Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda Prony’ego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Prony filtering is a method of seismic data processing which can be used to solve various geological and production tasks, involving an analysis of target horizons characteristics and a prediction of possible productive zones. This method is based on decomposing the observed seismic signals by exponentially damped cosines at short-time intervals. As a result, a discrete Prony spectrum including values of four parameters (amplitude, damping factor, frequency, phase) can be created. This decomposition occurs at many short-time intervals moving along an observed trace. The combined Prony spectrum of the trace can be used to create images of the trace through a selection of some values of the parameters. These images created for all traces of a seismic section provide an opportunity for locating zones of frequency-dependent anomalous scattering and absorption of seismic energy. Subsequently, the zones can be correlated with target seismic horizons. Analysis and interpretation of these zones may promote understanding of the target horizons features and help to connect these features with the presence of possible reservoirs.
2
Content available remote Reduced Prony method - advanced properties
EN
The article describes successive properties of Prony method based on analysis of its reduced version. The studies describe requirements for width of the analysis window and sampling rate for processed signal, consisting of components with random interharmonic frequencies. The article is an extension of the known properties of Prony method and can be useful for Prony method implementation in a wide variety of advanced signal analysis systems.
PL
Artykuł opisuje rozszerzone własności metody Prony’ego na podstawie analiz jej zredukowanej wersji. Przedstawione badania opisują wymagania co do szerokości okna analizy oraz częstotliwości próbkowania dla przetwarzanego sygnału, złożonego ze składowych o losowych częstotliwościach interharmonicznych. Artykuł jest rozszerzeniem badań znanych własności metody Prony’ego i może być przydatny podczas jej implementacji w różnych systemach wykorzystujących zaawansowaną analizę sygnałów.
PL
W artykule przedstawiono przykład praktycznego zastosowania metody Prony'ego, w jej zredukowanej formie do badania charakterystyk napięciowych układów wejściowych, stosowanych w urządzeniach do badania jakości energii elektrycznej. Zaprezentowany przykład weryfikuje teoretyczne rozważania autorów publikowane we wcześniejszych artykułach dotyczące zredukowanej metody Prony'ego i pokazuje możliwości ich praktycznego zastosowania do rzeczywistych pomiarów.
EN
The article shows an example of the practical use of the reduced Prony's method. The presented method was used for the measurement of the voltage input devices that are usually used in power quality measurements systems. The presented example is some kind of verification of theoretical considerations that were shown in the earlier publications about the reduced Prony's method and shows the opportunity for its practical use in real life measurements.
EN
Custom Power Devices like the Dynamic Voltage Restorer have been applied for voltage dip mitigation in the last years. These electronic equipments need fast and reliable voltage dip detection algorithms. Such detection methodologies must be able to detect a voltage dip as fast as possible and be immune to other types of perturbations. In this paper we address the problem of voltage dip estimation by different signal processing methods such as Fourier based algorithm and Wavelet processing.
PL
W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania układami zapobiegającymi zapadom napięcia po stronie odbiorcy. Szybkie i pewne wyznaczenie początku zapadu jest kluczowym zagadnieniem dla energoelektronicznych urządzeń tego typu. Zapad powinien być wykryty możliwie szybko, jednocześnie algorytm powinien być nieczuły na inne rodzaje zakłóceń. Artykuł omawia zagadnienia wyznaczania parametrów zapadu z wykorzystaniem algorytmu bazującego na transformacie Fouriera oraz z zastosowaniem falek.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania niskobudżetowego modułu embedded BeagleBoard na bazie procesora OMAP firmy Texas Instruments, działającego pod kontrolą systemu Linux, do budowy zaawansowanego urządzenia pomiarowego parametrów jakości energii elektrycznej. W artykule przeanalizowano czasy obliczeń złożonych algorytmów przetwarzania sygnałów na przykładzie metody Prony'ego, mogących mieć zastosowanie przy wyznaczaniu parametrów jakości energii elektrycznej. Czasy te będą porównane z czasami obliczeń dla typowych urządzeń klasy PC o architekturze 8086. Dodatkowo zostaną pokazane możliwości dołączenia do systemu urządzeń peryferyjnych oraz sond pomiarowych.
EN
The article show the possibilities of use of the low cost BeagleBoard embedded system based on Texas Instruments OMAP processor with Linux operating system used for advanced power quality monitoring system. The authors show analysis results of the required time computation for presented advanced signal analysis methods like Prony's method, which can be used for power quality parameters estimation. The results were compared with computations made for PC standard computers, with x86 architecture. Additional, the article show possibility of peripheral devices connections to the presented system.
PL
Przedstawiono metodę cyfrowego wyznaczania częstotliwości składowej podstawowej sygnału zniekształconego na wyjściu przekształtników, z wykorzystaniem modelu estymacyjnego Prony'ego.
EN
The paper presents a method of computing of fundamental component frequency of distorted converter output signal that uses estimation Prony's model.
EN
The paper presents a new method for data compression that can be used in power quality monitoring systems. Described algorithm offers high compression ratio and keeps good accuracy of the reconstructed signals. The algorithm uses a modified Prony's method for initial power waveform modeling (basic parameters of estimation) as well as wavelet transform for additional reduction of compression artifacts present in the Prony model of the analysed signal. The combination of the Prony's method and wavelet transform enables obtaining effective compression of real signals observed in monitoring systems. It also gives information about harmonics and transient oscillatory components of power waveforms that can be used for the power quality analysis. Examples of real signals recorded in power monitoring systems are presented in the paper as well as discussion of compression efficiency for different sets of compression artefacts level.
PL
Artykuł opisuje metodę kompresji sygnału elektroenergetycznego rejestrowanego w celu analizy jakości energii. Opisany algorytm umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika kompresji sygnału przy zachowaniu dużej dokładności rekonstrukcji oryginału. Algorytm wykorzystuje zmodyfikowaną metodę Pronego analizy sygnałów w celu wyznaczenia podstawowego modelu sygnału oraz dodatkowo dla zmniejszenia błędów rekonstrukcji stosuje takie dyskretną analizę falkową. Połączenie tych metod umożliwia efektywną kompresję rzeczywistych sygnałów z urządzeń pomiarowych oraz dodatkowo realizuje analizę składowych harmonicznych i zdarzeń o charakterze oscylacyjnym przebiegów, co może ułatwić późniejszą analizę zjawisk zachodzących w monitorowanych obiektach. Artykuł zawiera analizę przykładowych rzeczywistych sygnałów z systemu monitorującego, pokazuje analizę wydajności algorytmu dla różnych założonych błędów kompresji oraz opisuje błędy generowane przez metodę.
8
Content available remote Power system dynamic model for studies of HVDC transmission links
EN
An attempt to develop power system electromagnetomechanical model in which it would be possible, in a relatively simple way, to carry out simultaneous electromagnetic and electromechanical studies of HVDC system, has been made. The model consists of an electromagnetic part in the form of a single three phase voltage source and an electromechanical part modelling electromechanical features of the AC power system in the node of HVDC system connection. The voltage source includes network equivalent of RLC type, which has been developed by frequency method from detailed three phase power system model. Prony's method has been applied to obtain transfer function matrix which describes electromechanical features of power system in the node of HVDC system connection. Finally, electromagnetic and electromechanical parts of the model have been connected in the way forming an electromagnetomechanical model of the power system.
PL
W artykule przedstawiono model elektromagnetomechaniczny systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem którego będzie możliwe jednoczesne prowadzenie badań przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach przesyłowych prądu stałego (HVDC). W skład modelu wchodzi część elektromagnetyczna w formie pojedynczego trójfazowego źródła napięcia oraz część odwzorowująca właściwości elektromechaniczne systemu w węźle przyłączenia układu HVDC. Siła elektromotoryczna źródła napięcia jest włączona za zastępczym obwodem RLC odwzorowującym charakterystykę częstotliwościową systemu. Właściwości elektromechaniczne systemu odwzorowano macierzą transmitancji wyznaczoną z wykorzystaniem metody Prony'ego. Łącząc część elektromagnetyczną i część elektromechaniczną modelu otrzymuje się model elektromagnetomechaniczny systemu elektroenergetycznego przydatny w badaniach dynamicznych układów przesyłowych prądu stałego.
9
Content available remote Spectral estimation of distorted signals using prony method
EN
Modern frequency power converters generate a wide spectrum of harmonic components. Large converter systems can also generate non-characteristic harmonics and interharmonics. Standard tools of harmonic analysis based on the Fourier transform assume that only harmonics are present and the periodicity intervals are fixed, while periodicity intervals in the presence of interharmonics are variable and very long. In the case of frequency converters the periods of the main component are unknown. The Prony method as applied for signal analysis in power frequency converter was tested in the paper. The method does not show the disadvantages of the traditional tools and allow exact estimation the frequencies of all or dominant components, even when the periodicity intervals are unknown. To investigate the appropriateness of the method several experiments were performed. For comparison, similar experiments were repeated using the FFT. The comparison proved the superiority of the Prony method.
PL
Współczesne przekształtniki częstotliwości generują szerokie spektrum składowych harmonicznych. Podstawowe algorytmy analizy harmonicznej, bazujące na przekształceniu Fouriera, zakładają, że sygnał zawiera tylko składowe harmoniczne a okresy sygnału są stałe. Tymczasem, w obecności pod-harmonicznych okresy sygnału mogą być zmienne i bardzo długie. W przypadku przekształtnika częstotliwości okresy składowej podstawowej są na ogół nieznane. W pracy przeprowadzono badania metody Prony'ego w zastosowaniu do analizy sygnałów w przekształtnikach częstotliwości. Metoda nie posiada wad metod tradycyjnych i pozwala na dokładne wyznaczenie częstotliwości wszystkich, bądź dominujących składowych, nawet gdy nie jest znana okresowość sygnału. Przeprowadzono wiele eksperymentów. Dla porównania powtórzono te same eksperymenty stosując przekształcenie Fouriera. Wyniki porównania potwierdzają zalety metody Prony'ego.
10
Content available remote Badanie stanów przejściowych w układach z bateriami kondensatorów
PL
Stany przejściowe spowodowane załączaniem baterii kondensatorów w systemach elektroenergetycznych, wpływają w znacznym stopniu na jakość energii elektrycznej. Przepięcia mogą teoretycznie osiągać wartości szczytowe rzędu dwukrotnej wartości znamionowej. Prady przejściowe mogą osiągać wartości do dziesięciu razy ponad znamionowy prąd baterii kondensatorów, w ciągu kilku milisekund. Innym przypadkiem trudnych warunków pracy jest załączanie drugiej baterii kondensatorów do tych samych szyn zbiorczych. W pracy są analizowane przebiegi przejściowe napięć i prądów. Elektroenergetyczny system przesyłowy symulowano przy użyciu programu ATP-EMTP. Zmieniono niektóre parametry wpływające na amplitudę przebiegów przejściowych, takie jak prąd obciążenia, pojemność baterii, rozmieszczenie baterii kondensatorów wzdłuż linii oraz czasy załączeń baterii. Parametry składowych przejściowych badano z zastosowaniem techniki Fouriera oraz metody Prony'ego. Badania wykazują przewage metody opierającej się na modelu Prony'ego nad techniką Fouriera.
EN
Transients resulting fram switching capacitor banks in elektrical distribution systems are affecting power quality. Transient overvoltages can theoretically reach phase to earth peak values of twice the rated voltage value. Current treansients can reach values up to ten times thecapacitor nominal carrent, with duration of several miliseconds. Another case of severe operating, condition is swittching a second capacitor vank connected to the same bus. Characteristics of the transients are analysed in the in the paper. A distribution system was simulated using the EMTP software. Some parameters, which have influence on magnitude of transients, such as load current, capacitor size, location of capacitor banks along the feeder and time of capacitor switching, have been varied. Frequencies of the transcient components have been investigated using the Fourier analysis and the Prony model. The investigations show advantages of the methods based on the Prony model versus the Fourier analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.