using spherical particles. The research has been focused on densification mechanisms under pressure 50 MPa and models appropriate for these conditions. Numerical simulations have been carried out for two contact models: elastic Hertz-Mindlin-Deresiewicz and plastic – Storåkers. Numerical results and results from laboratory test of the uniaxial pressing of NiAl powder have been compared. The obtained results of numerical simulation and laboratory tests showing a good agreement.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną skuteczności redukcji ciśnienia wybuchu przekazywanego na strop obiektu poprzez zastosowanie warstwy tłumiącej z materiału ziarnistego, na której umieszczono płytę ochronną. Analizy przeprowadzono metodą elementów dyskretnych, podano zmienności w czasie naprężeń stanowiących obciążenie stropu przy zadanym impulsie nadciśnienia wybuchowego. Wykazano, że masa płyty ochronnej wpływa istotnie na rozkład nadciśnienia przekazywanego na strop. Uzyskane rozwiązania numeryczne wskazują na ujęcie efektów kilkukrotnych odbić fali ciśnienia w ośrodku ziarnistym ograniczonym sztywnymi przegrodami — płyty ochronnej i stropu.
EN
The paper presents numerical analysis of effectiveness of reduction of blast load pressure acting on the ceiling by using granular medium with a cover plate. The analysis was conducted using the discrete element method. The variability of stress acting on the ceiling under blast load impulse is presented. It is shown that plate weight significantly influences on the character of ceiling pressure distribution. The obtained numerical results reveal multiple stress wave reflection effects in granular medium placed between the rigid cover plate and the ceiling.
EN
This paper presents a methodology for modeling work of a coal shearer work in low longwall coal seams where the wall height does not exceed 1.5 m. In such conditions, an important issue is the process of loading the ore from shearer cutting drum on an armored face conveyor and selection of appropriate kinematic parameters to avoid choking. Discrete element method was used to model coal seam. This method allows for efficient simulation of physical systems composed of many separate components. Methods and algorithms based on existing theoretical models were developed to imitate coal cutting process. Main focus of analysis was put on coal stream movement for different variants of the shearer construction and kinematic parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania pracy kombajnu ścianowego w niskich pokładach węglowych, w których wysokość ściany nie przekracza 1,5 m. W takich warunkach, istotnym problemem jest proces ładowania urobku na współpracujący z kombajnem przenośnik zgrzebłowy i dobór parametrów kinematycznych tak, aby nie doszło do zadławienia się organu. Ma to szczególne znaczenie w wyrobiskach niskich gdzie tak zwana furta ładowania jest wymiarowo/gabarytowo ograniczona. Do zamodelowania calizny wykorzystana została metoda elementów dyskretnych, pozwalająca na efektywne odzwierciedlenie układów fizycznych składających się z wielu odrębnych elementów. Opracowano metody i algorytmy pozwalające na imitację urabiania w oparciu o istniejące modele teoretyczne a główny nacisk położono na analizę ruchu strugi odspojonego urobku dla różnych wariantów pracy kombajnu i parametrów kinematycznych.
EN
The general objective of the present paper is to improve the understanding of micromechanical mechanisms in granular materials and their representation in numerical models. Results of numerical investigations on micro–macro relationships in the discrete element model of granular material are presented. The macroscopic response is analysed in a series of simulations of the triaxial compression test. The numerical studies are focused on the influence of microscopic parameters on the initial response. The effect of the contact stiffness and friction coefficient on the effective elastic moduli is investigated. Numerical results are compared with the analytical estimations based on the kinematic Voigt's hypothesis as well as with selected numerical results of other authors. The comparisons show that a better agreement between the numerical and analytical results is observed for particle assemblies with higher coordination numbers. Higher coordination numbers are related to more compact specimens and for a given specimen can be associated with low values of the contact stiffness and a higher confining pressure.
PL
Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym, górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analiz ymetodą elementów dyskretnych zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks odlewniczy. Wkorzystano oprogramowanie Ls-Dyna. Szczególny nacisk położono na odpowiednio celną kalibrację modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych.
EN
Transporting, mixing and storage of granular materials or rocks always was an issue in many industry branches such as food, mining or agriculture. Nowadays, when numerical analyses became a common tool in any mechanical design process, they are starting to be widely used also in those issues mentioned above. In this paper discrete element method is used to optimize the geometry of coke chute. LS-Dyna explicit solver was used. A lot of effort was put in for proper calibration of the numerical model with experimental data.
EN
The article focuses on behaviour of particular matter depending on marginal conditions with application of the PIV (Particle Image Velocimetry) and DEM (Discrete Element Method). The Discrete Element Method was used for validation of the particular matter behaviour. The research on the bulk material behaviour concentrated on detection of changes of velocity in experimental materials under constant marginal conditions. The marginal condition is an obstacle on the bottom of the storage tank. As experimental material, we selected glass balls of various sizes. The diameter of the particles was 5 and 3 mm. These particles were mixed in a 50/50 proportion up to the capacity of the experimental sample. The output velocity was recorded by a high-speed camera and compared with numerical simulation in the DEM program. The resulting values of the particle velocity in both the PIV and DEM method were compared. The agreement between the experimental outputs and the numerical method in comparison of the flow velocity was on a high level. From results is possible to detect the period when all particles left the tested zone from charts illustrating the average velocity of all particles in the selected areas during drainage of the tank. By comparison of the locations with the period of the flow's termination in the individual zones we can declare that in the course of the flow, the matter leaves the higher delimited zones earlier than zones closer to the outlet hole. The time difference of the mutually successive zones then becomes shorter while approaching the outlet hole. To summarize the whole experiment complexly, we can declare that the particular matter is accelerated towards the outlet hole by action of the 30° incline of the hopper wall. In an area outside the outlet hole, this acceleration occurs especially in the x axis before the matter arrives above the discharge hole, where the core flow is under way and the direction of the matter's acceleration changes from the x axis to the y axis.
PL
W artykule skupiono się na zachowaniu pyłu zawieszonego w zależności od warunków brzegowych z użyciem analizatora obrazu cząstek (ang. skrót PIV – Particle Image Velocimetry) oraz metody elementów dyskretnych (ang. skrót DEM). Metody elementów dyskretnych użyto w celu określenia zachowania pyłu zawieszonego. Badanie materiału sypkiego skupione było na wykryciu zmian w prędkości materiału wysypującego się ze zbiornika, w stałych warunkach brzegowych. Jako materiał eksperymentalny użyto szklane kule o różnych średnicach. Średnice wynosiły 5 oraz 3 mm. Kule wymieszano w proporcji 50/50, aż do osiągnięcia objętości próbki eksperymentalnej. Prędkość wyjściowa została zarejestrowana przez kamerę i porównana z symulacją numeryczną w programie DEM. Porównano uzyskane wyniki określenia prędkości cząstek z obu metod PIV i DEM. Zależność między wynikami eksperymentalnymi i prędkością strumienia wyznaczoną metodą numeryczną była na wysokim poziomie. Dzięki wynikom z wykresów przedstawiających średnią prędkość cząstek na wybranych powierzchniach można określić moment, w którym wszystkie cząstki opuściły badaną przestrzeń. Można stwierdzić, że w przepływ strumienia materiału opuszczającego zbiornik nie jest jednolity. Można stwierdzić, że pył zawieszony przyspiesza w kierunku odbioru, przy 30° kącie nachylenia ściany zbiornika.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody elementów dyskretnych do modelowania zachowania się materiałów sypkich podczas transportu przenośnikami taśmowymi. Opisano stanowisko laboratoryjne do badania zachowania się materiałów sypkich w punktach przesypowych przenośników taśmowych oraz system pomiarowy, składający się z układu czujników tensometrycznych i kamery do szybkich zdjęć. W dalszej części przedstawiono metodykę badań oraz wyniki testów laboratoryjnych, które posłużyły do weryfikacji dyskretnego modelu materiału transportowanego zbudowanego w środowisku PFC3D, bazującego na metodzie elementów dyskretnych (DEM).
EN
In this paper some issues concerning the application of the Discrete Element Method (DEM) in modelling granular materials transported on conveyor belts have been discussed (presented). A test stand for examining the behavior of bulk materials in conveyor belt transfer chutes as well as a measuring assembly consisting of strain gauges and a high-speed camera have been described . The next part deals with the test method and test results, which were used to verify the discrete model of the handled material, modelled in PFC3D on the basis of the Discrete Element Method.
PL
Proces spiekania jest jedną z głównych metod wytwarzania materiałów kompozytowych na osnowie intermetalicznej zbrojonych cząstkami ceramicznymi. W końcowej fazie spiekania, podczas chłodzenia materiału, może dochodzić do pękania cząstek na skutek występujących na granicach faz znacznych wartości naprężeń rezydualnych, co w konsekwencji prowadzi do postępowej degradacji materiału. Prezentowana praca przedstawia wyniki modelo¬wania numerycznego naprężeń mikro- oraz makroskopowych występujących w trakcie oraz po procesie spiekania materiałów kompozytowych. Do analizy procesów spiekania został użyty oryginalny termolepkosprężysty model elementów dyskretnych. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone na przykładzie kompozytu NiAl-Al2O3. Uzyskane wyniki potwierdzają poprawne oraz efektywne działanie zaproponowanego modelu numerycznego.
EN
Sintering process is one of the major method of manufacture technology of composite materials with intermetallic matrix reinforced by ceramic particles. In the final stage of sintering, during cooling of material, the microcracks may occur due to appearance of significant residual stress at the grain boundaries, which leads to progressive degradation of the material. This paper presents numerical modeling of micro- and macroscopic stress during and after sintering process composite materials. The original thermo-viscoelastic model of discrete elements have been performed. Numerical simulations have been carried out on the example of the NiAl-Al2O3 composite. The obtained results confirm correct and efficient performance of the proposed numerical model
EN
When instability is observed in the walls of open pit mining, at this time, engineers are faced with a moving mass which is a combination of materials that move on each other and on the main slip surface. Modeling of this movement can have an effective assistance to mining engineers to predict the movement behavior, displacement estimate, and the moving volumes. One of the suitable software which is capable of modeling of sliding behavior is PFC (Particle Flow Code). It is based on Discrete Element Method and released by the Itasca Company. In this paper, the modeling of sliding mass and unloading it in seven stages have been done. During the seven stages of unloading the maximum displacement and maximum contact forces among the particles are obtained. Maximum displacement happened in the fifth stage of the unloading and it is equal to 134.8 meters. Maximum contact forces occurred in the first stage of the unloading after initial equilibrium stage and it is equal to 1917 kN. The model for unloading of sliding mass presented in this paper is just an example and it is not a definite model for unloading of each sliding mass. Unloading of sliding mass depends on the situation of sliding mass and its volume and also mining limitations.
PL
W przypadku wystąpienia niestabilności ścian pochyłego wyrobiska odkrywkowego, inżynierowie mają do czynienia z przemieszczającą się masa - będącą kombinacją materiałów przesuwających się względem siebie a także zsuwających się w dół po powierzchni spadu. Modelowanie tego ruchu może znacznie pomóc inżynierom-górnikom w prognozowaniu zachowań terenu w trakcie tego ruchu, do szacowania wielkości przemieszczeń i objętości przemieszczających się mas materiału. Jednym z programów wspomagających modelowanie przemieszczeń tego typu jest oprogramowanie Particle Flow Code PFC, rozprowadzane przez firmę Itasca, wykorzystujące metodę elementów dyskretnych. W pracy tej przeprowadzono modelowanie ruchu przesuwających się mas gruntu i wybierania wyrobiska pochyłego w siedmiu etapach. We wszystkich siedmiu etapach modelowania obliczono maksymalne przemieszczenia i siły kontaktowe pomiędzy cząstkami gruntu. Maksymalne przemieszczenia zarejestrowano w etapie piątym wybierania wyrobiska pochyłego, wyniosło ono 134.8 m. Maksymalna siła kontaktowe, która wystąpiła w etapie pierwszym po ustaniu pierwotnego stanu równowagi, wyniosła 1917 kN. Model wybierania przesuwającej się masy gruntu przedstawiony w pracy jest jedynie przykładem, nie jest to ścisły model mający zastosowanie do modelowania ruchu przesuwających się mas gruntu w trakcie wybierania. Wybieranie przesuwających się mas gruntu zależy od warunków przemieszczania się masy gruntu, jej objętości a także ograniczeń narzuconych przez uwarunkowania górnicze.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.